Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

(reģ. nr.316)

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 2.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas 3.lasījumam sagatavotā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2., 17., 23.nr.; 2001, 3., 16.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

8.1 pants. Lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu

(1) Lēmumu par valsts dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņem Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija.

(2) Lēmumu par pašvaldības dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu pieņem pašvaldības dome (padome).

1. Aizstāt 8.1 panta pirmajā daļā, 15.panta piektajā daļā, 16.panta pirmajā daļā, 21.panta piektajā daļā, 22.panta trešajā daļā, 59.panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā, 61.panta trešajā daļā, 73.1 panta pirmajā daļā, 73.2 pantā, 73.3 panta piektajā daļā, 73.8 panta otrajā daļā, 74.panta trešajā daļā, pārejas noteikumu 13. un 16.punktā vārdus "Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"" (attiecīgā locījumā).

     

1. Aizstāt 8.1 panta pirmajā daļā, 15.panta piektajā daļā, 16.panta pirmajā daļā, 21.panta piektajā daļā, 22.panta trešajā daļā, 59.panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā, 61.panta trešajā daļā, 73.1 panta pirmajā daļā, 73.2 pantā, 73.3 panta piektajā daļā, 73.8 panta otrajā daļā, 74.panta trešajā daļā, pārejas noteikumu 13. un 16.punktā vārdus "Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"" (attiecīgā locījumā).

15.pants. Secība, kādā tiek privatizēts dzīvoklis vai viendzīvokļa māja, par kuras lietošanu nav noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums

(1)... (4)...

(5) Atsevišķos gadījumos neizīrētu pašvaldības dzīvokli vai viendzīvokļa māju ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu, bet neizīrētu valsts dzīvokli vai viendzīvokļa māju ar Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmumu var piedāvāt privatizēt atklātā izsolē tikai par latiem.

         

16.pants. Secība, kādā tiek privatizēta daudzdzīvokļu māja, kurā esošie dzīvokļi, neapdzīvojamās telpas un mākslinieku darbnīcas nav izīrētas vai iznomātas

(1) Daudzdzīvokļu māju, kurā esošie dzīvokļi, neapdzīvojamās telpas un mākslinieku darbnīcas nav izīrētas vai iznomātas (turpmāk - neizīrēta daudzdzīvokļu māja), var piedāvāt privatizēt kā vienu veselu objektu. Neizīrētā daudzdzīvokļu mājā esošos dzīvokļus, neapdzīvojamās telpas un mākslinieku darbnīcas var piedāvāt privatizēt arī kā atsevišķus objektus. Lēmumu par to, kādā no minētajiem veidiem privatizēt daudzdzīvokļu māju, pieņem pašvaldības dome (padome) vai Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija.

         

21.pants. Secība, kādā tiek privatizēts neizīrēts dzīvoklis

(1)...(4)...

(5) Atsevišķos gadījumos neizīrētu pašvaldības dzīvokli vai viendzīvokļa māju ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu, bet neizīrētu valsts dzīvokli vai viendzīvokļa māju ar Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmumu var piedāvāt privatizēt atklātā izsolē tikai par latiem.

         

22.pants. Secība, kādā tiek privatizēta neizīrēta viendzīvokļa vai neizīrēta daudzdzīvokļu māja

(1)... (2)...

(3) Neizīrētu daudzdzīvokļu māju var piedāvāt privatizēt kā vienu veselu objektu. Neizīrētā daudzdzīvokļu mājā esošos dzīvokļus, neapdzīvojamās telpas un mākslinieku darbnīcas var piedāvāt privatizēt arī kā atsevišķus objektus. Lēmumu par to, kādā no minētajiem veidiem privatizēt daudzdzīvokļu māju, pieņem pašvaldības dome (padome) vai Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija.

(4)...

         

57.pants. Privatizācijas komisijas

(1) Privatizācijas komisijas ir Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija, pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas.

2. Izteikt 57.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Privatizācijas komisijas ir pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"."

     

2. Izteikt 57.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Privatizācijas komisijas ir pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"."

58.pants. Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

(1) Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija veic dzīvojamo māju privatizācijas uzraudzību, kā arī valsts dzīvojamo māju privatizāciju.

(2) Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju deviņu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ Ministru kabinets. Tās darbību reglamentē šis likums un Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

(3) Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde ar juridiskās personas tiesībām, kurai ir norēķinu konts bankā un zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu.

(4) Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbību finansē no valsts budžeta un valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58.pants. Valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"

Valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra" veic dzīvojamo māju privatizācijas uzraudzību, valsts dzīvojamo māju privatizāciju, kā arī citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas."

     

 

3. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58.pants. Valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra"

Valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra" veic dzīvojamo māju privatizācijas uzraudzību, valsts dzīvojamo māju privatizāciju, kā arī citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas."

59.pants. Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas kompetence

(1) Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai ir pienākums:

         

1) uzraudzīt un kontrolēt pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju darbības likumību;

2) apturēt pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju nelikumīgos lēmumus līdz sūdzības izskatīšanai domes (padomes) sēdē;

3)... 13)...

(2) Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai ir tiesības:

1) ierosināt pašvaldību domēm (padomēm) atcelt pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas vai to priekšsēdētājus, ja atkārtoti netiek pildīti vai tiek pārkāpti likumi vai Ministru kabineta noteikumi;

2) noteikt termiņus, kādos pašvaldību domēm (padomēm) atcelto dzīvojamo māju privatizācijas komisiju vai to priekšsēdētāju vietā jāieceļ dzīvojamo māju privatizācijas komisijas citā sastāvā vai citi priekšsēdētāji;

3)...7)...

8) sniegt maksas pakalpojumus savas kompetences ietvaros atbilstoši ekonomikas ministra apstiprinātajiem pakalpojumu veidiem un tarifiem;

4. 59.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uzraudzīt pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju darbību;";

svītrot pirmās daļas 2.punktu;

 

 

 

 

 

svītrot otrās daļas 1. un 2.punktu;

 

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas 8.punktā vārdu "ekonomikas" ar vārdiem "reģionālās attīstības un pašvaldību lietu".

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 4.pantā vārdu "svītrot" ar vārdu "izslēgt".

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 59.panta pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) pārvaldīt tās valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas līdz to nodošanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, ievērojot Civillikuma un citu likumu noteikumus.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. 59.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uzraudzīt pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju darbību;";

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

papildināt pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14) pārvaldīt tās valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas līdz to nodošanai dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, ievērojot Civillikuma un citu likumu noteikumus.”;

 

izslēgt otrās daļas 1. un 2.punktu;

 

 

aizstāt otrās daļas 8.punktā vārdu "ekonomikas" ar vārdiem "reģionālās attīstības un pašvaldību lietu".

60.pants. Pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas

(1) Pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ attiecīgās pilsētas dome.

(2) Pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisiju piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētāju ieceļ attiecīgā pagasta padome.

(3) Republikas pilsētu un rajonu pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju priekšsēdētājus ieceļ attiecīgās pilsētas dome, saskaņojot ar Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.

(4) Pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija un pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisija organizē attiecīgās pilsētas un attiecīgā pagasta administratīvajā teritorijā esošo valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju.

(5) Pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbību finansē no attiecīgās pašvaldības budžeta, valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem un pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem.

 

5. Izslēgt 60.panta trešo daļu.

 

 

3.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 5. pantu izteikt šādā redakcijā:

“5. 60. pantā:

izslēgt trešo daļu;

izslēgt piektajā daļā vārdus “valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem”. “

 

 

 

Noraidīt

 

5. Izslēgt 60.panta trešo daļu.

61.pants. Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju funkcijas

(1)... (2)...

(3) Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas reizi ceturksnī sniedz pārskatu Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai par privatizācijas norisi.

         

62.pants. Pienākumu sadale starp privatizācijas komisijas locekļiem

(1) Privatizācijas komisija savu darbību veic koleģiāli, tā ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem.

(2) Privatizācijas komisija pieņem lēmumus ar komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja alternatīvi lēmumi saņem vienādu balsu skaitu, komisijas lēmumu pieņem tādā redakcijā, par kuru balsojis komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

(3) Privatizācijas komisijas sēdes protokolē. Ja rodas domstarpības par komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kas nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesības rakstveidā pievienot protokolam savu atsevišķo viedokli.

(4) Privatizācijas komisijas locekļu funkcijas un viņu pienākumu sadali savas kompetences ietvaros komisija nosaka patstāvīgi.

 

 

 

4.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"6. 62.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“62. pants. Pienākumu sadale starp pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju locekļiem”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Privatizācijas komisija savu darbību veic koleģiāli, tā ir tiesīga pieņemt lēmumus” ar vārdiem “Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas savu darbību veic koleģiāli, tās ir tiesīgas pieņemt lēmumus”;

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus ”Privatizācijas komisija” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas” (attiecīgajā locījumā).

 

 

 

 

Atbalstīt,

mainīt turpmāko pantu numerāciju

6. 62.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“62. pants. Pienākumu sadale starp pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju locekļiem”;

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Privatizācijas komisija savu darbību veic koleģiāli, tā ir tiesīga pieņemt lēmumus” ar vārdiem “Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas savu darbību veic koleģiāli, tās ir tiesīgas pieņemt lēmumus”;

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdus ”Privatizācijas komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Pilsētu un pagastu dzīvojamo māju privatizācijas komisijas” (attiecīgā locījumā).

63.pants. Privatizācijas komisijas priekšsēdētāja tiesības

(1) Privatizācijas komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē - komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgs ar vienpersonisku lēmumu apturēt komisijas lēmuma izpildi, nekavējoties paziņojot par to komisijas locekļiem un attiecīgā lēmuma tiešajiem izpildītājiem, ja viņš var pamatot, ka attiecīgais komisijas lēmums nav likumīgs.

(2) Ja privatizācijas komisija, nedēļas laikā pēc attiecīgā lēmuma apturēšanas to atkārtoti izskatījusi pēc būtības, atzīst, ka komisijas priekšsēdētāja lēmums apturēt komisijas lēmumu nav likumīgs, tā pieņem atkārtotu komisijas galīgo lēmumu.

 

 

 

5.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

"7. 63. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“63. pants. ”Pilsētas vai pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja tiesības”;

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus ”Privatizācijas komisija” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Pilsētas vai pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisija” (attiecīgajā locījumā)”."

 

 

Atbalstīt

7. 63. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“63. pants. ”Pilsētas vai pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja tiesības”;

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus ”Privatizācijas komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Pilsētas vai pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisija” (attiecīgā locījumā)”."

64.pants. Pašvaldības pārraudzība pār dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbību

(1) Pašvaldībai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās ieceltās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas un šīs komisijas priekšsēdētāja darbības likumību.

(2) Pašvaldības domei (padomei) ir tiesības:

1) atcelt vai grozīt dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nelikumīgus lēmumus vai apturēt komisijas nelikumīgu darbību;

2) atcelt dzīvojamo māju privatizācijas komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja atkārtoti netiek pildīti vai tiek pārkāpti likumi vai Ministru kabineta noteikumi.

(3) Republikas pilsētu un rajonu pilsētu dzīvojamo māju privatizācijas komisiju priekšsēdētājus attiecīgās pilsētas domei ir tiesības atcelt, tikai saskaņojot ar Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.

73.1 pants. Gadījumi, kad piemērojama dzīvokļu, mākslinieku darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

(1) Šīs nodaļas noteikumi piemērojami gadījumos, kad Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija vai pašvaldība nav uzsākusi dzīvojamās mājas privatizāciju šajā likumā noteiktajā kārtībā un valsts vai pašvaldību viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājā esošo:

1) dzīvokļu īrnieki, viņu ģimenes locekļi vai citas šajā likumā norādītās personas vēlas iegūt īpašumā viņu īrēto dzīvokli;

2) mākslinieku darbnīcu nomnieki, kuri ir mākslinieki atbilstoši šā likuma 1.panta 19.punkta prasībām, vēlas iegūt īpašumā viņu nomāto mākslinieka darbnīcu;

3) neapdzīvojamo telpu nomnieki vēlas iegūt īpašumā viņu nomāto neapdzīvojamo telpu.

(2)...(6)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 64.panta trešo daļu.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izslēgt 64.panta trešo daļu.

 

73.2 pants. Institūcijas, kuras nodod dzīvokli, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

Valsts viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājā esošu izīrētu dzīvokli, iznomātu mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodod īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija, bet pašvaldības viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājā esošu izīrētu dzīvokli, iznomātu mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu - pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija.

         

73.3 pants. Kārtība, kādā dzīvokļi un mākslinieku darbnīcas nododamas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

(1)...(4)...

(5) Neizīrētu valsts vai pašvaldības dzīvokli var nodot īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai ar pašvaldības domes (padomes) vai Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmumu, ievērojot šā likuma 15. vai 21., kā arī 36., 37., 38. un 39.panta noteikumus.

(6)...(9)...

         

73.8 pants. Dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas, neapdzīvojamās telpas un to īpašnieku reģistrēšana

(1)...

(2) Valsts zemes dienests ne retāk kā reizi mēnesī ziņo Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai un attiecīgajām pašvaldībām par reģistrētajiem dzīvokļiem, mākslinieku darbnīcām, neapdzīvojamām telpām un to īpašniekiem.

         

74.pants. Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju nodošana privatizācijai

(1) ... (2)...

(3) Valsts dzīvojamās mājas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nododamas privatizācijai Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai vai pašvaldībām. Pašvaldībām nodotās dzīvojamās mājas kļūst par pašvaldību īpašumu. Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai nodotās dzīvojamās mājas paliek iepriekšējā valdītāja valdījumā un apsaimniekošanā arī pēc tam, kad pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanu, izņemot gadījumus, kad pēc vienošanās ar iepriekšējo valdītāju Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija pārņem attiecīgās dzīvojamās mājas savā valdījumā un apsaimniekošanā.

(4)...(8)...

(9) Ministru kabinets pēc Ekonomikas ministrijas ierosinājuma var atjaunot dzīvojamās mājas statusu valstij piederošām ēkām, ja attiecīgās ēkas inventarizācijas lietā šā likuma spēkā stāšanās dienā tai bija fiksēts dzīvojamās mājas statuss. Šādā mājā esošie izīrētie dzīvokļi un iznomātās mākslinieku darbnīcas nododamas privatizācijai, ja attiecīgo dzīvojamo telpu īres līgumi vai mākslinieku darbnīcu nomas līgumi noslēgti laika posmā līdz 1995.gada 25.jūlijam. Pārējie šādā mājā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, tās saglabājamas valsts īpašumā un ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& nbsp;

 

 

7. Aizstāt 74.panta devītajā daļā vārdu "Ekonomikas" ar vārdiem "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu".

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aizstāt 74.panta devītajā daļā vārdu "Ekonomikas" ar vārdiem "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu".

Pārejas noteikumi

1. ... 6. ...

         

13. Valsts vai pašvaldību uzņēmējsabiedrību pamatkapitālā iekļautās dzīvojamās mājas izslēdzamas no uzņēmējsabiedrības pamatkapitāla un nododamas attiecīgo administratīvo teritoriju pašvaldībām vai Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai privatizācijai pēc tam, kad ir segti visi izdevumi par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai, ja Ministru kabinets nav noteicis citu kārtību, kādā finansējama dzīvojamās mājas sagatavošana privatizācijai.

14. ...15. ...

         

 

16. Pašvaldības dome (padome) vai Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija var pieņemt lēmumu uzsākt to dzīvojamo māju privatizāciju, kuras atrodas brīvajā ekonomiskajā zonā vai speciālajā ekonomiskajā zonā, tikai tad, ja šo māju privatizācija ir saskaņota ar attiecīgās brīvās ekonomiskās zonas vai speciālās ekonomiskās zonas valdi.

17. ... 18. ...

         

 

 

24. Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju likvidē ar Ministru kabineta rīkojumu. Pēc Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas likvidācijas šajā likumā noteiktās šīs komisijas funkcijas pilda un saistības pārņem Ministru kabineta izveidotā publiskā aģentūra.

8. Pārejas noteikumos:

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju likvidē ar Ministru kabineta rīkojumu. Ministru kabinets nosaka arī kārtību, kādā likvidējama Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija, un dienu, no kuras tā uzskatāma par likvidētu. Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas saistības un tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārņem valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra".";

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Šā likuma 59.pantā noteikto funkciju pildīšanu valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra" uzsāk no 2004.gada 1.janvāra."

 

 

6.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojektā paredzētajā pārejas noteikumu 24. punktā vārdus “un tiesības”.

 

 

Atbalstīt

10. Pārejas noteikumos:

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju likvidē ar Ministru kabineta rīkojumu. Ministru kabinets nosaka arī kārtību, kādā likvidējama Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija, un dienu, no kuras tā uzskatāma par likvidētu. Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas saistības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārņem valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra".";

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Šā likuma 59.pantā noteikto funkciju pildīšanu valsts aģentūra "Mājokļu aģentūra" uzsāk no 2004.gada 1.janvāra."

 

26. Pašvaldības dome (padome) lēmumu par attiecīgās pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu var pieņemt, ja privatizācijai šajā likumā noteiktajā kārtībā piedāvātas visas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās privatizācijai nododamās pašvaldības dzīvojamās mājas.

papildināt 26.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ja pašvaldībā ar mājokli saistīto jautājumu risināšanai ir izveidota pašvaldības publiskā aģentūra, pašvaldības dome (padome) ar lēmumu var likvidēt attiecīgās pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju un tās funkcijas un saistības nodot izveidotajai aģentūrai."

 

 

7.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 2.lasījumā pieņemto grozījumu pārejas noteikumu 26.punktā.

 

Atbalstīt