Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Likums otrreizējai caurlūkošanai

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likuma

“Grozījumi Likumā par ostām” (reģ. nr. 347) otrreizējai caurlūkošanai

 

Spēkā esošā redakcija

25.09.2003 pieņemtā likuma redakcija

(dok. nr. 1320)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumu otrreizējā caurlūkošanā

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi “Likumā par ostām”

     

Grozījumi “Likumā par ostām”

 

Izdarīt “Likumā par ostām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 9., 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 12.nr.; 2001, 9., 11.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt “Likumā par ostām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 15.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 9., 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 12.nr.; 2001, 9., 11.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

           

4.pants. Nekustamais īpašums ostā

--------------------------------------------

(6) Ostas zemes nomas un īres līgumu, kā arī ostas pārvaldei vai ar ostas pārvaldes starpniecību citām juridiskajām vai fiziskajām personām nodibināto servitūtu tiesību termiņš nedrīkst pārsniegt 30 gadus, izņemot gadījumu, ja ostā plānoto un plānotajā termiņā ieguldīto investīciju apjoms pārsniedz 50 miljonus latu un ja katrs šāds līgums vai servitūts iepriekš akceptēts Latvijas Ostu padomē. Ostas zemes nomas maksas apmēru katrā ostā nosaka ostas valde.

-------------------------------------------

1. Izslēgt 4.panta sestās daļas pirmajā teikumā vārdus “un ja katrs šāds līgums vai servitūts iepriekš akceptēts Latvijas Ostu padomē”.

     

1. Izslēgt 4.panta sestās daļas pirmajā teikumā vārdus “un ja katrs šāds līgums vai servitūts iepriekš akceptēts Latvijas Ostu padomē”.

7.pants. Ostas pārvaldes funkcijas

(1) Ostas pārvalde ir iestāde, kuru izveido attiecīgās pilsētas dome vai pagasta padome un kura šajā likumā noteiktajos ietvaros ir arī Satiksmes ministrijas pārraudzībā. Ostas pārvaldes nolikumu apstiprina attiecīgā pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugnolikumu.

2. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ostas pārvalde ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kura nodrošina ostas pārvaldīšanu. Rīgas ostas pārvaldes nolikumu un Ventspils ostas pārvaldes nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Mazo ostu pārvalžu nolikumus apstiprina attiecīgā pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugnolikumu. Liepājas ostas pārvaldi nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums.”;

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(deputāts P.Kalniņš)

Izteikt 7.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Ostas pārvalde ir ar šo likumu izveidota atvasināta publiska persona. Ostas pārvalde šajā likumā noteiktajos ietvaros ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā. Ostas pārvaldes nolikumu apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniedz attiecīgā pašvaldība. Liepājas ostas pārvaldes kārtību nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums. Veicot šajā pantā noteiktās funkcijas, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
   

2.

(deputāts A.Kalvītis)

Izteikt 7.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Ostas pārvalde ir atvasināta publiska persona, kuru izveido saskaņā ar šo likumu un kura šajā likumā noteiktajos ietvaros ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā. Ostas pārvaldes nolikumu apstiprina attiecīgā pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugnolikumu. Liepājas ostas pārvaldes kārtību nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums.”

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
   

3.

(deputāts Dz.Ābiķis)

Izteikt 7.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Ostas pārvalde ir iestāde, kuru izveido attiecīgās pilsētas dome vai pagasta padome un kurai ir atvasinātas publiskas personas statuss. Ostas pārvalde nodrošina ostas pārvaldīšanu. Rīgas ostas pārvaldes un Ventspils ostas pārvaldes nolikumu apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniedz attiecīgā pašvaldība. Ostu pārvalde, šajā likumā noteikto funkciju ietvaros, atrodas Satiksmes ministrijas pārraudzībā. Liepājas ostas pārvaldes kārtību nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
   

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

(deputāts A.Tolmačovs)

Izteikt 7.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Ostas pārvalde ir iestāde, kuru izveido attiecīgās pilsētas dome vai pagasta padome un kura šajā likumā noteiktajos ietvaros ir arī Satiksmes ministrijas pārraudzībā. Ostas pārvaldes nolikumu apstiprina attiecīgā pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugnolikumu.”

(deputāts A.Laksa)

Izteikt 7.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Ostas pārvalde ir attiecīgās pilsētas domes vai pagasta padomes izveidota iestāde, kura šajā likumā noteiktajos ietvaros ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā. Ostas pārvaldes nolikumu apstiprina attiecīgā pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugnolikumu.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
   

6.

(atbildīgā komisija)

Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ostas pārvalde ir iestāde, kuru izveido attiecīgās pilsētas dome vai pagasta padome un kura šajā likumā noteiktajos ietvaros ir arī Ministru kabineta pārraudzībā. Turklāt Rīgas ostas pārvalde ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona. Rīgas ostas pārvaldes nolikumu Rīgas Dome iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetam. Citu ostu pārvalžu nolikumus apstiprina attiecīgā pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugnolikumu. Liepājas ostas pārvaldi nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

2. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ostas pārvalde ir iestāde, kuru izveido attiecīgās pilsētas dome vai pagasta padome un kura šajā likumā noteiktajos ietvaros ir arī Ministru kabineta pārraudzībā. Turklāt Rīgas ostas pārvalde ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona. Rīgas ostas pārvaldes nolikumu Rīgas Dome iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetam. Citu ostu pārvalžu nolikumus apstiprina attiecīgā pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu paraugnolikumu. Liepājas ostas pārvaldi nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums.”

(2) Ostas pārvaldīšanu nodrošina ostas pārvalde, kura kā publisko tiesību subjekts veic šādas valsts pārvaldes funkcijas:

izteikt otrās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“(2) Ostas pārvalde kā publisko tiesību subjekts veic šādas valsts pārvaldes funkcijas:”.

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

(deputāts Dz.Ābiķis)

Izteikt 7.panta 2.daļas 1.rindkopu šādā redakcijā:

“(2) Ostas pārvalde kā publisko tiesību subjekts veic šādas valsts pārvaldes funkcijas:”

(deputāts A.Tolmačovs)

Izteikt 7.panta 2.daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“(2) Ostas pārvaldīšanu nodrošina ostas pārvalde, kura kā publisko tiesību subjekts veic šādas valsts pārvaldes funkcijas:”.

(atbildīgā komisija)

Izslēgt 25.09.2003 pieņemtā likuma redakciju par grozījumiem likuma 7.panta 2.daļas 1.rinkopā.

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlik.

 

 

 

Atbalstīt.

 

8.pants. Ostas pārvalde

(1) Ostas pārvaldes struktūru, ostas valdes un ostas pārvaldnieka tiesības un pienākumus nosaka ostas pārvaldes nolikums.

(2) Ostas pārvalde ir juridiskā persona. Tās sastāvā ir ostas valde, kas ir augstākā lēmējinstitūcija, un tai pakļauts izpildaparāts, kuru vada ostas pārvaldnieks.

         

(3) Rīgas, Liepājas un Ventspils ostu valdēs ir desmit valdes locekļi: piecas attiecīgās pašvaldības amatpersonas (valdes priekšsēdētājs un vēl četri valdes locekļi), kuras amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu, un pa vienai Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Vides ministrijas valsts amatpersonai, kuru norīko attiecīgais ministrs, kā arī Latvijas Attīstības aģentūras valsts amatpersona, kuru norīko ekonomikas ministrs. Rīgas, Liepājas un Ventspils ostu valdes lēmumu pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā seši valdes locekļi. Citu ostu valdes tiek ieceltas saskaņā ar šā likuma 26.pantu.

3. 8.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Rīgas ostas valdē un Ventspils ostas valdē katrā ir septiņi valdes locekļi: trīs attiecīgās pašvaldības pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu, un četri ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides ministra izvirzīti pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets. Rīgas ostas valde un Ventspils ostas valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā četri valdes locekļi. Mazo ostu valdes tiek ieceltas saskaņā ar šā likuma 26.pantu.”;

10.

(deputāts A.Kalvītis)

Izteikt 8.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Rīgas un Ventspils ostu valdēs ir desmit valdes locekļi: piecas attiecīgās pašvaldības amatpersonas (valdes priekšsēdētājs un vēl četri valdes locekļi), kuras amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu, un pa vienai Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Vides ministrijas valsts amatpersonai, kuru norīko attiecīgais ministrs, kā arī Latvijas Attīstības aģentūras valsts amatpersona, kuru norīko ekonomikas ministrs. Rīgas un Ventspils ostu valdes lēmumu pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā seši valdes locekļi. Mazo ostu valdes tiek ieceltas saskaņā ar šā likuma 26.pantu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlik.

 
   

11.

(deputāts Dz.Ābiķis)

Izteikt 8.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Rīgas un Ventspils ostu valdēs ir desmit valdes locekļi: pieci attiecīgās pašvaldības pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu, un pieci Ministru kabineta pārstāvji, kurus izvirza ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, satiksmes ministrs, vides ministrs un Latvijas Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētājs, bet amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets. Rīgas ostas valdes un Ventspils ostas valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ievēl valde. Rīgas un Ventspils ostu valdes lēmumu pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā seši valdes locekļi. Mazo ostu valdes tiek ieceltas saskaņā ar šā likuma 26.pantu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlik.

 
   

12.

(deputāts M.Grīnblats)

Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Rīgas ostas valdē un Ventspils ostas valdē katrā ir astoņi valdes locekļi: četri attiecīgās pašvaldības pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu, un četri ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides ministra izvirzīti pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets. Rīgas ostas valde un Ventspils ostas valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā pieci valdes locekļi. Mazo ostu valdes tiek ieceltas saskaņā ar šā likuma 26.pantu.”

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlik.

 
   

13.

(deputāts P.Kalniņš)

Izteikt 8.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Rīgas un Ventspils ostu valdēs ir astoņi valdes locekļi: četri attiecīgās pašvaldības pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu, un četri - ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides ministra izvirzīti pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets. Rīgas ostas valde un Ventspils ostas valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā pieci valdes locekļi. Rīgas un Ventspils ostu valdes, atklāti balsojot, ieceļ valdes priekšsēdētāju. Citu ostu valdes tiek ieceltas saskaņā ar šā likuma 26.pantu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlik.

 
   

14.

(deputāts A.Tolmačovs)

Izteikt 8.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Rīgas, Liepājas un Ventspils ostu valdēs ir astoņi valdes locekļi: četras attiecīgās pašvaldības amatpersonas, kuras amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu, un pa vienai Satiksmes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Vides ministrijas valsts amatpersonai, kuras norīko attiecīgais ministrs. Rīgas, Liepājas un Ventspils ostu valdes lēmumu pieņem, ja valdes sēdē piedalās ne mazāk kā seši valdes locekļi un par to nobalso ne mazāk kā pieci valdes locekļi. Gadījumā, ja kāda jautājuma izlemšanā balsis sadalās vienlīdzīgi, tiek nozīmēts atkārtots balsojums. Ja jautājuma izlemšanā balsis sadalās vienlīdzīgi arī pēc trešā balsojuma par šo jautājumu, lēmumu pieņem Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlik.

 
   

15.

(atbildīgā komisija)

Izteikt 8.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Rīgas ostas valdē un Ventspils ostas valdē katrā ir astoņi valdes locekļi: četri attiecīgās pašvaldības pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu, un četri - ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides ministra izvirzīti pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets. Rīgas ostas valde un Ventspils ostas valde ir lemttiesīgas, ja to sēdēs piedalās ne mazāk kā seši valdes locekļi un lēmumu pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā pieci valdes locekļi. Mazo ostu valdes tiek ieceltas saskaņā ar šā likuma 26.pantu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

3. 8.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Rīgas ostas valdē un Ventspils ostas valdē katrā ir astoņi valdes locekļi: četri attiecīgās pašvaldības pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar attiecīgās pilsētas domes lēmumu, un četri - ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides ministra izvirzīti pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets. Rīgas ostas valde un Ventspils ostas valde ir lemttiesīgas, ja to sēdēs piedalās ne mazāk kā seši valdes locekļi un lēmumu pieņem, ja par to nobalso ne mazāk kā pieci valdes locekļi. Mazo ostu valdes tiek ieceltas saskaņā ar šā likuma 26.pantu.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Ostas pārvaldnieku ieceļ ostas valde.

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Rīgas ostas valdes priekšsēdētāju un Ventspils ostas valdes priekšsēdētāju pēc attiecīgās ostas valdes priekšlikuma amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets.”;

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu.

16.

(atbildīgā komisija)

Izteikt 25.09.2003 pieņemtā likuma redakciju par 8.panta 4. un 5.daļu šādā redakcijā:

“Papildināt 8.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Rīgas ostas valdes un Ventspils ostas valdes locekļi, atklāti balsojot, no sava vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju.”;

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Rīgas ostas valdes un Ventspils ostas valdes locekļi, atklāti balsojot, no sava vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju.”;

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu.

           

15.1 pants. Valsts nodeva

Kuģošanas drošības nodrošināšanai līdz 2001.gada 31.decembrim Latvijas Republikā noteikta valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva), kuras likmes nosaka Ministru kabinets.

4. Izslēgt 15.1 pantu.

     

4. Izslēgt 15.1 pantu.

18.pants. Uzņēmējdarbības noteikumi ostā

(1) Uzņēmējdarbība ostā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ostas noteikumiem un pamatojoties uz ostas pārvaldes un attiecīgā uzņēmēja noslēgto līgumu.

----------------------------------------------

5. Papildināt 18.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ostas pārvalde, slēdzot līgumus par uzņēmējdarbību ostā, ievēro priekšnoteikumu, ka uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājiem un dalībniekiem jābūt ar labu reputāciju un stabilu finansiālo stāvokli.”

     

5. Papildināt 18.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Ostas pārvalde, slēdzot līgumus par uzņēmējdarbību ostā, ievēro priekšnoteikumu, ka uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibinātājiem un dalībniekiem jābūt ar labu reputāciju un stabilu finansiālo stāvokli.”

 

       
 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Lai nodrošinātu ar šo likumu noteikto ostu pārvaldes kārtības maiņu, Ministru kabinets līdz 2003.gada 31.oktobrim apstiprina Rīgas ostas pārvaldes nolikumu un Ventspils ostas pārvaldes nolikumu un ieceļ amatā ministru izvirzītos šo ostu valžu locekļus.”

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

(Juridiskais birojs)

Ierosinām precizēt pārejas noteikumu 10.punktā termiņu, līdz kuram Ministru kabinets apstiprina Rīgas ostas pārvaldes un Ventspils ostas pārvaldes nolikumus.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 25.09.2003 pieņemtā likuma redakciju par pārejas noteikumu papildināšanu ar 10.punktu.

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas 20.pr-lik.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 
   

19.

(deputāts M.Grīnblats)

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Laikā līdz 2005.gada 1.janvārim Rīgas ostas valdē ir deviņi valdes locekļi: četri Rīgas pašvaldības pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar Rīgas pilsētas domes lēmumu, un pieci Ministru prezidenta, ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides ministra izvirzītie pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets. Ministru prezidenta izvirzītais pārstāvis ir Rīgas ostas valdes priekšsēdētājs.”

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
   

20.

(atbildīgā komisija)

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Rīgas Dome līdz 2003.gada 1.decembrim iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai Rīgas ostas pārvaldes nolikumu.

2. Ministru kabinets:

1) līdz 2004.gada 1.janvārim apstiprina Rīgas ostas pārvaldes nolikumu;

2) līdz 2003.gada 1.decembrim ieceļ amatā ministru izvirzītos Rīgas ostas pārvaldes un Ventspils ostas pārvaldes valžu locekļus;

3) līdz 2004.gada 1.janvārim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par grozījumiem likumos, lai sakārtotu ostu pārvalžu statusu atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam.

3. Līdz jauna nolikuma apstiprināšanai ir spēkā Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Pārejas noteikumi

1. Rīgas Dome līdz 2003.gada 1.decembrim iesniedz Ministru kabinetam apstiprināšanai Rīgas ostas pārvaldes nolikumu.

2. Ministru kabinets:

1) līdz 2004.gada 1.janvārim apstiprina Rīgas ostas pārvaldes nolikumu;

2) līdz 2003.gada 1.decembrim ieceļ amatā ministru izvirzītos Rīgas ostas pārvaldes un Ventspils ostas pārvaldes valžu locekļus;

3) līdz 2004.gada 1.janvārim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektus par grozījumiem likumos, lai sakārtotu ostu pārvalžu statusu atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam.

3. Līdz jauna nolikuma apstiprināšanai ir spēkā Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 31.oktobrī.

21.

 

 

 

22.

 

 

 

(Juridiskais birojs)

Ierosinām precizēt likuma spēkā stāšanās datumu.

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2003.gada 1.decembrī.”

Atbalstīts. Iestrādāts atbildīgās komisijas pr-lik.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.decembrī.