06

06.10.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā” (Reģ.345) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini, kas atbilst likumā "Par apdrošināšanas līgumu" lietotajiem terminiem:

5) galvenais aktuārs - dzīvības apdrošināšanas sabiedrības amatpersona, kas novērtē noslēgtos apdrošināšanas līgumus un apdrošinātāja finansiālo stabilitāti;

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 1. panta 5. punktā vārdu "dzīvības".

Atbalstīt

1. Izslēgt 1. panta 5. punktā vārdu "dzīvības".

13.pants.

(2) Lai saņemtu licenci citam apdrošināšanas veidam, apdrošinātājs iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

1) šā panta pirmās daļas 1. un 6.punktā minētos dokumentus;

2) jaunā apdrošināšanas veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai;

3) darbības plānu vienam gadam attiecībā uz to apdrošināšanas veidu, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta pirmās daļas 9.punkta "a" - "f" apakšpunktā minēto informāciju, kā arī finanšu plāna projektu un tehnisko rezervju plānoto apmēru.

Papildināt 13.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) bankas dokumentu, kas apstiprina vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondā."

 

 

 

 

2. 13.pantā:

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) bankas dokumentu, kas apstiprina vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondā."

 

 

 

(4) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un plāno veikt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliecinājumu, ka apdrošināšanas sabiedrība ir transportlīdzekļu biroja vai tam analogas organizācijas un attiecīgā garantijas fonda dalībniece.

 

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 13. panta ceturto daļu ar vārdiem "un bankas dokumentu, kas apstiprina vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondā".

Atbalstīt

papildināt ceturto daļu ar vārdiem "un bankas dokumentu, kas apstiprina vienreizējo iemaksu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fondā".

42.1  pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu iegulda tikai ieguldījumu sabiedrību ieguldījumu apliecībās. Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 42., 43. un 44.panta prasības.

(2000.gada 1.jūnija likuma redakcijā , ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.03.2003. likumu, kas stājas spēkā no 30.04.2003.)

 

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 42.1 pantu šādā redakcijā:

"42.1 pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu iegulda tikai atvērto ieguldījumu fondu (tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu) ieguldījumu apliecībās (daļās). Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 43.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktais procentuālais ierobežojums un otrās daļas noteikumi.".

Atbalstīt

3. Izteikt 42.1 pantu šādā redakcijā:

"42.1 pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervju segumu iegulda tikai atvērto ieguldījumu fondu (tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu) ieguldījumu apliecībās (daļās). Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 43.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktais procentuālais ierobežojums un otrās daļas noteikumi.".

43.pants. (1) Apdrošinātājs, veidojot aktīvu struktūru tehnisko rezervju segumam, ievēro šādus noteikumus:

4)  ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz viena Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, dalībvalsts vai OECD dalībvalsts ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībām. Slēgtie ieguldījumu fondi ieguldījumu apliecībās drīkst ieguldīt ar nosacījumu, ka šīs ieguldījumu apliecības iekļautas Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā reģistrētas fondu biržas, dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā sarakstā, ja šī fondu birža ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle;

 

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 43. panta pirmās daļas 4. punkta otrajā teikumā vārdus "Slēgtie ieguldījumu fondi" ar vārdiem "Slēgto ieguldījumu fondu".

Atbalstīt

4. Aizstāt 43. panta pirmās daļas 4. punkta otrajā teikumā vārdus "Slēgtie ieguldījumu fondi" ar vārdiem "Slēgto ieguldījumu fondu".

66.pants. (1) Apdrošināšanas līgumus citam apdrošinātājam nodod kopā ar tiem atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem.

(2) Ja apdrošināšanas līgumi tiek nodoti bez atbilstošo tehnisko rezervju ieguldījumiem, apdrošinātājs, kas pārņem šos līgumus, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tehnisko rezervju atjaunošanas plānu.

 

5

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 66.panta otrajā daļā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tehnisko rezervju atjaunošanas plānu." ar vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tehnisko rezervju seguma atjaunošanas plānu.".

Atbalstīt

5. Aizstāt 66.panta otrajā daļā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tehnisko rezervju atjaunošanas plānu." ar vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tehnisko rezervju seguma atjaunošanas plānu.".

80.pants. (1) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība ir komercsabiedrība, kas ierakstīta komercreģistrā likumā noteiktajā kārtībā un sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus apdrošinājuma ņēmējiem, apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem vai citām apdrošināšanas brokeru sabiedrībām saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

 

6

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 80.panta pirmo daļu ar vārdiem "un ievērojot šā likuma prasības".

Atbalstīt

6. Papildināt 80.panta pirmo daļu ar vārdiem "un ievērojot šā likuma prasības".

84.pants. (1) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība apdrošina savu civiltiesisko atbildību gadījumiem, ja tā ar savu rīcību nodara zaudējumu apdrošinājuma ņēmējiem, apdrošinātājiem vai citām ieinteresētajām personām.

(2) Apdrošināšanas brokeru sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

 

7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 84.panta pirmo daļu pēc vārda "rīcību" ar vārdiem "kas saistīta ar šajā likumā paredzēto pienākumu veikšanu".

Atbalstīt

7. Papildināt 84.panta pirmo daļu pēc vārda "rīcību" ar vārdiem "kas saistīta ar šajā likumā paredzēto pienākumu veikšanu".

85.pants.

(2) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība nodrošina no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūto līdzekļu šķirtu turēšanu no apdrošināšanas brokeru sabiedrības naudas līdzekļiem atsevišķā naudas kontā, kas atvērts kredītiestādē, rakstveidā darot zināmu kredītiestādei, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūtie naudas līdzekļi, kā arī nodrošina šo līdzekļu uzskaiti atsevišķā bilancē pa apdrošinātājiem un apdrošinājuma ņēmējiem.

 

8

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 85.panta otrajā daļā vārdu "bilancē" ar vārdiem "bilances kontā".

Atbalstīt

8. Aizstāt 85.panta otrajā daļā vārdu "bilancē" ar vārdiem "bilances kontā".