Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.404) izskatīšanai pirmajā lasījumā.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja S. Āboltiņa

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izslēgt 149.2 pantu.

2. 155.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.";

izteikt piektās un sestās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"Par viltotu preču (izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus) piedāvāšanu vai pārdošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces."

3. Izteikt 155.5 pantu šādā redakcijā:

"155.5 pants. Preču derīguma termiņa neievērošana

Par tādu preču realizāciju vai izplatīšanu, kurām beidzies derīguma termiņš vai kurām nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norādīts derīguma termiņš, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

4. Papildināt kodeksu ar 155.9, 155.10, 155.11 un 155.12 pantu šādā redakcijā:

"155.9 pants.  Izpārdošanas un cenu pazemināšanas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto izpārdošanas un cenu pazemināšanas noteikumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

155.10 pants. Patērētāja kreditēšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto patērētāja kreditēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem.

155.11 pants. Noteikumu par kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem.

155.12 pants. Noteikumu par distances līgumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto noteikumu par distances līgumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem."

5. Izteikt 166.9 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem."

6. Izteikt 166.11 pantu šādā redakcijā:

"166.11  pants. Patērētāja prasījuma pieņemšanas un izskatīšanas kārtības neievērošana, preču un pakalpojumu garantijas nosacījumu nepildīšana

Par patērētāja prasījuma attiecībā uz līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu pieņemšanas vai izskatīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par preču vai pakalpojumu garantijas saistību nepildīšanu, garantijas apjoma samazināšanu vai termiņa saīsināšanu, vārda "garantija" vai cita līdzīgas nozīmes vārda lietošanu neatbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem."

7. Izteikt 166.14 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par preču un pakalpojumu drošuma prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

8. Izteikt 166.15 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

9. Izteikt 166.16 pantu šādā redakcijā:

"166.16 pants. Uzraudzības iestādes lēmuma par netaisnīgu līguma noteikumu novēršanu nepildīšana vai lēmuma izpildes kārtības neievērošana, rakstveida līguma neslēgšana ar patērētāju un atteikuma tiesību nenodrošināšana patērētājam

Par uzraudzības iestādes lēmuma par netaisnīgu līguma noteikumu novēršanu nepildīšanu vai normatīvajos aktos noteiktās lēmuma izpildes kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem.

Par rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, par noteiktās kārtības neievērošanu, slēdzot līgumu vai izpildot noslēgtu līgumu ar patērētāju, par normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu līgumā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par atteikuma tiesību nenodrošināšanu patērētājam normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem."

10. Izslēgt 210.panta pirmajā daļā skaitli "149.2".

11. 215.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un septītajā" ar vārdiem "septītajā un astotajā";

papildināt pirmo daļu aiz skaitļa "155.5" ar skaitļiem "155.9, 155.10, 155.11, 155.12";

izteikt otrās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienību vadītāji - naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotās amatpersonas - naudas sodu līdz trīssimt latiem."

12. Aizstāt 235.pantā pirmajā daļā skaitli "149.2" ar skaitli "149.1".

13.  304.pantā:

papildināt 2.punktu aiz vārda "septītajā" ar vārdiem "un astotajā";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā un 146.1 panta otrajā un trešajā daļā;".