Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 6. novembrī

Nr.9/1- 276

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1)Likumprojekts “ Par līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro- ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz, no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā ( Stokholmas līgums, 1996)” /reģ.nr. 357; dok.nr. 1060 /;

 

2) Likumprojekts ‘Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo

atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu ” / reģ.nr.368;

dok.nr. 1075/;

 

3) Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas

valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju

situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā ” /reģ.nr. 339; dok.nr. 1040 /;

 

4) Likumprojekts “ Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības

līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē “ /reģ.nr. 451; dok.nr. 1335/.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 4.lpp.

Ar cieņu,

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu

 

 

 

 

1. pants. 1995. gada 22. septembrī Ženēvā pieņemtie Grozījumi 1989. gada 22. marta Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu ( turpmāk - Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izslidināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināmi Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

 

 

3. pants. Grozījumi stājas spēkā konvencijas 17. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ________________.