Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2003. gada 25. septembrī

Nr. 9/1- 238

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts “Par Starptautisko konvenciju par preču robežkontroļu saskaņošanu” /reģ.nr. 356; dok.nr. 1059 /;

 

2. Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju , citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā” / reģ.nr. 339; dok.nr. 1040; /;

 

3.Likumprojekts “ Par grozījumiem Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu ” / reģ.nr. 368;

dok.nr. 1075/;

 

4.Likumprojekts “Par Līgumu par speciālām stabilitātes prasībām ro - ro tipa pasažieru kuģiem, kas saskaņā ar grafiku veic regulārus reisus starp (uz, no) noteiktām ostām ziemeļrietumu Eiropā un Baltijas jūrā ( Stokholmas līgums, 1996) ”

/ reģ.nr. 357; dok.nr. 1060/.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā

 

 

 

 

1. pants. 2002. gada 8. jūlija parakstītā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā ( turpmāk- Vienošanās ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās krievu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 19. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _______________.