Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par biržām”” (reģ.nr.359) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par biržām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 8./9.nr.; 1994, 4.nr.; 1996, 1.nr.; 1997, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par biržām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1992, 8./9.nr.; 1994, 4.nr.; 1996, 1.nr.; 1997, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

Likumā lietotie termini

2. Sadaļā "Likumā lietotie termini":

1

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“2. Likumā lietoto terminu skaidrojumā":

Atbalstīt

2. Likumā lietoto terminu skaidrojumā:

Birža ir akciju sabiedrība, kas veicina tirdzniecību ar precēm, vērtspapīriem, valūtu un nekustamo īpašumu (pirkšanu-pārdošanu), rīkojot publiskas izsoles, kurās piedalās biržā reģistrētie brokeri.

Fondu birža ir birža, kurā notiek darījumu slēgšana par vērtspapīriem un ārvalstu valūtu.

Kotēšana ir process, kura gaitā īpaša biržas izpildinstitūcija (parasti kotācijas komisija) nosaka un publicē biržas biļetenos preču cenas, vērtspapīru un ārvalstu valūtas kursu.

Norēķinu komisija ir biržas struktūrvienība, kas reģistrē noslēgtos termiņdarījumus un nodrošina biržas biedru (brokeru) norēķinus par tiem.

Vērtspapīri biržas darījumos ir akcijas, obligācijas un citi vērtspapīri, kuru apgrozība reglamentēta Latvijas Republikas likumā "Par vērtspapīriem".

Akcija ir vērtspapīrs, kas apstiprina akcionāra - akciju īpašnieka - līdzdalību akciju sabiedrības pamatkapitālā un dod viņam tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē un saņemt sabiedrības peļņas daļu - dividendi.

Obligācija ir vērtspapīrs, kas dod īpašniekam tiesības katru gadu saņemt no emitenta (uzņēmēja) garantētu ienākumu iepriekš fiksētas procentu likmes apjomā, bet pēc zināma laika - obligācijas nominālvērtību.

aizstāt terminu "birža" un "fondu birža" skaidrojumā vārdu "vērtspapīriem" ar vārdiem "finanšu instrumentiem";

izteikt termina "kotēšana" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kotēšana ir process, kura gaitā īpaša biržas izpildinstitūcija (parasti kotācijas komisija) nosaka un publicē biržas biļetenos preču vai finanšu instrumentu cenas un ārvalstu valūtas kursu.";

izslēgt terminu "vērtspapīri", "akcija" un "obligācija" skaidrojumus.

2

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

Sadaļu "Likumā lietotie termini" papildināt ar terminu:

“finanšu instrumenti – vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīrus.”

 

Neatbalstīt

aizstāt terminu "birža" un "fondu birža" skaidrojumā vārdu "vērtspapīriem" ar vārdiem "finanšu instrumentiem";

izteikt termina "kotēšana" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kotēšana ir process, kura gaitā īpaša biržas izpildinstitūcija (parasti kotācijas komisija) nosaka un publicē biržas biļetenos preču vai finanšu instrumentu cenas un ārvalstu valūtas kursu.";

izslēgt terminu "vērtspapīri", "akcija" un "obligācija" skaidrojumus.

1.pants. Biržas tiesiskais statuss

Birža ir akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar likumu "Par akciju sabiedrībām", šo likumu, likumu par vērtspapīriem, biržas statūtiem un biržas tirdzniecības noteikumiem. Likums "Par akciju sabiedrībām" attiecībā uz biržām ir piemērojams tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

3. Izslēgt 1.panta pirmajā daļā vārdus "likumu par vērtspapīriem".

     

3. Izslēgt 1.panta pirmajā daļā vārdus "likumu par vērtspapīriem".

2.pants. Likuma darbība

Šis likums regulē preču biržu, nekustamā īpašuma biržu un universālo biržu darbību. Fondu biržu darbību regulē likums "Par vērtspapīriem".

(1995.gada 24.augusta likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 27.09.95.)

4. Aizstāt 2.pantā vārdus "likums "Par vērtspapīriem"" ar vārdiem "Finanšu instrumentu tirgus likums".

     

4. Aizstāt 2.pantā vārdus "likums "Par vērtspapīriem"" ar vārdiem "Finanšu instrumentu tirgus likums".

10.pants. Biržas akcijas

Birža izlaiž tikai vārda akcijas.

Jautājumus par akciju emisiju regulē Latvijas Republikas likumi "Par akciju sabiedrībām" un "Par vērtspapīriem".

5. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus "likumi "Par akciju sabiedrībām" un "Par vērtspapīriem"" ar vārdiem "likums "Par akciju sabiedrībām" vai Komerclikums un Finanšu instrumentu tirgus likums".

     

5. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus "likumi "Par akciju sabiedrībām" un "Par vērtspapīriem"" ar vārdiem "likums "Par akciju sabiedrībām" vai Komerclikums un Finanšu instrumentu tirgus likums".

30.pants. Biržas darījumi ar vērtspapīriem

Vērtspapīru laišanu apgrozībā un biržas darījumus ar tiem regulē Latvijas Republikas likums "Par vērtspapīriem".

6. Izslēgt 30.pantu.

     

6. Izslēgt 30.pantu.

37.pants. Preču un vērtspapīru kotēšana

Rezumējot (summējot) biržas darījumu rezultātus, pieprasījumu un piedāvājumu, kotācijas komisija kotē preces, vērtspapīrus un valūtu un publicē cenas biržas biļetenā.

Biržas valde nosaka biržas biļetena izdošanas periodiskumu un abonēšanas maksu.

7.  37.pantā:

izslēgt nosaukumā vārdus "un vērtspapīru";

izslēgt pirmajā daļā vārdu "vērtspapīrus".

     

7.  37.pantā:

izslēgt nosaukumā vārdus "un vērtspapīru";

izslēgt pirmajā daļā vārdu "vērtspapīrus".

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.