02

02.10.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Muitas likumā” (Rrģ.369) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 12., 23.nr.; 1999, 19.nr.; 2001, 10.nr.; 2002, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 99.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 12., 23.nr.; 1999, 19.nr.; 2001, 10.nr.; 2002, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2003, 99.nr.) šādus grozījumus:

12.pants. Muitas amatpersonu lēmumi

(5) Muitas amatpersonas var atcelt vai grozīt savu lēmumu, ja ir konstatēta kļūda, kā arī gadījumos, ja šāds lēmums ir pieņemts, balstoties uz personas iesniegtu nepilnīgu vai nepatiesu informāciju.

1. Izslēgt 12.panta piekto daļu.

 

     

1. Izslēgt 12.panta piekto daļu.

 

(6) Muitas amatpersonu lēmuma atcelšana ir spēkā ar atceltā lēmuma pieņemšanas dienu, bet lēmuma grozījums ir spēkā ar grozītā lēmuma pieņemšanas dienu, ja muitas amatpersonas lēmumā vai lēmuma grozījumos nav noteikts citādi.

2. Aizstāt 12.panta sestajā daļā vārdu "pieņemšanas" ar vārdu "paziņošanas".

     

2. Aizstāt 12.panta sestajā daļā vārdu "pieņemšanas" ar vārdu "paziņošanas".

43.pants. Procedūras (ievešana muitas noliktavā) darbības joma

(1) Ievešana muitas noliktavā ir muitas procedūra, kas paredz preču uzglabāšanu muitas noliktavā, un šo procedūru piemēro:

1) ārvalstu precēm, neapliekot tās ar muitas maksājumiem, kas piemērojami, preces ievedot, un nepiemērojot attiecībā uz tām tirdzniecības politikas pasākumus;

2) Latvijas precēm, ja atbilstoši Latvijas Republikas likumiem ir noteikts, ka šī procedūra paredz tādas pašas darbības, kādas veicamas, izvedot preces.

(2) Muitas noliktava ir Valsts ieņēmumu dienesta apstiprināta vieta, kur var uzglabāt preces atbilstoši muitas normatīvajiem aktiem.

(3) Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad šā panta pirmajā daļā minētajām precēm var piemērot muitas procedūru - ievešana muitas noliktavā, neuzglabājot šīs preces muitas noliktavā.

3. Izteikt 43.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā atverama muitas noliktava, izsniedzama un anulējama muitas noliktavas izmantošanas atļauja, kā arī nosaka gadījumus, kad šā panta pirmajā daļā minētajām precēm var piemērot muitas procedūru – ievešana muitas noliktavā –, neuzglabājot šīs preces muitas noliktavā."

     

3. Izteikt 43.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā atverama muitas noliktava, izsniedzama un anulējama muitas noliktavas izmantošanas atļauja, kā arī nosaka gadījumus, kad šā panta pirmajā daļā minētajām precēm var piemērot muitas procedūru – ievešana muitas noliktavā –, neuzglabājot šīs preces muitas noliktavā."

44.pants. Muitas noliktavas un to veidi

(1) Muitas noliktavas var būt publiskās muitas noliktavas un privātās muitas noliktavas.

(2) Publiskā muitas noliktava ir noliktava, kuru preču uzglabāšanai var izmantot jebkura persona.

(3) Privātā muitas noliktava ir noliktava, kurā preces uzglabā muitas noliktavas turētājs.

4. Izteikt 44.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Publiskā muitas noliktava ir noliktava, kuru preču uzglabāšanai var izmantot jebkura persona. Publiskās muitas noliktavas iedala šādi:

1) A tipa muitas noliktava, kurā par rīcību ar precēm ir atbildīgs muitas noliktavas turētājs (turpmāk – noliktavas turētājs);

2) B tipa muitas noliktava, kurā par rīcību ar precēm ir atbildīgs preču valdītājs, kas preces novieto uzglabāšanai minētajā noliktavā;

3) F tipa muitas noliktava, kuras turētājs un tajā uzglabājamo preču valdītājs ir Valsts ieņēmumu dienests. Valsts ieņēmumu dienests var atļaut uzglabāt F tipa noliktavā preces, kuru valdītājs nav Valsts ieņēmumu dienests.

(3) Privātā muitas noliktava ir noliktava, kur preces uzglabā noliktavas turētājs. Privātās muitas noliktavas iedala šādi:

1) C tipa muitas noliktava, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošo preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties. Noliktavas turētājs var nebūt noliktavā novietoto preču īpašnieks;

2) D tipa muitas noliktava, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošo preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties un kurā muitas maksājumus pēc preču valdītāja izvēles aprēķina preču ievešanas dienā vai dienā, kad preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam;

3) E tipa muitas noliktava vai Valsts ieņēmumu dienesta atzīta vieta, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošo preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties. E tipa noliktavas atļaujā var paredzēt, ka tai piemērojama D tipa muitas noliktavai noteiktā kārtība, kā arī to, ka preces novietotas dažādās vietās."

     

4. Izteikt 44.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Publiskā muitas noliktava ir noliktava, kuru preču uzglabāšanai var izmantot jebkura persona. Publiskās muitas noliktavas iedala šādi:

1) A tipa muitas noliktava, kurā par rīcību ar precēm ir atbildīgs muitas noliktavas turētājs (turpmāk – noliktavas turētājs);

2) B tipa muitas noliktava, kurā par rīcību ar precēm ir atbildīgs preču valdītājs, kas preces novieto uzglabāšanai minētajā noliktavā;

3) F tipa muitas noliktava, kuras turētājs un tajā uzglabājamo preču valdītājs ir Valsts ieņēmumu dienests. Valsts ieņēmumu dienests var atļaut uzglabāt F tipa noliktavā preces, kuru valdītājs nav Valsts ieņēmumu dienests.

(3) Privātā muitas noliktava ir noliktava, kur preces uzglabā noliktavas turētājs. Privātās muitas noliktavas iedala šādi:

1) C tipa muitas noliktava, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošo preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties. Noliktavas turētājs var nebūt noliktavā novietoto preču īpašnieks;

2) D tipa muitas noliktava, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošo preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties un kurā muitas maksājumus pēc preču valdītāja izvēles aprēķina preču ievešanas dienā vai dienā, kad preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam;

3) E tipa muitas noliktava vai Valsts ieņēmumu dienesta atzīta vieta, kas paredzēta noliktavas turētāja valdījumā esošo preču uzglabāšanai vai tādu preču uzglabāšanai, ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties. E tipa noliktavas atļaujā var paredzēt, ka tai piemērojama D tipa muitas noliktavai noteiktā kārtība, kā arī to, ka preces novietotas dažādās vietās."

138.pants. Muitas deklarācijas anulēšana

(1) Pēc deklarētāja lūguma muitas iestāde anulē jau pieņemtu deklarāciju, ja deklarētājs pierāda, ka attiecīgai muitas procedūrai preces deklarētas kļūdaini vai ka radušies īpaši apstākļi, kuru dēļ preču pakļaušana tai muitas procedūrai, kurai tās bija deklarētas, vairs nav pamatota. Tomēr, ja muitas iestāde ir paziņojusi deklarētājam par nodomu veikt preču apskati, lūgums anulēt deklarāciju netiek pieņemts, kamēr preces nav pārbaudītas.

5. Aizstāt 138.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "lūgums anulēt deklarāciju netiek pieņemts, kamēr preces nav pārbaudītas" ar vārdiem "deklarāciju anulē tikai pēc preču pārbaudes".

 

     

5. Aizstāt 138.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "lūgums anulēt deklarāciju netiek pieņemts, kamēr preces nav pārbaudītas" ar vārdiem "deklarāciju anulē tikai pēc preču pārbaudes".

 

149.pants. Atļauja muitas brokera darbībai

(1) Muitas brokera darbību, atļaujas saņemšanas kārtību un tās derīguma termiņu nosaka Ministru kabinets.

(2) Atļauju muitas brokera darbībai izsniedz, anulē vai atsauc Valsts ieņēmumu dienests.

(3) Atļauja tiek anulēta, ja tā izsniegta, pamatojoties uz nepilnīgām vai nepatiesām ziņām, kurām ir būtiska nozīme lēmuma pieņemšanā par atļaujas izsniegšanu. Lēmums par atļaujas anulēšanu ir spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

(4) Atļauja tiek atsaukta, ja muitas brokers neievēro šajā likumā noteikto kārtību, kā arī gadījumos, kad muitas brokers tiek atzīts par maksātnespējīgu. Lēmums par atļaujas atsaukšanu ir spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

6. Aizstāt 149.panta trešajā un ceturtajā daļā vārdu "pieņemšanas" ar vārdu "paziņošanas".

 

     

6. Aizstāt 149.panta trešajā un ceturtajā daļā vārdu "pieņemšanas" ar vārdu "paziņošanas".

 

 

Pārejas noteikums

Šā likuma 1., 2. un 6.pants stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“7. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Grozījums likuma 12.pantā attiecībā uz piektās daļas izslēgšanu, kā arī grozījums 12.panta sestajā daļā un 149.panta trešajā daļā un ceturtajā daļā attiecībā uz vārda “pieņemšanas” aizstāšanu ar vārdu “paziņošanas” stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.”.

Atbalstīt

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Grozījums likuma 12.pantā attiecībā uz piektās daļas izslēgšanu, kā arī grozījums 12.panta sestajā daļā un 149.panta trešajā daļā un ceturtajā daļā attiecībā uz vārda “pieņemšanas” aizstāšanu ar vārdu “paziņošanas” stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.