Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (reģ.nr.365) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

1

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1.pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Šāda satura pants jau ir iekļauts likumprojektā “Grozījumi Kredītiestāžu likumā” (likumprojekta reģ. Nr.298).

Atbalstīt

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

4) finansu pakalpojumi:

a) noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana;

b) kreditēšana, arī saskaņā ar finansu līzinga noteikumiem;

c) skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšana;

d) bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu (visu maksāšanas līdzekļu, izņemot banknotes un monētas jebkurā valūtā) izlaišana un apkalpošana;

2.  1.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1.  1.pantā:

 

 

 

 

 

 

 

 

e) tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseļiem, depozītu sertifikātiem u.c.), valūtu, finansu līgumiem, vērtspapīriem;

izteikt 4.punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar valūtu;";

2

Deputāts A.Golubovs

1.panta 4.punkta “e” apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"e) tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem, vekseļiem, depozītu sertifikātiem, valūtu, finansu līgumiem, vērtspapīriem u.c.);";

Neatbalstīt

izteikt 4.punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar valūtu;";

f) uzticības operācijas (trasts);

g) vērtspapīru glabāšana un pārvaldīšana;

h) galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšana, ar kuriem uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu;

i) vērtību glabāšana;

izteikt 4.punkta "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšana;";

     

izteikt 4.punkta "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšana;";

j) piedalīšanās akciju emisijā un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana;

k) konsultācijas klientiem finansiāla rakstura jautājumos;

l) starpniecības pakalpojumi naudas instrumentu tirgū;

izslēgt 4.punkta "j" un "l" apakšpunktu;

3

Deputāts A.Golubovs

1.panta 4.punkta “j” un “l” apakšpunktus atstāt likuma esošajā redakcijā.

Neatbalstīt

izslēgt 4.punkta "j" un "l" apakšpunktu;

m) tādas informācijas sniegšana, kas saistīta ar klienta parādu saistību kārtošanu;

n) citi darījumi, kuri pēc būtības ir līdzīgi iepriekšminētajiem finansu pakalpojumiem;

         

8) subordinētais kapitāls - naudas līdzekļi, kurus kredītiestāde aizņemas uz laiku, kas nav īsāks par septiņiem gadiem, turklāt aizņēmuma līgums paredz, ka aizdevējs var atprasīt aizdevumu pirms termiņa vienīgi kredītiestādes likvidācijas gadījumā un viņa prasība tiek apmierināta pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas;

aizstāt 8.punktā vārdus "septiņiem gadiem" ar vārdiem "pieciem gadiem".

     

aizstāt 8.punktā vārdus "septiņiem gadiem" ar vārdiem "pieciem gadiem".

18) savstarpēji saistītu klientu grupa - divas vai vairākas personas, kuras veido kredītiestādei vienu kopīgu risku:

a) jo viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas vai tai ir būtiska ietekme uz tām;

b) jo tās ir saistītas tādā veidā, ka vienas personas finansiālās problēmas var radīt citai personai vai citām personām parādu nomaksas grūtības;

 

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 1.panta 18.punktu šādā redakcijā:

“18) savstarpēji saistītu klientu grupa - divas vai vairākas personas:

a) kuras veido kredītiestādei vienu kopīgu risku, jo viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas, izņemot, ja personas, kas tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas, ir: Latvijas valsts un pašvaldības, Eiropas kopienas, Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu pašvaldības.;

b) starp kurām nepastāv kontroles attiecību, bet tās veido kredītiestādei kopīgu risku, jo ir saistītas tādā veidā, ka vienas personas finansiālās problēmas var radīt citai personai vai citām personām parādu nomaksas grūtības;”

Atbalstīt

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

“18) savstarpēji saistītu klientu grupa - divas vai vairākas personas:

a) kuras veido kredītiestādei vienu kopīgu risku, jo viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas, izņemot, ja personas, kas tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas, ir: Latvijas valsts un pašvaldības, Eiropas kopienas, Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu pašvaldības.;

b) starp kurām nepastāv kontroles attiecību, bet tās veido kredītiestādei kopīgu risku, jo ir saistītas tādā veidā, ka vienas personas finansiālās problēmas var radīt citai personai vai citām personām parādu nomaksas grūtības;”

4.pants. Bankas dibināšanu, darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums, Komerclikums, likums "Par vērtspapīriem" un citi likumi, ievērojot tos noteikumus, kas ietverti šajā likumā.

3. Aizstāt 4.pantā vārdus "likums "Par vērtspapīriem"" ar vārdiem "Finanšu instrumentu tirgus likums".

     

2. Aizstāt 4.pantā vārdus "likums "Par vērtspapīriem"" ar vārdiem "Finanšu instrumentu tirgus likums".

135.pants. 

(3) Par faktiski atgūtiem naudas līdzekļiem atlīdzības noteikšanai nav uzskatāma nauda kredītiestādes kasē, naudas līdzekļi, kas iegūti, pārdodot biržā kotējamus vērtspapīrus, un naudas līdzekļi, kas iegūti, izmantojot prasījuma tiesības pret Latvijas Banku, Latvijas un ārvalstu kredītiestādēm, kuru darbība nav apturēta vai pārtraukta, Latvijas valsti vai ārvalsti, atlīdzība (komisijas maksa) par kredītiestādes sniegtajiem finansu pakalpojumiem, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti, realizējot šajā pantā minēto prasījumu blakus prasījumus, un augļi, kas iegūti no kredītiestādes mantas likvidācijas procesā.

4. Aizstāt 135.panta trešajā daļā vārdus "biržā kotējamus vērtspapīrus" ar vārdiem "regulētajā tirgū kotējamus finanšu instrumentus".

     

3. Aizstāt 135.panta trešajā daļā vārdus "biržā kotējamus vērtspapīrus" ar vārdiem "regulētajā tirgū kotējamus finanšu instrumentus".

166.pants.

(4) Par faktiski atgūtiem naudas līdzekļiem atlīdzības noteikšanai nav uzskatāma nauda kredītiestādes kasē, naudas līdzekļi, kas iegūti, pārdodot biržā kotējamus vērtspapīrus, un naudas līdzekļi, kas iegūti, izmantojot prasījuma tiesības pret Latvijas Banku, Latvijas un ārvalstu kredītiestādēm, kuru darbība nav apturēta vai pārtraukta, Latvijas valsti vai ārvalsti, atlīdzība (komisijas maksa) par kredītiestādes sniegtajiem finansu pakalpojumiem, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti, realizējot šajā pantā minēto prasījumu blakus prasījumus, un augļi, kas iegūti no kredītiestādes mantas maksātnespējas procesā.

5. Aizstāt 166.panta ceturtajā daļā vārdus "biržā kotējamus vērtspapīrus" ar vārdiem "regulētajā tirgū kotējamus finanšu instrumentus".

     

4. Aizstāt 166.panta ceturtajā daļā vārdus "biržā kotējamus vērtspapīrus" ar vārdiem "regulētajā tirgū kotējamus finanšu instrumentus".

172.pants.

(4) Ja kredītiestādes valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu īpašnieki nepārņem savā valdījumā līdz kredītiestādes mantas izsoles sākumam, administrators nodod to glabājumā notāram. Glabājums attiecināms uz naudu, dokumentiem un vērtspapīriem.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minēto kredītiestādes valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu, kas nav nauda, dokumenti un vērtspapīri, administrators pārdod atklātā izsolē un tādējādi iegūtos naudas līdzekļus kopā ar dokumentiem par izsoles organizēšanu un norisi nodod glabājumā notāram.

6. Aizstāt 172.panta ceturtajā un piektajā daļā vārdu "vērtspapīri" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "papīra formā eksistējoši finanšu instrumenti" (attiecīgā locījumā).

     

5. Aizstāt 172.panta ceturtajā un piektajā daļā vārdu "vērtspapīri" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "papīra formā eksistējoši finanšu instrumenti" (attiecīgā locījumā).

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.