2003

2003. gada 20. jūnijs

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā ² Par pievienotās vērtības nodokli”” (reģ.nr.305) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijasattieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā ² Par pievienotās vērtības nodokli² (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr., 1996, 11.nr., 1997, 24.nr., 1999, 10., 24.nr., 2001, 1., 7., 24.nr., 2002, 21.nr., 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

       

Izdarīt likumā ² Par pievienotās vērtības nodokli² (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr., 1996, 11.nr., 1997, 24.nr., 1999, 10., 24.nr., 2001, 1., 7., 24.nr., 2002, 21.nr., 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas un to reģistrācija

(1) Personu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā veic, ievērojot šādus nosacījumus:

1) fiziskās personas reģistrē pēc to pastāvīgās dzīvesvietas;

2) juridiskās personas reģistrē pēc to juridiskās adreses;

3) līgumsabiedrības reģistrē pēc Uzņēmumu reģistrā fiksētās adreses;

4) ja personu grupa kopīgas saimnieciskās darbības veikšanai darbojas uz līguma pamata, reģistrē šīs personu grupas pilnvaroto fizisko personu pēc tās pastāvīgās dzīvesvietas;

5) ja ārvalstu persona Latvijas Republikā nav izveidojusi reģistrētu pastāvīgo pārstāvniecību, bet iekšzemē veic vienu vai vairākus ar nodokli apliekamus darījumus, tiek reģistrēta viena no šādām personām:

a) tās pilnvarotā persona Latvijas Republikā pēc šīs personas juridiskās adreses vai pastāvīgās dzīvesvietas,

b) ārvalstu persona - vienā no darījuma izpildes vietām Latvijas Republikā.

1.  3.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt personu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja šī persona:

1) nav sasniedzama tās norādītajā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā;

2) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nesniedz informāciju vai sniedz nepatiesu informāciju par tās materiāli tehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto uzņēmējdarbību.";

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Deputāti J.Urbanovičs, I.Ribakovs, B.Cilēvičs, A.Vidavskis, A.Mackevičs

Izslēgt 3.panta 1.1.daļas 2.punktu.

Deputāts G.Bērziņš

Svītrot likumprojekta 3.panta 11.daļas 2.punktu:

“2) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nesniedz informāciju vai sniedz nepatiesu informāciju par tās materiāli tehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto uzņēmējdarbību.”;

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 3.panta 11.daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma par tās materiāli tehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto uzņēmējdarbību sniedz nepatiesu informāciju.”;

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1.  3.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(11) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt personu ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja šī persona:

1) nav sasniedzama tās norādītajā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā;

2) pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma par tās materiāli tehniskajām un finansiālajām iespējām veikt deklarēto uzņēmējdarbību sniedz nepatiesu informāciju.";

 

(81) Valsts ieņēmumu dienestam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir tiesības izslēgt personu no apliekamo personu reģistra agrāk kā pēc gada no reģistrācijas brīža, ja:

1) notikusi attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) likvidācija vai reorganizācija;

2) apliekamā persona triju mēnešu laikā neiesniedz nodokļa deklarācijas vai nodokļa deklarācijās sniedz nepatiesu informāciju, vai pēc nodokļu administrācijas rakstveida pieprasījuma neiesniedz dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei.

aizstāt 8.1 daļas 2.punktā vārdus “triju mēnešu laikā” ar vārdiem “mēneša laikā pēc likumā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa”;

papildināt 8.1 daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 35.pantu ir iesniedzis Uzņēmumu reģistram priekšlikumu par nodokļu maksātāja izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra.”

       

aizstāt 8.1 daļas 2.punktā vārdus “triju mēnešu laikā” ar vārdiem “mēneša laikā pēc likumā noteiktā nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa”;

papildināt 8.1 daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 35.pantu ir iesniedzis Uzņēmumu reģistram priekšlikumu par nodokļu maksātāja izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra.”

5.pants. Nodokļa likmes

(1) Nodokļa likmi 18 procentu apmērā nosaka no darījuma apliekamās vērtības, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Nodokļa likmi 0 procentu apmērā nosaka preču piegādēm un pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 7.pantu.

(3) Nodokļa likmi 9 procentu apmērā nosaka preču piegādēm un pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 6.1 pantu.

(2000.gada 23.novembra likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.11.2001. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003. /skatīt "Pārejas noteikumi" 21.punktu/)

           

6.1 pants. Nodokļa 9 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 9 procentu likmi piemēro:

1) medikamentu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;

2) veterināro medikamentu un veterinārmedicīnas preču piegādēm un veterinārmedicīnas pakalpojumiem pēc Zemkopības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;

3) zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;

4) grāmatu piegādēm;

5) masu informācijas līdzekļu piegādēm (izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura masu informācijas līdzekļus);

6) viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, kempingos, tūrisma mītnēs);

7) ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā;

8) kanalizācijas pakalpojumiem;

9) sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem.

(2001.gada 22.novembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2003. /skatīt "Pārejas noteikumi" 21.punktu/)

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

Deputāti J.Urbanovičs, I.Ribakovs, B.Cilēvičs, A.Vidavskis, A.Mackevičs

Izteikt likumprojekta 6.1 pantu šādā redakcijā:

“6.1 pants. Nodokļa 3 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 3 procentu likmi piemēro:

1) medikamentu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm pēc Veselības ministrijas apstiprināta un ar Finanšu ministriju saskaņota saraksta;

2) veterināro medikamentu veterinārmedicīnas pakalpojumiem pēc Zemkopības ministrijas apstiprināta un ar Finanšu ministriju saskaņota saraksta;

3) zīdaiņiem paredzēto specializēto produktu piegādēm pēc Veselības ministrijas apstiprināta un ar Finanšu ministriju saskaņota saraksta;

4) grāmatu piegādēm;

5) masu informācijas līdzekļu piegādēm (izņemot erotiska un pornogrāfiska rakstura masu informācijas līdzekļus);

6) viesu izmitināšanas pakalpojumiem:

viesu izmitināšanas mītnēs (viesnīcās, moteļos, viesu mājās);

lauku tūrismam izmantojamās mājās;

kempingos,

tūrisma mītnēs;

7) ūdens piegādi centralizētā ūdens apgādes sistēmās;

8) kanalizācijas pakalpojumiem;

9) sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem.”

Deputāti J.Urbanovičs, I.Ribakovs, B.Cilēvičs, A.Vidavskis, A.Mackevičs

Papildināt 6.1.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) apkurei”.

Deputāts A.Bartaševičs

Papildināt likuma 6.1.pantu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

“10) Sabiedriskā transporta pakalpojumiem:

a) pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem (pilsētas maršrutos, rajonu maršrutos, rajonu maršrutos, tālsatiksmes maršrutos),

b) pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar pilsētas elektrotransportu (tramvaji, trolejbusi),

c) pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar dzelzceļa transportu (ar elektrovilcieniem, ar dīzeļvilcieniem, ar iekšzemes pasažieru vilcieniem);

d) autoostu sniegtajiem pakalpojumiem sabiedriskajam transportam (biļešu tirdzniecība, autobusu apkalpošana, informācijas sniegšanas pakalpojumi);

11) autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 
   

7

Deputāti J.Urbanovičs, I.Ribakovs, B.Cilēvičs, A.Vidavskis, A.Mackevičs

Papildināt likumu ar 6.2 pantu šādā redakcijā:

“6.2 pants. Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana

Nodokļa 5 procentu likmes piemērošana:

1) lauksaimniecības produkcijai (pārtikas produktiem, ieskaitot dzērienus, bet ne alkoholiskos) cilvēku un dzīvnieku patēriņam;

2) dzīviem dzīvniekiem;

3) sēklām, stādiem un sastāvdaļām, ko parasti izmanto pārtikas produktu ražošanā;

4) produktiem, kurus parasti izmanto pārtikas produktu papildināšanai vai aizstāšanai.”

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

10.pants. Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana

(1) Tikai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētai apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt:

1) no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē. Minētos atskaitījumus drīkst veikt pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas vai — preču piegādes darījumos — pēc nodokļa rēķina un preču saņemšanas;

2) samaksāto nodokļa summu par iekšzemē ievestajām precēm savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai atbilstoši nodokļa samaksu apliecinošiem dokumentiem par preču importu, kuros kā pasūtītājs vai importētājs ir norādīta apliekamā persona;

3) aprēķināto nodokļa summu, kas apliekamajai personai taksācijas periodā jāmaksā kā pakalpojuma saņēmējai saskaņā ar pašas izrakstītajiem nodokļa rēķiniem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē;

4) muitas deklarācijā norādīto, bet nesamaksāto pievienotās vērtības nodokli par ievestajiem pamatlīdzekļiem ražošanas tehnoloģiskajam procesam — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

5) nomas pirkuma (līzinga) darījumos — saņemtajos nodokļa rēķinos, kas izrakstīti nomas pirkuma (līzinga) līgumā noteiktajos maksājumu termiņos, norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai.

2. Papildināt 10.panta pirmās daļas 1.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Veicot priekšnodokļa atskaitījumus, apliekamajai personai ir pienākums pārliecināties, vai nodokļa rēķinu izsniegusi cita apliekamā persona;”.

8

 

 

 

9

 

 

 

 

10

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izslēgt likumprojekta 2.pantu.

Deputāti J.Urbanovičs, I.Ribakovs, B.Cilēvičs, A.Vidavskis, A.Mackevičs

Izslēgt 10.panta pirmās daļas 1.punkta trešo teikumu.

Deputāts G.Bērziņš

Svītrot likumprojekta otro priekšlikumu:

“2. Papildināt 10.panta pirmās daļas 1.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Veicot priekšnodokļa atskaitījumus, apliekamajai personai ir pienākums pārliecināties, vai nodokļa rēķinu izsniegusi cita apliekamā persona.”.

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīts 8.priekšliku-mā

 

 

Atbalstīts 8.priekšliku-mā

 

12.pants. Nodokļa iemaksāšanas kārtība

(11) Valsts ieņēmumu dienests nodokļa pārmaksu (starpību starp aprēķināto nodokli un atskaitāmo priekšnodokli) apliekamajai personai atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus apliecinošu dokumentu saņemšanas. Ja šajā laikā pieņemts lēmums par apliekamās personas maksājamo nodokļu kontroles (pārbaudes, revīzijas) uzsākšanu, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības aizkavēt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu par tiem darījumiem, kuru pārbaudei nepieciešama papildu informācija, līdz dienai, kad nodokļu administrācija ir izvērtējusi darījumu un pieņēmusi lēmumu par pieprasījuma pamatotību. Par pārmaksātā nodokļa atmaksas aizkavēšanu Valsts ieņēmumu dienests informē apliekamo personu rakstveidā.

3.  12.pantā:

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Valsts ieņēmumu dienests nodokļa pārmaksu (starpību starp aprēķināto nodokli un atskaitāmo priekšnodokli) apliekamajai personai atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus apliecinošu dokumentu saņemšanas.”;

       

2.  12.pantā:

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Valsts ieņēmumu dienests nodokļa pārmaksu (starpību starp aprēķināto nodokli un atskaitāmo priekšnodokli) apliekamajai personai atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma un darījumus apliecinošu dokumentu saņemšanas.”;

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 18.punkts - stāsies spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

18) saistītas personas — šā likuma izpratnē: divas vai vairākas fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistīta šādu personu grupa, vai šādu personu vai grupas pārstāvji, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

a) tie ir mātes un meitas uzņēmumi,

b) viena uzņēmuma līdzdalības daļa otrā uzņēmumā ir no 20 līdz 50 procentiem, turklāt šim uzņēmumam nav balsu vairākuma,

c) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai uzņēmuma daļu vērtības katrā no šiem diviem vai vairākiem uzņēmumiem pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajos divos vai vairākos uzņēmumos (ir balsu vairākums) vienai un tai pašai personai un šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei,

d) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai uzņēmuma daļu vērtības katrā no šiem diviem vai vairākiem uzņēmumiem pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajos divos vai vairākos uzņēmumos (ir balsu vairākums) vairākām, bet ne vairāk kā 10 vienām un tām pašām personām,

e) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai uzņēmuma daļu vērtības katrā no šiem diviem vai vairākiem uzņēmumiem pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajos divos vai vairākos uzņēmumos (ir balsu vairākums) uzņēmumam, kurā fiziskajai personai (vai šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) pieder vairāk nekā 50 procenti no šā uzņēmuma pamatkapitāla vai daļu vērtības,

f) vienai un tai pašai personai vai vienām un tām pašām personām ir balsu vairākums šo uzņēmumu valdēs,

g) starp šīm personām papildus līgumam par konkrētu darījumu jebkādā formā ir noslēgta vienošanās (arī vienošanās, kas atklātībai nav darīta zināma) par jebkādu līgumā neparedzētu papildu atlīdzību vai šie uzņēmumi veic cita veida saskaņotu darbību, lai samazinātu nodokļus.”

papildināt pantu ar 11.1 daļu šādā redakcijā:

“(111) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības aizkavēt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu, par to rakstveidā informējot apliekamo personu, šādos gadījumos:

1) ja šā panta vienpadsmitajā daļā noteiktajā laikā pieņemts lēmums par apliekamās personas maksājamo nodokļu kontroles (pārbaudes, revīzijas) uzsākšanu, par tiem darījumiem, kuru pārbaudei nepieciešama papildu informācija, — līdz dienai, kad nodokļu administrācija ir izvērtējusi darījumu un pieņēmusi lēmumu par pieprasījuma pamatotību;

2) ja personām, kuras uzskatāmas par apliekamās personas saistītām personām likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 18.punkta izpratnē, ir pievienotās vērtības nodokļa parāds valsts budžetam, — līdz dienai, kad saistītā persona ir samaksājusi minēto nodokli.”

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Deputāti J.Urbanovičs, I.Ribakovs, B.Cilēvičs, A.Vidavskis, A.Mackevičs

Izslēgt 12.panta 11.1.daļu.

Deputāts G.Bērziņš

Papildināt likumprojekta 12.panta 11.1.daļas 1.punktu aiz vārdiem “līdz dienai” ar vārdiem “bet ne ilgāk kā 30 dienas”:

1) ja šā panta vienpadsmitajā daļā noteiktajā laikā pieņemts lēmums par apliekamās personas maksājamo nodokļu kontroles (pārbaudes, revīzijas) uzsākšanu, par tiem darījumiem, kuru pārbaudei nepieciešama papildu informācija, — līdz dienai, bet ne ilgāk kā 30 dienas, kad nodokļu administrācija ir izvērtējusi darījumu un pieņēmusi lēmumu par pieprasījuma pamatotību;”

Juridiskais birojs

papildināt 12.panta vienpadsmitās prim daļas 2.punktu pēc skaitļiem un vārdiem “1.panta 18.punkta izpratnē” ar vārdiem “un kurās apliekamai personai jebkurā veidā ir nodrošināta izšķirošā ietekme (ir balsu vairākums)”.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar 11.1 daļu šādā redakcijā:

“(111) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības aizkavēt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu, par to rakstveidā informējot apliekamo personu, šādos gadījumos:

1) ja šā panta vienpadsmitajā daļā noteiktajā laikā pieņemts lēmums par apliekamās personas maksājamo nodokļu kontroles (pārbaudes, revīzijas) uzsākšanu, par tiem darījumiem, kuru pārbaudei nepieciešama papildu informācija, — līdz dienai, kad nodokļu administrācija ir izvērtējusi darījumu un pieņēmusi lēmumu par pieprasījuma pamatotību;

2) ja personām, kuras uzskatāmas par apliekamās personas saistītām personām likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 18.punkta izpratnē un kurās apliekamai personai jebkurā veidā ir nodrošināta izšķirošā ietekme (ir balsu vairākums), ir pievienotās vērtības nodokļa parāds valsts budžetam, — līdz dienai, kad saistītā persona ir samaksājusi minēto nodokli.”

Pārejas noteikumi

26. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 9.punkts* ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim.

(2002.gada 12.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2003.)

 27. Likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 9.1 punkts*, 6.1 panta 1. un 4.punkts stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

(2002.gada 12.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 01.01.2003.)

`

14

Deputāti J.Urbanovičs, I.Ribakovs, B.Cilēvičs, A.Vidavskis, A.Mackevičs

Izteikt likuma pārejas noteikumu 26.punktu un 27.punktu šādā redakcijā:

“26) likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 9.punkts ir spēkā līdz 2004.gada 31.decembrim;

27) likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 9.1 punkts, 6.1 panta 1. un 4.punkts stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.”

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

 

* 6.pants. Izņēmumi

(1) Ar nodokli neapliek šādu preču piegādes un pakalpojumus:

9) medicīnas pakalpojumus, medikamentu un medicīnas preču piegādes iekšzemē pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finanšu ministriju saskaņota saraksta;

91) medicīnas pakalpojumus pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta;