Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem”” (reģ.nr.362) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

1.pants. Terminu skaidrojums

Likumā ir lietoti šādi termini:

12) atvasinātie finansu instrumenti — finansu iespējas līgumi, standartizēti nākotnes līgumi, nestandartizēti nākotnes līgumi, procentu likmju mijmaiņas līgumi un valūtas mijmaiņas līgumi.

2. Izslēgt 1.panta 12.punktu.

1

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

1.panta 12.punktu izteikt šādā redakcijā:

“1) finanšu instrumenti – vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus.”

Neatbalstīt

2. Izslēgt 1.panta 12.punktu.

20.pants. Pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs

(1) Pensiju fondā uzkrātā pensiju kapitāla naudas līdzekļus un citus aktīvus, ieskaitot jaunos noguldījumus un no tiem saņemtos ienākumus, drīkst pārvaldīt tikai šādas komercsabiedrības:

1) banka, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci banku operāciju veikšanai un starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū un kurai ir atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus;

2) apdrošināšanas akciju sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci dzīvības apdrošināšanas operāciju veikšanai;

3) brokeru sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci starpniekdarbībai vērtspapīru tirgū;

4) ieguldījumu sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci ieguldījumu sabiedrības darbībai.

(4) Pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs nodrošina pensiju plānā apstiprinātās ieguldījumu stratēģijas realizēšanu un noteikumu ievērošanu attiecībā uz pensiju fonda ieguldījumiem, veic norēķinus ar fondā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, saņem un pārved vērtspapīrus un veic citus darījumus ar fonda aktīviem atbilstoši likuma prasībām un Finansu un kapitāla tirgus komisijas licencētajiem pensiju plāniem.

3.  20.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) kredītiestāde:

a) kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci kredītiestādes darbībai,

b) kura likumā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu;";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai;";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "vērtspapīrus" ar vārdiem "finanšu instrumentus";

     

3.  20.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) kredītiestāde:

a) kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci kredītiestādes darbībai,

b) kura likumā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu;";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai;";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "vērtspapīrus" ar vārdiem "finanšu instrumentus";

(7) Līdzekļu pārvaldītājam Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā vienmēr jātur pašu aktīvi, kas nepieder pensiju fondam un ir ekvivalenti vismaz vienam procentam no visu to pensiju fondu aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs. Tā šo aktīvu daļa, kas pārsniedz šā panta sestajā daļā norādīto summu, pārvaldītājam jātur valsts vērtspapīros, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu oficiālajos sarakstos, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ.

izteikt septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tā šo aktīvu daļa, kas pārsniedz šā panta sestajā daļā norādīto summu, pārvaldītājam jātur valsts vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajos sarakstos, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ."

2

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

20.panta septītās daļas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Tā šo aktīvu daļa, kas pārsniedz šā panta sestajā daļā norādīto summu, pārvaldītājam jātur finanšu instrumentos vai naudas tirgus instrumentos, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajos sarakstos, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ."

Neatbalstīt

izteikt septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tā šo aktīvu daļa, kas pārsniedz šā panta sestajā daļā norādīto summu, pārvaldītājam jātur valsts vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, kuri tiek kotēti Latvijā reģistrētu fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajos sarakstos, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku krāpšanas, zādzības vai nolaidības dēļ."

21.pants. Pensiju fonda līdzekļu turētājs

(1) Līdzekļu turētājs atbilstoši ar pensiju fonda valdi noslēgtā līguma noteikumiem pieņem iemaksas pensiju fonda kontos, saņem un tur vērtspapīrus un noguldījumu sertifikātus, kā arī citus dokumentu oriģinālus attiecībā uz naudas līdzekļiem un citu īpašumu, kas veido pensiju uzkrājumu aktīvus, maksājumu dokumentus par naudas kreditēšanu vai debetēšanu pensiju kapitāla naudas līdzekļu turēšanai izveidotajos banku kontos, izpilda rīkojumus, kas attiecas uz pensiju fonda līdzekļu un vērtspapīru pārvedumiem.

(2) Pensiju fonda līdzekļus var turēt vienīgi bankas — kredītiestādes, kuru darbību regulē Kredītiestāžu likums un kuras ir saņēmušas atļauju Latvijas Republikā piesaistīt fizisko personu noguldījumus.

(3) Pensiju fonda valde pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar pensiju fonda līdzekļu turētāju pensiju fonda naudas līdzekļu, vērtspapīru un cita īpašuma drošai glabāšanai. Līgums un jebkuri turpmākie grozījumi tajā reģistrējami Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā.

(5) Līdzekļu turētājs veic norēķinus ar naudas līdzekļiem, saņem un pārved vērtspapīrus, kas attiecas uz līdzekļu pārvaldītāja veiktajiem darījumiem.

4. 21.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Līdzekļu turētājs atbilstoši ar pensiju fonda valdi noslēgtā līguma noteikumiem pieņem iemaksas pensiju fonda kontos, saņem un tur finanšu instrumentus, kā arī dokumentu oriģinālus attiecībā uz naudas līdzekļiem un citu īpašumu, kas veido pensiju uzkrājumu aktīvus, maksājumu dokumentus par naudas kreditēšanu vai debetēšanu pensiju kapitāla naudas līdzekļu turēšanai izveidotajos banku kontos, izpilda rīkojumus, kas attiecas uz pensiju fonda līdzekļu un finanšu instrumentu pārvedumiem.

(2) Pensiju fonda līdzekļus var turēt vienīgi kredītiestāde, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci kredītiestādes darbībai un kura likumā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "vērtspapīru" ar vārdiem "finanšu instrumentu";

aizstāt piektajā daļā vārdu "vērtspapīrus" ar vārdiem "finanšu instrumentus".

     

4. 21.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Līdzekļu turētājs atbilstoši ar pensiju fonda valdi noslēgtā līguma noteikumiem pieņem iemaksas pensiju fonda kontos, saņem un tur finanšu instrumentus, kā arī dokumentu oriģinālus attiecībā uz naudas līdzekļiem un citu īpašumu, kas veido pensiju uzkrājumu aktīvus, maksājumu dokumentus par naudas kreditēšanu vai debetēšanu pensiju kapitāla naudas līdzekļu turēšanai izveidotajos banku kontos, izpilda rīkojumus, kas attiecas uz pensiju fonda līdzekļu un finanšu instrumentu pārvedumiem.

(2) Pensiju fonda līdzekļus var turēt vienīgi kredītiestāde, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci kredītiestādes darbībai un kura likumā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "vērtspapīru" ar vārdiem "finanšu instrumentu";

aizstāt piektajā daļā vārdu "vērtspapīrus" ar vārdiem "finanšu instrumentus".

23.pants. Pensiju kapitāla ieguldīšanas principi un noteikumi

(3) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt:

1) Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās telpas (turpmāk — EET) valstu valsts un pašvaldību emitētajos vai garantētajos vērtspapīros;

2) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu valsts emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, ja attiecīgās valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā, pēc starptautisko reitinga aģentūru vērtējuma, ir investīciju kategorijā;

3) tādu starptautisku finansu institūciju emitētajos vai garantētajos vērtspapīros, kuru locekles ir viena vai vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis vai EET valstis;

(4) Pensiju plāna aktīvi ieguldāmi, ievērojot šādus ieguldījumu ierobežojumus:

1) ieguldījumi vienas valsts, pašvaldības vai starptautiskas finansu institūcijas emitētajos vai garantētajos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 35 procentus no pensiju plāna aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst pārsniegt attiecībā uz valsts emitētajiem vērtspapīriem, ja pensiju plāna aktīvos ir vērtspapīri no sešām vai vairākām viena emitenta emisijām un katras emisijas vērtspapīru vērtība atsevišķi nepārsniedz 20 procentus no pensiju plāna aktīviem;

7) ieguldījumi vērtspapīros, ko emitējušas ar pensiju fondu koncernā esošas komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības, kuras ar pensiju fondu ir noslēgušas kolektīvās dalības līgumu, nedrīkst pārsniegt 5 procentus no attiecīgā pensiju fonda izveidoto pensiju plānu kopējiem aktīviem;

8) ieguldījumi vienā koncernā esošu komercsabiedrību emitētajos vērtspapīros nedrīkst pārsniegt 25 procentus no pensiju plāna aktīviem.

5. 23.pantā:

papildināt trešās daļas 1., 2. un 3.punktu pēc vārda "vērtspapīros" ar vārdiem "vai naudas tirgus instrumentos";

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ieguldījumi vienas valsts, pašvaldības vai starptautiskas finanšu institūcijas emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt 35 procentus no pensiju plāna aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst pārsniegt attiecībā uz valsts emitētajiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem, ja pensiju plāna aktīvos ir vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti no sešām vai vairākām viena emitenta emisijām un katras emisijas vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu vērtība atsevišķi nepārsniedz 20 procentus no pensiju plāna aktīviem;";

aizstāt ceturtās daļas 7. un 8.punktā vārdu "vērtspapīros" ar vārdiem "finanšu instrumentos".

     

5. 23.pantā:

papildināt trešās daļas 1., 2. un 3.punktu pēc vārda "vērtspapīros" ar vārdiem "vai naudas tirgus instrumentos";

izteikt ceturtās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ieguldījumi vienas valsts, pašvaldības vai starptautiskas finanšu institūcijas emitētajos vai garantētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt 35 procentus no pensiju plāna aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst pārsniegt attiecībā uz valsts emitētajiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem, ja pensiju plāna aktīvos ir vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti no sešām vai vairākām viena emitenta emisijām un katras emisijas vērtspapīru un naudas tirgus instrumentu vērtība atsevišķi nepārsniedz 20 procentus no pensiju plāna aktīviem;";

aizstāt ceturtās daļas 7. un 8.punktā vārdu "vērtspapīros" ar vārdiem "finanšu instrumentos".

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.