Aizsardzības un iekšlietu komisija likumprojekts 2

Aizsardzības un iekšlietu komisija likumprojekts 2. lasījumam

Grozījumi Krimināllikumā (reģ.nr. 318)

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

36.pants. Sodu veidi

(1) Personai, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, var piespriest vienu no šādiem pamatsodiem:

1) nāves sods;

2) brīvības atņemšana;

3) arests;

4) piespiedu darbs;

5) naudas sods.

(2) Bez pamatsoda notiesātajam var piespriest šādus papildsodus:

1) mantas konfiskācija;

2) izraidīšana no Latvijas Republikas;

3) naudas sods;

4) tiesību ierobežošana;

5) policijas kontrole.

(3) Sodu izciešanas kārtību nosaka saskaņā ar likumu.

1. Papildināt 36.panta pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1) mantas konfiskācija;".

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 36. panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

(1) Personai, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, var piespriest vienu no šādiem pamatsodiem:

1)   nāves sods;

2)   brīvības atņemšana;

3)   arests;

4)   mantas konfiskācija;

5)   piespiedu darbs;

6)   naudas sods.

Atbalstīt

1. Izteikt 36.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

“(1) Personai, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, var piespriest vienu no šādiem pamatsodiem:

1)   nāves sods;

2)   brīvības atņemšana;

3)   arests;

4)   mantas konfiskācija;

5)   piespiedu darbs;

6)   naudas sods.”

41.pants. Naudas sods

(1) Naudas sods ir naudas piedziņa, ko tiesa uzliek šajā pantā noteiktajos apmēros kā pamatsodu vai papildsodu.

(2) Naudas sods atbilstoši noziedzīgā nodarījuma smagumam un vainīgā mantiskajam stāvoklim nosakāms no vienas līdz divsimt Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā sprieduma taisīšanas brīdī, norādot spriedumā šā naudas soda summu Latvijas Republikas naudas vienībās.

(3) Naudas soda samaksu tiesa var sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu no dienas, kad spriedums stājies likumīgā spēkā.

(4) Ja naudas sodu nevar piedzīt, tad gadījumos, ja tas noteikts līdz četrdesmit minimālo mēnešalgu apmērā, to aizstāj ar arestu, vienu minimālo mēnešalgu rēķinot kā desmit aresta dienas, taču ne vairāk par vienu gadu aresta; ja naudas sods noteikts virs četrdesmit minimālo mēnešalgu apmērā, to aizstāj ar brīvības atņemšanu, vienu minimālo mēnešalgu rēķinot kā desmit brīvības atņemšanas dienas.

(5) Ja naudas sodu vai tā daļu samaksā laikā, kad notiesātais naudas soda vietā izcieš brīvības atņemšanas sodu vai arestu, notiesātais atbrīvojams vai brīvības atņemšanas vai aresta ilgums saīsināms atbilstoši samaksātajai naudas soda daļai. Saīsinot norādītajā veidā soda laiku, brīvības atņemšanas vai aresta laiks ieskaitāms atbilstoši tiesas noteiktajam samēram.

2. Papildināt 41.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu mantkārīgā nolūkā naudas sodu var noteikt divkāršā apmērā no šā likuma sevišķās daļas attiecīgajā pantā paredzētā naudas soda apmēra, bet ne vairāk kā divsimt Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā."

     

2. Papildināt 41.panta otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu mantkārīgā nolūkā naudas sodu var noteikt divkāršā apmērā no šā likuma sevišķās daļas attiecīgajā pantā paredzētā naudas soda apmēra, bet ne vairāk kā divsimt Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā.”

42.pants. Mantas konfiskācija

(1) Mantas konfiskācija ir notiesātā īpašumā esošās mantas vai tās daļas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā.

(2) Mantas konfiskāciju var noteikt tikai šā likuma sevišķajā daļā paredzētajos gadījumos. Tiesa, nosakot daļēju mantas konfiskāciju, konkrēti norāda, kāda manta konfiscējama.

(3) Var konfiscēt arī notiesātā īpašumā esošu mantu, ko tas nodevis citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

(4) Likums nosaka to notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nepieciešamo mantu, kas nav konfiscējama.

3. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

"42.pants. Mantas konfiskācija

(1) Mantas konfiskācija ir notiesātā īpašumā esošās mantas vai tās daļas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā. Mantas konfiskāciju var noteikt kā pamatsodu vai papildsodu. Var konfiscēt arī notiesātā īpašumā esošu mantu, ko tas nodevis citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

(2) Mantas konfiskāciju kā papildsodu var noteikt tikai šā likuma sevišķajā daļā paredzētajos gadījumos.

(3) Tiesa, nosakot daļēju mantas konfiskāciju, konkrēti norāda, kāda manta konfiscējama.

(4) Likums nosaka to notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nepieciešamo mantu, kas nav konfiscējama."

     

3. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

“42.pants. Mantas konfiskācija

(1) Mantas konfiskācija ir notiesātā īpašumā esošās mantas vai tās daļas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts īpašumā. Mantas konfiskāciju var noteikt kā pamatsodu vai papildsodu. Var konfiscēt arī notiesātā īpašumā esošu mantu, ko tas nodevis citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

(2) Mantas konfiskāciju kā papildsodu var noteikt tikai šā likuma sevišķajā daļā paredzētajos gadījumos.

(3) Tiesa, nosakot daļēju mantas konfiskāciju, konkrēti norāda, kāda manta konfiscējama.

(4) Likums nosaka to notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nepieciešamo mantu, kas nav konfiscējama.”

55.pants. Nosacīta notiesāšana

(1) Ja, nosakot sodu brīvības atņemšanas, piespiedu darba, aresta vai naudas soda veidā, tiesa, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību un citus lietas apstākļus, iegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, tā vainīgo var notiesāt nosacīti.

(2) Šajā gadījumā tiesa nolemj sodu neizpildīt, ja tās noteiktajā pārbaudes laikā notiesātais neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs tiesas uzliktos pienākumus.

(3) Nosacīti notiesājot, tiesa nosaka pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem.

(4) Nosacīti notiesājot, spriedumā norādāmi apstākļi, kuru dēļ tiesa atzinusi par lietderīgu sodu neizpildīt, kā arī iemesli, kāpēc notiesātajam uzlikti attiecīgie pienākumi.

(5) Nosacīti notiesājot, var piespriest papildsodus.

(6) Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam par pienākumu:

1) noteiktā termiņā novērst radīto kaitējumu;

2) nemainīt dzīvesvietu bez tās iestādes piekrišanas, kurai uzlikts par pienākumu kontrolēt notiesātā uzvedību;

3) periodiski ierasties uz reģistrāciju noteiktā institūcijā;

4) neapmeklēt noteiktas vietas;

5) noteiktā laikā atrasties savā dzīvesvietā.

(7) Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu uz alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas pamata, ar viņa piekrišanu pienākumu ārstēties no alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas.

(8) Tiesa nosacīti notiesātajam pārbaudes laikā uzliktos pienākumus var pilnīgi vai daļēji atcelt.

(9) Ja nosacīti notiesātais bez attaisnojoša iemesla nepilda tiesas uzliktos pienākumus vai atkārtoti izdara administratīvos pārkāpumus, par ko viņam uzlikti administratīvie sodi, tiesa pēc tās iestādes iesnieguma, kurai uzdots kontrolēt notiesātā uzvedību, var pieņemt lēmumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu notiesātajam vai par pārbaudes termiņa pagarināšanu uz vienu gadu.

(10) Ja nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, tiesa nosaka viņam sodu saskaņā ar šā likuma 51. un 52.pantā paredzētajiem noteikumiem.

4. 55.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja, nosakot sodu brīvības atņemšanas, piespiedu darba, aresta vai naudas soda veidā, tiesa, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību un citus lietas apstākļus, iegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, tā vainīgo var notiesāt nosacīti, nosakot notiesātā uzvedības kontroli vai bez tās.";

papildināt otro daļu pēc vārda "jaunu" ar vārdu "tīšu";

papildināt sesto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ievērot citus nosacījumus, kurus tiesa atzīst par nepieciešamiem soda mērķa sasniegšanai.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ja nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdara jaunu tīšu noziedzīgu nodarījumu, viņam piespriestais sods ir izpildāms un tiesa nosaka sodu saskaņā ar šā likuma 51. un 52.pantā paredzētajiem noteikumiem."

 

2.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Likumprojekta 4. pantā:

izslēgt otro daļu;

izslēgt no ceturtās daļas vārdu “tīšu”.

 

 

 

Atbalstīt

4. 55.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja, nosakot sodu brīvības atņemšanas, piespiedu darba, aresta vai naudas soda veidā, tiesa, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību un citus lietas apstākļus, iegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, tā vainīgo var notiesāt nosacīti, nosakot notiesātā uzvedības kontroli vai bez tās.”;

 papildināt sesto daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) ievērot citus nosacījumus, kurus tiesa atzīst par nepieciešamiem soda mērķa sasniegšanai.”;

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Ja nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, viņam piespriestais sods ir izpildāms un tiesa nosaka sodu saskaņā ar šā likuma 51. un 52.pantā paredzētajiem noteikumiem.”

62.pants. Notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilgums

(1) Notiesājošs spriedums nav izpildāms, ja no dienas, kad tas stājies likumīgā spēkā, nav izpildīts šādos termiņos:

1) divos gados - ja piespriests arests, piespiedu darbs vai naudas sods;

2) trijos gados - ja piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem;

3) piecos gados - ja piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem;

4) desmit gados - ja piespriesta brīvības atņemšana uz laiku, ne ilgāku par desmit gadiem;

5) piecpadsmit gados - ja piespriests smagāks sods nekā brīvības atņemšana uz desmit gadiem.

(2) Noilgums tiek pārtraukts, ja notiesātais izvairās no soda izciešanas vai līdz noilguma termiņa izbeigšanās brīdim izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, par kuru tiesa piespriedusi brīvības atņemšanu uz laiku, ne mazāku par vienu gadu. Ja izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums, noilgumu sāk skaitīt no tā izdarīšanas brīža, bet, ja notiesātais izvairījies no soda izciešanas, - no tā brīža, kad viņš ierodas izciest sodu, vai no tā brīža, kad notiesātais, kas ir slēpies, tiek aizturēts. Tomēr notiesājošais spriedums nav izpildāms, ja no tā taisīšanas laika pagājuši piecpadsmit gadi un noilgumu nav pārtraucis jauns noziedzīgs nodarījums.

(3) Jautājumu par noilgumu personai, kurai piespriests mūža ieslodzījums vai nāves sods, izlemj tiesa. Ja tiesa neuzskata par iespējamu piemērot noilgumu, nāves sods tiek aizstāts ar brīvības atņemšanu.

63.pants. Sodāmības dzēšana un noņemšana

(1) Sodāmība ir noziedzīgu nodarījumu izdarījušas personas notiesāšanas juridiskās sekas, kas ir spēkā tiesas noteiktajā soda izciešanas laikā, kā arī pēc tam līdz sodāmības dzēšanai vai noņemšanai likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Persona uzskatāma par sodītu no notiesājoša sprieduma spēkā stāšanās brīža. Persona, kas atbrīvota no soda ar tiesas spriedumu, nav uzskatāma par sodītu.

(3) Par nesodītām atzīstamas:

1) nosacīti notiesātas personas, ja pārbaudes laikā, bet papildsoda piemērošanas gadījumā arī papildsoda izciešanas laikā tās neizdara noziedzīgu nodarījumu un ja pārbaudes laikā nosacītā notiesāšana nav atcelta saskaņā ar citiem likumā paredzētajiem noteikumiem;

2) personas, kas notiesātas ar arestu, piespiedu darbu vai naudas sodu, ja viena gada laikā no soda izciešanas dienas tās neizdara jaunu noziedzīgu nodarījumu;

3) pēc diviem gadiem - personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ne ilgāku par trim gadiem;

4) pēc pieciem gadiem - personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par trim gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;

5) pēc astoņiem gadiem - personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par pieciem gadiem, bet ne ilgāku par desmit gadiem;

6) pēc astoņiem gadiem - personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par desmit gadiem, ja turklāt tiesa konstatē, ka nav nepieciešams uzskatīt tās par sodītām.

(4) Sodāmības dzēšanas termiņu skaita no dienas, kad persona izcietusi pamatsodu un papildsodu.

(5) Ja persona likumā noteiktajā kārtībā pirms termiņa atbrīvota no soda, sodāmības dzēšanas termiņu skaita no dienas, kad tā atbrīvota no soda izciešanas, ievērojot soda faktiskās izciešanas laiku.

(6) Ja persona, kas izcietusi sodu, pirms sodāmības dzēšanas termiņa izbeigšanās izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, sodāmības dzēšanas termiņš tiek pārtraukts. Sodāmības dzēšanas termiņu par pirmo noziedzīgo nodarījumu skaita no jauna pēc tam, kad faktiski izciests sods par pēdējo noziedzīgo nodarījumu. Šādos gadījumos persona atzīstama par sodītu par abiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kamēr nav izbeidzies sodāmības dzēšanas termiņš smagākajam sodam.

(7) Ja persona, kas notiesāta ar brīvības atņemšanu, pēc soda izciešanas ar priekšzīmīgu uzvedību un godīgu attieksmi pret darbu pierādījusi savu labošanos, tiesa var noņemt tai sodāmību pirms šajā pantā norādīto termiņu izbeigšanās.

(8) Sodāmību var noņemt apžēlošanas vai amnestijas kārtībā.

(9) Sodāmības dzēšana un noņemšana anulē visas izdarītā noziedzīgā nodarījuma krimināltiesiskās sekas.

5. Papildināt 62.panta pirmās daļas 1.punktu un 63.panta trešās daļas 2.punktu pēc vārdiem "piespiedu darbs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "mantas konfiskācija" (attiecīgā locījumā).

     

5. Papildināt 62.panta pirmās daļas 1.punktu pēc vārdiem “piespiedu darbs” ar vārdiem “mantas konfiskācija”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt 63.panta trešās daļas 2.punktu pēc vārdiem “piespiedu darbu” ar vārdiem “mantas konfiskāciju”.

 

 

90.pants. Kavēšana realizēt vēlēšanu tiesības un tiesības piedalīties tautas nobalsošanā

Par apzinātu personas kavēšanu brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus un tikt ievēlētam vai brīvi piedalīties saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem rīkotajā tautas nobalsošanā, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

91.pants. Apzināti nepatiesu ziņu izplatīšana par deputāta kandidātu

(Izslēgts ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā no 16.07.2003.)

92.pants. Vēlēšanu un tautas nobalsošanas dokumentu viltošana, nepareiza balsu saskaitīšana un aizklātas balsošanas pārkāpšana

Par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dokumentu viltošanu vai balsu apzināti nepareizu saskaitīšanu, kā arī par apzinātu aizklātas balsošanas pārkāpšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona vai vēlēšanu komisijas loceklis, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

93.pants. Valsts simbolu zaimošana

Par Latvijas valsts ģerboņa vai Latvijas valsts karoga noraušanu, saplēšanu, salaušanu, iznīcināšanu vai par citādu šo valsts simbolu zaimošanu, kā arī par Latvijas valsts himnas publisku zaimošanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

95.pants. Valsts noslēpuma izpaušana aiz neuzmanības

Par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības vai tādu dokumentu nozaudēšanu, kuri satur valsts noslēpumu, kā arī tādu priekšmetu nozaudēšanu, ziņas par kuriem ir valsts noslēpums, ko izdarījusi persona, kurai ziņas, dokumenti vai priekšmeti bijuši uzticēti, ja dokumenti vai priekšmeti nozaudēti, pārkāpjot valsts noslēpuma aizsardzības noteikumus, un ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

97.pants. Jūras dabas resursu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par Latvijas Republikas kontinentālā šelfa vai ekonomiskās zonas dzīvo vai nedzīvo dabas resursu izpētes vai izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums jūrai, atpūtas zonām vai citāds būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

6. Papildināt 90., 91., 92., 93. un 95.panta un 97.panta pirmās un otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

3.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

izslēgt no likumprojekta 6. panta skaitli “91”.

Atbalstīt

7. Papildināt 90., 92., 93. un 95.panta un 97.panta pirmās un otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

98.pants. Radioaktīvo un ķīmisko vielu aprites drošības noteikumu pārkāpšana

(1) Par radioaktīvo vielu vai citu jonizējošā starojuma avotu, bīstamo bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko, ķīmisko vielu vai produktu vai citu bīstamu vielu vai materiālu, preparātu vai vīrusu ražošanas, iegādāšanās, transportēšanas, uzglabāšanas vai lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

7. 98.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

8. 98.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

99.pants. Bīstamo atkritumu likvidācijas noteikumu pārkāpšana

(1) Par bīstamo atkritumu savākšanas, šķirošanas, uzglabāšanas, transportēšanas, utilizācijas, apglabāšanas vai iznīcināšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par bīstamo atkritumu ievešanu Latvijas teritorijā vai tranzītpārvadāšanu cauri Latvijas teritorijai, pārkāpjot noteikumus, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

8. 99.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

9. 99.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

100.pants. Bīstamu vielu  neatļauta apglabāšana ūdeņos un zemes dzīlēs

(1) Par radioaktīvo vielu, to skaitā kodolmateriālu, bīstamu ķīmisko vielu vai produktu, materiālu vai atkritumu neatļautu apglabāšanu ūdeņos vai zemes dzīlēs -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par kodolieroču, ķīmisko, bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko vai citu masveida iznīcināšanas ieroču apglabāšanu ūdeņos vai zemes dzīlēs -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divdesmit gadiem.

 (2000.gada 18.maija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 15.06.2000.)

          101.pants. Jūras piesārņošana

(1) Par jūras piesārņošanu ar bīstamām vielām, materiāliem vai atkritumiem, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot noteikumus, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par jūras piesārņošanu ar bīstamām vielām, materiāliem vai atkritumiem, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

9. Papildināt 100.panta pirmās daļas un 101.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

10. Papildināt 100.panta pirmās daļas un 101.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

102.pants. Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana

(1) Par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai  saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

103.pants. Atmosfēras gaisa piesārņošana

(1) Par atmosfēras gaisa piesārņošanu, piegružošanu, fizikālu vai citādu kaitīgu iedarbību uz to jebkādā veidā, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot noteikumus, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par atmosfēras gaisa piesārņošanu, piegružošanu, fizikālu vai citādu kaitīgu iedarbību uz to jebkādā veidā, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot noteikumus, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, iedzīvotāju veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

104.pants. Objektu ekspluatācija bez attīrīšanas būvēm

Par rūpniecības, lauksaimniecības, komunālās saimniecības vai citu objektu laišanu ekspluatācijā, ja tajos nav ierīkotas nepieciešamās attīrīšanas, kaitīgu vielu un putekļu uztveršanas būves un ietaises vai arī tās atrodas tādā stāvoklī, ka nav derīgas ekspluatācijai, un ja tas izdarīts atkārtoti vai ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

10. Papildināt 102.panta otrās daļas, 103.panta otrās daļas un 104.panta sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

11. Papildināt 102.panta otrās daļas, 103.panta otrās daļas un 104.panta sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

105.pants. Pasākumu neveikšana dabas vides piesārņojuma likvidēšanai

Par personas pienākumos ietilpstošo dabas vides piesārņojuma likvidēšanai un citādu kaitīgu seku novēršanai nepieciešamo pasākumu neveikšanu vai nepienācīgu veikšanu, kā arī par neziņošanu, ja kaitīgās sekas iestājušās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

11. Papildināt 105.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

12. Papildināt 105.panta sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

106.pants. Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu

(1) Par dabas vides piesārņojuma pakāpes datu tīšu slēpšanu vai sagrozīšanu, ja to izdarījusi persona, kurai bija pienākums šos datus sniegt, un ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par dabas vides piesārņojuma pakāpes datu tīšu slēpšanu vai sagrozīšanu, ja to izdarījusi persona, kurai bija pienākums šos datus sniegt, un ja tā rezultātā radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par neziņošanu par jūras ūdeņu piesārņošanu vai citādu kaitīgu iedarbību no transportlīdzekļiem vai būvēm jūrā, ja to izdarījusi persona, kurai bija pienākums ziņot, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

12. 106.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās un trešās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

13. 106.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās un trešās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

108.pants. Meža iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības

(1) Par meža nogabala iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, nevērīgi rīkojoties ar uguni vai citādā veidā, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas cilvēka nāvi vai citas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

111.pants. Elektrozvejas ierīču nelikumīga izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, realizēšana, pārvadāšana un pārsūtīšana

Par elektrozvejas ierīču nelikumīgu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, realizēšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

112.pants. Patvaļīgas medības

(1) Par medīšanu bez attiecīgas atļaujas vai aizliegtās vietās, vai saudzēšanas laikā, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīgas medības), ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par patvaļīgām medībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās izdarītas valsts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, vai ja ar tām radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par kaujas ieroču, nakts tēmēkļu, gaismas ierīču, transportlīdzekļu, sprāgstošu vielu vai citu vispārbīstamu līdzekļu vai paņēmienu neatļautu izmantošanu medībās -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

13. Papildināt 108.panta pirmās daļas, 111.panta un 112.panta trešās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

14. Papildināt 108.panta pirmās daļas, 111.panta un 112.panta trešās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

113.pants. Spridzināšanas un citu darbu veikšana, pārkāpjot dzīvnieku aizsardzības noteikumus

Par spridzināšanas, meliorācijas, kokmateriālu sagatavošanas vai citu darbu veikšanu, pārkāpjot dzīvnieku aizsardzības noteikumus, ja ar tādām darbībām radīts būtisks kaitējums zivju resursiem, putniem vai citiem savvaļas dzīvniekiem, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

14. Papildināt 113.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

15. Papildināt 113.panta sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

114.pants. Valsts īpaši aizsargājamo dabas objektu iznīcināšana un bojāšana

Par valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai dabas objektu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar to radīts  būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

15. Papildināt 114.panta sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

16. Papildināt 114.panta sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

129.pants. Tīša miesas bojājuma nodarīšana, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus

(1) Par tīša smaga vai vidēja smaguma miesas bojājuma nodarīšanu, pārkāpjot personas aizturēšanas nosacījumus, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

134.pants. Inficēšana ar venerisku slimību

(1) Par personas apzinātu inficēšanu ar venerisku slimību -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par nepilngadīgas personas apzinātu inficēšanu ar venerisku slimību -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem.

135.pants. Aborta neatļauta izdarīšana

(1) Par abortu, ko grūtniecei izdarījusi persona, kurai ir tiesības to darīt, ja aborts izdarīts ārpus slimnīcas vai citas ārstniecības iestādes vai arī ārstniecības iestādē, bet bez tiesiska pamata, -

soda ar arestu vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(2) Par aborta izdarīšanu grūtniecei antisanitāros apstākļos vai ja to izdarījusi persona, kurai nav tiesību izdarīt abortu,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(3) Par aborta neatļautu izdarīšanu grūtniecei atkārtoti -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(4) Par aborta neatļautu izdarīšanu pret grūtnieces gribu vai ja aborta neatļauta izdarīšana izraisījusi grūtnieces nāvi vai citas smagas sekas -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

137.pants. Neatļauta ārstniecība

(1) Par neatļautu ārstniecību, ja tā izraisījusi cietušā veselības traucējumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par neatļautu ārstniecību, ja tā izraisījusi cietušā nāvi vai smagus miesas bojājumus vainīgā neuzmanības dēļ, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

16. Papildināt 129.panta otrās daļas, 134.panta pirmās daļas, 135.panta pirmās un otrās daļas un 137.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

17. Papildināt 129.panta otrās daļas, 134.panta pirmās daļas, 135.panta pirmās un otrās daļas un 137.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

138.pants. Ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīga pildīšana

(1) Par ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepildīšanu vai par nolaidīgu to pildīšanu, ja šis nodarījums vainīgā neuzmanības dēļ izraisījis cietušajam smagu vai vidēja smaguma miesas bojājumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis cietušā inficēšanos ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (CIV) vai bijis par iemeslu cietušā nāvei, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem.

17. Papildināt 138.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

18. Papildināt 138.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

140.pants. Sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšana

Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi epidēmiju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

142.pants. Palīdzības nesniegšana jūrā cietušajiem

(1) Par nedošanos uz nelaimes vietu jūrā, ja saņemta ziņa, ka ir nepieciešama palīdzība, kuģa kapteini -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par palīdzības nesniegšanu no kuģa kapteiņa puses cilvēkiem, kas iet bojā uz jūras vai uz cita ūdensceļa, ja šo palīdzību varēja sniegt bez nopietnām briesmām kuģim, tā apkalpei un pasažieriem, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

18. Papildināt 140.panta un 142.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

19. Papildināt 140.panta un 142.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

143.pants. Personas dzīvokļa neaizskaramības pārkāpšana

(1) Par nelikumīgu iekļūšanu dzīvoklī pret tajā dzīvojošās personas gribu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, lietojot vardarbību, draudus vai patvaļīgi piesavinoties valsts amatpersonas nosaukumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

19. Papildināt 143.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

20. Papildināt 143.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

146.pants. Darba aizsardzības noteikumu pārkāpšana

(1) Par darba aizsardzību vai tehnisko drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, ja to izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), iestādes vai organizācijas vadītājs vai cita persona, kas atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, un ja šis nodarījums izraisījis miesas bojājumus ar veselības traucējumu vai darbspēju paliekošu zaudējumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus vairākiem cilvēkiem, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

         147.pants. Izgudrotāja un dizainera tiesību pārkāpšana

(1) Par izgudrojuma vai dizainparauga tīšu izpaušanu bez izgudrotāja, dizainera vai viņu tiesību pārņēmēja atļaujas, pirms izgudrojumu vai dizainparaugu attiecīgā persona izpaudusi pati vai pirms tas izpausts ar šīs personas piekrišanu, kā arī par izgudrojuma vai dizainparauga autorības piesavināšanos vai līdzautorības uzspiešanu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par piespiešanu ar vardarbību vai tās draudiem, vai ar šantāžu atteikties no izgudrojuma vai dizainparauga autorības vai par līdzautorības uzspiešanu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

148.pants. Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana

(1) Par autortiesību tīšu pārkāpšanu, ja tā izdarīta, pārkāpjot autora tiesības uz darba izmantošanu, vai par blakustiesību tīšu pārkāpšanu —

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par autorības vai autortiesību piesavināšanos vai līdzautorības uzspiešanu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(4) Par piespiešanu ar vardarbību vai tās draudiem, vai ar šantāžu atteikties no autorības vai par līdzautorības uzspiešanu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

20. Papildināt 146.panta pirmās daļas un 147.panta pirmās un otrās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Papildināt 148.panta otrās un trešās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

21. Papildināt 146.panta pirmās daļas, 147.panta pirmās un otrās daļas un 148.panta otrās un trešās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

152.pants. Nelikumīga brīvības atņemšana

(1) Par prettiesisku darbību, atņemot personai iespēju brīvi noteikt savu atrašanās vietu (nelikumīga brīvības atņemšana), ja nav valsts amatpersonas noziedzīga nodarījuma pazīmju, -

soda ar arestu vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas cietušā dzīvībai vai veselībai bīstamā veidā vai ja tās saistītas ar fizisku ciešanu nodarīšanu viņam, vai ja tās ilgušas vairāk par vienu nedēļu, vai ja tās izdarītas atkārtoti, vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.

(3) Par nelikumīgu brīvības atņemšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

155.pants. Nelikumīga ievietošana psihiatriskajā slimnīcā

Par apzināti nelikumīgu personas ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.

          156.pants. Goda aizskaršana

Par tīšu personas goda aizskaršanu vai cieņas pazemošanu mutvārdos, rakstveidā vai ar darbību —

soda ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2002.gada 12.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 16.07.2003.)

          157.pants. Neslavas celšana

Par apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu iespiestā vai citādā veidā pavairotā sacerējumā, kā arī mutvārdos, ja tā izdarīta publiski (neslavas celšana), —

soda ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

164.pants. Piespiešana nodarboties ar prostitūciju

(1) Par piespiešanu nodarboties ar prostitūciju -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par personas iesaistīšanu prostitūcijā, ļaunprātīgi izmantojot tās uzticēšanos vai ar viltu, vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par nepilngadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju vai par telpu nodošanu nepilngadīgām personām prostitūcijai -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(4) Par mazgadīgā pamudināšanu vai piespiešanu nodarboties ar prostitūciju -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

22. Papildināt 152.panta pirmās daļas, 155., 156., 157. un 164.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

22. Papildināt 152.panta pirmās daļas, 155., 156., 157. un 164.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

166.pants. Pornogrāfiska  vai erotiska  rakstura   materiālu    ievešanas, izgatavošanas un izplatīšanas 

            noteikumu pārkāpšana

 

(1) Par pornogrāfisku sacerējumu, iespiedizdevumu, attēlu, filmu, video un audio ierakstu vai citādu pornogrāfiska rakstura materiālu ievešanas, izgatavošanas, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas, atskaņošanas, reklāmas noteikumu pārkāpšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu ievešanu, izgatavošanu, publisku demonstrēšanu, reklamēšanu vai citādu izplatīšanu, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska vai erotiska rakstura vardarbība, kā arī par šādu materiālu glabāšanu tādā pašā nolūkā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par nepilngadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā) -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(4) Par mazgadīgā iesaistīšanu vai izmantošanu pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu izgatavošanā (ražošanā) -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

23. Papildināt 166.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

23. Papildināt 166.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

169.pants. Adopcijas noslēpuma izpaušana

Par adopcijas noslēpuma izpaušanu pret adoptētāja gribu -

soda ar arestu vai ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.

170.pants. Izvairīšanās no uzturēšanas

Par ļaunprātīgu izvairīšanos apgādāt un dot uzturu saviem vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem vai citām personām, ja tāds pienākums uzlikts ar tiesas spriedumu vai tiesneša lēmumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

24. Papildināt 169.panta un 170.panta sankciju pēc vārdiem "ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

24. Papildināt 169. un 170.panta sankciju pēc vārdiem “ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

176.pants. Laupīšana

(1) Par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu (laupīšana), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

(2) Par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no mantas glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

(3) Par laupīšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu vai izspiešanu vai nodarbojusies ar bandītismu, vai izdarījusi gaisa vai ūdens transportlīdzekļa sagrābšanu, vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

(4) Par laupīšanu, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas, vai ja tā saistīta ar smagu miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam, vai ja tā izraisījusi citas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz septiņpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

25. Aizstāt 176.panta otrās daļas sankcijā vārdus “no sešiem” ar vārdiem “no trim”.

     

25. Aizstāt 176.panta otrās daļas sankcijā vārdus “no sešiem” ar vārdiem “no trim”.

177.pants. Krāpšana

(1) Par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu (krāpšana), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par krāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(3) Par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja tā izdarīta, iegūstot narkotiskās, psihotropās, stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujamieročus vai munīciju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz trīspadsmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

26. Papildināt 177.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar mantas konfiskāciju”.

     

26. Papildināt 177.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar mantas konfiskāciju”.

178.pants. Apdrošināšanas krāpšana

(1) Par savas mantas tīšu iznīcināšanu, bojāšanu vai slēpšanu nolūkā saņemt apdrošinājuma summu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par citas personas piespiešanu vai pierunāšanu iznīcināt, bojāt vai noslēpt apdrošinātu mantu vai citādu ietekmēšanu ar tādu pašu mērķi, ja to izdarījis mantas īpašnieks nolūkā saņemt apdrošinājuma summu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas nolūkā saņemt apdrošinājuma summu lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

27. Papildināt 178.panta otrās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

     

27. Papildināt 178.panta otrās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

179.pants. Piesavināšanās

(1) Par svešas mantas prettiesisku iegūšanu vai izšķērdēšanu, ja to izdarījusi persona, kurai šī manta uzticēta vai kuras pārziņā tā atradusies (piesavināšanās), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par piesavināšanos, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

28. Papildināt 179.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar mantas konfiskāciju”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

28. Papildināt 179.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar mantas konfiskāciju”.

185.pants. Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana

(1) Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja tā nodarījusi lielu materiālu zaudējumu, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.

186.pants. Mantas iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības

(1) Par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, nevērīgi rīkojoties ar uguni vai citādā vispārbīstamā veidā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, ja tās rezultātā iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

29. Papildināt 185.panta pirmās daļas un 186.panta otrās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

     

29. Papildināt 185.panta pirmās daļas un 186.panta otrās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

188.pants. Maģistrālo gāzes un naftas vadu iznīcināšana vai bojāšana aiz neuzmanības

(1) Par augsta spiediena maģistrālo gāzes, naftas vai naftas produktu vadu un to iekārtu iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja to rezultātā iestājusies cilvēka nāve vai ja tās izraisījušas avāriju, katastrofu vai citas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

30. Izteikt 188.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.”

     

30. Izteikt 188.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām”.

189.pants. Mantas neapzinīga un nevērīga apsardzība

Par tādas personas neapzinīgu un nevērīgu savu pienākumu veikšanu, kurai uzdota mantas apsardzība, ja šāda rīcība bijusi par iemeslu šīs mantas nolaupīšanai, bojāejai vai bojāšanai lielā apmērā un ja tā nav valsts amatpersonas vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīga darbinieka noziedzīgs nodarījums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

31. Papildināt 189.panta sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

     

31. Papildināt 189.panta sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

190.pants. Kontrabanda

(1) Par preču vai citu vērtību pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, apejot muitas kontroli vai noslēpjot preces vai citas vērtības no šādas kontroles, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā (kontrabanda), ja tā izdarīta lielā apmērā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(3) Par kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, sprāgstvielu, ieroču, munīcijas, gāzes pistoļu (revolveru), to patronu vai ar kairinošas iedarbības vielām pildītu gāzes baloniņu, vai ar indīgām vai stipri iedarbīgām vielām pildītu speciālo līdzekļu kontrabandu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

32. Papildināt 190.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

32. Papildināt 190.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

191.pants. Nelikumīgi ievestu preču un citu vērtību glabāšana un realizēšana

(1) Par tādu preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu, kas Latvijas Republikā ievestas bez nepieciešamajiem dokumentiem, kuri apliecina šo vērtību likumīgu pārvietošanu pāri muitas robežai, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādu preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu, kas Latvijas Republikā ievestas bez nepieciešamajiem dokumentiem, kuri apliecina šo vērtību likumīgu pārvietošanu pāri muitas robežai, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.

33. 191.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

33. 191.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

194.pants. Neatļauta vērtspapīru izlaišana

(1) Par juridiskās personas vērtspapīru laišanu apgrozībā, pirms juridiskā persona uzsākusi darbību vai bez likumā noteiktās vērtspapīru reģistrācijas, vai apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu par vērtspapīru laišanu publiskā apgrozībā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par vērtspapīru izgatavošanu un laišanu apgrozībā, ja tie neatbilst statūtu, emisijas prospekta vai cita šim nolūkam izdota dokumenta noteikumiem, vai noguldījuma (depozīta) sertifikāta izlaišanu bez attiecīgā noguldījuma pieņemšanas -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

34. Papildināt 194.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

34. Papildināt 194.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

196.pants. Pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana

(1) Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīga darbinieka, tas ir, personas, kurai uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistoši citām personām, vai tiesības rīkoties ar uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas mantu vai finansu līdzekļiem, kā arī uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarotas tādas pašas personas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras vai tās pārsniedzot, ja ar šīm darbībām radīts būtisks kaitējums uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), organizācijas vai ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

35. Izteikt 196.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām."

 

 

 

 

35. Izteikt 196.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām”.

197.pants. Nolaidība

Par darba pienākumu nolaidīgu pildīšanu, ko izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarota tāda pati persona, ja ar to radīts būtisks kaitējums uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), organizācijai vai ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

36. Papildināt 197.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

36. Papildināt 197.panta sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

198.pants. Neatļauta labumu pieņemšana

(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarota persona pati vai ar starpnieku, par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja vai piedāvātāja interesēs, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, neatkarīgi no tā, vai pieņemtās materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās saistītas ar mantiska labuma pieprasīšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

37. Izteikt 198.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

37. Izteikt 198.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām”.

199.pants. Komerciālā uzpirkšana

(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu vai nodošanu, ja piedāvājums pieņemts, personiski vai ar starpnieku uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgam darbiniekam vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarotai personai, lai tā, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību labuma devēja vai piedāvātāja interesēs, neatkarīgi no tā, vai materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

38. 199.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

38. 199.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

200.pants. Dienesta noslēpumu un komercnoslēpumu saturošu ziņu neatļauta iegūšana un izpaušana

(1) Par ekonomisko, zinātniski tehnisko vai citu ziņu, kuras ir dienesta noslēpums vai komercnoslēpums, neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai vai izpaušanai, kā arī par šādu ziņu neatļautu izpaušanu citai personai tādā pašā nolūkā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto ziņu nolaupīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

39. Papildināt 200.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

39. Papildināt 200.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

201.pants. Augļošana

Par dažāda veida aizdevumiem, kuri izdarīti, apzināti izmantojot aizdevuma ņēmēja smago materiālo stāvokli, un kuru nosacījumi ir viņam pārmērīgi apgrūtinoši (augļošana), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

202.pants. Preces un pakalpojuma kvalitātes nenodrošināšana

Par apzinātu tādas preces izgatavošanu un realizāciju vai tāda maksas pakalpojuma sniegšanu patērētājam, kas neatbilst normatīvajos aktos, normatīvtehniskajos dokumentos vai līgumos noteiktās kvalitātes prasībām, kā rezultātā radīts būtisks kaitējums patērētāja veselībai, viņa mantai vai dabas videi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

40. Papildināt 201.panta un 202.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

40. Papildināt 201.panta un 202.panta sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

203.pants. Preces un pakalpojuma drošuma prasību neievērošana

Par normatīvajos aktos, normatīvtehniskajos dokumentos, līgumos vai attiecīgi pilnvarotu valsts institūciju apstiprinātajos normatīvos noteikto preču vai maksas pakalpojumu drošuma prasību neievērošanu, kā rezultātā radīts būtisks kaitējums patērētāja veselībai, viņa mantai vai dabas videi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

41. Papildināt 203.panta sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

41. Papildināt 203.panta sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

204.pants. Pircēju un pasūtītāju apkrāpšana

(1) Par pircēja vai pasūtītāja apkrāpšanu ar nepilnu mēru un svaru, saņemot samaksu, vai par pircēja vai pasūtītāja maldināšanu ar preces vai pakalpojuma raksturojumu, vai citādu apkrāpšanu veikalā, citā tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas vietā vai sniedzot maksas pakalpojumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarītas, izmantojot speciāli pielāgotus svarus vai citus mērinstrumentus, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

42. Izteikt 204.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā."

     

42. Izteikt 204.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā”.

206.pants. Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana

(1) Par svešas preču zīmes, preču vai pakalpojumu citādas atšķirības zīmes vai dizainparauga tīšu nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes apzinātu izmantošanu vai izplatīšanu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ar tām radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot

43. 206.pantā:

izslēgt pirmās daļas sankcijā vārdus "brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām."

     

43. 206.pantā:

izslēgt pirmās daļas sankcijā vārdus “brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām”.

207.pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences)

(1) Par uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību nosaka likums, vai par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību nosaka likums, vai par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu, ja ar tādu uzņēmējdarbību vai darbības turpināšanu radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

44. Izteikt 207.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā."

     

44. Izteikt 207.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā”.

208.pants. Aizliegta uzņēmējdarbība

Par nodarbošanos ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

45. Izteikt 208.panta sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem."

     

45. Izteikt 208.panta sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem”.

209.pants. Fiktīva uzņēmējdarbība

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nodibināšanu, izmantojot nepatiesas ziņas par aizsegu citādai darbībai, nekā paredzēts dibināšanas dokumentos, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

46. Papildināt 209.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

46. Papildināt 209.panta sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

210.pants. Kredīta un citu aizdevumu negodprātīga saņemšana un izmantošana

(1) Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma saņemšanai vai subsīdiju, kredīta vai cita aizdevuma izmantošanas laikā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(2) Par subsīdīju, kredīta vai cita aizdevuma izmantošanu līgumā neparedzētiem mērķiem -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums valstij, kreditoram vai ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

211.pants. Negodīga konkurence un maldinoša reklāma

Par negodīgu konkurenci vai maldinošu reklāmu, ja šādi nodarījumi izdarīti atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

212.pants. Konkurences aizsardzības institūcijas prasību nepildīšana

Par konkurences aizsardzības un veicināšanas valsts institūcijas likumīgo prasību nepildīšanu, ja šis nodarījums izdarīts atkārtoti gada laikā vai ja tas saistīts ar būtiska kaitējuma radīšanu valsts vai patērētāju interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

213.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) novešana līdz maksātnespējai un bankrotam

(1) Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) novešanu līdz maksātnespējai vai bankrotam nolaidības dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem.

(2) Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tīšu novešanu līdz maksātnespējai vai bankrotam (ļaunprātīgs bankrots), ja ar to radīts būtisks kaitējums valstij, pašvaldībai, citam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) vai ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

214.pants. Maksātnespējas pieteikuma neiesniegšana un nepatiesa pieteikuma iesniegšana

(1) Par maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par tāda maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu, kuru iesniedzis parādnieks vai kreditors un kurā sniegtas apzināti nepatiesas ziņas vai ziņas slēptas, ja pieteikuma dēļ parādnieks var tikt atzīts vai tika atzīts par maksātnespējīgu (apzināti nepatiess maksātnespējas pieteikums), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

47. Papildināt 210.panta pirmās, otrās un trešās daļas, 211., 212.panta, 213.panta otrās daļas un 214.panta pi rmās un otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

47. Papildināt 210.panta pirmās, otrās un trešās daļas, 211., 212.panta, 213.panta otrās daļas un 214.panta pirmās un otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

215.pants. Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana

(1) Par maksātnespējas procesa noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja to izdarījis kreditors vai cita procesā ieinteresēta persona, -

soda ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par informācijas slēpšanu no tiesas vai kreditoru sapulces, vai citām likumā paredzētajām personām vai to maldināšanu, kā arī par darījumu veikšanu par labu vienam vai vairākiem kreditoriem uz citas kreditoru daļas rēķina, ja to tīši izdarījis administrators maksātnespējas procesā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt administratora amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

(3) Par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, kas parādnieka rīcībā izpaužas kā tiesas, administratora, kreditoru sapulces vai citu likumā noteikto personu pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana vai slēpšana, izvairīšanās no piedalīšanās lietas izskatīšanā, nelikumīga īpašuma atsavināšana, īpašuma vai darījumu slēpšana, dokumentu slēpšana, iznīcināšana vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras kavē maksātnespējas procesa gaitu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.

48. 215.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "soda ar" ar vārdiem "piespiedu darbu vai ar";

papildināt otrās un trešās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

48. 215.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “soda ar” ar vārdiem “piespiedu darbu vai ar”;

papildināt otrās un trešās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

216.pants. Ieķīlātas lietas prettiesisks atsavinājums

Par komercķīlas veidā ieķīlātas lietas atsavināšanu bez ķīlas ņēmēja atļaujas, ja ar to radīts būtisks kaitējums viņa vai citu personu mantiskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

217.pants. Grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšana

(1) Par uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), iestādei vai organizācijai likumos noteikto grāmatvedības dokumentu kārtošanas nosacījumu, gada pārskatu vai statistikas pārskatu sastādīšanas kārtības pārkāpšanu, gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), iestādei vai organizācijai likumos noteikto grāmatvedības dokumentu, gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas slēpšanu vai viltošanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

49. Papildināt 216.panta un 217.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

49. Papildināt 216.panta un 217.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

218.pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas

(1) Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(2) Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

50. 218.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

50. 218.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

219.pants. Izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas

(1) Par likumā noteiktās ienākumu, īpašuma, darījumu vai citas mantiska rakstura deklarācijas neiesniegšanu pēc tās valsts institūcijas brīdinājuma, kura ir tiesīga pieprasīt šādas deklarācijas iesniegšanu, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā ienākumu, īpašuma, darījumu vai cita mantiska rakstura deklarācijā, ja tas izdarīts atkārtoti vai ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(3) Par likumā noteiktās deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avota nenorādīšanu vai par nepatiesu ziņu sniegšanu par deklarējamās mantas vai citu ienākumu izcelsmes avotu, ja šādas ziņas likumā noteiktajā kārtībā pieprasījusi attiecīgi pilnvarota valsts institūcija un ja tas izdarīts atkārtoti vai ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu, kuras izcelsmes avots deklarācijā nav norādīts.

51. Papildināt 219.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

51. Papildināt 219.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

221.pants. Spirta un citu alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par spirta vai alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, -

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par spirta vai alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja uzglabāšana vai pārvadāšana, pārkāpjot noteikumus, izdarīta lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.

226.pants. Sabiedrisko pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšana

Par sabiedrisko pasākumu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu, ko izdarījis pasākuma organizētājs vai cita persona, ja tās rezultātā iestājušās smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

227.pants. Sabiedriskās drošības, kārtības un personas veselības apdraudējums, veicot reliģisku darbību

Par tādas grupas organizēšanu vai vadīšanu, kuras darbība, izpauzdamās kā reliģiskas mācības sludināšana un reliģisko rituālu izpildīšana, ir saistīta ar kaitējuma radīšanu sabiedriskajai drošībai un kārtībai, personas veselībai, ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, vai par personas piedalīšanos šādās darbībās -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

52. Papildināt 221.panta otrās daļas, 226. un 227.panta sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

52. Papildināt 221.panta otrās daļas, 226. un 227.panta sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

228.pants. Kapa un līķa apgānīšana

(1) Par kapa, apbedījuma urnas, apbedīta vai neapbedīta līķa apgānīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās saistītas ar pieminekļa, apbedījuma urnas vai citu uz kapa vai kapā, vai pie apbedījuma urnas esošu priekšmetu nolaupīšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

53. 228.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.";

aizstāt trešās daļas sankcijā vārdus "līdz piecpadsmit gadiem" ar vārdiem "līdz desmit gadiem".

 

 

 

 

 

 

     

53. 228.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām”;

aizstāt trešās daļas sankcijā vārdus “līdz piecpadsmit gadiem” ar vārdiem “līdz desmit gadiem”.

229.pants. Kultūras pieminekļu iznīcināšana un bojāšana

(1) Par valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa iznīcināšanu vai bojāšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas ar dedzināšanu, spridzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

230. pants. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem

Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kuras rezultātā tie gājuši bojā vai sakropļoti, vai par dzīvnieku spīdzināšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

54. Papildināt 229.panta pirmās daļas un 230.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

54. Papildināt 229.panta pirmās daļas un 230.panta sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

230.1 pants. Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls vai vidēja smaguma miesas bojājums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

55. Papildināt 230.1 panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

55. Papildināt 230.1 panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas      vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu

Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

56. Papildināt 231.1 panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

56. Papildināt 231.1 panta sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

233.pants. Ieroču, munīcijas un sprāgstošu vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana un realizēšana

(1) Par aukstā ieroča neatļautu izgatavošanu, nēsāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par šaujamieroča vai munīcijas realizēšanas noteikumu pārkāpšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(3) Par šaujamieroča, munīcijas, sprāgstošas vielas vai spridzināmās ietaises izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar arestu, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

57. Papildināt 233.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

57. Papildināt 233.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

234.pants. Speciālo līdzekļu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, nēsāšana un realizēšana

(1) Par gāzes pistoles (revolvera) vai tai paredzētu, ar kairinošas iedarbības vielām pildītu patronu izgatavošanu, iegādāšanos, nēsāšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par gāzes pistoles (revolvera) vai tai paredzētu, ar kairinošas iedarbības vielām pildītu patronu realizēšanas noteikumu pārkāpšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

58. 234.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

58. 234.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

236.pants. Šaujamieroču un munīcijas nevērīga glabāšana, nēsāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana

(1) Par šaujamieroča vai munīcijas nevērīgu glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, pārkāpjot noteikumus, ja ar to citai personai radīta iespēja iegūt šo ieroci vai munīciju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku līdz trim gadiem.

(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību uz laiku līdz pieciem gadiem.

59. Papildināt 236.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

59. Papildināt 236.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

239.pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana

(1) Par celtņu, tiltu, ceļu pārvadu un citu būvju celtniecības normu un noteikumu pārkāpšanu, ja tā rezultātā sabrukusi būve vai tās daļa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.

60. Izteikt 239.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām."

     

60. Izteikt 239.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām”.

241.pants. Patvaļīga piekļūšana datorsistēmai

(1) Par patvaļīgu piekļūšanu automatizētai datorsistēmai, ja ar to nepiederīgai personai radīta iespēja iepazīties ar sistēmā ievietoto informāciju, -

soda ar arestu vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar datortehnikas programmatūras aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu vai ar pieslēgšanos sakaru līnijām, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

61. 241.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

61. 241.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

242.pants. Datortehnikas programmatūras neatļauta iegūšana

(1) Par datortehnikas programmatūras, faila vai datortehnikas atmiņā esošās datu bāzes neatļautu kopēšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar arestu vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās saistītas ar datortehnikas programmatūras aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu vai ar pieslēgšanos sakaru līnijām, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

62. 242.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

62. 242.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

243.pants. Datortehnikas programmatūras bojāšana

Par automatizētā datorsistēmā ievietotās informācijas neatļautu modifikāciju, grozīšanu, bojāšanu vai iznīcināšanu vai apzināti nepatiesas informācijas ievadīšanu automatizētā sistēmā, vai informācijas nesēju, datortehnikas programmatūras vai aizsardzības sistēmu apzinātu bojāšanu vai iznīcināšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

244.pants. Datora vīrusa izplatīšana

(1) Par datora vīrusa, tas ir, tāda programmas līdzekļa apzinātu izplatīšanu, kas izraisa datortehnikas programmatūras vai informācijas nesankcionētu iznīcināšanu vai grozīšanu vai kas sabojā informējošo iekārtu vai sagrauj aizsardzības sistēmu, vai par jauna veida vīrusa ievadīšanu datortehnikas programmatūras vidē -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

63. Papildināt 243.panta un 244.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

63. Papildināt 243.panta un 244.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

247.pants. Ātri uzliesmojošu vielu un priekšmetu neatļauta pārvadāšana gaisa kuģī

(1) Par ātri uzliesmojošu vielu vai priekšmetu neatļautu pārvadāšanu gaisa kuģī -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.

64. Papildināt 247.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

64. Papildināt 247.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

248.pants. Indīgu  un  stipri  iedarbīgu   vielu   neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, realizēšana un pārsūtīšana

 

(1) Par indīgu vai stipri iedarbīgu vielu, kas nav narkotiskās vai psihotropās vielas, izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas, kā arī par noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz šādu vielu izgatavošanu, glabāšanu, izsniegšanu, uzskaiti, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos vai realizēšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

65. 248.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

65. 248.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

249.pants. Narkotisko un psihotropo vielu ražošanas, iegādāšanās, glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, pārvadāšanas un pārsūtīšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu ražošanas, iegādāšanās, glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, pārvadāšanas vai pārsūtīšanas noteikumu pārkāpšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

256.pants. Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana

(1) Par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu lielās platībās -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

66. Papildināt 249.panta otrās daļas un 256.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

66. Papildināt 249.panta otrās daļas un 256.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

257.pants. Dzelzceļa, ūdens un gaisa transporta kustības drošības un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

(1) Par dzelzceļa, ūdens vai gaisa transporta kustības drošības vai ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu vai par tehniski bojāta dzelzceļa, ūdens vai gaisa transportlīdzekļa apzinātu laišanu ekspluatācijā, ko izdarījis transporta darbinieks, ja tā būtiski traucējusi transporta darbu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis katastrofu, avāriju vai citas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem.

260.pants. Ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

(1) Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls miesas bojājums ar veselības traucējumu vai vidēja smaguma miesas bojājums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(2) Par šā panta pirmajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

67. Papildināt 257.panta pirmās daļas un 260.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

67. Papildināt 257.panta pirmās daļas un 260.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

263.pants. Tehniski bojātu transportlīdzekļu laišana ekspluatācijā

Par tehniski bojātu transportlīdzekļu apzinātu laišanu ekspluatācijā vai kustības drošību garantējošo citādu to ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi persona, kura ir atbildīga par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli vai ekspluatāciju, ja tas izraisījis šā likuma 260.pantā norādītās sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.

68. Papildināt 263.panta sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

68. Papildināt 263.panta sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

265.pants. Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta, agregāta un reģistrācijas numura zīmes nelikumīga izgatavošana, realizēšana, izsniegšana, viltošana, iznīcināšana un nolaupīšana

(1) Par transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta, agregāta vai reģistrācijas numura zīmes nelikumīgu izgatavošanu, realizēšanu, izsniegšanu, viltošanu vai iznīcināšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta vai reģistrācijas numura zīmes nolaupīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

69. 265.pantā:

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām."

     

69. 265.pantā:

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām”;

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām”.

266.pants. Transporta kustības noteikumu pārkāpšana

Par transporta kustības kārtības vai drošības aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

70. Papildināt 266.panta sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

 

 

 

 

 

 

     

70. Papildināt 266.panta sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

272.pants. Pieprasītās informācijas nesniegšana un nepatiesu ziņu sniegšana

(1) Par pieprasītās informācijas savlaicīgu nesniegšanu valsts institūcijai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

71. 272.pantā:

izslēgt pirmās daļas sankcijā vārdus "brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

71. 272.pantā:

izslēgt pirmās daļas sankcijā vārdus “brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

273.pants. Valsts amatpersonas nosaukuma un varas patvaļīga piesavināšanās

Par valsts amatpersonas nosaukuma vai varas patvaļīgu piesavināšanos nolūkā izdarīt noziedzīgu nodarījumu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

72. Papildināt 273.panta sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

72. Papildināt 273.panta sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

274.pants. Dokumenta, zīmoga un spiedoga nolaupīšana un iznīcināšana

(1) Par dokumenta, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga nolaupīšanu, noslēpšanu, tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, kā arī par nolaupītā dokumenta, zīmoga vai spiedoga izmantošanu vai realizēšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

275.pants. Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana

(1) Par dokumenta, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga viltošanu, kā arī par viltota dokumenta, zīmoga vai spiedoga realizēšanu vai izmantošanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai mantkārīgā nolūkā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

73. Papildināt 274.panta otrās daļas un 275.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

73. Papildināt 274.panta otrās daļas un 275.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

276.pants. Pasta sūtījuma nelikumīga atvēršana un iznīcināšana

(1) Par pasta sūtījuma nelikumīgu atvēršanu vai iznīcināšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījis pasta, dzelzceļa, ūdens vai gaisa transporta darbinieks, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

74. 276.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām."

     

74. 276.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām”.

277.pants. Neatļauta darbība ar arhīvu fondu dokumentiem

(1) Par valsts arhīvu fondu, kā arī sabiedrisko, kooperatīvo vai konfesionālo organizāciju vai citu juridisko personu arhīvu fondu dokumentu vai tos aizstājošo kopiju neatļautu izvešanu ārpus Latvijas Republikas teritorijas, ja nav nolaupīšanas pazīmju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par valsts arhīvu fondu, kā arī sabiedrisko, kooperatīvo vai konfesionālo organizāciju vai citu juridisko personu arhīvu fondu dokumentu nolaupīšanu, neatļautu iznīcināšanu, sabojāšanu vai noslēpšanu, ja tā rezultātā radīts būtisks kaitējums valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

75. Izteikt 277.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām."

     

75. Izteikt 277.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām”.

281.pants. Personas identitātes slēpšana

(1) Par savas personas identitātes slēpšanu, uzturoties Latvijas Republikā bez pienācīga personību apliecinoša dokumenta vai izmantojot svešu vai viltotu personību apliecinošu dokumentu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas nolūkā izvairīties no kriminālatbildības vai nolūkā izdarīt noziedzīgu nodarījumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

76. Papildināt 281.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

76. Papildināt 281.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

284.pants. Valsts robežas nelikumīga šķērsošana

(1) Par valsts robežas šķērsošanu bez ceļošanas dokumenta vai attiecīgu institūciju atļaujas -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

77. 284.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

77. 284.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

286.pants. Latvijas valsts karoga neatļauta pacelšana uz kuģa

Par Latvijas valsts karoga pacelšanu uz kuģa, ja uz to nav tiesību, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

78. Izslēgt 286.panta sankcijā vārdus "brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar".

     

78. Izslēgt 286.panta sankcijā vārdus “brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar”.

288.pants. Telekomunikāciju iekārtu, radio un televīzijas raidītāju un pasta tehnoloģisko iekārtu bojāšana

(1) Par telekomunikāciju iekārtas, radio vai televīzijas raidītāja vai pasta tehnoloģiskās iekārtas bojāšanu aiz neuzmanības, ja tas bijis par iemeslu attiecīgo sakaru darbības pārtraukšanai, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par telekomunikāciju iekārtas, radio vai televīzijas raidītāja vai pasta tehnoloģiskās iekārtas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.

79. Izslēgt 288.panta pirmās daļas sankcijā vārdus "brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar".

     

79. Izslēgt 288.panta pirmās daļas sankcijā vārdus “brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar”.

289.pants. Pierādījumu viltošana

(1) Par apzināti nepatiesu pierādījumu radīšanu vai apzinātu esošo pierādījumu slēpšanu, ja to izdarījis tiesnesis vai pirmstiesas izmeklēšanas izdarītājs, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai lietās par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

80. Papildināt 289.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

80. Papildināt 289.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

293.pants. Apzināti nelikumīga aizturēšana un piespiedu atvešana

Par apzināti nelikumīgu aizturēšanu vai piespiedu atvešanu, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā vai aiz atriebības, vai citas personiskas intereses dēļ un ja to izdarījis tiesnesis vai pirmstiesas izmeklēšanas izdarītājs, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

294.1 pants. Iejaukšanās lietu izmeklēšanā

(1) Par jebkādu izziņas izdarītāja vai prokurora ietekmēšanu nolūkā likt šķēršļus vispusīgai, pilnīgai un objektīvai fizisko vai juridisko personu pieteikumos un paziņojumos par noziedzīgu nodarījumu norādīto apstākļu noskaidrošanai vai krimināllietu izmeklēšanai vai panākt nelikumīga lēmuma pieņemšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem.

81. Papildināt 293.panta un 294.1 panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

81. Papildināt 293.panta un 294.1 panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

295.pants. Iejaukšanās lietu iztiesāšanā

(1) Par tiesneša vai tiesas piesēdētāja jebkādu ietekmēšanu nolūkā likt šķēršļus vispusīgai, pilnīgai un objektīvai lietas iztiesāšanai vai panākt nelikumīga sprieduma vai lēmuma pieņemšanu un pasludināšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem.

82. 295.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

82. 295.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

298.pants. Apzināti nepatiess ziņojums

(1) Par apzināti nepatiesu ziņojumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu nolūkā panākt krimināllietas ierosināšanu pret kādu personu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar apsūdzību smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā vai ar neīstu apsūdzības pierādījumu radīšanu vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

299.pants. Apzināti nepatiess paziņojums

Par apzināti nepatiesu paziņojumu, deklarāciju vai iesniegumu notāram vai tiesu izpildītājam, ja paziņojuma, deklarācijas vai iesnieguma iesniegšana noteikta ar likumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2002. likumu, kas stājas spēkā no 21.11.2002)

300.pants. Apzināti nepatiesa liecība, atzinums un tulkojums

(1) Par liecinieka vai cietušā apzināti nepatiesu liecību vai eksperta apzināti nepatiesu atzinumu, vai tulka apzināti nepatiesu tulkojumu pirmstiesas izmeklēšanā, tiesā, notāram vai tiesu izpildītājam -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas, izmeklējot vai iztiesājot tiesā lietas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, vai ja tām bijušas smagas sekas, vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

83. Papildināt 298.panta otrās daļas, 299.panta un 300.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

83. Papildināt 298.panta otrās daļas, 299.panta un 300.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

301.pants. Piespiešana dot nepatiesu liecību, atzinumu un tulkojumu

(1) Par liecinieka, cietušā, aizdomās turētā, apsūdzētā, tiesājamā, eksperta vai tulka uzpirkšanu vai citādu nelikumīgu iespaidošanu nolūkā panākt, lai viņš dod nepatiesu liecību vai atzinumu vai izdara tulkojumu, vai atsakās no liecības vai atzinuma došanas vai tulkojuma izdarīšanas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

84. Papildināt 301.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

84. Papildināt 301.panta pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

304.pants. Pirmstiesas izmeklēšanas datu izpaušana

Par pirmstiesas izmeklēšanas datu izpaušanu bez prokurora vai izziņas izdarītāja atļaujas personu, kura ir bijusi brīdināta par šo ziņu neizpaušanu, -

soda ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.

85. Izteikt 304.panta sankciju šādā redakcijā:

"soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām."

     

85. Izteikt 304.panta sankciju šādā redakcijā:

“soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām”.

305.pants. Personu speciālās procesuālās aizsardzības noteikumu pārkāpšana

(1) Par likumā noteiktās personu speciālās procesuālās aizsardzības kārtības neievērošanu, kā arī par aizsargājamās personas identitātes datu vai atrašanās vietas izpaušanu, ko izdarījusi persona, kurai sakarā ar dienesta pienākumu pildīšanu vai citiem apstākļiem ir bijusi zināma informācija par speciāli procesuāli aizsargājamo personu un kura ir bijusi brīdināta par šo ziņu neizpaušanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja to rezultātā iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

86. Papildināt 305.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

86. Papildināt 305.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

308.pants. Arestētas mantas atsavināšana un slēpšana

(1) Par tādas mantas izšķērdēšanu, atsavināšanu vai slēpšanu, kurai uzlikts arests, kā arī par tās apmainīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kurai šī manta uzticēta, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

87. Papildināt 308.panta otrās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

87. Papildināt 308.panta otrās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

309.pants. Nelikumīga vielu un priekšmetu nodošana personām un saņemšana no personām, kuras ievietotas apcietinājuma un ieslodzījuma vietās

(1) Par korespondences, naudas, pārtikas produktu vai citu priekšmetu vai vielu neatļautu nodošanu jebkādā veidā personām, kuras ievietotas aizturēto turēšanas, iepriekšējā apcietinājuma vai ieslodzījuma vietās, ja nodošana izdarīta atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādu vielu, izstrādājumu vai priekšmetu, kuru glabāšana vai lietošana aizliegta, saņemšanu no personām, kuras ievietotas aizturēto turēšanas, iepriekšējā apcietinājuma vai ieslodzījuma vietās, ja saņemšana izdarīta atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par narkotisko, psihotropo vielu, sprāgstošo vielu, ieroču vai munīcijas nodošanu personām, kuras ievietotas aizturēto turēšanas, iepriekšējā apcietinājuma vai ieslodzījuma vietās, vai saņemšanu no šādām personām -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

(4) Par korespondences, naudas, pārtikas produktu vai citu priekšmetu vai vielu neatļautu nodošanu personām, kuras ievietotas aizturēto turēšanas, iepriekšējā apcietinājuma vai ieslodzījuma vietās, vai saņemšanu no šādām personām, ja to izdarījis šo iestāžu darbinieks, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

88. 309.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu";

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

88. 309.pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”;

papildināt otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

312.pants. Izvairīšanās no tiesas piespriestā soda izciešanas

Par izvairīšanos no tiesas piespriestā brīvības atņemšanas, aresta vai tiesību ierobežošan as soda izciešanas -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

313.pants. Iepriekš neapsolīta slēpšana

(1) Par noziedznieka, kā arī nozieguma izdarīšanas rīku un līdzekļu, nozieguma pēdu vai noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu iepriekš neapsolītu slēpšanu, ja slēpjamais noziegums ir smags, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja slēpjamais noziegums ir sevišķi smags, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

314.pants. Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizēšana

(1) Par mantas iegādāšanos vai realizēšanu, zinot, ka tā iegūta noziedzīgā kārtā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.

89. Papildināt 312.panta, 313.panta pirmās un otrās daļas un 314.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

89. Papildināt 312.panta, 313.panta pirmās un otrās daļas un 314.panta otrās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

(1) Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu, vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.

90. 317.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena līdz trim gadiem vai bez tā.";

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena līdz pieciem gadiem vai bez tā."

     

90. 317.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā”;

 izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā”.

318.pants. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana

(1) Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

91. 318.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena līdz trim gadiem vai bez tā.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena līdz pieciem gadiem vai bez tā."

     

91. 318.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā”.

319.pants. Valsts amatpersonas bezdarbība

(1) Par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, tas ir, ja valsts amatpersona tīši vai aiz nolaidības neizdara darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara, lai novērstu kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, un ja ar to valsts varai, pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja valsts amatpersonai bijis mantkārīgs nolūks, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

92. 319.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena līdz trim gadiem vai bez tā.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena līdz pieciem gadiem vai bez tā."

     

92. 319.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā”.

321.pants. Kukuļa piesavināšanās

(1) Par kukuļa piesavināšanos, ko persona saņēmusi nodošanai valsts amatpersonai vai ko tā pieņēmusi, uzdodoties par valsts amatpersonu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par kukuļa piesavināšanos, ko valsts amatpersona saņēmusi nodošanai citai valsts amatpersonai vai ko tā pieņēmusi, uzdodoties par citu valsts amatpersonu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

93. 321.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.";

papildināt otrās daļas sankciju aiz vārda "gadiem" ar vārdiem "vai ar mantas konfiskāciju".

     

93. 321.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar mantas konfiskāciju, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām”;

papildināt otrās daļas sankciju pēc vārda “gadiem” ar vārdiem “vai ar mantas konfiskāciju”.

325.pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana

(1) Par valsts amatpersonai likumā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti vai ar to radīts būtisks kaitējums valsts vai sabiedrības interesēm vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

326.pants. Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos

(1) Par mantiska darījuma veicināšanu vai piedalīšanos tajā, ja to mantkārīgā nolūkā vai citas personiskās ieinteresētības dēļ izdarījusi valsts amatpersona, kurai tas sakarā ar dienesta stāvokli ar likumu aizliegts, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

94. Papildināt 325.panta pirmās daļas un 326.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

94. Papildināt 325.panta pirmās daļas un 326.panta pirmās daļas sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

326.1 pants. Tirgošanās ar ietekmi

(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu vai nodošanu jebkurai personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personiski ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, ja nav šā likuma 323.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma pieņemšanu, ko izdarījusi jebkura persona, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personiski ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu vai pamudinātu kādu citu personu ietekmēt valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, ja nav šā likuma 198. un 320.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

95. Papildināt 326.1 panta pirmās un otrās daļas sankciju pēc vārdiem "vai ar arestu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

95. Papildināt 326.1 panta pirmās un otrās daļas sankciju pēc vārdiem “vai ar arestu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

327.pants. Dienesta viltojums

(1) Par dokumenta viltošanu vai par apzinātu viltota dokumenta izsniegšanu vai izmantošanu, ja to izdarījusi valsts amatpersona, -

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

328.pants. Nepatiess dienesta ziņojums

Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu institūcijai vai valsts amatpersonai, kurai ir tiesības šīs ziņas pieprasīt, kā arī par dokumenta vai ziņu slēpšanu vai apzinātu noklusēšanu, ja to izdarījusi valsts amatpersona, kurai ir pienākums šīs ziņas sniegt, un ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

96. Papildināt 327.panta otrās daļas un 328.panta sankciju pirms vārdiem "vai ar naudas sodu" ar vārdiem "vai ar piespiedu darbu".

     

96. Papildināt 327.panta otrās daļas un 328.panta sankciju pirms vārdiem “vai ar naudas sodu” ar vārdiem “vai ar piespiedu darbu”.

Pārejas noteikums

Šā likuma nosacījumi neattiecas uz personām, kuras notiesātas pirms šā likuma stāšanās spēkā.

Pārejas noteikums

Šā likuma nosacījumi neattiecas uz personām, kuras notiesātas pirms šā likuma stāšanās spēkā.