01

01.10.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”“ (Reģ.321) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6.nr.) šādu grozījumu:

1

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt atsauci uz likuma oficiālajām publikācijām, papildinot to ar atsauci uz Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotāja 2003.gada 8. un 15.nr.

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par nodokļiem un nodevām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15. nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) nodoklis - ar likumu noteikts obligāts maksājums valsts budžetā vai pašvaldību budžetos (pamatbudžetā vai speciālajos budžetos), kas nav maksājums par noteiktas preces iegādi vai pakalpojuma saņemšanu un nav soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas maksājums, kā arī nav maksājums par valsts kapitāla vai tā daļas izmantošanu. Minētais termins piemērojams arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

2) valsts nodeva - obligāts maksājums valsts budžetā (pamatbudžetā vai speciālajos budžetos) vai šajā likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā kā atlīdzība par nodrošinājumu, ko valsts institūcijas devušas uzņēmējdarbībai, vai par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī likumos paredzētiem speciāliem mērķiem (ceļu, ostu un sakaru sistēmu uzturēšanai un attīstībai, iedzīvotāju un dabas ekoloģiskajai aizsargāšanai, teritorijas labiekārtošanai un citiem mērķiem);

 

2

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Aizstāt 1.panta 1. un 2.punktā vārdu “speciālajos budžetos” ar vārdu “speciālajā budžetā”.

Atbalstīt

1. Aizstāt 1.panta 1. un 2.punktā vārdu “speciālajos budžetos” ar vārdu “speciālajā budžetā”.

2.pants. Likuma darbības sfēra

(2) Šis likums attiecas uz visiem nodokļiem un nodevām, ja konkrētā nodokļa likums neparedz citu, konkrētā nodokļa vai nodevas specifikai atbilstošu kārtību, kura nedrīkst būt pretrunā ar šo likumu. Muitas nodokļa noteikšanas kārtību, iekasēšanu un sankciju piemērošanu reglamentē arī likums “Par muitas nodokli (tarifiem)” un Muitas likums.

 

3

 

 

 

 

4

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Aizstāt 2.panta otrajā daļā vārdus “Par muitas nodokli (tarifiem)” ar vārdiem “Par muitas nodokli”.

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 2.panta otrajā daļā un 8.panta 6.punktā vārdus “Par muitas nodokli (tarifiem)” ar vārdiem “Par muitas nodokli”.”

Ja minētais priekšlikums tiek atbalstīts vienlaikus likumprojekta nosaukumā vārds “Grozījums” aizstājams ar vārdu “Grozījumi”, bet ievaddaļā vārdi “šādu grozījumu” aizstājami ar vārdiem “šādus grozījumus”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīts

3. un 6. priekšlikumā

2. Aizstāt 2.panta otrajā daļā vārdus “Par muitas nodokli (tarifiem)” ar vārdiem “Par muitas nodokli”.

6.pants. Nodokļu un nodevu maksāšana

(3) Nav pieļaujams nodokļu, nodevu un ar tiem saistīto maksājumu ieskaits, izņemot no budžeta finansējamo iestāžu maksājumu parādus Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 

5

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Svītrot 6.panta trešajā daļā vārdus “izņemot no budžeta finansējamo iestāžu maksājumu parādus Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā”.

Atbalstīt

3. Izslēgt 6.panta trešajā daļā vārdus “izņemot no budžeta finansējamo iestāžu maksājumu parādus Ministru kabineta noteiktajos gadījumos un kārtībā”.

8.pants. Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi

Latvijas Republikā ir šādi valsts nodokļi un tiem atbilstošie likumi par nodokļu uzlikšanu:

6) muitas nodoklis - “Par muitas nodokli (tarifiem)”;

 

6

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Aizstāt 8.panta 6.punktā vārdus “Par muitas nodokli (tarifiem)” ar vārdiem “Par muitas nodokli”.

Atbalstīt

4. Aizstāt 8.panta 6.punktā vārdus “Par muitas nodokli (tarifiem)” ar vārdiem “Par muitas nodokli”.

 

11.pants. Valsts nodevu objekti

(2) Valsts nodevas ir maksājamas par valsts sniegto nodrošinājumu, šādiem juridiskajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciāliem mērķiem:

15) par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju;

 

7

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Izslēgt 11.panta otrās daļas 15.punktu.

Atbalstīt

5. 11.pantā:

izslēgt otrās daļas 15.punktu;

   

8

Labklājības ministre D.Staķe

Papildināt likuma 11.panta otro daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu”.

Atbalstīt

papildināt otro daļu ar 55. punktu šādā redakcijā:

“55) par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu”.

22.pants. Konfidencialitāte

(1) Nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus, ja šā panta otrajā daļā nav noteikts citādi. Par informācijas izpaušanu vainīgais ierēdnis (darbinieks) tiek saukts pie likumos noteiktās atbildības.

(2) Nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) jautājumos, kas attiecas uz nodokļu maksātāju, bez maksātāja atļaujas drīkst informēt:

1) Finanšu ministriju - jautājumos par valsts ieņēmumu nodrošināšanu;

2) citu nodokļu administrācijas pārstāvi - gadījumos, kad nepieciešams izskatīt jautājumu par aplikšanu ar nodokli;

3) izmeklēšanas institūcijas un tiesu iestādes - likumdošanas aktos noteiktajos gadījumos;

4) Valsts kontroli - jautājumos, kas saistīti ar revīziju veikšanu;

5) pašvaldības domi (padomi) - jautājumos par pašvaldības ieņēmumu nodrošināšanu;

6) ārvalsts pilnvaroto pārstāvi - saskaņā ar starptautisko līgumu noteikumiem, informējot par to nodokļu maksātāju. Ja nodokļu administrācijai ir aizdomas par apliekamo objektu slēpšanu vai izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tā nodokļu maksātāju var informēt 90 dienas pēc ārvalsts pilnvarotā pārstāvja informēšanas;

7) Naturalizācijas pārvaldi — par to, vai nodokļu maksātāji, kuri atsakās no Latvijas pilsonības, ir izpildījuši valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu saistības pret valsti;

8) citas personas — saskaņā ar šā likuma 18. panta 8.,12., 13., 14. un 15.punktu, 23.panta trīspadsmito daļu, 24.panta otro daļu un 25.panta pirmo daļu.

Papildināt 22.panta otro daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

“71) Centrālo statistikas pārvaldi – jautājumos, kas attiecas uz statistiskās informācijas valsts programmas izpildi;”.

     

6. 22.pantā:

papildināt otro daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

“71) Centrālo statistikas pārvaldi – jautājumos, kas attiecas uz statistiskās informācijas valsts programmas izpildi;”;

   

9

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Papildināt 22.panta otro daļu ar jaunu 72.punktu šādā redakcijā:

“72) Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes – saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.”

Atbalstīt

papildināt otro daļu ar 72.punktu šādā redakcijā:

“72) Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes – saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.”

   

10

Labklājības ministre D.Staķe

Papildināt likuma 22.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Nodarbinātības valsts aģentūru – par jebkuru juridisku vai fizisku personu, kura ir Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu maksātāju uzskaitē un vai juridiskai personai ir Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parādi”.

Neatbalstīt

 

 

 

24.pants. Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu kapitalizācija

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto kārtējo un nokavēto nodokļu un citu budžetos ieskaitāmo maksājumu samaksas termiņu pagarināšanu gadījumos, kad konkrētos nodokļus administrē Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldības, ir tiesīgs veikt Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu rakstveida iesniegumu, kas ir saskaņots ar attiecīgajām pašvaldībām.

 

11

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Papildināt 24.panta otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Attiecībā uz nodokļiem, kuri pilnā apmērā tiek ieskaitīti pašvaldību budžetā, lēmumu par nomaksas termiņa pagarināšanu pieņem attiecīgā pašvaldība.”

Atbalstīt

7. Papildināt 24.panta otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Attiecībā uz nodokļiem, kuri pilnā apmērā tiek ieskaitīti pašvaldību budžetā, lēmumu par nomaksas termiņa pagarināšanu pieņem attiecīgā pašvaldība.”

Pārejas noteikumi

49. Grozījumi likuma 11.panta otrās daļas 15.punktā stājas spēkā vienlaikus ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma spēkā stāšanos.

 

12

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Izslēgt pārejas noteikumu 49.punktu.

Atbalstīt

8. Pārejas noteikumos:

izslēgt 49.punktu;

61. Pēc nodokļu maksātāja pamatota iesnieguma likuma 25.panta pirmās daļas 4.punkts līdz 2003.gada 1.jūlijam piemērojams arī tiem pēc Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles (pārbaudes, revīzijas) papildus aprēķinātajiem nodokļu maksājumu parādiem, kā arī ar tiem saistītajām soda naudām, pamatparāda palielinājuma naudām un nokavējuma naudām, kuru iekasēšanas termiņš beidzies saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta pirmās daļas redakciju, kas bija spēkā līdz 2000.gada 1.janvārim.

 

13

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Aizstāt pārejas noteikumu 61.punktā vārdus un skaitļus “2003.gada 1.jūlijam” ar vārdiem un skaitļiem “2004.gada 1.aprīlim”.

Atbalstīt

aizstāt 61.punktā vārdus un skaitļus “2003.gada 1.jūlijam” ar vārdiem un skaitļiem “2004.gada 1.aprīlim”;

   

14

 

 

 

 

 

 

 

15

Finanšu ministrs

V.Dombrovskis

Papildināt Pārejas noteikumus ar 62.punktu šādā redakcijā:

“62. Likuma 22.panta otrās daļas 8.punkts stājas spēkā ar īpašu likumu.”

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 64.punktu šādā redakcijā:

“64. Likuma 22.panta otrās daļas 72. punkts stājas spēkā ar īpašu likumu.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(15)

 

 

 

Atbalstīt

papildināt ar 64.punktu šādā redakcijā:

“64. Likuma 22.panta otrās daļas 72. punkts stājas spēkā ar īpašu likumu.”