Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (reģ.nr.365) 3.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

4) finansu pakalpojumi:

e) tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseļiem, depozītu sertifikātiem u.c.), valūtu, finansu līgumiem, vērtspapīriem;

g) vērtspapīru glabāšana un pārvaldīšana;

j) piedalīšanās akciju emisijā un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana;

l) starpniecības pakalpojumi naudas instrumentu tirgū;

8) subordinētais kapitāls - naudas līdzekļi, kurus kredītiestāde aizņemas uz laiku, kas nav īsāks par septiņiem gadiem, turklāt aizņēmuma līgums paredz, ka aizdevējs var atprasīt aizdevumu pirms termiņa vienīgi kredītiestādes likvidācijas gadījumā un viņa prasība tiek apmierināta pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas;

1.  1.pantā:

izteikt 4.punkta “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar valūtu;”;

izteikt 4.punkta “g” apakšpunktu šādā redakcijā:

“g) ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšana;”;

izslēgt 4.punkta “j” un “l” apakšpunktu;

aizstāt 8.punktā vārdus “septiņiem gadiem” ar vārdiem “pieciem gadiem”;

     

1.  1.pantā:

izteikt 4.punkta “e” apakšpunktu šādā redakcijā:

“e) tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar valūtu;”;

izteikt 4.punkta “g” apakšpunktu šādā redakcijā:

“g) ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšana;”;

izslēgt 4.punkta “j” un “l” apakšpunktu;

aizstāt 8.punktā vārdus “septiņiem gadiem” ar vārdiem “pieciem gadiem”;

 

 

 

18) savstarpēji saistītu klientu grupa - divas vai vairākas personas, kuras veido kredītiestādei vienu kopīgu risku:

a) jo viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas vai tai ir būtiska ietekme uz tām;

b) jo tās ir saistītas tādā veidā, ka vienas personas finansiālās problēmas var radīt citai personai vai citām personām parādu nomaksas grūtības;

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

“18) savstarpēji saistītu klientu grupa — divas vai vairākas personas:

a) kuras veido kredītiestādei vienu kopīgu risku, jo viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas, izņemot gadījumus, kad personas, kas tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas, ir Latvijas valsts un pašvaldības, Eiropas kopienas, Eiropas Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas un Eiropas Ekonomikas zonas valstis, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pašvaldības;

b) starp kurām nepastāv kontroles attiecības, bet kuras veido kredītiestādei kopīgu risku, jo ir saistītas tādā veidā, ka vienas personas finansiālās problēmas var radīt citai personai vai citām personām parādu nomaksas grūtības;”.

1

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1.pantā (18.punktā) vārdus “Eiropas kopienas” ar vārdiem “Eiropas Savienības dalībvalstis” un vārdus “Eiropas Savienības” ar vārdiem “Eiropas Savienības dalībvalstu” .

Atbalstīt

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

“18) savstarpēji saistītu klientu grupa — divas vai vairākas personas:

a) kuras veido kredītiestādei vienu kopīgu risku, jo viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas, izņemot gadījumus, kad personas, kas tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas, ir Latvijas valsts un pašvaldības, Eiropas Savienības dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas un Eiropas Ekonomikas zonas valstis, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pašvaldības;

b) starp kurām nepastāv kontroles attiecības, bet kuras veido kredītiestādei kopīgu risku, jo ir saistītas tādā veidā, ka vienas personas finansiālās problēmas var radīt citai personai vai citām personām parādu nomaksas grūtības;”.

4.pants. Bankas dibināšanu, darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums, Komerclikums, likums "Par vērtspapīriem" un citi likumi, ievērojot tos noteikumus, kas ietverti šajā likumā.

2. Aizstāt 4.pantā vārdus “likums “Par vērtspapīriem”” ar vārdiem “Finanšu instrumentu tirgus likums”.

     

2. Aizstāt 4.pantā vārdus “likums “Par vērtspapīriem”” ar vārdiem “Finanšu instrumentu tirgus likums”.

135.pants. 

(3) Par faktiski atgūtiem naudas līdzekļiem atlīdzības noteikšanai nav uzskatāma nauda kredītiestādes kasē, naudas līdzekļi, kas iegūti, pārdodot biržā kotējamus vērtspapīrus, un naudas līdzekļi, kas iegūti, izmantojot prasījuma tiesības pret Latvijas Banku, Latvijas un ārvalstu kredītiestādēm, kuru darbība nav apturēta vai pārtraukta, Latvijas valsti vai ārvalsti, atlīdzība (komisijas maksa) par kredītiestādes sniegtajiem finansu pakalpojumiem, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti, realizējot šajā pantā minēto prasījumu blakus prasījumus, un augļi, kas iegūti no kredītiestādes mantas likvidācijas procesā.

3. Aizstāt 135.panta trešajā daļā vārdus “biržā kotējamus vērtspapīrus” ar vārdiem “regulētajā tirgū kotējamus finanšu instrumentus”.

 

     

3. Aizstāt 135.panta trešajā daļā vārdus “biržā kotējamus vērtspapīrus” ar vārdiem “regulētajā tirgū kotējamus finanšu instrumentus”.

 

166.pants.

(4) Par faktiski atgūtiem naudas līdzekļiem atlīdzības noteikšanai nav uzskatāma nauda kredītiestādes kasē, naudas līdzekļi, kas iegūti, pārdodot biržā kotējamus vērtspapīrus, un naudas līdzekļi, kas iegūti, izmantojot prasījuma tiesības pret Latvijas Banku, Latvijas un ārvalstu kredītiestādēm, kuru darbība nav apturēta vai pārtraukta, Latvijas valsti vai ārvalsti, atlīdzība (komisijas maksa) par kredītiestādes sniegtajiem finansu pakalpojumiem, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti, realizējot šajā pantā minēto prasījumu blakus prasījumus, un augļi, kas iegūti no kredītiestādes mantas maksātnespējas procesā.

4. Aizstāt 166.panta ceturtajā daļā vārdus “biržā kotējamus vērtspapīrus” ar vārdiem “regulētajā tirgū kotējamus finanšu instrumentus”.

 

     

4. Aizstāt 166.panta ceturtajā daļā vārdus “biržā kotējamus vērtspapīrus” ar vārdiem “regulētajā tirgū kotējamus finanšu instrumentus”.

 

172.pants.

(4) Ja kredītiestādes valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu īpašnieki nepārņem savā valdījumā līdz kredītiestādes mantas izsoles sākumam, administrators nodod to glabājumā notāram. Glabājums attiecināms uz naudu, dokumentiem un vērtspapīriem.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minēto kredītiestādes valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu, kas nav nauda, dokumenti un vērtspapīri, administrators pārdod atklātā izsolē un tādējādi iegūtos naudas līdzekļus kopā ar dokumentiem par izsoles organizēšanu un norisi nodod glabājumā notāram.

5. Aizstāt 172.panta ceturtajā un piektajā daļā vārdu “vērtspapīri” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “papīra formā eksistējoši finanšu instrumenti” (attiecīgā locījumā).

     

5. Aizstāt 172.panta ceturtajā un piektajā daļā vārdu “vērtspapīri” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “papīra formā eksistējoši finanšu instrumenti” (attiecīgā locījumā).

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.