Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 2. oktobrī

Nr. 9/1- 248

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts “Par Ikgadējo finanšu līgumu 2003. gadam starp Latvijas

Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā ” ;

/reģ.nr. 344; dok.nr. 1046 /;

 

 

2.Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā” / reģ.nr. 384; dok.nr. 1098/.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2. lpp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Ikgadējo finanšu līgumu 2003. gadam starp Latvijas Republiku un

Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā

 

 

1.pants. 2003. gada 27. jūnijā Rīgā un Briselē parakstītais Ikgadējais finanšu līgums 2003. gadam starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā

( turpmāk – Līgums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 8. pantā noteiktajā kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _____________.