Likums otrreizējai caurlūkošanai

Juridiskā komisija

Likums otrreizējai caurlūkošanai

 

Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un

personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”

 (reģ.nr.335)

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Saeimas 2006.gada 7.jūnija sēdē pieņemtā likuma redakcija

3.

Pr.

nr.

4.

Likuma otrreizējai caurlūkošanai iesniegtie priekšlikumi (3)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 1.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 1.nr.; 2004, 12.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija

Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija ir sabiedriska komisija, kuras izveidošanas kārtību un darbību reglamentē šis likums un citi likumi, kā arī Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

1. Izslēgt 6.pantu.

 

 

 

1. Izslēgt 6.pantu.


 

9.pants. Informācijas neizpaušana

(1) Totalitārisma seku dokumentēšanas centra, Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas un katra to darbinieka pienākums ir neizpaust VDK dokumentos esošo un centra un komisijas iegūto informāciju par personu.

(2) Totalitārisma seku dokumentēšanas centram aizliegts nosūtīt VDK dokumentu kopijas un informāciju par tiem, kā arī to satura izklāstu ar automātisko telesakaru (telefona, telefaksa un citu telesakaru iekārtu) palīdzību.

2. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

“(1) Izņemot likumā noteiktos gadījumus, Totalitārisma seku dokumentēšanas centra, Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas un katra to darbinieka pienākums ir neizpaust VDK dokumentos esošo un centra un komisijas iegūto informāciju par personu.

(2) Totalitārisma seku dokumentēšanas centram aizliegts nosūtīt VDK dokumentu kopijas un informāciju par tiem, kā arī to satura izklāstu ar automātisko telesakaru (telefona, telefaksa un citu telesakaru iekārtu) palīdzību.’’

 

 

 

2. Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

“(1) Izņemot likumā noteiktos gadījumus, Totalitārisma seku dokumentēšanas centra, Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas un katra to darbinieka pienākums ir neizpaust VDK dokumentos esošo un centra un komisijas iegūto informāciju par personu.

(2) Totalitārisma seku dokumentēšanas centram aizliegts nosūtīt VDK dokumentu kopijas un informāciju par tiem, kā arī to satura izklāstu ar automātisko telesakaru (telefona, telefaksa un citu telesakaru iekārtu) palīdzību.’’

15.pants. Lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu izskatīšana tiesā

(1) Ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc pārbaudes lietas saņemšanas tiesā tiesnesis izskata šo lietu un pieņem lēmumu par to, ka lieta sagatavota iztiesāšanai, vai par tās virzīšanu papildu pārbaudes veikšanai. Ja lieta sagatavota iztiesāšanai, tiesnesis nosaka:

1) iztiesāšanas laiku un vietu;

2) uz tiesas sēdi uzaicināmās personas;

3) tulka pieaicināšanas nepieciešamību.

Par pieņemto lēmumu tiesnesis rakstveidā paziņo pārbaudāmajai personai, tās advokātam un prokuroram, kā arī nodrošina nepieciešamo personu uzaicināšanu.

(2) Tiesnesis nosaka lietas izskatīšanu ne vēlāk kā 10 dienas pēc tam, kad pieņemts lēmums par to, ka lieta sagatavota iztiesāšanai.

(3) Prokurors, pārbaudāmā persona un tās advokāts ir puses lietas izskatīšanas procesā. Pusēm ir vienādas tiesības iesniegt pierādījumus, piedalīties nopratināšanā un pierādījumu novērtēšanā, iesniegt pieteikumus, izteikt savu viedokli jebkurā jautājumā, kam ir nozīme pareizā lietas izspriešanā, un runāt tiesu debatēs. Pēc pušu motivēta lūguma tiesa var pieņemt lēmumu par lietas izskatīšanu slēgtā tiesas sēdē.

(4) Tiesas sēdes protokolu raksta sēdes sekretārs.

(5) Pārbaudes lietas izskatīšana tiesā notiek tādā pašā kārtībā kā krimināllietu izskatīšana pirmās instances tiesā, ņemot vērā izņēmumus, kas paredzēti šajā likumā:

1) pierādījumu pārbaude tiesā sākas, nolasot prokurora atzinumu par pirmstiesas pārbaudes gaitā pierādīto sadarbības faktu. Tad tiesas sēdes priekšsēdētājs jautā pārbaudāmajai personai, vai tā apstiprina savas sadarbības faktu ar VDK, pēc tam tiesa veic pierādījumu tiešu pārbaudi un novērtēšanu;

2) pēc pierādījumu pārbaudes tiesa pāriet pie tiesu debatēm. Tiesu debatēs runā šādi lietas dalībnieki: prokurors, pārbaudāmā persona un tās advokāts;

3) ja pārbaudāmā persona, izsakot savu viedokli, sniedz ziņas par jauniem apstākļiem, kuriem ir svarīga nozīme lietā, tiesa tiklab pēc sava ieskata, kā arī pēc procesa dalībnieku lūguma var atsākt pierādījumu pārbaudi.

(6) Taisot spriedumu, tiesa apspriežu istabā izlemj šādus jautājumus:

1) vai pārbaudāmā persona ir bijusi VDK darbinieks vai informators;

2) kā rīkoties ar lietā izņemtajiem dokumentiem un citiem priekšmetiem.

(7) Spriedums par sadarbības fakta konstatēšanu stājas spēkā, kad pagājis likumā noteiktais termiņš tā pārsūdzēšanai vai noprotestēšanai, ja sūdzība vai protests nav iesniegti. Sūdzības vai protesta iesniegšana par spriedumu likumā paredzētajā termiņā aptur šā sprieduma stāšanos likumīgā spēkā.

(8) Attiecībā uz tiesas spriedumu par sadarbības fakta konstatēšanu pārbaudāmajai personai un tās advokātam ir tiesības iesniegt sūdzību, bet prokuroram - protestu apelācijas un kasācijas kārtībā atbilstoši Latvijas Kriminālprocesa kodeksā paredzētajiem noteikumiem par spriedumu pārsūdzēšanu un protestu iesniegšanu krimināllietās.

(9) Ja sadarbības fakts ir konstatēts ar tiesas spriedumu, tiesai, kura taisījusi spriedumu, 10 dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās jānodod publicēšanai oficiālā laikrakstā sprieduma rezolutīvā daļa.

(10) Ja tiesa, izskatot lietu, nekonstatē sadarbības faktu, tiesai, kura taisījusi spriedumu, pēc pārbaudāmās personas lūguma šā panta devītajā daļā paredzētajā kārtībā jānodod publicēšanai oficiālā laikrakstā sprieduma rezolutīvā daļa.

3. Papildināt 15.pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par katru tiesā izskatīto lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu un informāciju par personām, kuras pēc pārbaudes lietas uzrādīšanas ir atzinušas sadarbības faktu ar VDK un lūgušas pārbaudes lietu izbeigt.’’

1.

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

Neatbalstīts

3. Papildināt 15.pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par katru tiesā izskatīto lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu un informāciju par personām, kuras pēc pārbaudes lietas uzrādīšanas ir atzinušas sadarbības faktu ar VDK un lūgušas pārbaudes lietu izbeigt.’’

18.pants. VDK dokumentu izmantošana zinātniskiem nolūkiem un publicēšana

(1) VDK dokumenti, kuros nav informācijas par konkrētām fiziskajām personām, ir izmantojami un publicējami bez ierobežojumiem.

(2) Pārējo VDK dokumentu izmantošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

4. 18. pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro, kā arī trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) VDK aģentu uzskaites kartotēku un Totalitārisma seku dokumentēšanas centra sagatavoto pārskatu par VDK aģentūras aparātu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot par katru kartotēkā minēto personu šādas ziņas:

1) vārds, uzvārds, tēvvārds;

2) dzimšanas dati;

3) segvārds;

4) savervēšanas laiks (datums);

5) darbavieta savervēšanas brīdī;

6) izslēgšanas datums, ja ir dati, ka persona izslēgta no aģentūras aparāta.

 

(3) Publicējot šā panta otrajā daļā minēto informāciju, papildus norāda:

1) to personu vārdu un uzvārdu, attiecībā uz kurām, izskatot lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu, tiesa ir atzinusi, ka persona nav bijusi VDK darbinieks vai informators;

2) to personu vārdu un uzvārdu, attiecībā uz kurām, izskatot lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu, tiesa ir atzinusi, ka persona ir bijusi VDK darbinieks vai informators;

3) to personu vārdu un uzvārdu, kuras pēc pārbaudes lietas uzrādīšanas ir atzinušas sadarbības faktu ar VDK un lūgušas pārbaudes lietu izbeigt.”;

 

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par ceturto daļu.

2.

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

Neatbalstīts

4. 18. pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro, kā arī trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) VDK aģentu uzskaites kartotēku un Totalitārisma seku dokumentēšanas centra sagatavoto pārskatu par VDK aģentūras aparātu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot par katru kartotēkā minēto personu šādas ziņas:

1) vārds, uzvārds, tēvvārds;

2) dzimšanas dati;

3) segvārds;

4) savervēšanas laiks (datums);

5) darbavieta savervēšanas brīdī;

6) izslēgšanas datums, ja ir dati, ka persona izslēgta no aģentūras aparāta.

 

(3) Publicējot šā panta otrajā daļā minēto informāciju, papildus norāda:

1) to personu vārdu un uzvārdu, attiecībā uz kurām, izskatot lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu, tiesa ir atzinusi, ka persona nav bijusi VDK darbinieks vai informators;

2) to personu vārdu un uzvārdu, attiecībā uz kurām, izskatot lietu par sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu, tiesa ir atzinusi, ka persona ir bijusi VDK darbinieks vai informators;

3) to personu vārdu un uzvārdu, kuras pēc pārbaudes lietas uzrādīšanas ir atzinušas sadarbības faktu ar VDK un lūgušas pārbaudes lietu izbeigt.”;

 

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par ceturto daļu.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.novembrī.

3.

Juridiskā komisija

Izteikt normu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2007.gada 1.martā.”

Atbalstīts

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.martā.

Juridiskās komisijas konsultante

K.Vītola