Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"

Izdarīt likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 6.pantu.

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Totalitārisma seku dokumentēšanas centra un katra tā darbinieka pienākums ir neizpaust VDK dokumentos esošo un centra iegūto informāciju par personu."

 

 

Tieslietu ministrs

A.Aksenoks

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

  Likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” ir noteikts Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas statuss un darbība.

Izvērtējot Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas darbības apjomu atbilstoši šībrīža situācijai, Ministru kabineta 2002.gada 3.decembra sēdē tika pieņemts lēmums likvidēt Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisiju (protokols nr. 54, 12.§).

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

  Ar likumprojektu tiek izslēgtas Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas statusu un darbību nosakošās normas.

3. Cita informācija

 Nav citas informācijas.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu 

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

 Nav citas informācijas.

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

  Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

 Nav citas informācijas

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

 

 Likumprojekts ir virzām izskatīšanai vienlaicīgi ar šādiem:

likumprojektiem

- Grozījums likumā “Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu”;

- Grozījums likumā “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”

MK noteikumu projektiem

- Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumos Nr.408 “Noteikumi par politiski represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti”;

- Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos nr.165 “Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība”;

- Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 18.janvāra noteikumos Nr.29 “Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā”.

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

 Nav citas informācijas.

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 Nav citas informācijas

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tieslietu ministrija veiks Totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanas komisijas funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Publicējot normatīvo aktu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

 Nav citas informācijas.

 

 

Tieslietu ministra vietā

iekšlietu ministrs M.Gulbis

 

 

Valsts sekretārs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

   

 

 

G.Kūtris

I.Brazauska

G.Kūtris

 

 

 

09.06.2003 15:41

689 vārdi

M.Strauss, TM Normatīvo aktu projektu izstrādes departamenta juriskonsulte

7036773, Marika.Strauss@tm.gov.lv