Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Lauksaimniecības likumā” otrajam lasījumam ( reģ. nr 310)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr. 949)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Lauksaimniecības likums

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

     

Grozījumi Lauksaimniecības likumā

 

Izdarīt Lauksaimniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 169.nr.) šādus grozījumus

     

Izdarīt Lauksaimniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 23.nr.; 2001, 7.nr.; 2002, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 169.nr.) šādus grozījumus

5.pants. Lauksaimniecības politikas valstiskās realizācijas veidi

(1) Valsts ietekmē lauksaimniecisko ražošanu ar ekonomiskām un tiesiskām metodēm. Racionālas lauksaimniecības attīstības veicināšanai valsts, ievērojot reģionu un nozaru īpatnības, izmanto:

         

4) valsts finansu un kredītu politiku;

1. Aizstāt 5.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt 5.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

7.pants. Lauksaimniecības attīstības gada programma

(1) Ministru kabinets katru gadu līdz 1.septembrim apstiprina lauksaimniecības attīstības gada programmu, kas nosaka lauksaimniecības attīstības uzdevumus nākamajam gadam un pamatuzdevumus triju gadu periodam, kā arī konkrētos to realizācijas pasākumus un mehānismu.

 

1

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt 7. pantu.

Atbalstīt

2.Izslēgt 7. pantu.

(2) Lauksaimniecības attīstības gada programmā tiek formulēti paredzamie:

1) iedzīvotāju apgādei nepieciešamie un attiecīgajā gadā iespējamie galveno lauksaimniecības produktu veidu ražošanas apjomi;

         

2) muitas tarifi un tarifu kvotas;

3) asignējumi lauksaimniecības zinātnes un izglītības attīstībai;

4) lauksaimniecības nozarēs izstrādājamās valsts programmas un svarīgākās zinātniskās tēmas un projekti, norādot finansējuma apjomu un izstrādes gatavību;

         

5) ārējo ekonomisko sakaru attīstība (ieskaitot starptautiskos līgumus);

6) ienākumi, ražošanas izmaksas un nodokļi;

7) sociālie pasākumi;

8) vides aizsardzības un lauksaimniecības produktu kvalitātes ietekmēšanas pasākumi;

         

9) valsts budžeta asignējumi un investīcijas;

10) ekonomiski atbalstāmās lauksaimniecības nozares, atbalsta sniegšanas un subsīdiju piešķiršanas principi, veidi un apmēri;

11) tirgus intervence.

         

(3) Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc valsts budžeta apstiprināšanas izstrādā attiecīgas instrukcijas lauksaimniecības attīstības gada programmas realizēšanai.

         

13.1 pants. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprite

(1) Bioloģiskās lauksaimniecības produktu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot šo produktu:

1. (u.t.t.)

 

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 13. prim panta pirmās daļās 1. teikumu šādā redakcijā:

“Bioloģiskās lauksaimniecības produktu (izņemot zvejas produktus) aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot šo produktu:”

Atbalstīt

3.Izteikt 13. prim panta pirmās daļās ievadteikumu šādā redakcijā:

“Bioloģiskās lauksaimniecības produktu (izņemot zvejas produktus) aprites kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot šo produktu:”

14.pants. Kredītpolitika

(1) Līdzekļi, kas valsts budžetā un Valsts īpašuma privatizācijas fondā paredzēti lauksaimniecības produktu ražošanai, hipotekārā kredīta un zemes tirgus veicināšanai, tiek ieskaitīti Latvijas Hipotēku un zemes bankā. To izlietošanu nosaka Zemkopības ministrijas un Latvijas Hipotēku un zemes bankas izstrādāts un Ministru kabineta apstiprināts nolikums. Līdzekļi izmantojami atbilstoši pieņemtajām nozaru attīstības valsts programmām lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru attīstības kreditēšanai.

2. Izslēgt 14.panta pirmo daļu.

     

4. Izslēgt 14.panta pirmo daļu.

(2) Lauksaimniecības produktu ražotājiem Ministru kabineta apstiprināto svarīgāko valsts programmu īstenošanai ilgtermiņa kredītus var piešķirt ar atvieglotiem noteikumiem, kompensējot no valsts budžeta nelabvēlīgo faktoru ietekmi, kredītprocentus daļēji subsidējot no valsts budžeta vai dzēšot tos pēc mērķa sasniegšanas.

         

(3) Lauksaimniecības produktu ražotājiem neatkarīgi no uzņēmējdarbības veida ir vienādas tiesības saņemt kredītu.

         

15.pants. Valsts investīcijas

(1) Lauksaimniecībai apstiprināto valsts budžeta līdzekļu ietvaros valsts iegulda investīcijas meliorācijā, skābo augšņu kaļķošanā, sakaru līniju un elektrolīniju, lauku ceļu un citu lauku infrastruktūras objektu rekonstrukcijā un būvniecībā, augstražīgu lauksaimniecības dzīvnieku, putnu, kā arī augkopības kultūru šķirņu iepirkšanā. Investīciju teritoriālā un nozaru sadalījuma projektu sagatavo Zemkopības ministrija, konsultējoties ar ražotāju un pašvaldību pārstāvjiem, un iesniedz to apstiprināšanai likumā "Par budžetu un finansu vadību" noteiktajā kārtībā.

         

(2) Piešķirot valsts investīcijas, prioritāte dodama lauksaimniecības uzņēmējiem un uzņēmējsabiedrībām tādu objektu finansēšanai, kuru izbūve nodrošina efektīvāku lauksaimniecisko ražošanu, veicina jaunu darba vietu radīšanu un lauku infrastruktūras attīstību.

         

16.pants. Valsts subsīdijas

Lauksaimniecības konkurētspējas attīstībai valsts sniedz atbalstu subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem.

 

3

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

“(1) Lauksaimniecības konkurētspējas attīstībai valsts sniedz atbalstu subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem.

Atbalstīt

5.Izteikt 16. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Lauksaimniecības konkurētspējas attīstībai valsts sniedz atbalstu subsīdiju veidā. Šīs subsīdijas nedrīkst būt mazākas par trim procentiem no gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek segti no dotācijām no vispārējiem ieņēmumiem.

     

(2) Ikgadējo Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmu, nosakot nacionālā atbalsta apmēru un pamatprasības pretendentiem katrai atbalstāmajai lauksaimniecības programmai, apstiprina Ministru kabinets.

Redakcionāli precizēts

(2) Ikgadējo Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmu, nosakot valsts atbalsta apmēru un pamatprasības pretendentiem attiecībā uz katru atbalstāmo lauksaimniecības programmu, apstiprina Ministru kabinets.

     

(3) Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam pieņemšanas apstiprina attiecīgu rīkojumu ikgadējai Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas realizēšanai.”

 

 

 

(3) Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam pieņemšanas apstiprina attiecīgu rīkojumu par ikgadējas Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmas realizēšanu.”

 

 

 

3. Papildināt likumu ar 21. un 22.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka, lietotāja un nomnieka tiesības

     

 

 

6. Papildināt likumu ar 21. un 22.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka, lietotāja un nomnieka tiesības

 

 

(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka un nomnieka tiesības nosaka Civillikums.

     

 

(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka un nomnieka tiesības nosaka Civillikums.

 

 

(2) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotāja tiesības nosaka likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību".

 

     

 

(2) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotāja tiesības nosaka likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību".

 

 

22.pants. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka, lietotāja un nomnieka pienākumi

4

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja un nomnieka pienākumi”

Atbalstīt

22.pants. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja, lietotāja un nomnieka pienākumi

 

(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašniekam, lietotājam un nomniekam ir pienākums:

1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes lietošanas veidiem. Par zemes lietošanas veida maiņu paziņot attiecīgajai Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai līdz 1.jūnijam;

5

Juridiskais birojs

Izteikt 22. panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir šādi pienākumi:”

Atbalstīt

 1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir šādi pienākumi:
 2. 1) nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši zemes robežu plānā iezīmētajiem un nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes lietošanas veidiem. Par zemes lietošanas veida maiņu jāziņo attiecīgajai Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai līdz 1.jūnijam;

 

2) nepieļaut augsnes auglīgās virskārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos:

a) pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, pārpurvošanos un sablīvēšanos, nepieļaut zemes piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām un radioaktīvajām vielām, kā arī citus zemi postošus procesus,

     

2) nepieļaut augsnes auglīgās virskārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos:

a) pasargāt zemi no ūdens un vēja izraisītās erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, pārpurvošanos un sablīvēšanos, nepieļaut zemes piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām un radioaktīvajām vielām, kā arī citus zemi postošus procesus,

 

b) pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli,

     

b) pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli,

 

c) iegūstot derīgos izrakteņus, būvējot vai veicot citus darbus, kas saistīti ar augsnes virskārtas bojāšanu, noņemt auglīgo augsnes slāni un izmantot to zemes rekultivācijai vai auglības palielināšanai,

d) rekultivēt saimnieciskajā darbībā radušos karjerus un citas bojātās platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī būvniecībai, rekreācijai un ūdenssaimniecības vajadzībām. Zemes rekultivāciju veic gada laikā pēc bojātās zemes izmantošanas pabeigšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

 

 

   

Redakcionāli precizēts

c) iegūstot derīgos izrakteņus, veicot būvdarbus vai citus darbus, kas saistīti ar augsnes virskārtas bojāšanu, noņemt auglīgo augsnes slāni un izmantot to zemes rekultivācijai vai auglības palielināšanai,

d) rekultivēt saimnieciskās darbības rezultātā radušos karjerus un citas bojātās platības, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī būvniecībai, rekreācijai un ūdenssaimniecības vajadzībām. Zemes rekultivāciju veic gada laikā pēc bojātās zemes izmantošanas pabeigšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš;

 

3) ievērot meliorācijas sistēmu un citu būvju un komunikāciju aizsardzības un ekspluatācijas noteikumus;

     

3) ievērot meliorācijas sistēmu un citu būvju un komunikāciju aizsardzības un ekspluatācijas noteikumus;

 

4) ar savu darbību vai bezdarbību neaizskart citu zemes īpašnieku, lietotāju un nomnieku intereses.

6

Juridiskais birojs

Izslēgt 22. panta pirmās daļas 4. punktu.

 

Atbalstīt

 
   

7

Juridiskais birojs

Papildināt 22. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā, attiecīgi mainot daļu numerāciju:

“(2) Šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā noteiktie pienākumi ir arī zemes nomniekam, ja to paredz zemes nomas līgums.”

 

Atbalstīt

(2) Šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā noteiktie pienākumi ir arī zemes nomniekam, ja to paredz zemes nomas līgums.”

 

 • Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotāja pienākumus nosaka likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību"."
 •  

       

  (3) Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotāja pienākumus nosaka likums "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību".

   

   

   

   

  Pārejas noteikumi

  1. Ministru kabinets:

           

  7) līdz 2003.gada 1.martam izdot noteikumus, kas nosaka ražotāju grupu atzīšanas kritērijus, atzīšanas kārtību un darbības kontroli;

   

  8

  Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

  Aizstāt pārejas noteikumu 1. punkta 7. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1. martam izdot”ar skaitliem un vārdiem “2004. gada 1. janvārim izdod”;

  Atbalstīt

  7. Pārejas noteikumu 1. punktā:

  aizstāt 7. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1. martam izdot”ar skaitļiem un vārdiem “2004. gada 1. janvārim izdod”;

  8) līdz 2003.gada 1.jūlijam izdot noteikumus, kas nosaka tirgus intervenci piena produktu tirgū;

   

  9

  Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

  Aizstāt pārejas noteikumu 1. punkta 8. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1jūlijam izdot”ar skaitliem un vārdiem “2004. gada 1. martam izdod”;

  Atbalstīt

  aizstāt 8. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1.jūlijam izdot”ar skaitļiem un vārdiem “2004. gada 1. martam izdod”;

  9) līdz 2003.gada 1.aprīlim izdot noteikumus, kas nosaka tirgus intervenci liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas un aitu gaļas tirgū;

   

  10

  Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

  Aizstāt pārejas noteikumu 1. punkta 9. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1aprīlim izdot”ar skaitliem un vārdiem “2004. gada 1. janvārim izdod”;

  Atbalstīt

  aizstāt 9. apakšpunktā skaitļus un vārdus “2003. gada 1.aprīlim izdot”ar skaitļiem un vārdiem “2004. gada 1. janvārim izdod”;