Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu,

izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu””

(reģ.nr.335)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 1.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 1.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija

Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisija ir sabiedriska komisija, kuras izveidošanas kārtību un darbību reglamentē šis likums un citi likumi, kā arī Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

1. Izslēgt 6.pantu.

     

1. Izslēgt 6.pantu.

 

9.pants. Informācijas neizpaušana

(1) Totalitārisma seku dokumentēšanas centra, Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas un katra to darbinieka pienākums ir neizpaust VDK dokumentos esošo un centra un komisijas iegūto informāciju par personu.

(2) Totalitārisma seku dokumentēšanas centram aizliegts nosūtīt VDK dokumentu kopijas un informāciju par tiem, kā arī to satura izklāstu ar automātisko telesakaru (telefona, telefaksa un citu telesakaru iekārtu) palīdzību.

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Totalitārisma seku dokumentēšanas centra un katra tā darbinieka pienākums ir neizpaust VDK dokumentos esošo un centra iegūto informāciju par personu."

     

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Totalitārisma seku dokumentēšanas centra un katra tā darbinieka pienākums ir neizpaust VDK dokumentos esošo un centra iegūto informāciju par personu."

17.pants. Sadarbības fakta konstatēšanas noilguma termiņš

Pēc 10 gadiem no šā likuma spēkā stāšanās dienas personas sadarbības fakta ar VDK konstatēšana šā likuma 14. un 15.pantā noteiktajā kārtībā nav pieļaujama un tās iespējamo sadarbību ar VDK nedrīkst izmantot tiesiskajās attiecībās pret šo personu.

 

1.

Deputāts M.Grīnblats

Papildināt likumprojektu ar jaunu 3.pantu:

“Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

17.pants. Sadarbības fakta konstatēšanas noilguma termiņš

Pēc 20 gadiem no šā likuma spēkā stāšanās dienas personas sadarbības fakta ar VDK konstatēšana šā likuma 14. un 15.pantā noteiktajā kārtībā nav pieļaujama un tās iespējamo sadarbību ar VDK nedrīkst izmantot tiesiskajās attiecībās pret šo personu.”

Atbalstīt

3. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Sadarbības fakta konstatēšanas noilguma termiņš

Pēc 20 gadiem no šā likuma spēkā stāšanās dienas personas sadarbības fakta ar VDK konstatēšana šā likuma 14. un 15.pantā noteiktajā kārtībā nav pieļaujama un tās iespējamo sadarbību ar VDK nedrīkst izmantot tiesiskajās attiecībās pret šo personu.”

 

Pārejas noteikumi

1. Līdz brīdim, kad stājas spēkā Ministru kabineta apstiprināts Totalitārisma seku dokumentēšanas centra nolikums, Totalitārisma seku dokumentēšanas centra darbību reglamentē šis likums un citi likumi, kā arī ar Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija lēmumu apstiprinātais Totalitārisma seku dokumentēšanas centra nolikums.

2. Ar brīdi, kad stājas spēkā Ministru kabineta apstiprināts Totalitārisma seku dokumentēšanas centra nolikums, spēku zaudē Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija lēmums "Par Totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas komisijas nolikuma un Totalitārisma seku dokumentēšanas centra nolikuma apstiprināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 20./21. nr.; 1993, 20./21. nr.).

 3. Ministru kabinetam mēneša laikā jāizstrādā šā likuma 18. panta otrajā daļā paredzētie noteikumi.

 4. Ar brīdi, kad stājas spēkā likuma 5.panta jaunā redakcija, likvidēt Tieslietu ministrijas sastāvā Totalitārisma seku dokumentēšanas centru, nododot to Satversmes aizsardzības biroja rīcībā.

 5. Totalitārisma seku dokumentēšanas centra nekustamo un kustamo īpašumu, kā arī visus dokumentus pārņem Satversmes aizsardzības birojs.

 6. Ministru kabinets 1995.gada budžetā Tieslietu ministrijas Totalitārisma seku dokumentēšanas centram paredzēto finansējumu nodod Satversmes aizsardzības birojam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.11.95. likumu, kas stājas spēkā no 01.12.95.)

 Šis likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

2.

Frakcija “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”

Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7.Likums zaudē spēku no 2004.gada 1.maija. Turpmāk bijušās Valsts drošības komitejas dokumentos esošā informācija tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija un tā vairs nevar būt par pamatu personas politisko un pilsonisko tiesību ierobežojumiem.

Kārtību, kādā sabiedrībai tiek nodrošināta piekļūšana likumā minētajiem dokumentiem, kā arī to kopiju, reprodukciju, norakstu un izrakstu apjomu un veidu reglamentē Ministru kabineta noteikumi.”

Neatbalstīt