2

2.lasījumā nobalsotā likumprojekta redakcija

 

 

Grozījumi likumā “Par biržām”

Izdarīt likumā “Par biržām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 8./9.nr.; 1994, 4.nr.; 1996, 1.nr.; 1997, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

2. Likumā lietoto terminu skaidrojumā:

aizstāt terminu “birža” un “fondu birža” skaidrojumā vārdu “vērtspapīriem” ar vārdiem “finanšu instrumentiem”;

izteikt termina “kotēšana” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Kotēšana ir process, kura gaitā īpaša biržas izpildinstitūcija (parasti kotācijas komisija) nosaka un publicē biržas biļetenos preču vai finanšu instrumentu cenas un ārvalstu valūtas kursu.”;

izslēgt terminu “vērtspapīri”, “akcija” un “obligācija” skaidrojumus.

3. Izslēgt 1.panta pirmajā daļā vārdus “likumu par vērtspapīriem”.

4. Aizstāt 2.pantā vārdus “likums “Par vērtspapīriem”” ar vārdiem “Finanšu instrumentu tirgus likums”.

5. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus “likumi “Par akciju sabiedrībām” un “Par vērtspapīriem”” ar vārdiem “likums “Par akciju sabiedrībām” vai Komerclikums un Finanšu instrumentu tirgus likums”.

6. Izslēgt 30.pantu.

7.  37.pantā:

izslēgt nosaukumā vārdus “un vērtspapīru”;

izslēgt pirmajā daļā vārdu “vērtspapīrus”.

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.