02

02.10.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”" (reģ.nr.343) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 17.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 17.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) asociētais uzņēmums - uzņēmums, kas atrodas cita uzņēmuma būtiskā ietekmē;

2. Izslēgt 1.panta 1.punktu.

     

2. Izslēgt 1.panta 1.punktu.

3.pants. Likuma darbība 

(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, ja tie ir koncerna mātes uzņēmumi.

3. 3.pantā:

1

Juridiskais birojs

Papildināt 3.panta pirmo daļu pēc vārda “uzņēmumiem” ar vārdiem “likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” izpratnē”.

Atbalstīt

3. 3.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “uzņēmumiem” ar vārdiem “likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” izpratnē”;

(2) Šis likums neattiecas uz kredītiestādēm, ieguldījumu sabiedrībām, apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šis likums neattiecas uz bankām, apdrošināšanas komercsabiedrībām akciju sabiedrības formā, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, privātajiem pensiju fondiem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komercsabiedrība, kura veic pārapdrošināšanu, sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus, kas ir saistoši apdrošināšanas komercsabiedrībām akciju sabiedrības formā, sagatavojot konsolidēto gada pārskatu."

     

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šis likums neattiecas uz bankām, apdrošināšanas komercsabiedrībām akciju sabiedrības formā, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, privātajiem pensiju fondiem un ieguldījumu brokeru sabiedrībām.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komercsabiedrība, kura veic pārapdrošināšanu, sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus, kas ir saistoši apdrošināšanas komercsabiedrībām akciju sabiedrības formā, sagatavojot konsolidēto gada pārskatu."

 

4. Aizstāt 4., 6. un 34.panta nosaukumā un tekstā, 8., 9. un 35.panta tekstā un V nodaļas nosaukumā vārdus "konsolidētais gada pārskats un konsolidētais ziņojums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "konsolidētais gada pārskats" (attiecīgā locījumā).

     

4. Aizstāt 4., 6. un 34.panta nosaukumā un tekstā, 8., 9. un 35.panta tekstā un V nodaļas nosaukumā vārdus "konsolidētais gada pārskats un konsolidētais ziņojums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "konsolidētais gada pārskats" (attiecīgā locījumā).

9.pants. Atbrīvojums koncerna mātes uzņēmumam, kurš pats ir cita koncerna meitas uzņēmums, no pienākuma sagatavot
 konsolidēto gada pārskatu

(2) Šajā pantā paredzēto atbrīvojumu piemēro saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1) no konsolidētā gada pārskata sagatavošanas pienākuma atbrīvotajam koncerna mātes uzņēmumam un visiem tā meitas uzņēmumiem jābūt iekļautiem tā mātes uzņēmuma konsolidētajā gada pārskatā, kurš ir Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums, un šim pārskatam jābūt pārbaudītam un publicētam atbilstoši šā likuma prasībām;

2) no konsolidētā gada pārskata sagatavošanas pienākuma atbrīvotā koncerna mātes uzņēmuma gada pārskata pielikumā jābūt tā mātes uzņēmuma identifikācijas datiem (nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā) un informācijai par to, ka uzņēmums ir atbrīvots no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu.

5. 9.panta otrajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdus "Uzņēmumu reģistrā" ar vārdu "Latvijā";

aizstāt 2.punktā vārdus "Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā".

     

5. 9.panta otrajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdus "Uzņēmumu reģistrā" ar vārdu "Latvijā";

aizstāt 2.punktā vārdus "Uzņēmumu reģistrā" ar vārdiem "Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā".

10.pants. Koncerna meitas uzņēmuma neiesaistīšana konsolidācijā

(1) Koncerna meitas uzņēmumu konsolidācijā neiesaista, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) stingri ilglaicīgi ierobežojumi būtiski apgrūtina tā mātes uzņēmuma iespējas realizēt savas tiesības attiecībā uz šā uzņēmuma mantu un vadību;

2) konsolidētā gada pārskata sagatavošanai nepieciešamo informāciju iespējams iegūt, vienīgi kavējot šā likuma 34. un 35.pantā noteiktos termiņus un ar pārmērīgi lielām izmaksām;

3) koncerna meitas uzņēmuma akcijas vai daļas tā mātes uzņēmumā atrodas īslaicīgi, ir parādītas apgrozāmo līdzekļu sastāvā un tiek turētas, lai 12 mēnešu laikā no iegādes brīža tās pārdotu.

(2) Koncerna meitas uzņēmumu konsolidācijā neiesaista, ja informācija par šo uzņēmumu ir nenozīmīga šā likuma 13.panta pirmās daļas prasību īstenošanai. Tomēr, ja vienā un tajā pašā koncernā ir vairāki šādi meitas uzņēmumi un tie ir nozīmīgi kā kopums, kuru izslēdzot no konsolidācijas netiktu sniegts patiess un skaidrs priekšstats par šā koncerna darbības rezultātiem un finansiālo stāvokli, tad tos izslēgt no konsolidācijas nav atļauts.

6. Aizstāt 10.panta pirmās daļas ievaddaļā un otrajā daļā vārdu "neiesaista" ar vārdiem "var neiesaistīt".

     

6. Aizstāt 10.panta pirmās daļas ievaddaļā un otrajā daļā vārdu "neiesaista" ar vārdiem "var neiesaistīt".

11.pants. Koncerna meitas uzņēmumu izslēgšana no konsolidācijas

(1) Koncerna meitas uzņēmumu no konsolidācijas izslēdz, ja tā darbības virzieni (privāto pensiju fondu un ieguldījumu fondu pārvalde, finansu un apdrošināšanas pakalpojumi) ir tik atšķirīgi no citu konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu darbības virzieniem, ka šā uzņēmuma iesaistīšana konsolidācijā būtu pretrunā ar šā likuma 13.panta pirmās daļas prasībām. Koncerna mātes uzņēmuma līdzdalība no konsolidācijas izslēgtā meitas uzņēmuma peļņā vai zaudējumos un pašu kapitālā tiek atspoguļota konsolidētajā gada pārskatā, attiecīgi piemērojot šā likuma 29.pantu.

(2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro, ja konsolidācijā iesaistāmo uzņēmumu darbības virzieni atšķiras tikai ar to, ka daļa no šiem uzņēmumiem ir lauksaimniecības, rūpniecības, celtniecības, transporta, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas un cita profila uzņēmumi, vai atšķiras tikai to produkcija, preču vai pakalpojumu veids, kā arī tad, ja uz šiem uzņēmumiem attiecas likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem".

(3) Datus par katru šā panta pirmās daļas piemērošanas gadījumu norāda konsolidētā gada pārskata pielikumā, paskaidrojot izslēgšanas iemeslu. Ja šā panta pirmajā daļā norādītajā kārtībā izslēgta ārvalstīs reģistrēta uzņēmuma gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats netiek publicēts Latvijas laikrakstā, tā norakstu pievieno koncerna mātes uzņēmuma konsolidētā gada pārskata norakstam un iesniedz Uzņēmumu reģistram.

 

2

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izslēgt likuma 11.pantu.

Atbalstīt

7. Izslēgt likuma 11.pantu.

12.pants. Konsolidētā gada pārskata saturs

(1) Konsolidētais gada pārskats kā vienots kopums sastāv no konsolidētajiem finansu pārskatiem - konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas un zaudējumu aprēķina, konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā pārskata pielikuma.

7. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Konsolidētais gada pārskats kā vienots kopums sastāv no konsolidētajiem finanšu pārskatiem – konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina, konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā gada pārskata pielikuma –, kuriem pievienots konsolidētais ziņojums."

     

8. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Konsolidētais gada pārskats kā vienots kopums sastāv no konsolidētajiem finanšu pārskatiem – konsolidētās bilances, konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina, konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā gada pārskata pielikuma –, kuriem pievienots konsolidētais ziņojums."

14.pants. Konsolidēto finansu pārskatu shēmas

(3) Konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu sagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas grāmatvedības standartiem.

8. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

     

9. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu sagatavošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

17.pants. Koncerna meitas uzņēmumu gada pārskata koriģēšana, ja izmantotas citādas grāmatvedības metodes un citi
novērtēšanas noteikumi

(1) Sagatavojot konsolidēto gada pārskatu, posteņu novērtēšanā koncerna ietvaros izmanto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus, kas paredzēti likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. un 37.pantā.

9. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "33., 34., 35., 36. un 37.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "35., 36., 37., 55.1, 55.2 un 55.3 pantā".

     

10. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "33., 34., 35., 36. un 37.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "35., 36., 37., 55.1, 55.2 un 55.3 pantā".

18.pants. Ārvalstīs reģistrēto koncerna meitas uzņēmumu gada pārskatu pārrēķināšana latos

(1) Lai konsolidētajā gada pārskatā iekļautu ārvalstīs reģistrēto koncerna meitas uzņēmumu, ārvalstu valūtā sagatavoto šā meitas uzņēmuma gada pārskatu pārrēķina latos. Izdarot pārrēķinus, ievēro šādus noteikumus:

1) pamatlīdzekļus pārrēķina pēc darījuma dienas kursa, bet apgrozāmos līdzekļus, saistības un pašu kapitālu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā;

10. Izteikt 18.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) aktīvus un pasīvus (līdzekļus, saistības un pašu kapitālu) pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā;".

     

11. Izteikt 18.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) aktīvus un pasīvus (līdzekļus, saistības un pašu kapitālu) pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā;".

30.pants. Konsolidētā gada pārskata pielikuma sagatavošana

(1) Papildus citai šajā likumā paredzētajai informācijai konsolidētā gada pārskata pielikumā norāda:

2) konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu nosaukumu un juridisko adresi, kā arī šo uzņēmumu (izņemot koncerna mātes uzņēmumu) kapitāla daļas procentos, kas pieder konsolidācijā iesaistītajiem uzņēmumiem vai personām, kuras darbojas savā vārdā, bet konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu labā, turklāt norāda arī to, kurš no šā likuma 4.pantā paredzētajiem nosacījumiem pamato uzņēmuma iesaistīšanu konsolidācijā. Šajā punktā minētās ziņas sniedzamas arī par tiem koncerna meitas uzņēmumiem, kuri nav iesaistīti konsolidācijā vai ir izslēgti no konsolidācijas, kā arī paskaidro neiesaistīšanas vai izslēgšanas iemeslu (atbilstoši šā likuma 10. un 11.pantam);

 

3

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 30.panta pirmās daļas 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šajā punktā minētās ziņas sniedzamas arī par tiem koncerna meitas uzņēmumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 10.pantu nav iesaistīti konsolidācijā, kā arī paskaidro neiesaistīšanas iemeslu;”

Atbalstīt

12. 30.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šajā punktā minētās ziņas sniedzamas arī par tiem koncerna meitas uzņēmumiem, kuri saskaņā ar šā likuma 10.pantu nav iesaistīti konsolidācijā, kā arī paskaidro neiesaistīšanas iemeslu;”;

5) to pārējo uzņēmumu nosaukumu un juridisko adresi, kuri nav minēti šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā, kā arī to uzņēmumu nosaukumu un juridisko adresi, kuri saskaņā ar šā likuma 11.pantu nav iesaistīti konsolidācijā pārāk atšķirīgo darbības virzienu dēļ un kuros konsolidācijā iesaistītajiem uzņēmumiem pašiem vai ar tādu personu starpniecību, kuras darbojas savā vārdā, bet šo uzņēmumu labā, pieder vismaz tāda kapitāla daļa, kas ir lielāka par 20 procentiem, norādot kapitāla līdzdalības daļas lielumu, pašu kapitāla apmēru un attiecīgā uzņēmuma peļņu vai zaudējumus pēdējā pārskata gadā, par kuru ir apstiprināti uzņēmumu gada pārskati. Šo informāciju var nesniegt, ja tai nav būtiskas nozīmes no patiesa un skaidra priekšstata radīšanas viedokļa. Informāciju, kas attiecas uz pašu kapitālu un uz peļņu vai zaudējumiem, var nesniegt arī tad, ja attiecīgais uzņēmums nepublicē savu gada pārskatu un konsolidācijā iesaistītajiem uzņēmumiem (tieši vai netieši) pieder mazāk par 50 procentiem attiecīgā uzņēmuma kapitāla daļu;

 

4

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izslēgt 30.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus un skaitli “kā arī to uzņēmumu nosaukumu un juridisko adresi, kuri saskaņā ar šā likuma 11.pantu nav iesaistīti konsolidācijā pārāk atšķirīgo darbības virzienu dēļ”.

Atbalstīt

izslēgt pirmās daļas 5.punktā vārdus un skaitli “kā arī to uzņēmumu nosaukumu un juridisko adresi, kuri saskaņā ar šā likuma 11.pantu nav iesaistīti konsolidācijā pārāk atšķirīgo darbības virzienu dēļ.”;

 

 

 

11. Papildināt 30.pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja finanšu instrumenti ir novērtēti patiesajā vērtībā, piemērojot likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1, 55.2 un 55.3 pantu, konsolidētā gada pārskata pielikumā norāda arī šādu informāciju:

1) nozīmīgākie pieņēmumi, uz kuriem pamatojas izmantoto novērtēšanas modeļu un metožu izvēle, ja šo instrumentu patiesā vērtība noteikta saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.2 panta pirmās daļas 2.punktu;

2) finanšu instrumentu patiesā vērtība un tās izmaiņas, kas saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.3 pantu iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī "Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve" sadalījumā pa šādām finanšu aktīvu kategorijām:

a) aizdevumi un prasījumi,

b) līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi,

c) pārdošanai pieejami finanšu aktīvi,

d) tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi vai saistības;

3) sadalījumā pa atvasināto finanšu instrumentu grupām: skaidrojumus par šiem instrumentiem, norādot kopsummas, kā arī informāciju par būtiskiem noteikumiem un nosacījumiem, kas varētu ietekmēt nākotnē sagaidāmo naudas plūsmu lielumu, rašanās laiku un noteiktību;

4) tabulu, kas atspoguļo posteņa "Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve" izmaiņas pārskata gadā.

(4) Ja nav izmantota likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1 pantā paredzētā izvēles iespēja finanšu instrumentiem piemērot novērtēšanu patiesajā vērtībā, konsolidētā gada pārskata pielikumā sniedz skaidrojumus par atvasināto finanšu instrumentu apmēru un būtību sadalījumā pa šo instrumentu grupām, norādot bilances vērtību un patieso vērtību, ja to var noteikt ar kādu no likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.2 panta pirmajā daļā minētajām metodēm.

(5) Ja nav izmantota likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 28.panta otrajā daļā paredzētā izvēles iespēja piemērot vērtības samazināšanu likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1 panta ceturtajā daļā minētajiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem, kuru patiesā vērtība ir mazāka par bilances vērtību, konsolidētā gada pārskata pielikumā sniedz informāciju par atsevišķu aktīvu vai attiecīgu aktīvu grupu bilances vērtību un patieso vērtību, paskaidrojot, kādēļ netiek piemērota vērtības samazināšana, un norādot ziņas, kas liecina, ka vērtības pazemināšanās ir īslaicīga un radusies pārejošu apstākļu dēļ."

 

 

 

13. Papildināt 30.pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja finanšu instrumenti ir novērtēti patiesajā vērtībā, piemērojot likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1, 55.2 un 55.3 pantu, konsolidētā gada pārskata pielikumā norāda arī šādu informāciju:

1) nozīmīgākie pieņēmumi, uz kuriem pamatojas izmantoto novērtēšanas modeļu un metožu izvēle, ja šo instrumentu patiesā vērtība noteikta saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.2 panta pirmās daļas 2.punktu;

2) finanšu instrumentu patiesā vērtība un tās izmaiņas, kas saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.3 pantu iekļautas peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai bilances postenī "Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve" sadalījumā pa šādām finanšu aktīvu kategorijām:

a) aizdevumi un prasījumi,

b) līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi,

c) pārdošanai pieejami finanšu aktīvi,

d) tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi vai saistības;

3) sadalījumā pa atvasināto finanšu instrumentu grupām: skaidrojumus par šiem instrumentiem, norādot kopsummas, kā arī informāciju par būtiskiem noteikumiem un nosacījumiem, kas varētu ietekmēt nākotnē sagaidāmo naudas plūsmu lielumu, rašanās laiku un noteiktību;

4) tabulu, kas atspoguļo posteņa "Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve" izmaiņas pārskata gadā.

(4) Ja nav izmantota likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1 pantā paredzētā izvēles iespēja finanšu instrumentiem piemērot novērtēšanu patiesajā vērtībā, konsolidētā gada pārskata pielikumā sniedz skaidrojumus par atvasināto finanšu instrumentu apmēru un būtību sadalījumā pa šo instrumentu grupām, norādot bilances vērtību un patieso vērtību, ja to var noteikt ar kādu no likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.2 panta pirmajā daļā minētajām metodēm.

(5) Ja nav izmantota likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 28.panta otrajā daļā paredzētā izvēles iespēja piemērot vērtības samazināšanu likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 55.1 panta ceturtajā daļā minētajiem ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem, kuru patiesā vērtība ir mazāka par bilances vērtību, konsolidētā gada pārskata pielikumā sniedz informāciju par atsevišķu aktīvu vai attiecīgu aktīvu grupu bilances vērtību un patieso vērtību, paskaidrojot, kādēļ netiek piemērota vērtības samazināšana, un norādot ziņas, kas liecina, ka vērtības pazemināšanās ir īslaicīga un radusies pārejošu apstākļu dēļ."

31.pants. Konsolidētā ziņojuma saturs 

(1) Konsolidētajā ziņojumā iekļauj skaidru informāciju par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu kā kopuma attīstību pārskata gadā un tā pašreizējo stāvokli.

 

5

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 31.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Konsolidētajā ziņojumā, pamatojoties uz konsolidēto finanšu pārskatu analīzi, iekļauj skaidru informāciju par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu kā kopuma attīstību pārskata gadā un tā pašreizējo stāvokli, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem saskārušies konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi un kas ietekmējuši to finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus pārskata gadā. Konsolidētajā ziņojumā sniedz arī informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi, ja tas ir būtiski, lai novērtētu konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu kā kopuma aktīvus, saistības, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumus.”

Atbalstīt

14. 31.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Konsolidētajā ziņojumā, pamatojoties uz konsolidēto finanšu pārskatu analīzi, iekļauj skaidru informāciju par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu kā kopuma attīstību pārskata gadā un tā pašreizējo stāvokli, kā arī informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem saskārušies konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi un kas ietekmējuši to finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus pārskata gadā. Konsolidētajā ziņojumā sniedz arī informāciju par vides aizsardzības prasību ietekmi, ja tas ir būtiski, lai novērtētu konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu kā kopuma aktīvus, saistības, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumus.”;

 

 

(2) Attiecībā uz konsolidācijā iesaistītajiem uzņēmumiem kā kopumu konsolidētajā ziņojumā sniedz arī ziņas par:

1) jebkādiem svarīgiem notikumiem uzņēmumu kā kopuma darbībā pēc pārskata gada beigām;

2) šo uzņēmumu kā kopuma turpmākās attīstības perspektīvām;

3) pētniecības darbiem un attīstības pasākumiem.

12. Papildināt 31.panta otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu filiālēm un pārstāvniecībām ārvalstīs;

5) finanšu instrumentu izmantošanu un, ja tas ir būtiski aktīvu, saistību, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanā, – par finanšu riska vadības mērķiem un politiku, arī par pieņemto riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgāko prognozēto nākotnes darījumu veidu, kam tiek piemērota riska ierobežošanas uzskaite, un par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu kā kopuma pakļautību cenas riskam, kredītriskam, likviditātes riskam un naudas plūsmas riskam."

 

 

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu filiālēm un pārstāvniecībām ārvalstīs;

5) finanšu instrumentu izmantošanu un, ja tas ir būtiski aktīvu, saistību, finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanā, – par finanšu riska vadības mērķiem un politiku, arī par pieņemto riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgāko prognozēto nākotnes darījumu veidu, kam tiek piemērota riska ierobežošanas uzskaite, un par konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu kā kopuma pakļautību cenas riskam, kredītriskam, likviditātes riskam un naudas plūsmas riskam."

33.pants. Zvērināta revidenta darbība konsolidētā gada pārskata pārbaudē

(1) Zvērināta revidenta uzdevums ir pārbaudīt, vai konsolidētais gada pārskats ir pareizi sagatavots, vai tas atbilst normatīvajiem aktiem, konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu statūtiem un reģistriem, vai sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un vai konsolidētais ziņojums atbilst konsolidētajam gada pārskatam.

(4) Zvērināts revidents pēc veiktās pārbaudes sagatavo savu atzinumu par konsolidēto gada pārskatu un konsolidēto ziņojumu un iesniedz to koncerna mātes uzņēmuma izpildinstitūcijai.

13. 33.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zvērināta revidenta uzdevums ir pārbaudīt, vai konsolidētais gada pārskats ir pareizi sagatavots, vai tas atbilst normatīvajiem aktiem, konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu statūtiem un reģistriem, vai sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu, kā arī par konsolidētā ziņojuma atbilstību konsolidētajiem finanšu pārskatiem.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zvērināts revidents pēc veiktās pārbaudes sagatavo revidenta ziņojumu par konsolidēto gada pārskatu un iesniedz to koncerna mātes uzņēmuma izpildinstitūcijai. Ziņojumā izsaka viedokli arī par konsolidētā ziņojuma atbilstību konsolidētajiem finanšu pārskatiem."

     

15. 33.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zvērināta revidenta uzdevums ir pārbaudīt, vai konsolidētais gada pārskats ir pareizi sagatavots, vai tas atbilst normatīvajiem aktiem, konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu statūtiem un reģistriem, vai sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu, kā arī par konsolidētā ziņojuma atbilstību konsolidētajiem finanšu pārskatiem.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Zvērināts revidents pēc veiktās pārbaudes sagatavo revidenta ziņojumu par konsolidēto gada pārskatu un iesniedz to koncerna mātes uzņēmuma izpildinstitūcijai. Ziņojumā izsaka viedokli arī par konsolidētā ziņojuma atbilstību konsolidētajiem finanšu pārskatiem."

 

 

   

6

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt 33.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja koncerna mātes uzņēmuma gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu pārbauda viens un tas pats zvērinātais revidents (tie paši vairāki zvērinātie revidenti) un saskaņā ar šā likuma 35.panta prasībām šie pārskati tiek iesniegti vienlaicīgi, revidenta ziņojumu par konsolidēto gada pārskatu var apvienot ar revidenta ziņojumu par gada pārskatu.”

Atbalstīt

papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja koncerna mātes uzņēmuma gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu pārbauda viens un tas pats zvērinātais revidents (tie paši vairāki zvērinātie revidenti) un saskaņā ar šā likuma 35.panta prasībām šie pārskati tiek iesniegti vienlaicīgi, revidenta ziņojumu par konsolidēto gada pārskatu var apvienot ar revidenta ziņojumu par gada pārskatu.”

35.pants. Konsolidētā gada pārskata publicēšanas noteikumi

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētie pārskati netiek pilnībā publicēti, skaidri jānorāda, ka tie publicēti saīsinātā formā un pilnībā pieejami Uzņēmumu reģistrā. Zvērināta revidenta atzinumu šai gadījumā nepublicē, bet publikācijā paziņo, vai zvērinātam revidentam ir bijuši iebildumi vai piezīmes vai viņš ir atteicies sniegt savu atzinumu.

14. 35.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu "atzinumu" ar vārdu "ziņojumu";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 "Zvērināta revidenta ziņojumu šai gadījumā nepublicē, bet publikācijā paziņo, vai zvērinātam revidentam ir bijuši iebildumi vai piezīmes, vai viņš ir sniedzis negatīvu atzinumu vai atteicies sniegt savu atzinumu."

 

 

16. 35.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu "atzinumu" ar vārdu "ziņojumu";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 "Zvērināta revidenta ziņojumu šai gadījumā nepublicē, bet publikācijā paziņo, vai zvērinātam revidentam ir bijuši iebildumi vai piezīmes, vai viņš ir sniedzis negatīvu atzinumu vai atteicies sniegt savu atzinumu."

 

 

 

15. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 83/349/EEC, 89/666/EEC, 90/604/EEC, 90/605/EEC un 2001/65/EC."

7

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt likumprojekta 15.pantu šādā redakcijā:

“15. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 83/349/EEC, 89/666/EEC, 90/604/EEC, 2001/65/EC un 2003/51/EC.”

Atbalstīt

17. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 83/349/EEC, 89/666/EEC, 90/604/EEC, 2001/65/EC un 2003/51/EC.”

 

Pārejas noteikums

Ar šo likumu izdarītie grozījumi piemērojami konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2004.pārskata gadu.

     

Pārejas noteikums

Ar šo likumu izdarītie grozījumi piemērojami konsolidētajiem gada pārskatiem, sākot ar 2004.pārskata gadu.