Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā" (reģ.nr.361) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Ieguldītāju aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ieguldītāju aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) finansu instrumenti — pārvedami vērtspapīri, ieguldījumu apliecības, naudas tirgus instrumenti, finansu termiņlīgumi, nestandartizēti nākotnes procentu likmes līgumi, procentu likmes, valūtas un akciju mijmaiņas un iespēju darījumu instrumenti;

2) ieguldījumu pakalpojumi:

a) finansu instrumentu glabāšana,

b) finansu instrumentu pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu saņemšana un nodošana klientu vārdā,

c) finansu instrumentu pirkšanas vai pārdošanas uzdevumu izpilde citādā veidā, nevis uz sava rēķina,

d) darījumi ar finansu instrumentiem uz sava rēķina,

e) atsevišķu individuālu klientu ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana saskaņā ar klientu pilnvarojumu šķirti no ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja īpašuma, ja šādos ieguldījumu portfeļos ir nauda un finansu instrumenti,

f) finansu instrumentu emisiju garantēšana un šādu emisiju izvietošana;

2. 1.pantā:

svītrot 1. un 2.punktu;

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

1.panta 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“1) finanšu instrumenti – vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus.”

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

1.panta 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

“2) sistēma – vienošanās, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

a) tā ir vienošanās starp vismaz trim dalībniekiem (neskaitot norēķinu aģentu, centrālo darījumu starpnieku, klīringa centru vai netiešo dalībnieku, ja šādas institūcijas arī ir vienošanās dalībnieki) par pārveduma rīkojumu izpildi saskaņā ar vienotiem noteikumiem un standartizētām procedūrām,

b) to regulē dalībnieku izraudzītais Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts likums,

c) Latvijas Republika vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, saskaņā ar kuras likumiem sistēma darbojas, to noteikusi par sistēmu, kam piemērojamas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 98/26/EC “Par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās” (turpmāk – direktīva 98/26/EC) normas;”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

2. 1.pantā:

svītrot 1. un 2.punktu;

 

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) ārvalstu sabiedrība – ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kas reģistrēts ārvalstī, kura nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, un kas likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā."

     

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) ārvalstu sabiedrība – ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kas reģistrēts ārvalstī, kura nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, un kas likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā."

2.pants. (1) Šā likuma mērķis ir izveidot sistēmu ieguldītāju interešu aizsardzībai.

(2) Šis likums nosaka sistēmas vispārīgos principus, tās darbībai nepieciešamo finansu līdzekļu nodrošināšanas un kompensāciju izmaksas kārtību.

(3) Ieguldītājam ir tiesības saņemt kompensāciju, ja sistēmas dalībnieks nespēj pilnā apjomā un termiņos izpildīt savas saistības pret ieguldītāju.

(4) Šis likums neattiecas uz:

1) ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir atzīti par likvidējamiem, maksātnespējīgiem vai bankrotējušiem;

2) gadījumiem, kad finansu instrumenti neatgriezeniski pazuduši pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas;

3) gadījumiem, kad ieguldītāji cietuši zaudējumus finansu instrumentu cenu izmaiņu dēļ vai finansu instrumenti kļuvuši nelikvīdi.

(5) Ja sistēmas dalībnieks izbeidz savu darbību, tā sniegtie ieguldījumu pakalpojumi tiek garantēti šajā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā līdz pilnīgai saistību izpildei.

(6) Latvijā reģistrētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju filiāles ārvalstīs pievienojas ārvalstu ieguldītāju aizsardzības sistēmai, ja to nosaka ārvalstu normatīvie akti. Ja filiāle pievienojas ārvalstu ieguldītāju aizsardzības sistēmai, tā nekļūst par sistēmas dalībnieku.

3. Papildināt 2.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Latvijā reģistrētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju filiāles, kas likumā noteiktajā kārtībā uzsākušas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm (ja attiecīgajā valstī darbojas tāda ieguldītāju aizsardzības sistēma, kuras ietvaros noteiktais kompensācijas apjoms ir lielāks par šajā likumā noteikto), ir tiesīgas brīvprātīgi pievienoties attiecīgās dalībvalsts ieguldītāju aizsardzības sistēmai. Latvijā reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kas brīvprātīgi pievienojies Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieguldītāju aizsardzības sistēmai, saglabā arī šajā likumā noteiktās sistēmas dalībnieka statusu."

     

3. Papildināt 2.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Latvijā reģistrētu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju filiāles, kas likumā noteiktajā kārtībā uzsākušas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm (ja attiecīgajā valstī darbojas tāda ieguldītāju aizsardzības sistēma, kuras ietvaros noteiktais kompensācijas apjoms ir lielāks par šajā likumā noteikto), ir tiesīgas brīvprātīgi pievienoties attiecīgās dalībvalsts ieguldītāju aizsardzības sistēmai. Latvijā reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kas brīvprātīgi pievienojies Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieguldītāju aizsardzības sistēmai, saglabā arī šajā likumā noteiktās sistēmas dalībnieka statusu."

IV nodaļa. Ārvalstīs reģistrētie ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji

4. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa

Ārvalstīs, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētie ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji".

     

4. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa

Ārvalstīs, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētie ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji".

16.pants. Ārvalstīs reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kurš vēlas sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā (turpmāk — ārvalstu sabiedrība), pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai vai reģistrācijas darbības uzsākšanai Latvijā iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai dokumentus, kas pierāda, ka Latvijas ieguldītājiem, kuri izmantos ārvalstu sabiedrības filiāles ieguldījumu pakalpojumus, tos garantē ārvalstu sabiedrības mītnes zemes ieguldītāju aizsardzības sistēma.

5. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Ārvalstīs reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs pirms licences saņemšanas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikas teritorijā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai dokumentus, kas pierāda, ka Latvijas Republikas ieguldītājiem, kuri izmantos šā ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja ieguldījumu pakalpojumus, būs tiesības saņemt kompensāciju no ārvalstu sabiedrības mītnes zemes ieguldītāju aizsardzības sistēmas."

     

5. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Ārvalstīs reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs pirms licences saņemšanas ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikas teritorijā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai dokumentus, kas pierāda, ka Latvijas Republikas ieguldītājiem, kuri izmantos šā ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja ieguldījumu pakalpojumus, būs tiesības saņemt kompensāciju no ārvalstu sabiedrības mītnes zemes ieguldītāju aizsardzības sistēmas."

18.pants. Ārvalstu sabiedrība nodrošina savus esošos un topošos ieguldītājus ar informāciju par filiāles darbību ieguldītāju aizsardzības sistēmā tikpat lielā apjomā kā ieguldītājus savā mītnes zemē, bet ne mazākā, kāds noteikts Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

6. Papildināt 18.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kas likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, nodrošina savus esošos un topošos ieguldītājus ar informāciju par savu dalību ieguldītāju aizsardzības sistēmā tikpat lielā apjomā kā ieguldītājus savā mītnes zemē, bet ne mazākā apjomā par to, kāds noteikts Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos."

     

6. Papildināt 18.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēts ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, kas likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, nodrošina savus esošos un topošos ieguldītājus ar informāciju par savu dalību ieguldītāju aizsardzības sistēmā tikpat lielā apjomā kā ieguldītājus savā mītnes zemē, bet ne mazākā apjomā par to, kāds noteikts Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos."

19.pants. Ja tiesības uz kompensāciju iegūst ārvalstu sabiedrības ieguldītājs, tam ir tiesības iesniegt pieteikumu Finansu un kapitāla tirgus komisijai, kas palīdz ieguldītājam iegūt kompensāciju no ārvalstu ieguldītāju aizsardzības sistēmas.

7. Papildināt 19.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja tiesības uz kompensāciju iegūst ieguldītājs, kas izmanto tāda Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja ieguldījumu pakalpojumus, kurš likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, šim ieguldītājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas palīdz saņemt kompensāciju no attiecīgās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieguldītāju aizsardzības sistēmas."

3

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

19.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

"(2) Ja tiesības uz kompensāciju iegūst ieguldītājs, kas izmanto tāda Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja ieguldījumu pakalpojumus, kurš likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, šim ieguldītājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kura rīkojas šā likuma 4.panta pamatā, lai palīdzētu saņemt kompensāciju no attiecīgās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieguldītāju aizsardzības sistēmas."

Neatbalstīt

7. Papildināt 19.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja tiesības uz kompensāciju iegūst ieguldītājs, kas izmanto tāda Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja ieguldījumu pakalpojumus, kurš likumā noteiktajā kārtībā uzsācis ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, šim ieguldītājam ir tiesības iesniegt pieteikumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas palīdz saņemt kompensāciju no attiecīgās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts ieguldītāju aizsardzības sistēmas."

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 17.panta 2.punktā minētā kompensācija nedrīkst pārsniegt šā likuma 3.panta otrajā daļā noteikto apmēru ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim.

2. Latvijas Centrālais depozitārijs ir sistēmas dalībnieks tikmēr, kamēr tas tur to ieguldītāju kontus, kuri nav sistēmas dalībnieki.

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Likuma 1.panta 12.punkta, 2.panta septītās daļas, 18.panta otrās daļas un 19.panta otrās daļas spēkā stāšanās kārtību nosaka ar īpašu likumu.

4. Līdz pārejas noteikumu 3.punktā noteiktā īpašā likuma spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrēti ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji uzskatāmi par ārvalstu sabiedrībām."

     

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Likuma 1.panta 12.punkta, 2.panta septītās daļas, 18.panta otrās daļas un 19.panta otrās daļas spēkā stāšanās kārtību nosaka ar īpašu likumu.

4. Līdz pārejas noteikumu 3.punktā noteiktā īpašā likuma spēkā stāšanās dienai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrēti ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji uzskatāmi par ārvalstu sabiedrībām."

 

9. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 97/9/EC."

     

9. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 97/9/EC."

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.