Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides
Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums” otrajam lasījumam

  1. lasījuma redakcija

(Reģ. nr.332)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

1

2

3

4

5

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums

     

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums

I nodaļa

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apstrāde – jebkura darbība, ko veic pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes punktā vai savākšanas vietā, ieskaitot uzglabāšanu, sanāciju, izjaukšanu, sagriešanu, sasmalcināšanu, pārstrādi vai sasmalcināto atkritumu sagatavošanu iznīcināšanai, kā arī jebkuras citas darbības, ko veic nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu pārstrādei vai iznīcināšanai;

1

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) apstrāde – jebkura darbība, ko nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums veic pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes punktā vai savākšanas vietā, ieskaitot uzglabāšanu, izjaukšanu, sagriešanu, sasmalcināšanu, pārstrādi vai sasmalcināto atkritumu sagatavošanu iznīcināšanai, kā arī jebkuras citas darbības, ko veic nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu pārstrādei vai iznīcināšanai;”

atbalstīt

Redakc. preciz.

1) apstrāde — jebkura darbība, ko nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums veic pēc šāda transportlīdzekļa nodošanas apstrādes punktā vai savākšanas vietā, ieskaitot uzglabāšanu, izjaukšanu, sagriešanu, sasmalcināšanu, pārstrādi vai sasmalcināto atkritumu sagatavošanu iznīcināšanai, kā arī jebkuras citas darbības, ko veic nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu pārstrādei vai iznīcināšanai;

2) nolietots transportlīdzeklis – transportlīdzeklis, kas uzskatāms par atkritumu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam;

   

Redakc. preciz

2) nolietots transportlīdzeklis — transportlīdzeklis, kas uzskatāms par atkritumu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu;

3) ražotājs – transportlīdzekļa būvētājs vai profesionāls importētājs – juridiska persona, kura atbilstoši savai komercdarbībai Latvijā importē transportlīdzekļus vai saņem transportlīdzekļus no fiziskas vai juridiskas personas, kura atrodas ārpus Latvijas, lai padarītu šos transportlīdzekļus pieejamus trešajai pusei.

   

Redakc. preciz

3) ražotājs — transportlīdzekļa būvētājs vai profesionāls importētājs — juridiskā persona, kas atbilstoši savai komercdarbībai Latvijā importē transportlīdzekļus vai saņem tos no fiziskās vai juridiskās personas, kura atrodas ārpus Latvijas, lai padarītu šos transportlīdzekļus pieejamus trešajai pusei.

2.pants. Likuma mērķis

     

2.pants. Likuma mērķis

Likumam ir šādi mērķi:

   

Redakc. preciz

Likuma mērķis ir:

1) samazināt atkritumu rašanos no transportlīdzekļiem un nolietotiem transportlīdzekļiem, arī nosakot prasības jaunu transportlīdzekļu ražošanai;

     

1) samazināt atkritumu rašanos no transportlīdzekļiem un nolietotiem transportlīdzekļiem, arī nosakot prasības jaunu transportlīdzekļu ražošanai;

2) veicināt nolietoto transportlīdzekļu un to materiālu, detaļu un vielu otrreizēju izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi;

     

2) veicināt nolietotu transportlīdzekļu un to materiālu, detaļu un vielu otrreizēju izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi;

3) nodrošināt nolietoto transportlīdzekļu apstrādi un apglabāšanu cilvēka veselībai un videi drošā veidā, ņemot vērā normatīvos aktus, kas reglamentē darba drošību, piesārņojuma novadīšanu vidē un vides kvalitāti.

   

Redakc. preciz

3) nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un apglabāšanu cilvēka veselībai un videi drošā veidā, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē darba drošību, piesārņojuma novadīšanu vidē un vides kvalitāti.

3.pants. Likuma darbības joma

     

3.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums attiecas uz:

     

(1) Šis likums attiecas uz:

1) vieglajiem automobiļiem, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai, kam ir ne vairāk par astoņām sēdvietām papildus šofera sēdvietai un ir vismaz četri riteņi, uz kravas automobiļiem ar pilnu masu, ne lielāku par 3,5 t, kas paredzēti kravas pārvadāšanai un kam ir vismaz četri riteņi (izņemot antīkos automobiļus – transportlīdzekļus, kas ir īpaši vērtīgi kolekcionāriem, tiek uzglabāti videi drošā veidā un ir gatavi lietošanai vai arī izjaukti pa daļām), uz mopēdiem, motocikliem un kvadricikliem;

   

Redakc. preciz

1) vieglajiem automobiļiem, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai, kam ir ne vairāk par astoņām sēdvietām papildus šofera sēdvietai un vismaz četri riteņi; uz kravas automobiļiem ar pilnu masu, ne lielāku par 3,5 tonnām, kas paredzēti kravas pārvadāšanai un kam ir vismaz četri riteņi (izņemot antīkos automobiļus — transportlīdzekļus, kas ir īpaši vērtīgi kolekcionāriem, tiek uzglabāti videi drošā veidā un ir gatavi lietošanai vai arī izjaukti pa daļām); uz mopēdiem, motocikliem un kvadricikliem;

2) nolietotiem šīs daļas 1.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām un materiāliem neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklis ir aprīkots ar oriģinālajām sastāvdaļām vai arī tās ir nomainītas ar rezerves daļām.

   

Redakc. preciz

2) nolietotiem šīs daļas 1.punktā minēto kategoriju transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām un materiāliem neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklis ir aprīkots ar oriģinālajām sastāvdaļām vai arī tās nomainītas ar rezerves daļām.

(2) Uz mopēdiem, motocikliem un kvadricikliem attiecas vienīgi šajā likumā noteiktā prasība bez maksas pieņemt tos nolietoto transportlīdzekļu savākšanas punktos.

     

(2) Uz mopēdiem, motocikliem un kvadricikliem attiecas vienīgi šajā likumā noteiktā prasība bez maksas pieņemt tos nolietotu transportlīdzekļu savākšanas punktos.

II nodaļa

     

II nodaļa

Preventīvie pasākumi

     

Preventīvie pasākumi

4.pants. Prasības transportlīdzekļu ražotājiem

     

4.pants. Prasības transportlīdzekļu ražotājiem

Transportlīdzekļu ražotāji, sadarbojoties ar materiālu un aprīkojuma izgatavotājiem:

     

Transportlīdzekļu ražotāji, sadarbojoties ar materiālu un aprīkojuma izgatavotājiem:

1) ierobežo bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu transportlīdzekļos (sākot no transportlīdzekļa projektēšanas stadijas), lai mazinātu šo vielu nokļūšanu vidē, atvieglotu transportlīdzekļu, to detaļu un mehānismu izjaukšanu, otrreizēju izmantošanu un pārstrādi un novērstu nepieciešamību apglabāt bīstamos atkritumus;

   

Redakc. preciz

1) ierobežo bīstamo ķīmisko vielu izmantošanu transportlīdzekļos (sākot ar transportlīdzekļa projektēšanas stadiju), lai mazinātu šo vielu nokļūšanu vidē, atvieglotu transportlīdzekļu, to detaļu un mehānismu izjaukšanu, otrreizēju izmantošanu un pārstrādi un novērstu nepieciešamību apglabāt bīstamos atkritumus;

2) marķē vai citādi identificē transportlīdzekļu materiālus un detaļas, kuras pirms nolietotā transportlīdzekļa turpmākas apstrādes iespējams atdalīt;

     

2) marķē vai citādi identificē transportlīdzekļu materiālus un detaļas, kuras pirms nolietota transportlīdzekļa turpmākas apstrādes iespējams atdalīt;

3) izmanto Ministru kabineta noteiktos detaļu un materiālu kodēšanas standartus, lai atvieglotu otrreizējai izmantošanai un reģenerācijai derīgu detaļu identifikāciju;

     

3) izmanto Ministru kabineta noteiktos detaļu un materiālu kodēšanas standartus, lai atvieglotu otrreizējai izmantošanai un reģenerācijai derīgu detaļu identifikāciju;

4) pēc iespējas izmanto ražošanā materiālus, kurus iespējams pārstrādāt.

   

Redakc. preciz

4) pēc iespējas izmanto ražošanā materiālus, kurus var pārstrādāt.

5.pants. Prasības transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem

   

Redakc. preciz

5.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem

Transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiāli, kurus piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un materiālus, kas ražoti pirms 2003.gada 1.jūlija, kā arī Ministru kabineta noteiktās sastāvdaļas un materiālus.

2

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Papildināt 5. pantu aiz vārdiem “izņemot sastāvdaļas un materiālus” ar vārdiem “kas paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos”.

atbalstīt

Transportlīdzekļu sastāvdaļas un materiāli, kurus piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un materiālus, kas paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kas ražoti pirms 2003.gada 1.jūlija, kā arī Ministru kabineta noteiktās sastāvdaļas un materiālus.

III nodaļa

     

III nodaļa

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana

     

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana

6.pants. Transportlīdzekļa īpašnieka un apstrādes uzņēmuma tiesības un pienākumi

     

6.pants. Transportlīdzekļa īpašnieka un apstrādes uzņēmuma tiesības un pienākumi

(1) Transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots komersantam, kas nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādi (turpmāk – apstrādes uzņēmums) un ir saņēmis atļauju vai iesniedzis pieteikumu C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai likumā "Par piesārņojumu" noteiktajā kārtībā. Transportlīdzekli nodod apstrādes uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa rakstiski pilnvarota persona.

   

Redakc. preciz

(1) Transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots komersantam, kas nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādi (turpmāk — arī apstrādes uzņēmums) un ir saņēmis atļauju vai iesniedzis pieteikumu C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā. Transportlīdzekli nodod apstrādes uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa rakstveidā pilnvarota persona.

(2) Pieņemot transportlīdzekli, apstrādes uzņēmums transportlīdzekļa īpašniekam izsniedz transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu. Ministru kabinets apstiprina likvidācijas sertifikāta veidlapas paraugu, kā arī nosaka likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtību.

     

(2) Pieņemot transportlīdzekli, apstrādes uzņēmums transportlīdzekļa īpašniekam izsniedz transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu. Ministru kabinets apstiprina likvidācijas sertifikāta veidlapas paraugu, kā arī nosaka likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtību.

(3) Pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks transportlīdzekli noraksta, iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijā likvidācijas sertifikātu.

   

Redakc. preciz

(3) Pēc nolietota transportlīdzekļa nodošanas apstrādes uzņēmumam transportlīdzekļa īpašnieks šo transportlīdzekli noraksta, iesniedzot Ceļu satiksmes drošības direkcijai likvidācijas sertifikātu.

(4) Apstrādes uzņēmums nodrošina, lai gadījumos, ja nolietotajam transportlīdzeklim nav tirgus vērtības vai tā ir negatīva, transportlīdzekļa pēdējais īpašnieks to var nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām.

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt 6. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apstrādes uzņēmums nodrošina, ka nolietota transportlīdzekļa pēdējais īpašnieks to var nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām transportlīdzekļa pēdējam īpašniekam.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja tajā nav papildu atkritumu.”

daļēji atbalstīt,

iestrādāts 4.

priekšl.

 

 

 

 

 

atbalstīt

(4) Apstrādes uzņēmums nodrošina to, ka nolietota transportlīdzekļa īpašnieks var šo transportlīdzekli nodot apstrādes uzņēmuma pieņemšanas punktā bez jebkādām izmaksām, ja tajā nav papildu atkritumu.

 

5

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Papildināt likumprojektu ar jaunu 7. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, šādā redakcijā:

“7. pants. Atmestu transportlīdzekļu apsaimniekošana

Pašvaldība tās teritorijā ārpus ceļa novietotu transportlīdzekli saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja tas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīstams par atmestu nolietotu transportlīdzekli. Ministru kabinets nosaka kārtību un prasības atmestu nolietotu transportlīdzekļu nodošanai apstrādes uzņēmumam.”

atbalstīt

7. pants. Atmestu transportlīdzekļu apsaimniekošana

Pašvaldība tās teritorijā ārpus ceļa novietotu transportlīdzekli saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja tas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīstams par atmestu nolietotu transportlīdzekli. Ministru kabinets nosaka kārtību un prasības atmestu nolietotu transportlīdzekļu nodošanai apstrādes uzņēmumam.

7.pants. Ražotāja un individuālā importētāja pienākumi

6

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. pantu kā 8. pantu, un izteikt tā nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“8.pants. Ražotāja un importētāja pienākumi

atbalstīt

8.pants. Ražotāja un importētāja pienākumi

(1) Ražotājs un individuālais importētājs (fiziska vai juridiska persona, kas importē Latvijā transportlīdzekļus personiskai lietošanai) pirms transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas Latvijā par katru transportlīdzekli maksā dabas resursu nodokli saskaņā ar likumu "Par dabas resursu nodokli".

 

(1) Ražotājs, kā arī jebkura persona, kas importē transportlīdzekļus, pirms transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas Latvijā par katru transportlīdzekli maksā dabas resursu nodokli saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

 

(1) Ražotājs, kā arī jebkura persona, kas importē transportlīdzekļus, pirms transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas Latvijā par katru transportlīdzekli maksā dabas resursu nodokli saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

(2) Transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis, ja tas noslēdzis atbilstošus līgumus ar apstrādes uzņēmumiem, var noslēgt līgumu ar Vides ministriju par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu, paredzot nodrošināt transportlīdzekļu pieņemšanu atbilstoši šā likuma 6.panta nosacījumiem.

7

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

papildināt 7. panta 2. daļu ar palīgteikumu šādā redakcijā:

“kā arī atbrīvot no šā panta pirmajā daļā minētā dabas resursu nodokļa maksājuma transporta līdzekļus uz kuriem attiecas līgums.”

atbalstīt

Redakc. preciz

(2) Transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis, ja tas noslēdzis attiecīgus līgumus ar apstrādes uzņēmumiem, var noslēgt līgumu ar Vides ministriju par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un tās piemērošanu, paredzot nodrošināt transportlīdzekļu pieņemšanu atbilstoši šā likuma 6.panta noteikumiem, kā arī atbrīvot no šā panta pirmajā daļā minētā dabas resursu nodokļa samaksas transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas līgums.

(3) Ministru kabinets nosaka termiņus un apjomu, kādā ražotāji un apstrādes uzņēmumi nodrošina nolietoto transportlīdzekļu (izņemot speciālos transportlīdzekļus - ātrās medicīniskās palīdzības automašīnas, katafalkus, motorizētus furgonus vai bruņumašīnas), to detaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi.

     

(3) Ministru kabinets nosaka termiņus un apjomu, kādā ražotāji un apstrādes uzņēmumi nodrošina nolietotu transportlīdzekļu (izņemot speciālos transportlīdzekļus — ātrās medicīniskās palīdzības automašīnas, katafalkus, motorizētus furgonus vai bruņumašīnas), to detaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi.

8.pants. Prasības apstrādes uzņēmumam

     

9.pants. Prasības apstrādes uzņēmumam

(1) Apstrādes uzņēmums dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotajiem transportlīdzekļiem, kā arī izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas glabā vismaz piecus gadus.

     

(1) Apstrādes uzņēmums dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas glabā vismaz piecus gadus.

(2) Apstrādes uzņēmums izstrādā un iesniedz Vides ministrijā nolietoto transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas reģenerācijas un pārstrādes plānu. Plānā iekļaujamo obligāto informāciju nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Apstrādes uzņēmums izstrādā un iesniedz Vides ministrijai nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānu. Plānā iekļaujamo obligāto informāciju nosaka Ministru kabinets.

(3) Apstrādes uzņēmuma operators katrai iekārtai, kurā savāc (arī īslaicīgai uzglabāšanai) vai apstrādā nolietotus transportlīdzekļus, saņem atļauju vai iesniedz pieteikumu C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai likumā "Par piesārņojumu" noteiktajā kārtībā, kā arī ņem vērā atkritumu apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

   

Redakc. preciz

(3) Apstrādes uzņēmuma operators katrai iekārtai, kurā savāc (arī īslaicīgai uzglabāšanai) vai apstrādā nolietotus transportlīdzekļus, saņem atļauju vai iesniedz pieteikumu C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai likumā “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā, kā arī ievēro atkritumu apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu prasības.

(4) Ministru kabinets nosaka vides aizsardzības prasības, kādas jāievēro apstrādes uzņēmumam.

   

Redakc. preciz

(4) Ministru kabinets nosaka vides aizsardzības prasības, kas jāievēro apstrādes uzņēmumam.

9.pants. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas subsidēšana

     

10.pants. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas subsidēšana

Nolietotu transportlīdzekļu savākšanas sistēmas izveidi, savākšanu (tai skaitā bezsaimnieka transportlīdzekļu savākšanu) un apstrādi daļēji subsidē un sabiedrības informēšanas pasākumus finansē no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par dabas resursu nodokli".

8

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

“Nolietotu transportlīdzekļu savākšanas sistēmas izveidi, savākšanu (tai skaitā atmestu nolietotu transportlīdzekļu) un apstrādi subsidē un sabiedrības informēšanas pasākumus finansē no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu "Par dabas resursu nodokli".”

atbalstīt

Redakc. preciz

Nolietotu transportlīdzekļu savākšanas sistēmas izveidi, savākšanu (tai skaitā atmestu nolietotu transportlīdzekļu savākšanu) un apstrādi subsidē un sabiedrības informēšanas pasākumus finansē no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”.

10.pants. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padome

     

11.pants. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padome

(1) Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kuras lēmumiem nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas jomā ir ieteikuma raksturs. Padomē iekļauj pārstāvjus no Vides ministrijas un Satiksmes ministrijas vai to pārraudzībā, pakļautībā vai pārziņā esošajām institūcijām, kā arī jaunu un lietotu automobiļu importētāju un automobiļu apstrādes uzņēmumu pārstāvjus. Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

   

Redakc. preciz

(1) Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padome (turpmāk — padome) ir konsultatīva institūcija, kuras lēmumiem nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas jomā ir ieteikuma raksturs. Padomē iekļauj pārstāvjus no Vides ministrijas un Satiksmes ministrijas vai to pārraudzībā, pakļautībā vai pārziņā esošajām institūcijām, kā arī jaunu un lietotu automobiļu importētāju un apstrādes uzņēmumu pārstāvjus. Padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(2) Vides ministrs apstiprina padomes personālsastāvu.

     

(2) Vides ministrs apstiprina padomes personālsastāvu.

(3) Padome veicina šā likuma izpildi, sniedz priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai, nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas finansēšanai, kā arī sadarbojas ar ražotājiem un attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām.

   

Redakc. preciz

(3) Padome veicina šā likuma izpildi, sniedz priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu pilnveidošanu, nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas finansēšanu, kā arī sadarbojas ar ražotājiem un attiecīgajām nevalstiskajām organizācijām.

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Ziņojumi un informācija

     

Ziņojumi un informācija

11.pants. Informācija, ko sniedz ražotāji

     

12.pants. Informācija, ko sniedz ražotāji

(1) Ražotāji informē transportlīdzekļa potenciālo pircēju par:

9

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt 11. panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Ražotāji transportlīdzekļu potenciālajiem pircējiem dara pieejamu informāciju par:”

atbalstīt

(1) Ražotāji transportlīdzekļu potenciālajiem pircējiem dara pieejamu informāciju par:

1) transportlīdzekļu un to detaļu uzbūvi, kā arī par to pārstrādes un reģenerācijas iespējām;

     

1) transportlīdzekļu un to detaļu uzbūvi, kā arī par to pārstrādes un reģenerācijas iespējām;

2) nolietotu transportlīdzekļu apstrādi atbilstoši vides aizsardzības prasībām, visu šķidro vielu likvidēšanu un transportlīdzekļa izjaukšanu;

     

2) nolietotu transportlīdzekļu apstrādi atbilstoši vides aizsardzības prasībām, visu šķidro vielu likvidēšanu un transportlīdzekļa izjaukšanu;

3) nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu otrreizējas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas veidu attīstību un uzlabošanu;

     

3) nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu otrreizējas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas veidu attīstību un uzlabošanu;

4) tehniskajām iespējām pārstrādes un reģenerācijas jomā, lai samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu.

     

4) tehniskajām iespējām pārstrādes un reģenerācijas jomā, lai samazinātu apglabājamo atkritumu apjomu.

(2) Ražotāji un transportlīdzekļos izmantojamo detaļu izgatavotāji sešu mēnešu laikā pēc katra jauna transportlīdzekļa veida piedāvāšanas tirgū nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam sniedz informāciju par transportlīdzekļa izjaukšanu (iekļaujot ziņas par transportlīdzekļa detaļām un materiāliem, kā arī par bīstamo vielu izvietojumu transportlīdzeklī) tādā apmērā, lai apstrādes uzņēmumi spētu ievērot šā likuma nosacījumus.

   

Redakc. preciz

(2) Ražotāji un transportlīdzekļos izmantojamo detaļu izgatavotāji sešu mēnešu laikā pēc katra jauna transportlīdzekļa veida piedāvāšanas tirgū sniedz nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumiem informāciju par transportlīdzekļa izjaukšanu (iekļaujot ziņas par transportlīdzekļa detaļām un materiāliem, kā arī par bīstamo vielu izvietojumu transportlīdzeklī) tādā apjomā, lai apstrādes uzņēmumi spētu ievērot šā likuma noteikumus.

(3) Pēc apstrādes uzņēmuma pieprasījuma transportlīdzekļos izmantoto detaļu izgatavotāji sniedz informāciju par otrreiz izmantojamu detaļu izjaukšanu, uzglabāšanu un testēšanu, ciktāl šī informācija nav uzskatāma par komercnoslēpumu.

     

(3) Pēc apstrādes uzņēmuma pieprasījuma transportlīdzekļos izmantoto detaļu izgatavotāji sniedz informāciju par otrreiz izmantojamu detaļu izjaukšanu, uzglabāšanu un testēšanu, ciktāl šī informācija nav uzskatāma par komercnoslēpumu.

12.pants. Informācija, ko sniedz nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas uzņēmums

   

Redakc. preciz

13.pants. Informācija, ko sniedz nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums

Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums katru gadu līdz 1.martam iesniedz Latvijas Vides aģentūrā pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu, ietverot tajā Ministru kabineta noteikto informāciju.

   

Redakc. preciz

Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums katru gadu līdz 1.martam iesniedz Latvijas Vides aģentūrai pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu, ietverot tajā Ministru kabineta noteikto informāciju.

13.pants. Informācija sabiedrībai un Eiropas Komisijai

     

14.pants. Informācija sabiedrībai un Eiropas Komisijai

Latvijas Vides aģentūra apkopo informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šā likuma 12.pantu, un sagatavo ziņojumu Eiropas Komisijai atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajai ziņojuma formai. Informācija, ko sniedz Eiropas Komisijai, ir brīvi pieejama sabiedrībai.

   

Redakc. preciz

Latvijas Vides aģentūra apkopo informāciju, kas iesniegta saskaņā ar šā likuma 13.pantu, un sagatavo ziņojumu Eiropas Komisijai atbilstoši tās noteiktajai ziņojuma formai. Informācija, kas tiek sniegta Eiropas Komisijai, ir brīvi pieejama sabiedrībai.

Pārejas noteikums

     

Pārejas noteikums

Šā likuma 13.pants stājas spēkā ar īpašu likumu.

10

 

 

 

 

 

 

11

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs J.Vilgerts

Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004. gada 1. maijā.

Likuma 9. pants un 7. pants stājas spēkā 2004. gada 1. jūlijā.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Šā likuma 8. un 10.pants stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.”

daļēji atbalstīt,

iestrādāts 11. un 12. priekšl.

 

 

 

atbalstīt

Šā likuma 8. un 10.pants stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

       

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

       

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2000/53/EC.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.aprīlī.

12

Atbildīgā komisija

Izteikt normu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004. gada 1. maijā.”

atbalstīt

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

       

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 2000/53/EC.