08

08.12.2003

Budžeta un finanšu (nodokļa) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"” (Reģ.nr.340) izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekðlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

3. Ārvalstu nodokļa maksātāja (nerezidenta) ar nodokli apliekamais ienākums ir:

4) ienākums no pienākumu pildīšanas Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības padomē vai valdē;

2.  3.panta trešajā daļā:

papildināt 4.punktu pēc vārdiem “vai valdē” ar vārdiem “neatkarīgi no tā, vai ienākums tiek saņemts no Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības vai citas uzņēmējsabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents”;

     

2.  3.panta trešajā daļā:

papildināt 4.punktu pēc vārdiem “vai valdē” ar vārdiem “neatkarīgi no tā, vai ienākums tiek saņemts no Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības vai citas uzņēmējsabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents”;

9) personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas;

papildināt daļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

“91) ienākums no augoša meža pārdošanas un kokmateriālu pārdošanas;”.

     

papildināt daļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

“91) ienākums no augoša meža pārdošanas un kokmateriālu pārdošanas;”.

8.pants. Gada apliekamā ienākuma avoti

3. Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti:

1) ienākumi no individuālā darba un uzņēmuma līguma;

3.  8.panta trešajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) ienākumi no individuālā darba, uzņēmuma līguma, komercaģenta un māklera darbības;”;

     

3.  8.panta trešajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) ienākumi no individuālā darba, uzņēmuma līguma, komercaģenta un māklera darbības;”;

2) ienākumi no individuālā uzņēmuma, arī no zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts;

papildināt 2.punktu pēc vārdiem “nodokļa objekts” ar vārdiem “un ienākumi no individuālā komersanta darbības”;

     

papildināt 2.punktu pēc vārdiem “nodokļa objekts” ar vārdiem “un ienākumi no individuālā komersanta darbības”;

3) ienākumi no līgumsabiedrības;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ienākumi no līgumsabiedrības, personālsabiedrības un sadalītā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma;”.

     

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ienākumi no līgumsabiedrības, personālsabiedrības un sadalītā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma;”.

9.pants. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi

1. Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti šādi ienākumu veidi:

2) fiziskās personas - individuālā uzņēmuma īpašnieka - ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un fiziskajām personām izmaksātās dividendes no uzņēmējsabiedrības ienākuma, izņemot dividendes no nerezidentiem un iekšzemes uzņēmumiem, kuriem nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī tiem uzņēmumiem, kuri izmanto likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" paredzētos atvieglojumus vai citos Latvijas Republikas likumos noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides dividenžu deklarēšanas gadā vai iepriekšējā gadā;

4.  9.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) fiziskās personas — individuālā uzņēmuma īpašnieka — ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un fiziskajām personām izmaksātās dividendes no Latvijas Republikas uzņēmējsabiedrības vai kapitālsabiedrības peļņas un Eiropas Savienības dalībvalsts rezidenta — kapitālsabiedrības peļņas, izņemot dividendes no citu valstu nerezidentiem un iekšzemes uzņēmumiem, kuriem nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī no tiem uzņēmumiem, kuri izmanto likumā “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” paredzētos atvieglojumus vai citos Latvijas Republikas likumos noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus, vai analogus Eiropas Savienības dalībvalstīs noteiktus ienākuma nodokļa atvieglojumus dividenžu deklarēšanas gadā vai iepriekšējā gadā;”;

     

4.  9.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) fiziskās personas — individuālā uzņēmuma īpašnieka — ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un fiziskajām personām izmaksātās dividendes no Latvijas Republikas uzņēmējsabiedrības vai kapitālsabiedrības peļņas un Eiropas Savienības dalībvalsts rezidenta — kapitālsabiedrības peļņas, izņemot dividendes no citu valstu nerezidentiem un iekšzemes uzņēmumiem, kuriem nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī no tiem uzņēmumiem, kuri izmanto likumā “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” paredzētos atvieglojumus vai citos Latvijas Republikas likumos noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus, vai analogus Eiropas Savienības dalībvalstīs noteiktus ienākuma nodokļa atvieglojumus dividenžu deklarēšanas gadā vai iepriekšējā gadā;”;

3. Šā panta pirmās daļas 2.punkta noteikumi nav attiecināmi uz nerezidentiem.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Šā panta noteikumi nav attiecināmi uz nerezidenta Latvijā gūto ienākumu.”

     

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Šā panta noteikumi nav attiecināmi uz nerezidenta Latvijā gūto ienākumu.”

10.pants. Attaisnotie izdevumi

3. No nerezidentu apliekamā ienākuma ir tiesības atskaitīt tikai šā panta pirmās daļas 1., 3., 4. un 5.punktā minētos attaisnotos izdevumus.

5. Aizstāt 10.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus “4. un 5.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “4., 5. un 6.punktā”.

     

5. Aizstāt 10.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus “4. un 5.punktā” ar skaitļiem un vārdiem “4., 5. un 6.punktā”.

11.pants. No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana

1.1 Par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) darbību.

6. 11.pantā:

izteikt 1.1 daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas individuālā uzņēmuma (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) darbību.”;

     

6. 11.pantā:

izteikt 1.1 daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas individuālā uzņēmuma (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) darbību.”;

3. Izdevumos, ja tie saistīti ar taksācijas gada ienākuma gūšanu no saimnieciskās darbības, tiek ieskaitīti:

7) nomaksātā sociālā nodokļa summa un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, kā arī obligātās apdrošināšanas prēmiju maksājumi un dzīvības, veselības un negadījuma apdrošināšanas prēmiju maksājumi par darbiniekiem atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam, ja darbinieka apdrošināšanas līgums ir noslēgts uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem;

izteikt trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, kā arī atbilstoši šā likuma 8.panta piektās daļas noteikumiem par darbiniekiem iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas un iemaksas privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un dzīvības, veselības un negadījumu apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas) prēmiju summas;”;

     

izteikt trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, kā arī atbilstoši šā likuma 8.panta piektās daļas noteikumiem par darbiniekiem iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas un iemaksas privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un dzīvības, veselības un negadījumu apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas) prēmiju summas;”;

 

papildināt trešo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

“71) obligātās apdrošināšanas prēmiju maksājumi par saimnieciskajā darbībā izmantotiem pamatlīdzekļiem;”;

     

papildināt trešo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

“71) obligātās apdrošināšanas prēmiju maksājumi par saimnieciskajā darbībā izmantotiem pamatlīdzekļiem;”;

10. Ja fiziskās personas individuālais uzņēmums (arī zemnieka un zvejnieka saimniecība) ir reģistrēts un atrodas saskaņā ar likumu "Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem" noteiktā īpaši atbalstāmajā reģionā un par tā attīstības projekta atbilstību attiecīgā reģiona attīstības programmai ir pieņemts lēmums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, šādas fiziskās personas taksācijas gada saimnieciskās darbības zaudējumi, kas radušies laika posmā, kad attiecīgajam reģionam ir īpaši atbalstāmā reģiona statuss, sedzami hronoloģiskā secībā no nākamo sešu taksācijas gadu saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma. Ieņēmumu, kā arī izdevumu un izmaksu lielumu nosaka atbilstoši šā panta noteikumiem.

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“10. Ja individuālais komersants vai fiziskās personas individuālais uzņēmums (arī zemnieka un zvejnieka saimniecība) ir reģistrēts un atrodas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā un par tā saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību attiecīgās teritorijas attīstības programmai ir pieņemts lēmums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, šīs fiziskās personas taksācijas gada saimnieciskās darbības zaudējumi, kas radušies laikposmā, kad attiecīgajai teritorijai ir īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, sedzami hronoloģiskā secībā no nākamo sešu taksācijas gadu saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma. Ieņēmumu, kā arī izdevumu un izmaksu lielumu nosaka atbilstoši šā panta noteikumiem.”

     

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“10. Ja individuālais komersants vai fiziskās personas individuālais uzņēmums (arī zemnieka un zvejnieka saimniecība) ir reģistrēts un atrodas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā un par tā saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību attiecīgās teritorijas attīstības programmai ir pieņemts lēmums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, šīs fiziskās personas taksācijas gada saimnieciskās darbības zaudējumi, kas radušies laikposmā, kad attiecīgajai teritorijai ir īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, sedzami hronoloģiskā secībā no nākamo sešu taksācijas gadu saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma. Ieņēmumu, kā arī izdevumu un izmaksu lielumu nosaka atbilstoši šā panta noteikumiem.”

 

7. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.1 pants.  Individuālā komersanta saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana

1. Individuālais komersants, kura saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45 000 latu, saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina saskaņā ar šā likuma 11.pantu vai saskaņā ar šā panta otro, trešo un ceturto daļu, ja tas grāmatvedības kārtošanai ir izvēlējies divkāršā ieraksta sistēmu.

2. Individuālais komersants, kura saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā ir pārsnieguši 45 000 latu, taksācijas gada saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” II nodaļu.

3. Individuālais komersants piemēro likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” II nodaļas noteikumus apliekamā ienākuma noteikšanai piecus gadus pēc kārtas neatkarīgi no tā, vai kādā šā perioda gadā saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45 000 latu. Ja piecu gadu perioda pēdējā gadā individuālā komersanta saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45 000 latu, individuālais komersants nākamajā taksācijas gadā var uzsākt apliekamā ienākuma aprēķināšanu saskaņā ar šā panta pirmo daļu.

4. Fiziskā persona taksācijas gadā, kurā tā uzsāk individuālā komersanta darbību, šīs darbības ienākumu aprēķina, piemērojot šā panta pirmo vai otro daļu atbilstoši savai prognozei attiecībā uz taksācijas gada ieņēmumiem no individuālā komersanta saimnieciskās darbības.”

     

7. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

“11.1 pants.  Individuālā komersanta saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana

1. Individuālais komersants, kura saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45 000 latu, saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina saskaņā ar šā likuma 11.pantu vai saskaņā ar šā panta otro, trešo un ceturto daļu, ja tas grāmatvedības kārtošanai ir izvēlējies divkāršā ieraksta sistēmu.

2. Individuālais komersants, kura saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā ir pārsnieguši 45 000 latu, taksācijas gada saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” II nodaļu.

3. Individuālais komersants piemēro likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” II nodaļas noteikumus apliekamā ienākuma noteikšanai piecus gadus pēc kārtas neatkarīgi no tā, vai kādā šā perioda gadā saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45 000 latu. Ja piecu gadu perioda pēdējā gadā individuālā komersanta saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45 000 latu, individuālais komersants nākamajā taksācijas gadā var uzsākt apliekamā ienākuma aprēķināšanu saskaņā ar šā panta pirmo daļu.

4. Fiziskā persona taksācijas gadā, kurā tā uzsāk individuālā komersanta darbību, šīs darbības ienākumu aprēķina, piemērojot šā panta pirmo vai otro daļu atbilstoši savai prognozei attiecībā uz taksācijas gada ieņēmumiem no individuālā komersanta saimnieciskās darbības.”

12.pants. Maksātāja gada neapliekamais minimums

1. Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru nosaka Ministru kabinets.

(spēkā līdz 31.12.2003).

1. Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmērs tiek noteikts gadskārtējā valsts budžeta likumā. Ja, sākoties taksācijas gadam, nav stājies spēkā gadskārtējais valsts budžeta likums, tiek piemērots iepriekšējam gadam noteiktais mēneša neapliekamā minimuma apmērs.

(spēkā no 01.01.2004.).

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas partijas frakcija

1. Svītrot likuma 12. panta pirmā punkta pēdējo teikumu.

2. Papildināt likuma 12. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Mēneša neapliekamā minimuma apmērs ir:

a) no 2004. gada 1. janvāra 40% no valstī noteiktās minimālās algas;

b) no 2005. gada 1. janvāra 50% no valstī noteiktās minimālās algas.”

Tautas partijas frakcija

1. Svītrot likuma 12. panta pirmā punkta pēdējo teikumu.

2. Papildināt likuma 12. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Mēneša neapliekamā minimuma apmērs ir 40 lati.”

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

3

Tautas partijas frakcija

Izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“1. Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru nosaka Saeima ikgadējā valsts budžetā.”

Neatbalstīt

 

13.pants. Atvieglojumi maksātājam

1. Maksātājam paredzēti šādi atvieglojumi:

1) par katras šajā punktā minētās personas uzturēšanu, ja šai personai nav piešķirta pensija un tā nesaņem pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju - puses apmērā no šā likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktā maksātāja gada neapliekamā minimuma v ienam no apgādniekiem:

a) par nepilngadīgu bērnu,

b) par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai,

c) par nestrādājošu laulāto,

d) par nestrādājošiem vecākiem un vecvecākiem,

e) par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai,

f) par brāli, māsu, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku,

g) par apgādībā esošu personu apgādājamiem,

h) par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti),

i) par maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;

4. Nerezidentiem nav tiesību uz šajā pantā noteiktajiem nodokļa atvieglojumiem.

8.  13.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“1.1 Šā panta pirmās daļas 3.punktā noteiktais neapliekamais minimums ir piemērojams arī no ārvalstīm saņemtajai pensijai (piemērojot to kopā no ārvalstīm saņemtajai pensijai un pensijai, kas piešķirta vai pārrēķināta pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”, vai izdienas pensijai, vai speciālajai valsts pensijai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem).”;

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “nodokļa atvieglojumiem” ar vārdiem “izņemot nerezidentus, kuriem tiek izmaksāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem piešķirtā pensija”.

4

Tautas partijas frakcija

Izteikt likuma 13. panta pirmās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) par katras šajā punktā minētās personas uzturēšanu, ja šai personai nav piešķirta pensija un tā nesaņem pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju - šā likuma 12.panta pirmajā daļā noteiktā maksātāja gada neapliekamā minimuma apmērā vienam no apgādniekiem:

a) par nepilngadīgu bērnu,

b) par bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai,

c) par nestrādājošu laulāto,

d) par nestrādājošiem vecākiem un vecvecākiem,

e) par mazbērnu vai audzināšanā paņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai,

f) par brāli, māsu, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku,

g) par apgādībā esošu personu apgādājamiem,

h) par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti),

i) par maksātāju aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu;”

Neatbalstīt

8.  13.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“1.1 Šā panta pirmās daļas 3.punktā noteiktais neapliekamais minimums ir piemērojams arī no ārvalstīm saņemtajai pensijai (piemērojot to kopā no ārvalstīm saņemtajai pensijai un pensijai, kas piešķirta vai pārrēķināta pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”, vai izdienas pensijai, vai speciālajai valsts pensijai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem).”;

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “nodokļa atvieglojumiem” ar vārdiem “izņemot nerezidentus, kuriem tiek izmaksāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem piešķirtā pensija”.

14.pants. Maksātāja attaisnoto izdevumu un atvieglojumu pamatojums

3. Ja maksātājs dokumentus, kas apstiprina attaisnotos izdevumus un atvieglojumus, pamatotu iemeslu dēļ nav laikus iesniedzis, tie saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes lēmumu tiek ņemti vērā attiecībā uz laiku no tiesību rašanās brīža, bet tas nedrīkst būt ilgāks par vienu iepriekšējo gadu.

9. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Ja maksātājs dokumentus, kas apliecina attaisnotos izdevumus, nav laikus iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, tie tiek ņemti vērā tikai attiecībā uz laikposmu, kas nepārsniedz vienu pirmstaksācijas periodu.”

     

9. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Ja maksātājs dokumentus, kas apliecina attaisnotos izdevumus, nav laikus iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, tie tiek ņemti vērā tikai attiecībā uz laikposmu, kas nepārsniedz vienu pirmstaksācijas periodu.”

15.pants. Nodokļa likmes

1. Gada apliekamais ienākums, kas noteikts kā starpība starp maksātāja gada ienākuma summu un summu, kura aprēķināta saskaņā ar šā likuma 10., 12. un 13.panta noteikumiem, tiek aplikts ar nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajām likmēm.

2. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir 25 procenti. Algas nodokļa maksātājam nodokļa likme 25 procentu apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma.

3. (Izslēgta ar 19.12.96. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.97.)

10. Papildināt 15.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Šā likuma 3.panta trešās daļas 7.1 punktā minētajam ienākumam, ja šī ienākuma izmaksātājs atbilstoši šā likuma 17.panta divpadsmitajai un 12.2 daļai ietur nodokli ienākuma izmaksas vietā, tiek piemērota 2 procentu likme no izmaksātās atlīdzības apmēra.”

     

10. Papildināt 15.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Šā likuma 3.panta trešās daļas 7.1 punktā minētajam ienākumam, ja šī ienākuma izmaksātājs atbilstoši šā likuma 17.panta divpadsmitajai un 12.2 daļai ietur nodokli ienākuma izmaksas vietā, tiek piemērota 2 procentu likme no izmaksātās atlīdzības apmēra.”

17.pants. Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām

3. Ar algas nodokli apliekamais mēneša ienākums ir:

1) Latvijas Republikā dzīvojošām personām pamatdarba vietā (vietā, kur iesniegta grāmatiņa) - starpība starp kalendārā mēneša ienākumu un mēneša neapliekamā minimuma, šā likuma 10.panta otrajā daļā noteikto attaisnoto izdevumu un šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteikto atvieglojumu summu;

2) Latvijas Republikas rezidentiem papildu darba vietā  - kalendārā mēneša ienākums, no kura atskaitīta par attiecīgo kalendāro mēnesi nomaksātā sociālā nodokļa (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) summa;

3) Latvijas Republikas nerezidentiem - kalendārā mēneša ienākums.

11.  17.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus “Latvijas Republikā dzīvojošām personām” ar vārdiem “Latvijas Republikas rezidentiem”;

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus “par attiecīgo kalendāro mēnesi nomaksātā sociālā nodokļa (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) summa” ar vārdiem “šā likuma 10.panta otrajā daļā noteiktā attaisnoto izdevumu summa”;

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas Republikas nerezidentiem — kalendāra mēneša ienākums, no kura atskaitīta šā likuma 10.panta pirmās daļas 1., 5. un 6.punktā minēto attaisnoto izdevumu summa.”;

     

11.  17.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus “Latvijas Republikā dzīvojošām personām” ar vārdiem “Latvijas Republikas rezidentiem”;

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus “par attiecīgo kalendāro mēnesi nomaksātā sociālā nodokļa (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) summa” ar vārdiem “šā likuma 10.panta otrajā daļā noteiktā attaisnoto izdevumu summa”;

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas Republikas nerezidentiem — kalendāra mēneša ienākums, no kura atskaitīta šā likuma 10.panta pirmās daļas 1., 5. un 6.punktā minēto attaisnoto izdevumu summa.”;

12. No šā likuma 3.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem ienākumiem ienākuma nodoklis tiek ieturēts ienākuma izmaksas vietā un iemaksāts budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 5.datumā.

aizstāt divpadsmitajā daļā skaitļus “4., 6., 8.” ar skaitļiem “4., 5., 6., 7.1, 8., 9.1”;

5

Finanðu ministrs V.Dombrovskis

17.pantā:

izslēgt divpadsmitajā daļā skaitli “5.”;

Atbalstīt

aizstāt divpadsmitajā daļā skaitļus “4., 6., 8.” ar skaitļiem “4., 6., 7.1, 8., 9.1”;

 

papildināt pantu ar 12.2 daļu šādā redakcijā:

“12.2 Fiziskā persona — rezidents, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, no šā likuma 3.panta trešās daļas 1., 2., 3., 7.1, 8., 9.1, 11. un 12.punktā minētajiem ienākumiem nodokli ietur ienākuma izmaksas brīdī un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā, ja šie maksājumi ir saistīti ar rezidenta veikto saimniecisko darbību un tiek ņemti vērā, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu, kā arī izsniedz nerezidentam apliecinājumu par Latvijas Republikā taksācijas gadā gūtajiem ienākumiem un par tiem samaksāto ienākuma nodokli.”

     

papildināt pantu ar 12.2 daļu šādā redakcijā:

“12.2 Fiziskā persona — rezidents, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, no šā likuma 3.panta trešās daļas 1., 2., 3., 7.1, 8., 9.1, 11. un 12.punktā minētajiem ienākumiem nodokli ietur ienākuma izmaksas brīdī un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā, ja šie maksājumi ir saistīti ar rezidenta veikto saimniecisko darbību un tiek ņemti vērā, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu, kā arī izsniedz nerezidentam apliecinājumu par Latvijas Republikā taksācijas gadā gūtajiem ienākumiem un par tiem samaksāto ienākuma nodokli.”;

6

Finanðu ministrs V.Dombrovskis

papildināt pantu ar 12.3 daļu šādā redakcijā:

“12.3 Personālsabiedrība (līgumsabiedrība) aprēķina nodokli no šā likuma 3.panta trešās daļas 5.punktā minētajiem ienākumiem, kas sevī ietver personālsabiedrības (līgumsabiedrības) dalībniekam – nerezidentam pienākošos taksācijas perioda peļņas daļu pēc taksācijas perioda sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, un ieturēto nodokli iemaksā budžetā 15 dienu laikā pēc līgumsabiedrības (personālsabiedrības) deklarācijas iesniegšanas saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 22.panta astoto daļu.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar 12.3 daļu šādā redakcijā:

“12.3 Personālsabiedrība (līgumsabiedrība) aprēķina nodokli no šā likuma 3.panta trešās daļas 5.punktā minētajiem ienākumiem, kas sevī ietver personālsabiedrības (līgumsabiedrības) dalībniekam – nerezidentam pienākošos taksācijas perioda peļņas daļu pēc taksācijas perioda sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, un ieturēto nodokli iemaksā budžetā 15 dienu laikā pēc līgumsabiedrības (personālsabiedrības) deklarācijas iesniegšanas saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 22.panta astoto daļu.”

18.pants. Nodokļa aprēķināšana no saimnieciskās darbības ienākuma un tā maksāšana avansā

6. Maksātājam aprēķinātais nodokļa avansa maksājuma apmērs samazināms par nodokļu summu, kas saskaņā ar šā likuma 17.panta desmitās daļas 6. un 7.punkta noteikumiem ieturēta un ieskaitīta budžetā. Pamats šādam samazinājumam ir paziņojums par ieturēto nodokli, kuru saskaņā ar šā likuma 17.panta noteikumiem maksātājs saņem no ienākuma izmaksātāja un iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei.

12. 18.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“4.1 Individuālais komersants, kurš saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina atbilstoši šā likuma 11.1 panta otrajai, trešajai un ceturtajai daļai, taksācijas gada avansa maksājumus nosaka saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 23.pantu. Avansa maksājumi izdarāmi katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam.”;

izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Pamats šādam samazinājumam ir paziņojums par ieturēto nodokli, kuru saskaņā ar šā likuma 17.panta noteikumiem ienākuma izmaksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei.”

7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 4.1 daļu šādā redakcijā:

“4.1 Individuālais komersants, kurš saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina atbilstoši šā likuma 11.1 panta otrajai, trešajai un ceturtajai daļai, un šā likuma 11.2pantā minētais maksātājs taksācijas gada avansa maksājumus nosaka saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 23.pantu. Avansa maksājumi izdarāmi katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam.”;

Atbalstīt

12. 18.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

“4.1 Individuālais komersants, kurš saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina atbilstoši šā likuma 11.1 panta otrajai, trešajai un ceturtajai daļai, un šā likuma 11.2pantā minētais maksātājs taksācijas gada avansa maksājumus nosaka saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 23.pantu. Avansa maksājumi izdarāmi katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam.”;

izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Pamats šādam samazinājumam ir paziņojums par ieturēto nodokli, kuru saskaņā ar šā likuma 17.panta noteikumiem ienākuma izmaksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei.”

19.pants. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas rezumējošā kārtība

13. Papildināt 19.pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

“5.2 Ārvalstu nodokļa maksātājs, kas Latvijā gūst ienākumu, no kura nodoklis maksājams rezumējošā kārtībā, bet kas taksācijas gadā pārstāj gūt šādu ienākumu vai gūst vienreiz izmaksājamu ienākumu un vienlaikus pārtrauc ekonomiskās saites ar Latviju, iesniedz deklarāciju 30 dienu laikā pēc ienākuma gūšanas beigām.”

     

13. Papildināt 19.pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

“5.2 Ārvalstu nodokļa maksātājs, kas Latvijā gūst ienākumu, no kura nodoklis maksājams rezumējošā kārtībā, bet kas taksācijas gadā pārstāj gūt šādu ienākumu vai gūst vienreiz izmaksājamu ienākumu un vienlaikus pārtrauc ekonomiskās saites ar Latviju, iesniedz deklarāciju 30 dienu laikā pēc ienākuma gūšanas beigām.”

20.pants. Ienākumu deklarēšanas atvieglojumi

3. Ārvalstu nodokļa maksātājam (nerezidentam) deklarācija nav jāiesniedz, izņemot gadījumu, kad viņš saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 5., 7., 7.1, un 9.punktā minētos ienākumus, kā arī 3.panta trešās daļas 1.punktā minēto ienākumu no algota darba tāda darba devēja labā, kurš nav Latvijas rezidents vai kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā.

14. Izteikt 20.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Ārvalstu nodokļa maksātājam (nerezidentam) deklarācija nav jāiesniedz, izņemot gadījumu, kad nerezidents:

1) saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 7. un 9.punktā minētos ienākumus, kā arī šā likuma 3.panta trešās daļas 1.punktā minēto ienākumu no algota darba tāda darba devēja labā, kurš nav Latvijas rezidents vai kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā, vai arī saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 4.punktā minēto ienākumu no uzņēmējsabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents;

2) saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 7.1 punktā minētos ienākumus no fiziskajām personām, kas nav minētas šā likuma 17.panta 12.2 daļā.”

     

14. Izteikt 20.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“3. Ārvalstu nodokļa maksātājam (nerezidentam) deklarācija nav jāiesniedz, izņemot gadījumu, kad nerezidents:

1) saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 7. un 9.punktā minētos ienākumus, kā arī šā likuma 3.panta trešās daļas 1.punktā minēto ienākumu no algota darba tāda darba devēja labā, kurš nav Latvijas rezidents vai kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā, vai arī saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 4.punktā minēto ienākumu no uzņēmējsabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents;

2) saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 7.1 punktā minētos ienākumus no fiziskajām personām, kas nav minētas šā likuma 17.panta 12.2 daļā.”

23.pants. Deklarācijas koriģēšana

1. Ja iesniegtajā deklarācijā ir faktoloģiskas un/vai aprēķina neprecizitātes, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde izlabo pieļautās kļūdas un nosūta izlaboto deklarāciju maksātājam.

 

8

 

 

 

 

 

9

Deputāts Guntis Bērziņš

23.panta 1.daļā – pievienot sekojošu tekstu: “kopā ar norādi par nodokļu maksātāja pieļautām kļūdām”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt 23.panta pirmajā daļā vārdus “nosūta izlaboto deklarāciju maksātājam” ar vārdiem “izlaboto deklarāciju kopā ar norādi par maksātāja pieļautajām kļūdām nosūta maksātājam”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(9)

 

Atbalstīt

15. Aizstāt 23.panta pirmajā daļā vārdus “nosūta izlaboto deklarāciju maksātājam” ar vārdiem “izlaboto deklarāciju kopā ar norādi par maksātāja pieļautajām kļūdām nosūta maksātājam”

26.pants. Nodokļa sadalīšana

1. Nodokļa summas (izņemot patentmaksas), no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas budžetā šādā sadalījumā:

1) 28,4 procenti - valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā;

2) 71,6 procenti - maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

2. Nodokļa summas ietver arī nodokļa parādu, nodokļa palielinājumu atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei, nokavējuma naudu un soda naudu par nodokļu likumu pārkāpumiem.

15. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Nodokļa sadalīšana

1. Nodokļa summas (izņemot patentmaksas), no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas budžetā šādā sadalījumā:

1) 71,6 procenti — maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā;

2) 28,4 procenti — valsts pamatbudžetā.

2. Kārtību, kādā nodokļa summas un ar to saistītā pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajā sadalījumā tiek ieskaitītas budžetā, nosaka Ministru kabinets.”

10

Tautas partijas frakcija

Izteikt likuma 26. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“1. Nodokļa summas (izņemot patentmaksas), no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Neatbalstīt

16. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Nodokļa sadalīšana

1. Nodokļa summas (izņemot patentmaksas), no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas budžetā šādā sadalījumā:

1) 71,6 procenti — maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā;

2) 28,4 procenti — valsts pamatbudžetā.

2. Kārtību, kādā nodokļa summas un ar to saistītā pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajā sadalījumā tiek ieskaitītas budžetā, nosaka Ministru kabinets.”

37.pants. Ienākuma nodokļa maksātāja kods

Visas Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošās personas, kas gūst ienākumus, tiek reģistrētas ienākuma nodokļa maksātāju reģistrā un tām tiek piešķirts nodokļa maksātāja kods, kas sastāv no personas koda un maksātāja dzīvesvietas koda.

Nodokļa maksātāja kods taksācijas gada laikā netiek mainīts. Ja maksātājs gada laikā maina dzīvesvietu, par to iepriekšējās dzīvesvietas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pēc Iedzīvotāju reģistra ziņām taksācijas gada beigās izdara nodokļa maksātāja koda izmaiņas.

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Finanðu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt likuma 37.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Visas Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošās personas, kas gūst ienākumus, tiek reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā un tām tiek piešķirts nodokļa maksātāja kods, kas atbilst fiziskās personas individuālajam personas kodam, ar kādu persona reģistrēta Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā, vai nodokļa maksātāja kods, ko piešķir Valsts ieņēmumu dienests gadījumos, kad persona nav reģistrēta Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā.”

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Ienākuma nodokļa maksātāja kods

Visas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Latvija un kas gūst ienākumus, tiek reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā un tām tiek piešķirts nodokļa maksātāja kods, kas atbilst fiziskās personas individuālajam personas kodam, ar kādu persona reģistrēta Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā, vai nodokļa maksātāja kods, ko piešķir Valsts ieņēmumu dienests gadījumos, kad persona nav reģistrēta Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

17. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

“37.pants. Ienākuma nodokļa maksātāja kods

Visas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Latvija un kas gūst ienākumus, tiek reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā un tām tiek piešķirts nodokļa maksātāja kods, kas atbilst fiziskās personas individuālajam personas kodam, ar kādu persona reģistrēta Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā, vai nodokļa maksātāja kods, ko piešķir Valsts ieņēmumu dienests gadījumos, kad persona nav reģistrēta Latvijas Republikas iedzīvotāju reģistrā.”

 Pārejas noteikumi

 

13

Finanðu ministrs V.Dombrovskis

Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 10.punktu, attiecīgi mainot turpmāk sekojošo punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“10. Grozījumi šā likuma 8.panta trešās daļas 3.punktā tiek piemēroti ar taksācijas gadu, kas sākas 2003.gadā.”;

Atbalstīt

18. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

“10. Grozījumi šā likuma 8.panta trešās daļas 3.punktā tiek piemēroti ar taksācijas gadu, kas sākas 2003.gadā.

 

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

“10. Grozījumi šā likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktā stājas spēkā ar īpašu likumu.

     

11. Grozījumi šā likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktā stājas spēkā ar īpašu likumu.”

 

 

11. Fiziskā persona, kura taksācijas gadā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants, saimnieciskās darbības taksācijas gada ienākumu aprēķina saskaņā ar:

1) šā likuma 11.1 panta pirmo daļu, ja minētā persona pirmstaksācijas gadā ir bijusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs par tai piederošā individuālā uzņēmuma ienākumu;

2) šā likuma 11.1 panta otro daļu, ja minētajai personai piederošais individuālais uzņēmums pirmstaksācijas gadā ir bijis uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs.

14

Juridiskais birojs

Ierosinām pārcelt likumprojektā iekļauto pārejas noteikumu 11.punktu (attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju) uz likuma 11.1pantu, kā piekto daļu.

Atbalstīt

Papildināt 11.1pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Fiziskā persona, kura taksācijas gadā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants, saimnieciskās darbības taksācijas gada ienākumu aprēķina saskaņā ar:

1) šī  panta pirmo daļu, ja minētā persona pirmstaksācijas gadā ir bijusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs par tai piederošā individuālā uzņēmuma ienākumu;

2) šā panta otro daļu, ja minētajai personai piederošais individuālais uzņēmums pirmstaksācijas gadā ir bijis uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs.”

   

15

Finanðu ministrs V.Dombrovskis

papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 12.punktu, attiecīgi mainot turpmāk sekojošo punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“12. Fiziskā persona, kurai piederošā individuālā uzņēmuma (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) taksācijas gada ieņēmumi ir mazāki par 45000 latu, bet kura sava uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) grāmatvedības kārtošanai ir izvēlējusies divkāršā ieraksta sistēmu, saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina tādā pat kārtībā, kā individuālais komersants, kas atbilst šiem pašiem nosacījumiem, saskaņā ar šā likuma 11.1panta otro, trešo un ceturto daļu, bet avansa maksājumus veic saskaņā ar šā likuma 18.panta 4.1daļu.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(7, 16)

Papildināt likumu ar 11.2pantu šādā redakcijā:

“11.2pants. Īpaši noteikumi fiziskās personas – individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieku saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai

“Fiziskā persona, kurai piederošā individuālā uzņēmuma (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) taksācijas gada ieņēmumi ir mazāki par 45000 latu, bet kura sava uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) grāmatvedības kārtošanai ir izvēlējusies divkāršā ieraksta sistēmu, saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina tādā pat kārtībā, kā individuālais komersants, kas atbilst šiem pašiem nosacījumiem, saskaņā ar šā likuma 11.1panta otro, trešo un ceturto daļu.”

 

 

   

16

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 11.2pantu šādā redakcijā:

“11.2pants. Īpaši noteikumi fiziskās personas – individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieku saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai

“Fiziskā persona, kurai piederošā individuālā uzņēmuma (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) taksācijas gada ieņēmumi ir mazāki par 45000 latu, bet kura sava uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) grāmatvedības kārtošanai ir izvēlējusies divkāršā ieraksta sistēmu, saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina tādā pat kārtībā, kā individuālais komersants, kas atbilst šiem pašiem nosacījumiem, saskaņā ar šā likuma 11.1panta otro, trešo un ceturto daļu.”.

Atbalstīt

 
 

12. Fiziskā persona, kura pirmstaksācijas gadā ir bijusi individuālā uzņēmuma īpašnieks un kura taksācijas gadā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants, taksācijas gadā veic avansa maksājumus.

17

Juridiskais birojs

Ierosinām pārcelt likumprojektā iekļauto pārejas noteikumu 12.punktu (attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju) uz likuma 18.pantu, kā astoto daļu.

Atbalstīt

Papildināt 18.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“8. Fiziskā persona, kura pirmstaksācijas gadā ir bijusi individuālā uzņēmuma īpašnieks un kura taksācijas gadā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants, taksācijas gadā veic avansa maksājumus.”.

 

13. Šā likuma 11.1 pants un 18.panta 4.1 daļa stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī. Līdz 2004.gada 1.janvārim individuālie komersanti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus veic, saimnieciskās darbības ienākumu aprēķinot saskaņā ar šā likuma 11.pantu.

14. Fiziskās personas individuālais uzņēmums (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kurš reģistrēts un darbojas saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” noteiktā īpaši atbalstāmajā reģionā un par kura attīstības projekta atbilstību attiecīgā reģiona attīstības programmai ir pieņemts lēmums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, turpina piemērot šā likuma 11.panta desmito daļu, kamēr atbilstoši Reģionālās attīstības likumam ir spēkā saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” piešķirtais īpaši atbalstāmā reģiona statuss.

15. Šā likuma 26.panta pirmās daļas 2.apakšpunktā norādītā nodokļa summa līdz 2003.gada 31.decembrim tiek ieskaitīta valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā.

18

Finanðu ministrs V.Dombrovskis

izslēgt pārejas noteikumu 13. un 15.punktu;

Atbalstīt

Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“12. Fiziskās personas individuālais uzņēmums (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kurš reģistrēts un darbojas saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” noteiktā īpaši atbalstāmajā reģionā un par kura attīstības projekta atbilstību attiecīgā reģiona attīstības programmai ir pieņemts lēmums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, turpina piemērot šā likuma 11.panta desmito daļu, kamēr atbilstoši Reģionālās attīstības likumam ir spēkā saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” piešķirtais īpaši atbalstāmā reģiona statuss.

 

16. Līdz šā likuma 26.panta otrajā daļā paredzēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim ir spēkā Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumi nr.145 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

19

Finanðu ministrs V.Dombrovskis

izteikt pārejas noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:

“16. Līdz šā likuma 26.panta otrajā daļā paredzēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.jūlijam, ir spēkā Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.145 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

Atbalstīt

13. Līdz šā likuma 26.panta otrajā daļā paredzēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.jūlijam, ir spēkā Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.145 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”.

   

20

Finanðu ministrs V.Dombrovskis

4.Papildināt likumprojektu ar norādi šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.