02

02.10.2003

Budžeta un finanšu (nodokļa) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"” (Reģ.nr.340) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

1.pants. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra

1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk - nodoklis) ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no:

1) algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs;

 

1

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

1.panta pirmās daļas 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“1) algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un pārskaitījumu veic darba devējs;”

Neatbalstīt

 

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

2. Iekšzemes nodokļa maksātāja gada (algas nodokļa maksātāja - mēneša) apliekamais ienākums ir viņa gada (mēneša) ienākums, izņemot šā likuma 9.pantā minētos neapliekamos ienākumus, no kuriem tiek atskaitīti:

1) šā likuma 10.pantā noteiktie attaisnotie izdevumi;

2) maksātāja gada (mēneša) neapliekamais minimums;

3) šā likuma 13.pantā noteiktie atvieglojumi.

 

2

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

3.panta 2.daļu papildināt ar 4) punktu šādā redakcijā:

“4) dividendes fiziskām personām;”

Neatbalstīt

 

 

 

3. Ārvalstu nodokļa maksātāja (nerezidenta) ar nodokli apliekamais ienākums ir:

4) ienākums no pienākumu pildīšanas Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības padomē vai valdē;

2.  3.panta trešajā daļā:

papildināt 4.punktu aiz vārdiem "vai valdē" ar vārdiem "neatkarīgi no tā, vai ienākums tiek saņemts no Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības vai citas uzņēmējsabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents;";

     

2.  3.panta trešajā daļā:

papildināt 4.punktu aiz vārdiem "vai valdē" ar vārdiem "neatkarīgi no tā, vai ienākums tiek saņemts no Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības vai citas uzņēmējsabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents;";

9) personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas;

papildināt daļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"91) ienākums no augoša meža pārdošanas un kokmateriālu pārdošanas;".

     

papildināt daļu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"91) ienākums no augoša meža pārdošanas un kokmateriālu pārdošanas;".

14) pensijas, kas izmaksātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 

3

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

3.panta 3.daļas 14) punktu – izslēgt.

Neatbalstīt

 

8.pants. Gada apliekamā ienākuma avoti

3. Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti:

1) ienākumi no individuālā darba un uzņēmuma līguma;

3.  8.panta trešajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ienākumi no individuālā darba, uzņēmuma līguma, komercaģenta un māklera darbības;";

4

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

8.panta 3.daļas 1) punktu izteikt šādā redakcijā:

“ienākumi no individuālā darba, uzņēmuma līguma, individuālā komercaģenta un māklera darbības kā arī dividendes”

Neatbalstīt

3.  8.panta trešajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ienākumi no individuālā darba, uzņēmuma līguma, komercaģenta un māklera darbības;";

2) ienākumi no individuālā uzņēmuma, arī no zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts;

papildināt 2.punktu aiz vārdiem "nodokļa objekts" ar vārdiem "un ienākumi no individuālā komersanta darbības";

     

papildināt 2.punktu aiz vārdiem "nodokļa objekts" ar vārdiem "un ienākumi no individuālā komersanta darbības";

3) ienākumi no līgumsabiedrības;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ienākumi no līgumsabiedrības, personālsabiedrības un sadalītā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma;".

     

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ienākumi no līgumsabiedrības, personālsabiedrības un sadalītā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības pārpalikuma;".

 

10) pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota;

 

5

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

8.panta 3.daļas 10) punktu izteikt šādā redakcijā:

“10) izņemot izmaksātās dividendes fiziskām personām trīs gadu laikā, ja Latvijas Republikā reģistrētajās uzņēmējsabiedrībās vai kapitālsabiedrībās tiek ieguldīti līdzekļi ne mazāk kā 100 000 LVL”

Neatbalstīt

 

9.pants. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi

1. Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti šādi ienākumu veidi:

2) fiziskās personas - individuālā uzņēmuma īpašnieka - ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un fiziskajām personām izmaksātās dividendes no uzņēmējsabiedrības ienākuma, izņemot dividendes no nerezidentiem un iekšzemes uzņēmumiem, kuriem nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī tiem uzņēmumiem, kuri izmanto likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" paredzētos atvieglojumus vai citos Latvijas Republikas likumos noteiktās uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides dividenžu deklarēšanas gadā vai iepriekšējā gadā;

4.  9.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) fiziskās personas – individuālā uzņēmuma īpašnieka – ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un fiziskajām personām izmaksātās dividendes no Latvijas Republikas uzņēmējsabiedrības vai kapitālsabiedrības peļņas un Eiropas Savienības dalībvalsts rezidenta – kapitālsabiedrības peļņas, izņemot dividendes no citu valstu nerezidentiem un iekšzemes uzņēmumiem, kuriem nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī no tiem uzņēmumiem, kuri izmanto likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" paredzētos atvieglojumus vai citos Latvijas Republikas likumos noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus vai analogus Eiropas Savienības dalībvalstīs noteiktus ienākuma nodokļa atvieglojumus dividenžu deklarēšanas gadā vai iepriekšējā gadā;";

6

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

9.panta pirmās daļas otro punktu izteikt šādā redakcijā:

"2) fiziskās personas – individuālā uzņēmuma īpašnieka – ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un fiziskajām personām izmaksātās dividendes atbilstoši 8.panta 3.daļas 10) punktam, izņemot dividendes no citu valstu nerezidentiem un iekšzemes uzņēmumiem, kuriem nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, vai tiem uzņēmumiem no Latvijas Republikas uzņēmējsabiedrības un kapitālsabiedrības peļņas un Eiropas Savienības dalībvalsts rezidenta – kapitālsabiedrības peļņas.”

Neatbalstīt

4.  9.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) fiziskās personas – individuālā uzņēmuma īpašnieka – ienākums no individuālā uzņēmuma, kurš ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, un fiziskajām personām izmaksātās dividendes no Latvijas Republikas uzņēmējsabiedrības vai kapitālsabiedrības peļņas un Eiropas Savienības dalībvalsts rezidenta – kapitālsabiedrības peļņas, izņemot dividendes no citu valstu nerezidentiem un iekšzemes uzņēmumiem, kuriem nav jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, kā arī no tiem uzņēmumiem, kuri izmanto likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" paredzētos atvieglojumus vai citos Latvijas Republikas likumos noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus vai analogus Eiropas Savienības dalībvalstīs noteiktus ienākuma nodokļa atvieglojumus dividenžu deklarēšanas gadā vai iepriekšējā gadā;";

 

   

7

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

9.panta pirmās daļas pirmo punktu papildināt ar 26) apakšpunktu šādā redakcijā:

“26) izmaksātās pensijas, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un starpvalstu līgumiem”.

Neatbalstīt

 

3. Šā panta pirmās daļas 2.punkta noteikumi nav attiecināmi uz nerezidentiem.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Šā panta noteikumi nav attiecināmi uz nerezidenta Latvijā gūto ienākumu."

     

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Šā panta noteikumi nav attiecināmi uz nerezidenta Latvijā gūto ienākumu."

10.pants. Attaisnotie izdevumi

3. No nerezidentu apliekamā ienākuma ir tiesības atskaitīt tikai šā panta pirmās daļas 1., 3., 4. un 5.punktā minētos attaisnotos izdevumus.

5. Aizstāt 10.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus "4. un 5.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4., 5. un 6.punktā".

     

5. Aizstāt 10.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus "4. un 5.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4., 5. un 6.punktā".

11.pants. No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana

1.1 Par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) darbību.

11.pantā:

izteikt 1.1 daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) darbību.";

8

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

11.panta 1.1 daļas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, individuālā māklera un komercaģenta darbību, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) darbību."

Neatbalstīt

11.pantā:

izteikt 1.1 daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) darbību.";

3. Izdevumos, ja tie saistīti ar taksācijas gada ienākuma gūšanu no saimnieciskās darbības, tiek ieskaitīti:

7) nomaksātā sociālā nodokļa summa un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, kā arī obligātās apdrošināšanas prēmiju maksājumi un dzīvības, veselības un negadījuma apdrošināšanas prēmiju maksājumi par darbiniekiem atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam, ja darbinieka apdrošināšanas līgums ir noslēgts uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem;

izteikt trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, kā arī atbilstoši šā likuma 8.panta piektās daļas noteikumiem par darbiniekiem iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas un iemaksas privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem, un dzīvības, veselības un negadījumu apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas) prēmiju summas;";

     

izteikt trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem, kā arī atbilstoši šā likuma 8.panta piektās daļas noteikumiem par darbiniekiem iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas un iemaksas privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem, un dzīvības, veselības un negadījumu apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas) prēmiju summas;";

 

papildināt trešo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) obligātās apdrošināšanas prēmiju maksājumi par saimnieciskajā darbībā izmantotiem pamatlīdzekļiem;";

     

papildināt trešo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) obligātās apdrošināšanas prēmiju maksājumi par saimnieciskajā darbībā izmantotiem pamatlīdzekļiem;";

10. Ja fiziskās personas individuālais uzņēmums (arī zemnieka un zvejnieka saimniecība) ir reģistrēts un atrodas saskaņā ar likumu "Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem" noteiktā īpaši atbalstāmajā reģionā un par tā attīstības projekta atbilstību attiecīgā reģiona attīstības programmai ir pieņemts lēmums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, šādas fiziskās personas taksācijas gada saimnieciskās darbības zaudējumi, kas radušies laika posmā, kad attiecīgajam reģionam ir īpaši atbalstāmā reģiona statuss, sedzami hronoloģiskā secībā no nākamo sešu taksācijas gadu saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma. Ieņēmumu, kā arī izdevumu un izmaksu lielumu nosaka atbilstoši šā panta noteikumiem.

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"10. Ja individuālais komersants vai fiziskās personas individuālais uzņēmums (arī zemnieka un zvejnieka saimniecība) ir reģistrēts un atrodas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā un par tā saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību attiecīgās teritorijas attīstības programmai ir pieņemts lēmums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, šīs fiziskās personas taksācijas gada saimnieciskās darbības zaudējumi, kas radušies laikposmā, kad attiecīgajai teritorijai ir īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, sedzami hronoloģiskā secībā no nākamo sešu taksācijas gadu saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma. Ieņēmumu, kā arī izdevumu un izmaksu lielumu nosaka atbilstoši šā panta noteikumiem."

     

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"10. Ja individuālais komersants vai fiziskās personas individuālais uzņēmums (arī zemnieka un zvejnieka saimniecība) ir reģistrēts un atrodas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā un par tā saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību attiecīgās teritorijas attīstības programmai ir pieņemts lēmums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, šīs fiziskās personas taksācijas gada saimnieciskās darbības zaudējumi, kas radušies laikposmā, kad attiecīgajai teritorijai ir īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, sedzami hronoloģiskā secībā no nākamo sešu taksācijas gadu saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma. Ieņēmumu, kā arī izdevumu un izmaksu lielumu nosaka atbilstoši šā panta noteikumiem."

 

7. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Individuālā komersanta saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana

1. Individuālais komersants, kura saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45000 latu, saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina saskaņā ar šā likuma 11.pantu vai saskaņā ar šā panta otro, trešo un ceturto daļu, ja tas grāmatvedības kārtošanai ir izvēlējies divkāršā ieraksta sistēmu.

2. Individuālais komersants, kura saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā ir pārsnieguši 45000 latu, taksācijas gada saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" II nodaļu.

3. Individuālais komersants piemēro likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" II nodaļas noteikumus apliekamā ienākuma noteikšanai piecus gadus pēc kārtas neatkarīgi no tā, vai kādā šī perioda gadā saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45000 latu. Ja piecu gadu perioda pēdējā gadā individuālā komersanta saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45000 latu, individuālais komersants nākamajā taksācijas gadā var uzsākt apliekamā ienākuma aprēķināšanu saskaņā ar šā panta pirmo daļu.

4. Fiziskā persona taksācijas gadā, kurā tā uzsāk individuālā komersanta darbību, šīs darbības ienākumu aprēķina, piemērojot šā panta pirmo vai otro daļu atbilstoši pašas personas prognozei taksācijas gada ieņēmumiem no individuālā komersanta saimnieciskās darbības."

     

7. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Individuālā komersanta saimnieciskās darbības ienākuma noteikšana

1. Individuālais komersants, kura saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45000 latu, saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina saskaņā ar šā likuma 11.pantu vai saskaņā ar šā panta otro, trešo un ceturto daļu, ja tas grāmatvedības kārtošanai ir izvēlējies divkāršā ieraksta sistēmu.

2. Individuālais komersants, kura saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā ir pārsnieguši 45000 latu, taksācijas gada saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" II nodaļu.

3. Individuālais komersants piemēro likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" II nodaļas noteikumus apliekamā ienākuma noteikšanai piecus gadus pēc kārtas neatkarīgi no tā, vai kādā šī perioda gadā saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45000 latu. Ja piecu gadu perioda pēdējā gadā individuālā komersanta saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāki par 45000 latu, individuālais komersants nākamajā taksācijas gadā var uzsākt apliekamā ienākuma aprēķināšanu saskaņā ar šā panta pirmo daļu.

4. Fiziskā persona taksācijas gadā, kurā tā uzsāk individuālā komersanta darbību, šīs darbības ienākumu aprēķina, piemērojot šā panta pirmo vai otro daļu atbilstoši pašas personas prognozei taksācijas gada ieņēmumiem no individuālā komersanta saimnieciskās darbības."

13.pants. Atvieglojumi maksātājam

1. Maksātājam paredzēti šādi atvieglojumi:

2) personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam "Par valsts pensijām", neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā;

3) personām, kurām piešķirta vai pārrēķināta pensija pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums šīm pensijām ir 1200 latu gadā;

8.  13.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"1.1 Šā panta pirmās daļas 3.punktā noteiktais neapliekamais minimums ir piemērojams arī no ārvalstīm saņemtajai pensijai (piemērojot to kopā no ārvalstīm saņemtajai pensijai un pensijai, kas piešķirta vai pārrēķināta pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam "Par valsts pensijām", vai izdienas pensijai, vai speciālajai valsts pensijai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem).";

     

8.  13.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"1.1 Šā panta pirmās daļas 3.punktā noteiktais neapliekamais minimums ir piemērojams arī no ārvalstīm saņemtajai pensijai (piemērojot to kopā no ārvalstīm saņemtajai pensijai un pensijai, kas piešķirta vai pārrēķināta pēc 1996.gada 1.janvāra atbilstoši likumam "Par valsts pensijām", vai izdienas pensijai, vai speciālajai valsts pensijai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem).";

2. Ja šā panta pirmajā daļā minētās personas gūst ienākumus, maksātājs tos uzrāda savā deklarācijā, izņemot šā panta trešajā daļā paredzētos gadījumus.

3. Šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktie atvieglojumi nav piemērojami, ja šajā punktā minētās personas patstāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kas pārsniedz pusi no noteiktā neapliekamā minimuma, vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju) vai tās uztur kāda cita persona.

 

9

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

13.panta otro un trešo daļu – izslēgt.

Neatbalstīt

 

4. Nerezidentiem nav tiesību uz šajā pantā noteiktajiem nodokļa atvieglojumiem.

papildināt ceturto daļu aiz vārdiem "nodokļa atvieglojumiem" ar vārdiem "izņemot nerezidentus, kuriem tiek izmaksāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem piešķirtā pensija".

10

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

13.panta ceturto daļu izteikt šādā redakcijā:

“Nerezidentiem nav tiesību uz šajā pantā noteiktajiem nodokļa atvieglojumiem izņemot nerezidentus, kuriem tiek izmaksāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starpvalstu līgumiem piešķirtā pensija, kā arī, ja saņemtās pensijas neapliekamais minimums nepārsniedz šā panta 3.daļas noteikumus."

Neatbalstīt

papildināt ceturto daļu aiz vārdiem "nodokļa atvieglojumiem" ar vārdiem "izņemot nerezidentus, kuriem tiek izmaksāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem piešķirtā pensija".

14.pants. Maksātāja attaisnoto izdevumu un atvieglojumu pamatojums

3. Ja maksātājs dokumentus, kas apstiprina attaisnotos izdevumus un atvieglojumus, pamatotu iemeslu dēļ nav laikus iesniedzis, tie saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes lēmumu tiek ņemti vērā attiecībā uz laiku no tiesību rašanās brīža, bet tas nedrīkst būt ilgāks par vienu iepriekšējo gadu.

9. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Ja maksātājs dokumentus, kas apliecina attaisnotos izdevumus, nav laikus iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, tie tiek ņemti vērā tikai par laikposmu, kas nepārsniedz vienu pirmstaksācijas periodu."

11

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

14.panta trešo daļu izteikt šādā redakcijā:

"Ja maksātājs dokumentus, kas apstiprina attaisnotos izdevumus un atvieglojumus, nav laikus iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, tie tiek ņemti vērā tikai par laikposmu, kas nepārsniedz vienu pirmstaksācijas periodu."

Neatbalstīt

9. Izteikt 14.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Ja maksātājs dokumentus, kas apliecina attaisnotos izdevumus, nav laikus iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, tie tiek ņemti vērā tikai par laikposmu, kas nepārsniedz vienu pirmstaksācijas periodu."

15.pants. Nodokļa likmes

1. Gada apliekamais ienākums, kas noteikts kā starpība starp maksātāja gada ienākuma summu un summu, kura aprēķināta saskaņā ar šā likuma 10., 12. un 13.panta noteikumiem, tiek aplikts ar nodokli atbilstoši šajā likumā noteiktajām likmēm.

2. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir 25 procenti. Algas nodokļa maksātājam nodokļa likme 25 procentu apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma.

 

12

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

15.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“Nodokļa likmes, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, kā arī algas nodokļa maksātājam, kuru jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ir

- līdz Ministru kabineta noteiktajam ienākuma minimumam – 0%,

- no ministru kabineta noteiktā ienākuma minimuma līdz 200 LVL – 10%,

- no 200 līdz 400 LVL – 15%,

- no 400 līdz 600 LVL – 20%,

- no 600 līdz 1000 LVL – 25%,

- no 1000 LVL – 30%.”

Neatbalstīt

 
 

10. Papildināt 15.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Šā likuma 3.panta trešās daļas 7.1 punktā minētajam ienākumam, ja šī ienākuma izmaksātājs atbilstoši šā likuma 17.panta divpadsmitajai un 12.2 daļai ietur nodokli ienākuma izmaksas vietā, tiek piemērota divu procentu likme no izmaksātās atlīdzības apmēra."

     

10. Papildināt 15.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Šā likuma 3.panta trešās daļas 7.1 punktā minētajam ienākumam, ja šī ienākuma izmaksātājs atbilstoši šā likuma 17.panta divpadsmitajai un 12.2 daļai ietur nodokli ienākuma izmaksas vietā, tiek piemērota divu procentu likme no izmaksātās atlīdzības apmēra."

17.pants. Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām

3. Ar algas nodokli apliekamais mēneša ienākums ir:

1) Latvijas Republikā dzīvojošām personām pamatdarba vietā (vietā, kur iesniegta grāmatiņa) - starpība starp kalendārā mēneša ienākumu un mēneša neapliekamā minimuma, šā likuma 10.panta otrajā daļā noteikto attaisnoto izdevumu un šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteikto atvieglojumu summu;

2) Latvijas Republikas rezidentiem papildu darba vietā  - kalendārā mēneša ienākums, no kura atskaitīta par attiecīgo kalendāro mēnesi nomaksātā sociālā nodokļa (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) summa;

3) Latvijas Republikas nerezidentiem - kalendārā mēneša ienākums.

11.  17.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "Latvijas Republikā dzīvojošām personām" ar vārdiem "Latvijas Republikas rezidentiem";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "par attiecīgo kalendāro mēnesi nomaksātā sociālā nodokļa (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) summa" ar vārdiem "šā likuma 10.panta otrajā daļā noteiktā attaisnoto izdevumu summa";

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Latvijas Republikas nerezidentiem – kalendāra mēneša ienākums, no kura atskaitīta šā likuma 10.panta pirmās daļas 1., 5. un 6.punktā minēto attaisnoto izdevumu summa.";

     

11.  17.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "Latvijas Republikā dzīvojošām personām" ar vārdiem "Latvijas Republikas rezidentiem";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "par attiecīgo kalendāro mēnesi nomaksātā sociālā nodokļa (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) summa" ar vārdiem "šā likuma 10.panta otrajā daļā noteiktā attaisnoto izdevumu summa";

izteikt trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Latvijas Republikas nerezidentiem – kalendāra mēneša ienākums, no kura atskaitīta šā likuma 10.panta pirmās daļas 1., 5. un 6.punktā minēto attaisnoto izdevumu summa.";

5) pensijas;

9) slimības pabalsti;

11) atmaksājamais pārmaksātais sociālais nodoklis (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

 

13

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

17.panta 10.daļas 5), 9), 11) punktu – izslēgt.

Neatbalstīt

 

12. No šā likuma 3.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem ienākumiem ienākuma nodoklis tiek ieturēts ienākuma izmaksas vietā un iemaksāts budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 5.datumā.

aizstāt divpadsmitajā daļā skaitļus "4., 6., 8." ar skaitļiem "4., 5., 6., 7.1, 8., 9.1";

     

aizstāt divpadsmitajā daļā skaitļus "4., 6., 8." ar skaitļiem "4., 5., 6., 7.1, 8., 9.1";

 

 

 

papildināt pantu ar 12.2 daļu šādā redakcijā:

"12.2 Fiziskā persona – rezidents, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, no šā likuma 3.panta trešās daļas 1., 2., 3., 7.1, 8., 9.1, 11. un 12.punktā minētajiem ienākumiem nodokli ietur ienākuma izmaksas brīdī un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā, ja šie maksājumi ir saistīti ar rezidenta veikto saimniecisko darbību un tiek ņemti vērā, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu, kā arī izsniedz nerezidentam apliecinājumu par Latvijas Republikā taksācijas gadā gūtajiem ienākumiem un par tiem samaksāto ienākuma nodokli."

     

papildināt pantu ar 12.2 daļu šādā redakcijā:

"12.2 Fiziskā persona – rezidents, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, no šā likuma 3.panta trešās daļas 1., 2., 3., 7.1, 8., 9.1, 11. un 12.punktā minētajiem ienākumiem nodokli ietur ienākuma izmaksas brīdī un iemaksā to budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piektajā datumā, ja šie maksājumi ir saistīti ar rezidenta veikto saimniecisko darbību un tiek ņemti vērā, nosakot ar nodokli apliekamo ienākumu, kā arī izsniedz nerezidentam apliecinājumu par Latvijas Republikā taksācijas gadā gūtajiem ienākumiem un par tiem samaksāto ienākuma nodokli."

17. Neatkarīgi no jebkuriem šā likuma noteikumiem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur pēc 25 procentu likmes no visiem maksājumiem, ko fiziskās personas — Latvijas rezidenti vai nerezidenti, kuriem saskaņā ar šo likumu ir pienākums iesniegt Latvijā gada ienākumu deklarāciju, izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai trešo personu kredītiestāžu kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā, izņemot maksājumus par preču piegādēm personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ja šīs preces ir attiecīgās zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas izcelsmes preces.

 

14

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

17.panta septiņpadsmito daļu izteikt šādā redakcijā:

“17. Neatkarīgi no jebkuriem šā likuma noteikumiem iedzīvotāju ienākuma nodokli ietur pēc šā likuma 15.panta noteiktām likmēm no visiem maksājumiem, ko fiziskās personas — Latvijas rezidenti vai nerezidenti, kuriem saskaņā ar šo likumu ir pienākums iesniegt Latvijā gada ienākumu deklarāciju, izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai trešo personu kredītiestāžu kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā, izņemot maksājumus par preču piegādēm personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ja šīs preces ir attiecīgās zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas izcelsmes preces.”

Neatbalstīt

 

19. Šā panta septiņpadsmitajā daļā minētajiem maksājumiem, no kuriem nodoklis izmaksas vietā nav ieturams pēc 25 procentu likmes, un maksājumiem, no kuriem saskaņā ar šā panta astoņpadsmito daļu ir atļauts neieturēt nodokli, piemērojami šā likuma 3.panta trešās daļas un šā panta desmitās un divpadsmitās daļas noteikumi.

 

15

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

17.panta deviņpadsmito daļu izteikt šādā redakcijā:

“Šā panta septiņpadsmitajā daļā minētajiem maksājumiem, no kuriem nodoklis izmaksas vietā nav ieturams pēc šā likuma 15.pantā noteiktām likmēm, un maksājumiem, no kuriem saskaņā ar šā panta astoņpadsmito daļu ir atļauts neieturēt nodokli, piemērojami šā likuma 3.panta trešās daļas un šā panta desmitās un divpadsmitās daļas noteikumi.”

Neatbalstīt

 

18.pants. Nodokļa aprēķināšana no saimnieciskās darbības ienākuma un tā maksāšana avansā

6. Maksātājam aprēķinātais nodokļa avansa maksājuma apmērs samazināms par nodokļu summu, kas saskaņā ar šā likuma 17.panta desmitās daļas 6. un 7.punkta noteikumiem ieturēta un ieskaitīta budžetā. Pamats šādam samazinājumam ir paziņojums par ieturēto nodokli, kuru saskaņā ar šā likuma 17.panta noteikumiem maksātājs saņem no ienākuma izmaksātāja un iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei.

12.  18.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"4.1 Individuālais komersants, kurš saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina atbilstoši šā likuma 11.1 panta otrajai, trešajai un ceturtajai daļai, taksācijas gada avansa maksājumus nosaka saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 23.pantu. Avansa maksājumi izdarāmi katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam.";

izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Pamats šādam samazinājumam ir paziņojums par ieturēto nodokli, kuru saskaņā ar šā likuma 17.panta noteikumiem ienākuma izmaksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē."

     

12.  18.pantā:

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"4.1 Individuālais komersants, kurš saimnieciskās darbības ienākumu aprēķina atbilstoši šā likuma 11.1 panta otrajai, trešajai un ceturtajai daļai, taksācijas gada avansa maksājumus nosaka saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 23.pantu. Avansa maksājumi izdarāmi katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam.";

izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Pamats šādam samazinājumam ir paziņojums par ieturēto nodokli, kuru saskaņā ar šā likuma 17.panta noteikumiem ienākuma izmaksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē."

19.pants. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas rezumējošā kārtība

13. Papildināt 19.pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

"5.2 Ārvalstu nodokļa maksātājs, kas Latvijā gūst ienākumu, no kura nodoklis maksājams rezumējošā kārtībā, bet kas taksācijas gadā pārstāj gūt šādu ienākumu vai gūst vienreiz izmaksājamu ienākumu un vienlaikus pārtrauc ekonomiskās saites ar Latviju, iesniedz deklarāciju 30 dienu laikā pēc ienākuma gūšanas beigām."

     

13. Papildināt 19.pantu ar 5.2 daļu šādā redakcijā:

"5.2 Ārvalstu nodokļa maksātājs, kas Latvijā gūst ienākumu, no kura nodoklis maksājams rezumējošā kārtībā, bet kas taksācijas gadā pārstāj gūt šādu ienākumu vai gūst vienreiz izmaksājamu ienākumu un vienlaikus pārtrauc ekonomiskās saites ar Latviju, iesniedz deklarāciju 30 dienu laikā pēc ienākuma gūšanas beigām."

20.pants. Ienākumu deklarēšanas atvieglojumi

3. Ārvalstu nodokļa maksātājam (nerezidentam) deklarācija nav jāiesniedz, izņemot gadījumu, kad viņš saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 5., 7., 7.1, un 9.punktā minētos ienākumus, kā arī 3.panta trešās daļas 1.punktā minēto ienākumu no algota darba tāda darba devēja labā, kurš nav Latvijas rezidents vai kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā.

14. Izteikt 20.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Ārvalstu nodokļa maksātājam (nerezidentam) deklarācija nav jāiesniedz, izņemot gadījumu, ja nerezidents:

1) saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 7. un 9.punktā minētos ienākumus, kā arī šā likuma 3.panta trešās daļas 1.punktā minēto ienākumu no algota darba tāda darba devēja labā, kurš nav Latvijas rezidents vai kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā, vai arī saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 4.punktā minēto ienākumu no uzņēmējsabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents;

2) saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 7.1 punktā minētos ienākumus no fiziskām personām, kas nav minētas šā likuma 17.panta 12.2 daļā."

     

14. Izteikt 20.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Ārvalstu nodokļa maksātājam (nerezidentam) deklarācija nav jāiesniedz, izņemot gadījumu, ja nerezidents:

1) saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 7. un 9.punktā minētos ienākumus, kā arī šā likuma 3.panta trešās daļas 1.punktā minēto ienākumu no algota darba tāda darba devēja labā, kurš nav Latvijas rezidents vai kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā, vai arī saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 4.punktā minēto ienākumu no uzņēmējsabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents;

2) saņem šā likuma 3.panta trešās daļas 7.1 punktā minētos ienākumus no fiziskām personām, kas nav minētas šā likuma 17.panta 12.2 daļā."

26.pants. Nodokļa sadalīšana

1. Nodokļa summas (izņemot patentmaksas), no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas budžetā šādā sadalījumā:

1) 28,4 procenti - valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā;

2) 71,6 procenti - maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā un pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

2. Nodokļa summas ietver arī nodokļa parādu, nodokļa palielinājumu atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei, nokavējuma naudu un soda naudu par nodokļu likumu pārkāpumiem.

15. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Nodokļa sadalīšana

1. Nodokļa summas (izņemot patentmaksas), no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas budžetā šādā sadalījumā:

1) 71,6 procenti – maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā;

2) 28,4 procenti – valsts pamatbudžetā.

2. Kārtību, kādā nodokļa summas un ar to saistītā pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajā sadalījumā tiek ieskaitītas budžetā, nosaka Ministru kabinets."

16

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

26.pantu atstāt likumā esošajā redakcijā .

Neatbalstīt

15. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Nodokļa sadalīšana

1. Nodokļa summas (izņemot patentmaksas), no kurām atskaitītas šā likuma 19.panta ceturtajā daļā minētās summas, tiek ieskaitītas budžetā šādā sadalījumā:

1) 71,6 procenti – maksātāja dzīvesvietas pašvaldības budžetā;

2) 28,4 procenti – valsts pamatbudžetā.

2. Kārtību, kādā nodokļa summas un ar to saistītā pamatparāda palielinājuma, nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajā sadalījumā tiek ieskaitītas budžetā, nosaka Ministru kabinets."

29.1 pants. Valsts ieņēmumu dienesta pienākumi

Valsts ieņēmumu dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņā, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, sniedz informāciju pašvaldībām par pašvaldību budžetos ieskaitītajām iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām no to teritorijā dzīvojošo fizisko personu - nodokļa maksātāju - ienākumiem.

 

17

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

29.1 pantu papildināt ar teikumu:

“Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde atmaksā maksātājam pēc viņa dzīvesvietas pārmaksāto vai rezumējošā kārtībā kļūdaini samaksāto nodokļa summu 30 dienu laikā, kad tas ir konstatēts, vai ieskaita nākamā perioda iemaksām.”

Neatbalstīt

 

32.pants. Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) atbildība par citiem nodokļu likumu pārkāpumiem

1. Par šajā likumā paredzēto paziņojumu neiesniegšanu (nenosūtīšanu) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei darba devējam (ienākuma izmaksātājam) tiek uzlikta soda nauda 10 latu apmērā par katru nenosūtīto dokumentu (vai par katru personu). Atkārtota šāda pārkāpuma gadījumā soda naudas apmērs tiek palielināts trīs reizes. Ja darba devējs (ienākuma izmaksātājs) līdz nodokļu administrācijas pārbaudei (pārbaudes veikšanai) pats ir labojis savu kļūdu un pēc likumā noteiktā termiņa ir nosūtījis Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei likumā paredzētos paziņojumus, tiek uzlikta soda nauda viena lata apmērā par katru termiņā nenosūtīto dokumentu (vai par katru personu).

 

18

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

32.panta pirmajā daļā vārdus “(vai par katru personu)” – izslēgt.

Neatbalstīt

 

 Pārejas noteikumi

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 10., 11., 12., 13., 14. 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"10. Grozījumi šā likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktā stājas spēkā ar īpašu likumu.

11. Fiziskā persona, kura taksācijas gadā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants, saimnieciskās darbības taksācijas gada ienākumu aprēķina saskaņā ar:

11.1. šā likuma 11.1 panta pirmo daļu, ja minētā persona pirmstaksācijas gadā ir bijusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja par tai piederošā individuālā uzņēmuma ienākumu;

11.2. šā likuma 11.1 panta otro daļu, ja minētajai personai piederošais individuālais uzņēmums pirmstaksācijas gadā ir bijis uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs.

12. Fiziskā persona, kura pirmstaksācijas gadā ir bijusi individuālā uzņēmuma īpašnieks un kura taksācijas gadā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants, taksācijas gadā veic avansa maksājumus.

13. Šā likuma 11.1 pants un 18.panta 4.1 daļa stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī. Līdz 2004.gada 1.janvārim individuālie komersanti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus veic, saimnieciskās darbības ienākumu aprēķinot saskaņā ar šā likuma 11.pantu.

14. Fiziskās personas individuālais uzņēmums (arī zemnieka un zvejnieka saimniecība), kurš reģistrēts un darbojas saskaņā ar likumu "Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem" noteiktā īpaši atbalstāmajā reģionā un par kura attīstības projekta atbilstību attiecīgā reģiona attīstības programmai ir pieņemts lēmums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, turpina piemērot šā likuma 11.panta desmito daļu, kamēr atbilstoši Reģionālās attīstības likumam ir spēkā saskaņā ar likumu "Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem" piešķirtais īpaši atbalstāmā reģiona statuss.

     

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 10., 11., 12., 13., 14. 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"10. Grozījumi šā likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktā stājas spēkā ar īpašu likumu.

11. Fiziskā persona, kura taksācijas gadā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants, saimnieciskās darbības taksācijas gada ienākumu aprēķina saskaņā ar:

11.1. šā likuma 11.1 panta pirmo daļu, ja minētā persona pirmstaksācijas gadā ir bijusi iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja par tai piederošā individuālā uzņēmuma ienākumu;

11.2. šā likuma 11.1 panta otro daļu, ja minētajai personai piederošais individuālais uzņēmums pirmstaksācijas gadā ir bijis uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs.

12. Fiziskā persona, kura pirmstaksācijas gadā ir bijusi individuālā uzņēmuma īpašnieks un kura taksācijas gadā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants, taksācijas gadā veic avansa maksājumus.

13. Šā likuma 11.1 pants un 18.panta 4.1 daļa stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī. Līdz 2004.gada 1.janvārim individuālie komersanti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus veic, saimnieciskās darbības ienākumu aprēķinot saskaņā ar šā likuma 11.pantu.

14. Fiziskās personas individuālais uzņēmums (arī zemnieka un zvejnieka saimniecība), kurš reģistrēts un darbojas saskaņā ar likumu "Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem" noteiktā īpaši atbalstāmajā reģionā un par kura attīstības projekta atbilstību attiecīgā reģiona attīstības programmai ir pieņemts lēmums Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, turpina piemērot šā likuma 11.panta desmito daļu, kamēr atbilstoši Reģionālās attīstības likumam ir spēkā saskaņā ar likumu "Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem" piešķirtais īpaši atbalstāmā reģiona statuss.

 

15. Šā likuma 26.panta pirmās daļas 2.apakšpunktā norādītā nodokļa summa līdz 2003.gada 31.decembrim tiek ieskaitīta valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā.

16. Līdz šā likuma 26.panta otrajā daļā paredzēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim ir spēkā Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

19

Deputāti I.Solovjovs, O.Deņisovs

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” papildinājumā “Pārejas noteikumi” 15. un 16. punktu izslēgt.

Neatbalstīt

15. Šā likuma 26.panta pirmās daļas 2.apakšpunktā norādītā nodokļa summa līdz 2003.gada 31.decembrim tiek ieskaitīta valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā.

16. Līdz šā likuma 26.panta otrajā daļā paredzēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim ir spēkā Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.145 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”