Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2003. gada 6. novembrī

Nr.9/1- 276

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1)Likumprojekts “ Par līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro- ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz, no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā ( Stokholmas līgums, 1996)” /reģ.nr. 357; dok.nr. 1060 /;

 

2) Likumprojekts ‘Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo

atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu ” / reģ.nr.368;

dok.nr. 1075/;

 

3) Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas

valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju

situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā ” /reģ.nr. 339; dok.nr. 1040 /;

 

4) Likumprojekts “ Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības

līgumu par sadarbību kultūrā, izglītībā un zinātnē “ /reģ.nr. 451; dok.nr. 1335/.

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 4.lpp.

Ar cieņu,

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā

 

 

 

 

1. pants. 2002. gada 8. jūlija parakstītā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā ( turpmāk- Vienošanās ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās krievu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 19. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _______________.