Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā ”Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” trešajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 319)

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Vides ministrija” (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Vides ministrija” (attiecīgā locījumā).

 

2. Aizstāt visā likumā vārdu “administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pārvaldes institūcija” (attiecīgā locījumā).

     

2. Aizstāt visā likumā vārdu “administrācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “pārvaldes institūcija” (attiecīgā locījumā).

2.pants. Likuma objekti

(1) Likuma objekti ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk - aizsargājamās teritorijas).

(2) Aizsargājamās teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā:

- aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību (retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus utt.);

- nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību;

- saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.

         

(3) Aizsargājamās teritorijas iedala šādās kategorijās: dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi un aizsargājamo ainavu apvidi.

         

7.pants. Dabas liegumi

Dabas liegumi ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus.

         

11.pants. Priekšlikumu iesniegšana un to izskatīšanas kārtība

(1) Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu var izteikt fiziska vai juridiska persona rakstveidā, pievienojot pamatojumu un shēmu noteiktā mērogā.

(2) Priekšlikumus par aizsargājamās teritorijas izveidošanu iesniedz reģionālai vides pārvaldei. Atbilde par priekšlikuma turpmāko izskatīšanu vai tā izskatīšanas izbeigšanu jāsniedz mēneša laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas.

(3) Galīgo atzinumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, pamatojoties uz ekspertu atzinumu, dod Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

(4) Reģionālā vides pārvalde informē pašvaldības, zemes īpašniekus un lietotājus par saņemto priekšlikumu un galīgo atzinumu izveidot aizsargājamo teritoriju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

papildināt 11. panta 3. daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Eksperts ir atbildīgs par atzinuma pamatotību, objektivitāti un pilnīgumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 11.panta trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Eksperts ir atbildīgs par atzinuma pamatotību, objektivitāti un pilnīgumu.”

   

2

Deputāts Dzintars Zaķis

Papildināt 11.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā :

(5) Eksperts ir atbildīgs par atzinuma pamatotību, objektivitāti un pilnīgumu attiecībā uz visiem ekspertam uzdotajiem jautājumiem.

Ekspertu izraugās priekšlikuma iniciators, informējot rakstiskā veidā atbilstošās pašvaldības un zemju īpašniekus par izvēlēto ekspertu un jautājumiem uz kuriem, ekspertam jādod atzinums.

daļēji atbalstīts, iestrādāts 1. priekšl.

 

15.pants. Aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi

(1) Katrai aizsargājamai teritorijai izstrādā aizsardzības un izmantošanas noteikumus, lai nodrošinātu šīs teritorijas aizsardzību un nepieļautu tās vērtības samazināšanos. Aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka nepieciešamo, pieļaujamo un aizliegto darbību šajās teritorijās.

(2) Ir vispārējie aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi un aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni.

3. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi

(1) Aizsargājamām teritorijām izstrādā aizsardzības un izmantošanas noteikumus, lai nodrošinātu šo teritoriju aizsardzību un tajās esošo dabas vērtību saglabāšanu.

(2) Ir aizsargājamo teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni.”

     

4. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi

(1) Aizsargājamām teritorijām izstrādā aizsardzības un izmantošanas noteikumus, lai nodrošinātu šo teritoriju aizsardzību un tajās esošo dabas vērtību saglabāšanu.

(2) Ir aizsargājamo teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni.”

17.pants. Individuālie aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi

(1) Aizsargājamai teritorijai pēc atbildīgā ministra priekšlikuma var izstrādāt individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, pamatojoties uz vispārējiem aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un konkrētās aizsargājamās teritorijas īpatnībām un izveidošanas mērķi.

4. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Aizsargājamai teritorijai var izstrādāt individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, ņemot vērā konkrētās aizsargājamās teritorijas īpatnības, kā arī tās izveidošanas un aizsardzības mērķus un uzdevumus. Aizsargājamās teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka pieļaujamo un aizliegto darbību veidus šajā teritorijā, kā arī, ja nepieciešams, tās iedalījumu funkcionālajās zonās.”

     

5. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Aizsargājamai teritorijai var izstrādāt individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, ņemot vērā konkrētās aizsargājamās teritorijas īpatnības, kā arī tās izveidošanas un aizsardzības mērķus un uzdevumus. Aizsargājamās teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka pieļaujamo un aizliegto darbību veidus šajā teritorijā, kā arī, ja nepieciešams, tās iedalījumu funkcionālajās zonās.”

(2) Individuālos aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.

(3) Pašvaldību izveidoto aizsargājamo teritoriju individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus reglamentē attiecīgā pašvaldība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.97. likumu un 28.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

         

18.pants. Aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni

(1) Aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plānu izstrādā noteiktam laika posmam atbilstoši par vides aizsardzību atbildīgā ministra (turpmāk - atbildīgais ministrs) ieteikumiem. Šis plāns nosaka administratīvos, dabas aizsardzības un citus nepieciešamos pasākumus, kā arī teritorijas iedalījumu zonās atbilstoši tajās veicamajiem aizsardzības un izmantošanas pasākumiem. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, nodrošinot teritorijas vērtības saglabāšanu un tās izveidošanas mērķu sasniegšanu.

(2) Dabas aizsardzības plānu apstiprina atbildīgais ministrs.

         

(3) Dabas aizsardzības plāns ir saistošs visu līmeņu teritorijas plānojumiem.

(1997.gada 30.oktobra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

5. Izteikt 18.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Dabas aizsardzības plāns ir saistošs visu līmeņu teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.”

     

6. Izteikt 18.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Dabas aizsardzības plāns ir saistošs visu līmeņu teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.”

22.pants. Informēšana par aizsargājamām teritorijām

(1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un reģionālās vides pārvaldes, aizsargājamo teritoriju pārvaldes institūcijas un pašvaldības nodrošina, lai informācija par aizsargājamās teritorijas robežām, kā arī aizsardzības un izmantošanas noteikumi būtu pieejami.

(2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un reģionālās vides pārvaldes ir tiesīgas noteikt ierobežojumus informācijai par atsevišķām aizsargājamām teritorijām. Jebkura veida informācijas izplatīšana par aizsargājamo teritoriju vai sugām un biotopiem tajā, ja tā var negatīvi ietekmēt šīs teritorijas, sugu vai biotopu turpmāko aizsardzību, ir jāsaskaņo ar šīs aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.97. likumu un 28.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

6. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Informēšana par aizsargājamām teritorijām

(1) Vides ministrija un tās padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes un attiecīgās pašvaldības nodrošina, lai to rīcībā esošā informācija par aizsargājamām teritorijām būtu brīvi pieejama.

(2) Ierobecojumus informācijas pieejamībai par aizsargājamām teritorijām var noteikt atbilstoši Informācijas atklātības likumam, likumam “Par vides aizsardzību”, aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.”

     

7. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Informēšana par aizsargājamām teritorijām

(1) Vides ministrija un tās padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes un attiecīgās pašvaldības nodrošina, lai to rīcībā esošā informācija par aizsargājamām teritorijām būtu brīvi pieejama.

(2) Ierobežojumus informācijas pieejamībai par aizsargājamām teritorijām var noteikt atbilstoši Informācijas atklātības likumam, likumam “Par vides aizsardzību”, aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.”

29.pants. Atlīdzība sakarā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās

(1) Zemes īpašniekiem un lietotājiem ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem vai citādu likumā noteikto atlīdzību, ja aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošana rada viņiem zaudējumus.

 

 

 

 

 

(2) Gadījumos, kad pēc zemes īpašuma tiesību atjaunošanas zeme tiek iekļauta dabas rezervātos, dabas liegumos vai citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta vai dabas lieguma zonās, zemes īpašniekam, ja jaunie īpašuma tiesību aprobežojumi viņu neapmierina, ir tiesības attiecīgo zemi apmainīt pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldību zemi.

(2002.gada 28.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

7. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Nodokļu atvieglojumi un kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās

(1) Zemes īpašniekiem un lietotājiem aizsargājamās teritorijās ir tiesības uz normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem. Zemes īpašniekiem ir tiesības arī uz likumā noteikto kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.

(2) Gadījumos, kad pēc zemes iegūšanas īpašumā tā tiek iekļauta dabas rezervātos, dabas liegumos vai citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta vai dabas lieguma zonās, zemes īpašniekam, ja jaunie īpašuma tiesību aprobežojumi viņu neapmierina, ir tiesības attiecīgo zemi apmainīt pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldību zemi.”

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Deputāts P.Simsons

papildināt 29. panta 1. daļu aiz teikuma “Zemes īpašniekiem ir tiesības arī uz likumā noteikto kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.” ar vārdiem “vai apmaiņu pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldību zemi citā vietā.”

Deputāts P.Simsons

Izteikt 29. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Gadījumos, kad pēc zemes iegūšanas īpašumā tā tiek iekļauta dabas rezervātos, dabas liegumos vai citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta vai dabas lieguma zonās, zemes īpašniekam, ja jaunie īpašuma tiesību aprobežojumi viņu neapmierina, ir tiesības attiecīgo zemi apmainīt pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldību zemi, tāpat kā zemes īpašniekam pēc īpašuma tiesību atjaunošanas uz dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta vai dabas lieguma zonā iekļauto zemi.”

 

neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīt

 
   

5

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Nodokļu atvieglojumi un kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās

(1) Zemes īpašniekiem un lietotājiem aizsargājamās teritorijās ir tiesības uz normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem. Zemes īpašniekiem ir tiesības arī uz likumā noteikto atlīdzību un cita veida kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.

(2) Likumā noteiktajos gadījumos zemes īpašniekam kā kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās ir tiesības prasīt viņam piederošās zemes maiņu pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldības zemi.”

daļēji atbalstīt, iestrād. 6. priekšlik.

 
   

6

Atbildīgā komisija

Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Nodokļu atvieglojumi un kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās

(1) Zemes īpašniekiem un lietotājiem aizsargājamās teritorijās ir tiesības uz normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem.

(2) Zemes īpašniekiem ir tiesības arī uz likumā noteikto kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās, tai skaitā likumā noteiktajos gadījumos ir tiesības saņemt atlīdzību vai prasīt viņam piederošās zemes apmaiņu pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldības zemi.”

atbalstīt

Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

“29.pants. Nodokļu atvieglojumi un kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās

(1) Zemes īpašniekiem un lietotājiem aizsargājamās teritorijās ir tiesības uz normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem.

(2) Zemes īpašniekiem ir tiesības arī uz likumā noteikto kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās, tai skaitā likumā noteiktajos gadījumos ir tiesības saņemt atlīdzību vai prasīt viņam piederošās zemes apmaiņu pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldības zemi.”

30.pants. Zaudējumu atlīdzināšanas un kompensēšanas kārtība

Šā likuma 29.pantā minēto zaudējumu apjoma noteikšanas un atlīdzināšanas, kā arī līdzvērtīgas zemes apmaiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2002.gada 28.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

8. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

“30.pants. Kompensācijas piešķiršana

Šā likuma 29.pantā paredzētās kompensācijas piešķiršanas nosacījumus un kārtību nosaka atsevišķs likums.”

     

9. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

“30.pants. Kompensācijas piešķiršana

Šā likuma 29.pantā paredzētās kompensācijas piešķiršanas nosacījumus un kārtību nosaka atsevišķs likums.”

31.pants. Aizsargājamo teritoriju valsts kadastrs

(1) Aizsargājamo teritoriju valsts kadastrs ir datu krājums, kurā ir ziņas par visām aizsargājamām teritorijām Latvijā.

(2) Aizsargājamo teritoriju valsts kadastra formu, kārtošanu un izmantošanu nosaka atbildīgais ministrs. Valsts kadastra kārtošanu finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.97. likumu, kas stājas spēkā no 28.11.97.)

         
 

9. Papildināt 31.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Aizsargājamo teritoriju valsts kadastrā papildus citai informācijai tiek norādīti izveidoto aizsargājamo teritoriju izveidošanas un aizsardzības mērķi un uzdevumi.”

     

10. Papildināt 31.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Aizsargājamo teritoriju valsts kadastrā papildus citai informācijai tiek norādīti izveidoto aizsargājamo teritoriju izveidošanas un aizsardzības mērķi un uzdevumi.”

 

10. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

     

11. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

32.pants. Zinātniskie pētījumi aizsargājamās teritorijās

“32.pants. Zinātniskie pētījumi aizsargājamās teritorijās

     

“32.pants. Zinātniskie pētījumi aizsargājamās teritorijās

(1) Visi zinātniskie pētījumi, kurus paredzēts veikt aizsargājamās teritorijās, ir jāsaskaņo ar aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju un likumā noteiktajā kārtībā arī ar zemes īpašnieku vai lietotāju. Par zinātniskajiem pētījumiem jāinformē pašvaldība

(1) Zinātniskos pētījumus aizsargājamās teritorijās piesaka aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai, ja tādas nav, Dabas aizsardzības pārvaldei. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos zinātniskie pētījumi aizsargājamās teritorijās jāsaskaņo ar attiecīgo atbildīgo institūciju un jāinformē par tiem arī zemes īpašnieki vai lietotāji.

     

(1) Zinātniskos pētījumus aizsargājamās teritorijās piesaka aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijai vai, ja tādas nav, Dabas aizsardzības pārvaldei. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos zinātniskie pētījumi aizsargājamās teritorijās jāsaskaņo ar attiecīgo atbildīgo institūciju un jāinformē par tiem arī zemes īpašnieki vai lietotāji.

(2) Zinātnisko pētījumu veikšana nedrīkst pasliktināt aizsargājamās teritorijas stāvokli vai būt pretrunā ar tās aizsardzības mērķi

(2) Zinātnisko pētījumu veikšana nedrīkst būt pretrunā ar aizsargājamās teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem.”

     

(2) Zinātnisko pētījumu veikšana nedrīkst būt pretrunā ar aizsargājamās teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem.”

(3) (Izslēgta ar 28.02.2002. likumu).

         

33.pants. Zemes īpašuma formas aizsargājamās teritorijās

(1) Zeme aizsargājamās teritorijās var būt valsts, pašvaldību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumā.

         

(2) Valstij piederošā un piekrītošā zeme dabas rezervātos, dabas liegumos un citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervātu un dabas liegumu zonās nav privatizējama vai atsavināma.

11. Izteikt 33.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Valstij un pašvaldībām pi ederošā un piekrītošā zeme dabas rezervātos, dabas liegumos un citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās nav privatizējama vai atsavināma.

     

12. Izteikt 33.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Valstij un pašvaldībām piederošā un piekrītošā zeme dabas rezervātos, dabas liegumos un citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās nav privatizējama vai atsavināma.

(3) Šā panta otrajā daļā minētā zeme ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.

(2002.gada 28.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

(3) Šā panta otrajā daļā minētā zeme ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.”

     

(3) Šā panta otrajā daļā minētā zeme ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”.”

34.pants. Aizsargājamo teritoriju zemes atrašanās fizisko un juridisko personu īpašumā

(1) Aizsargājamās teritorijās zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem var atjaunot un zemi fizisko un juridisko personu īpašumā var nodot tikai tad, ja šīs personas apņemas ievērot aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumus un dabas aizsardzības plānu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās prasības norādāmas lēmumā par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.

         

(3) Normatīvajos aktos noteiktie īpašuma tiesību aprobežojumi aizsargājamā teritorijā atzīmējami zemes gabala robežu plānos un ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz aizsargājamās teritorijas administrācijas vai, ja tādas nav, — reģionālās vides pārvaldes nostiprinājuma lūgumu.

12. Izteikt likuma 34.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Normatīvajos aktos noteiktie īpašuma tiesību aprobežojumi aizsargājamās teritorijās atzīmējami zemes vienību robežu plānos un ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes nostiprinājuma lūgumu. Īpašuma tiesību aprobežojumi pašvaldību izveidotās aizsargājamās teritorijās ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības nostiprinājuma lūgumu.”

     

13. Izteikt 34.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Normatīvajos aktos noteiktie īpašuma tiesību aprobežojumi aizsargājamās teritorijās atzīmējami zemes vienību robežu plānos un ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes nostiprinājuma lūgumu. Īpašuma tiesību aprobežojumi pašvaldību izveidotās aizsargājamās teritorijās ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības nostiprinājuma lūgumu.”

(4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās institūciju pienākums ir rakstveidā informēt zemes īpašnieku par viņa īpašuma tiesību aprobežojumiem, ja pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas viņa īpašumā esošā zeme tiek iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta un dabas lieguma zonā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.97. likumu un 28.02.2002. likumu, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

         

43.pants. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas

(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas ( Natura 2000 ) ir vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tas izveidots, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu, īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību vai, kur tas nepieciešams, atjaunošanu to dabiskās izplatības areāla robežās.

(2) Ministru kabinets nosaka kritērijus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( Natura 2000 ) izveidošanai Latvijā (turpmāk — kritēriji). Atbildīgais ministrs apstiprina Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( Natura 2000 ) sarakstu, kurā iekļautas visas kritērijiem atbilstošās aizsargājamās teritorijas. Latvijas Vides aģentūra sagatavo nepieciešamo informāciju sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām ( Natura 2000 ) Latvijā.

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā priekšlikumus jaunu, kritērijiem atbilstošu aizsargājamo teritoriju izveidošanai, aizsargājamās teritorijas kategorijas maiņai vai robežu grozījumiem gadījumos, kad Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām ( Natura 2000 ) nav nodrošināts pietiekams aizsardzības režīms.

         

(4) Jebkurai paredzētajai darbībai, kas var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( Natura 2000) , veic ietekmes uz vidi novērtējumu, ņemot vērā teritorijas aizsardzības mērķus un izvērtējot arī paredzēto darbību kopīgo ietekmi. Paredzēto darbību atļauj veikt vienīgi tad, ja tā negatīvi neietekmē attiecīgās Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas ( Natura 2000 ) ekoloģiskās funkcijas un nav pretrunā ar tās izveidošanas mērķiem.

(5) Ja paredzētā darbība negatīvi ietekmē attiecīgo Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( Natura 2000 ), to atļauj veikt tikai tādos gadījumos, kad šī darbība ir vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko interešu apmierināšanai, un tā ietver kompensējošu pasākumu nodrošināšanu Eiropas nozīmes dabas aizsargājamo teritoriju ( Natura 2000 ) tīklam.

(2002.gada 28.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

13. Izteikt 43.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (izņemot plānošanas dokumentu, kas nosaka aizsargājamās teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas prasības), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu.

(5) Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu atļauj īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem. Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko interešu apmierināšanai un tajā ir ietverti kompensējoši pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam.”

   

Redakc. preciz.

14. Izteikt 43.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (izņemot plānošanas dokumentu, kas nosaka aizsargājamās teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas prasības), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu.

(5) Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem. Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko interešu apmierināšanai un tajā ir ietverti kompensējoši pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam.”

Pārejas noteikumi

(2002.gada 28.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

1. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim nosaka kritērijus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( Natura 2000 ) izveidošanai Latvijā.

         

2. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izstrādā šā likuma 30.pantā minētos noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā no 04.01.2003.)

14. Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

   

Redakc. preciz.

15. Pārejas noteikumos:

izslēgt 2.punktu;

   

7

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets līdz 2004. gada 31. martam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.”

atbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.martam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.”