Likumprojekts

Likumprojekts

1.lasījumā nobalsotā redakcija

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

Izdarīt Valsts fondēto pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 7.nr.; 2002, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Aizstāt 2.panta otrajā daļā vārdu "vērtspapīros" ar vārdiem "finanšu instrumentos".

3.  11.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdu "vērtspapīrus" ar vārdiem "finanšu instrumentus";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs Komisijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Aģentūru, tur paša aktīvus vismaz viena procenta apmērā no visu to fondēto pensiju shēmas aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs, bet ne mazāk kā 50 000 latu, kurus nogulda kā drošības naudu Komisijas licencētā bankā. To aktīvu daļu, kas pārsniedz drošības naudas apmēru, fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs iegulda Latvijas valsts emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos, parāda vērtspapīros, kuri ir iekļauti Latvijas Republikā reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā sarakstā, bankas emitētās hipotekārajās ķīlu zīmēs, termiņnoguldījumos bankās un bankas emitētos noguldījuma sertifikātos."

4.  12.pantā:

papildināt pirmās daļas 1. un 2.punktu pēc vārda "vērtspapīri" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vai naudas tirgus instrumenti" (attiecīgā locījumā);

papildināt pirmās daļas 3.punkta "a" un "b" apakšpunktu pēc vārda "biržas" ar vārdiem "(regulēta tirgus)";

izteikt pirmās daļas 3.punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) nav iekļauti fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajos sarakstos, bet vērtspapīru emisijas noteikumos ir paredzēts, ka vērtspapīri šā panta pirmās daļas 3.punkta "a" un "b" apakšpunktā minēto fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajos sarakstos tiks iekļauti gada laikā no dienas, kad ir sākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem;";

papildināt pirmās daļas 6.punkta "a" apakšpunktu pēc vārda "biržas" ar vārdiem "(regulēta tirgus)";

papildināt otrās daļas 1. un 2.punktu pēc vārda "vērtspapīri" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vai naudas tirgus instrumenti" (attiecīgā locījumā);

izteikt otrās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ar fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju koncernā esošo komercsabiedrību emitētajos finanšu instrumentos ieguldījumus drīkst veikt tikai ar fondu biržas (regulēta tirgus) starpniecību, un ieguldījumi šādos finanšu instrumentos nedrīkst pārsniegt 2 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem;";

papildināt otrās daļas 9.punktu pēc vārda "vērtspapīros" ar vārdiem "vai naudas tirgus instrumentos";

izteikt otrās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) noguldījumi vienā kredītiestādē un ieguldījumi šīs pašas kredītiestādes emitētos finanšu instrumentos kopsummā nedrīkst pārsniegt 15 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem. Šis ierobežojums neattiecas uz prasībām pēc pieprasījuma pret turētājbanku;";

papildināt otro daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) ieguldījumus atvasinātajos finanšu instrumentos drīkst veikt, tikai lai nodrošinātos pret noteiktu ieguldījumu plāna aktīvu vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai vai valūtas kursam, un tikai tad, ja līdzekļu pārvaldītājs ir iesniedzis Komisijai noteikumus, kuros detalizēti aprakstīta risku pārvaldīšanas politika un atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas metodes. Pirms tiek uzsākts darījums ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, līdzekļu pārvaldītājs iesniedz Komisijai informāciju par izmantotajiem atvasināto finanšu instrumentu veidiem, no tiem izrietošajiem riskiem, kvantitatīvajiem ierobežojumiem un metodēm, kuras tiks izmantotas attiecīgā atvasinātā finanšu instrumenta riska ierobežošanai.";

aizstāt ceturtās daļas 3.punktā vārdu "vērtspapīros" ar vārdiem "finanšu instrumentos".

5. Papildināt pārejas noteikumu 5.punktu pēc vārda "vērtspapīros" ar vārdiem "vai naudas tirgus instrumentos".

 

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.