Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts trešajam lasījumam

Grozījumi Darba aizsardzības likumā

(reģ. nr. 401)

Spēkā esošā likuma pantu redakcija

Otrajā lasījumā nobalsotā redakcija

N

Trešajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Darba aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Darba aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

10) kompetenta institūcija — institūcija, kura ir pilnvarota veikt (….) darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt likuma 1.panta 10.punktu šādā redakcijā: "kompetenta institūcija – institūcija, kura ir pilnvarota veikt darba vides risku novērtēšanu, darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā"

Neatbalstīt.

 

11) kompetents speciālists — speciālists, kurš ir kompetents veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā (….) un kura kompetence novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt likuma 1.panta 11.punktu šādā redakcijā: "kompetents speciālists – speciālists, kurš ir kompetents veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā (izņemot darba vides risku novērtēšanu) un kura kompetence novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;"

Neatbalstīt.

 

5.pants. Darba aizsardzības sistēmas organizēšana

………………

(3) Ar darba aizsardzību saistītos izdevumus sedz darba devējs, kā arī likumā noteiktajā kārtībā — no darba negadījumu speciālā budžeta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Klementjevs

Papildināt 5.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nepieciešamības gadījumos darba devējs darba vides risku novērtēšanā iesaista kompetentu institūciju, darba vides iekšējā uzraudzībā – vai kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu."

Neatbalstīt.

 

8.pants. Darba vides riska novērtēšana

 

 

 

 

 

………………………..

(4) Par darba vides riska novērtēšanas rezultātiem darba devējs šā likuma 9.panta piektajā daļā paredzētajos gadījumos informē Valsts darba inspekciju. Ja darba devējs uzsāk cita veida darbību, tas paziņo par to Valsts darba inspekcijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Klementjevs

Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā: "(5) Gadījumos, kad nodibināto drošību un veselību ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, darba devējs darba vides risku novērtēšanā obligāti iesaista kompetentu institūciju".

Neatbalstīt.

 

9.pants. Darba aizsardzības organizatoriskā struktūra

 

 

 

 

 

…………….

(3) Ja šā panta pirmajā daļā un 5.panta pirmajā daļā noteikto darba aizsardzības organizatorisko struktūru nav iespējams izveidot, darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā (izņemot nodarbināto informēšanu) iesaista kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu.

 

 

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā: "(3) Ja šā panta pirmajā daļā un 5.panta pirmajā daļā noteikto darba aizsardzības organizatorisko struktūru nav iespējams izveidot, darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā (izņemot nodarbināto informēšanu) iesaista kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu (izņemot darba vides risku novērtēšanā)".

Neatbalstīt.

 

(4) Darba devējs informē kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās, (…..) kā arī par darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai.

 

 

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt 9.panta ceturto daļu šādā redakcijā: (4) Darba devējs informē kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās, kā arī kompetentu institūciju par darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai vai veselībai.

Neatbalstīt.

 

(5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija, nosaka Ministru kabinets.

1. Izteikt 9.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, kā arī (….) iesaistīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt 9.panta piekto daļu šādā redakcijā

(5) Tos darbības veidus, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija, nosaka Ministru kabinets.

Neatbalstīt.

Precizēt

redakciju.

1. Izteikt 9.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, kā arī šīs institūcijas iesaistīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

15.pants. Obligāta veselības pārbaude

Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuri iekļauti Ministru kabineta apstiprinātajā to profesiju (amatu) un darba vietu sarakstā, kurās nodarbinātie pakļauti īpašam riskam. Kārtību, kādā veicama pārbaude, nosaka Ministru kabinets.

2. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Obligāta veselības pārbaude

Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem ir īpaši darba apstākļi. Kārtību, kādā veicama (….) veselības pārbaude, nosaka Ministru kabinets.”

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likuma 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Obligāta veselības pārbaude

(1) Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi. Kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, nosaka Ministru kabinets.

(2) Izdevumus, kas saistīti ar nodarbināto obligātām veselības pārbaudēm, sedz darba devējs.

(3) Izdevumus, kas saistīti ar obligātām veselības pārbaudēm pirms darba tiesisko vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas, pēc savstarpējas vienošanās sedz attiecīgā persona no saviem līdzekļiem vai darba devējs.”

Atbalstīt.

2. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Obligāta veselības pārbaude

"(1) Darba devējs nodrošina obligātu veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi. Kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, nosaka Ministru kabinets.

(2) Izdevumus, kas saistīti ar nodarbināto obligātām veselības pārbaudēm, sedz darba devējs.

(3) Izdevumus, kas saistīti ar obligātām veselības pārbaudēm pirms darba tiesisko vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas, pēc savstarpējas vienošanās sedz attiecīgā persona no saviem līdzekļiem vai darba devējs.”.”