Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par bezpeļņas organizāciju”» otrajam lasījumam (Steidzams)

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par bezpeļņas organizāciju

Grozījumi likumā "Par bezpeļņas organizāciju"

 

NAV.

 

Grozījumi likumā "Par bezpeļņas organizāciju"

 

Izdarīt likumā "Par bezpeļņas organizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par bezpeļņas organizāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 15.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Citi kapitāli (fondi)

         

Citu kapitālu (fondu) veidošana bezpeļņas organizācijā nav pieļaujama.

         

Fondu birža statūtos noteiktās darbības ietvaros un saskaņā ar likumu "Par vērtspapīriem" drīkst no fondu biržas dalībnieku iemaksām veidot vērtspapīru apgrozības darījumu garantiju fondu.

1. Izslēgt 5.panta otro daļu.

     

1. Izslēgt 5.panta otro daļu.

Bezpeļņas organizācija ir tiesīga izdarīt labdarības ziedojumus, kā arī citus ziedojumus un izdevumus, kas paredzēti bezpeļņas organizācijas statūtos noteiktās darbības veicināšanai un mērķu sasniegšanai.

         

12.pants. Bezpeļņas organizācijas darbības kontrole

         

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs reizi ceturksnī iesniedz reģistrēto bezpeļņas organizāciju sarakstu Valsts finansu inspekcijas galvenajam inspektoram, kas izveido nepieciešamo kontroles sistēmu.

2. 12.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

     

2. 12.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

Bezpeļņas organizācijas finansiālās un saimnieciskās darbības revīziju var izdarīt pēc Valsts kontroles, Valsts finansu inspekcijas, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pašvaldības iniciatīvas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā, bet ne retāk kā reizi divos gados.

aizstāt otrajā daļā vārdus "Valsts finansu inspekcijas" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta".

     

aizstāt otrajā daļā vārdus "Valsts finansu inspekcijas" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta".

Ja bezpeļņas organizācija pārkāpj statūtus vai iegūst peļņu, tā mēneša laikā pārreģistrējama par uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību un tai piemērojami attiecīgie likumi.

         

Visos gadījumos, kad bezpeļņas organizācija tiek izslēgta no bezpeļņas organizāciju reģistra un zaudē šo statusu, paziņojumu par to attiecīgā organizācija mēneša laikā publicē laikrakstā "Diena".

         
 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.