Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 2. oktobrī

Nr. 9/1- 249

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “Par Nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi (SMPS) ” / reģ.nr. 409; dok.nr. 1178 /.

 

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1. lpp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Nolīgumu par pasažieru starptautisko satiksmi ( SMPS )

 

  1. pants. 1951. gada 1. novembrī noslēgtais Nolīgums par pasažieru starptautisko satiksmi ( SMPS ) ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izdarīti līdz 2003. gada 1. maijam ( turpmāk- Nolīgums ), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
  2.  

  3. pants. Satiksmes ministrija koordinē Nolīgumā paredzēto saistību izpildi.
  4.  

  5. pants. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs Nolīguma dienesta instrukciju un tās pielikumus, noteikumus par vagonu lietošanu starptautiskajā satiksmē, noteikumus par norēķiniem starptautiskajā pasažieru un kravu dzelzceļa satiksmē, pasažieru, bagāžas un preču pārvadājumu tarifus, kā arī to grozījumus un papildinājumus publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.
  6.  

  7. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms arī Nolīgums krievu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.
  8.  

  9. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 52. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _________________.