Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2003. gada 25. septembrī

Nr. 9/1- 238

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts “Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu” /reģ.nr. 356; dok.nr. 1059 /;

 

2. Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju , citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā” / reģ.nr. 339; dok.nr. 1040; /;

 

3.Likumprojekts “ Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu ” / reģ.nr. 368;

dok.nr. 1075/;

 

4.Likumprojekts “Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro - ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz, no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā ( Stokholmas līgums, 1996) ”

/ reģ.nr. 357; dok.nr. 1060/.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz, no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā ( Stokholmas līgums, 1996)

 

 

 

 

 1. pants. 1996. gada 28. februāra Līgums par speciālām stabilitātes prasībām
 2. ro-ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp

  (uz, no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā ( Stokholmas

  līgums, 1996) un tā 1. un 2. pielikums ( turpmāk – Līgums ) ar šo likumu tiek

  pieņemts un apstiprināts.

   

 3. pants. Likums stājas spēkā tā izslidināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.
 4.  

 5. pants. Līgums stājas spēkā tā 8. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

 

4. pants. Satiksmes ministrija nodrošina Līgumā paredzēto saistību izpildi.

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ________________.