2003

2003. gada 20. June

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” (reģ.nr.304) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas

attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

       

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa objekts

(1) Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot, - zemi un ēkas (turpmāk - nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu.

1. 1.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot:

1) līdz 2006.gada 31.decembrim — zemi, ēkas un būves (turpmāk — nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu;

2) no 2007.gada 1.janvāra — zemi un ēkas (turpmāk — nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu.”;

       

1. 1.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot:

1) līdz 2006.gada 31.decembrim — zemi, ēkas un būves (turpmāk — nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu;

2) no 2007.gada 1.janvāra — zemi un ēkas (turpmāk — nekustamais īpašums), izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu.”;

(2) Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek:

1) pašvaldības nekustamo īpašumu, kuru lieto pašvaldības dome (padome), kā arī tās izveidotās iestādes, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī citām personām iznomāto vai valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu, kurš tiek izmantots medicīnas vai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai;

1.1) (Izslēgts ar 23.11.2000. likumu);

2) ārvalstij piederošo nekustamo īpašumu, kurš tiek izmantots tās diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību vajadzībām, ja Latvijas Republika saskaņā ar attiecīgās ārvalsts likumiem bauda tādas pašas tiesības attiecībā uz Latvijai piederošo nekustamo īpašumu šajā ārvalstī;

otrajā daļā:

papildināt daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

“2 1) līdz 2006.gada 31.decembrim — koplietošanas satiksmes ceļus, ielas, gaisa un ūdens navigācijas būves un publiskos ūdeņus;”;

       

otrajā daļā:

papildināt daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

“2 1) līdz 2006.gada 31.decembrim — koplietošanas satiksmes ceļus, ielas, gaisa un ūdens navigācijas būves un publiskos ūdeņus;”;

3) publiskos ūdeņus un zemi zem koplietošanas šosejām, ceļiem, pazemes ceļiem, tuneļiem, ielām, dzelzceļa sliežu ceļiem, pilsētas sliežu ceļiem, tiltiem, estakādēm;

papildināt 3.punktu pirms vārdiem “publiskos ūdeņus” ar vārdiem un skaitļiem “no 2007.gada 1.janvāra —”;

       

papildināt 3.punktu pirms vārdiem “publiskos ūdeņus” ar vārdiem un skaitļiem “no 2007.gada 1.janvāra —”;

4) reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu, kuru neizmanto saimnieciskajā darbībā. Attiecībā uz reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu par saimniecisku darbību nav uzskatāma arī tā izmantošana labdarībai un sociālajai aprūpei, kā arī Reliģisko lietu pārvaldē reģistrēto garīgā personāla mācību iestāžu darbība;

4.1) (izslēgts ar 23.11.2000. likumu);

5) zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās ar likumu aizliegta saimnieciskā darbība, un šajās teritorijās esošās dabas aizsardzībai izmantojamās ēkas;

5.1) (izslēgts ar 25.11.99. likumu);

           

6) nekustamo īpašumu, kas atzīts par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, un zemi tā uzturēšanai, izņemot dzīvojamās mājas un zemi to uzturēšanai, kā arī saimnieciskajā darbībā izmantotu nekustamo īpašumu. Attiecībā uz nekustamo īpašumu — valsts aizsargājamo kultūras pieminekli — par saimniecisku darbību nav uzskatāma tā izmantošana kultūras vajadzībām, izņemot kinoteātrus un videotēkas;

 

1

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt likumprojekta 1.pantu ar tekstu šādā redakcijā:

“aizstāt likuma 1.panta otrās daļas 6.punktā vārdus “izņemot dzīvojamās mājas un zemi to uzturēšanai” ar vārdiem “izņemot zemi dzīvojamo māju uzturēšanai”;

Atbalstīt

Atbalstīt

aizstāt otrās daļas 6.punktā vārdus “izņemot dzīvojamās mājas un zemi to uzturēšanai” ar vārdiem “izņemot zemi dzīvojamo māju uzturēšanai”;

7)  Ministru kabineta noteiktajā kārtībā zemi, kuru aizņem atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes (jaunaudzes);

           

8) masu aktīvās atpūtas centrus, sporta būves un zemi to uzturēšanai neatkarīgi no īpašuma piederības atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

papildināt 8.punktu pēc vārdiem “sporta būves” ar vārdiem “un ēkas”;

 

       

papildināt 8.punktu pēc vārdiem “sporta būves” ar vārdiem “un ēkas”;

 

9) līdz 2003.gada 31.decembrim — individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošās ēkas, dzīvokļus un mākslinieku darbnīcas daudzdzīvokļu mājās, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošās ēkas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju daļas, ko izmanto dzīvošanai, un mākslinieku darbnīcas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī šo māju apbūvē ietilpstošās palīgēkas;”;

       

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošās ēkas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju daļas, ko izmanto dzīvošanai, un mākslinieku darbnīcas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī šo māju apbūvē ietilpstošās palīgēkas;”;

10) kapsētu teritoriju zemi un ar to saistītās būves, sēru ceremoniju būves, krematorijas un zemi to uzturēšanai;

11) valstij un pašvaldībām piekritīgo nekustamo īpašumu, kas nav nodots lietošanā vai iznomāts;

           

12) līdz 2003.gada 31.decembrim — ēkas, kuras izmanto tikai lauksaimnieciskajai ražošanai;

izslēgt 12.punktā vārdus un skaitļus “līdz 2003.gada 31.decembrim”;

       

izslēgt 12.punktā vārdus un skaitļus “līdz 2003.gada 31.decembrim”;

13) saimnieciskās darbības veikšanai paredzētās uzceltās vai rekonstruētās ēkas, — vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas ekspluatācijā. Ja saimnieciskā darbība uzsākta pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā, tad vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš saimnieciskās darbības uzsākšanas;

           

14) valsts īpašumā esošās ēkas vai to daļas (izņemot ēkas vai to daļas, kas tiek izmantotas lietvedības un administratīviem mērķiem), kuras izmanto Nacionālo bruņoto spēku, soda izciešanas iestāžu, policijas, robežsardzes, ugunsdrošības un glābšanas dienestu, kā arī valsts drošības iestāžu funkciju izpildes nodrošināšanai;

izslēgt 14.punktā vārdus iekavās “(izņemot ēkas vai to daļas, kas tiek izmantotas lietvedības un administratīviem mērķiem)”;

       

izslēgt 14.punktā vārdus iekavās “(izņemot ēkas vai to daļas, kas tiek izmantotas lietvedības un administratīviem mērķiem)”;

 

papildināt daļu ar 15., 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

“15) ēkas vai to daļas, kuras izmanto no valsts budžeta finansētās iestādes;

       

papildināt daļu ar 15., 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

“15) ēkas vai to daļas, kuras izmanto no valsts budžeta finansētās iestādes;

 

16) ēkas vai to daļas, kuras izmanto izglītības, veselības un sociālās aprūpes un kultūras vajadzībām;

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt likumprojekta 1.pantu ar tekstu šādā redakcijā:

“papildināt likuma 1.panta otrās daļas 16.punktu pēc vārda “kultūras” ar vārdiem iekavās “(izņemot kinoteātrus un videotēkas)”.

Juridiskais birojs

aizstāt 1.panta otrās daļas 16.punktā vārdus “veselības un sociālās aprūpes un kultūras vajadzībām” ar vārdiem “veselības, sociālās aprūpes vai kultūras vajadzībām”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

aizstāt 1.panta otrās daļas 16.punktā vārdus “veselības un sociālās aprūpes un kultūras vajadzībām” ar vārdiem “veselības, sociālās aprūpes vai kultūras (izņemot kinoteātrus un videotēkas) vajadzībām”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

nr.4

 

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

nr.4

 

 

Atbalstīt

16) ēkas vai to daļas, kuras izmanto izglītības, veselības, sociālās aprūpes vai kultūras (izņemot kinoteātrus un videotēkas) vajadzībām;

 

17) ēkas vai to daļas, kuras izmanto dabas aizsardzības vajadzībām;

18) sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem piederošas ēkas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu sarakstu.”

       

17) ēkas vai to daļas, kuras izmanto dabas aizsardzības vajadzībām;

18) sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem piederošas ēkas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu sarakstu.”

(3) Ja šā panta otrās daļas 4., 6. un 9.punktā minētais nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā vai iznomāts, ar nodokli apliekama attiecīgā nekustamā īpašuma daļa.

 

       

 

 

3.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa likme, taksācijas periods un nodokļa aprēķināšana

(1) Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir:

1) līdz 2003.gada 31.decembrim - 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības;

2) no 2004.gada 1.janvāra - viens procents no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

2. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.”

 

       

2. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.”

 

4.pants. Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanas pamatprincipi

(1) Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir pēc vienotiem principiem uz valsts kadastra datu pamata noteikta zemes un ēku vērtība.

3. Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus “valsts kadastra” ar vārdiem “Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra”.

 

       

3. Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus “valsts kadastra” ar vārdiem “Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra”.

 

5.pants. Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

(1) Atvieglojumus nosaka nekustamā īpašuma nodoklim, kurš aprēķināts saskaņā ar šā likuma 3.panta prasībām.

(2) Politiski represētajām personām par zemi un individuālo dzīvojamo māju apbūvē ietilpstošajām ēkām, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.

(3) Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Šādi saistoši noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

(4) Atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90 procentu, 70 procentu, 50 procentu vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

(5) Tie nodokļa atvieglojumi, kurus saskaņā ar šā likuma noteikumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem piešķīrusi pašvaldība, netiek ņemti vērā, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, kuru izmanto, aprēķinot pašvaldību iemaksas pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā un izmaksas no tā.

4. 5.pantā:

papildināt ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“To nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības piešķirtais nodokļa atvieglojums nedrīkst pārsniegt minimālā atbalsta apmēru, kādu paredz Komercdarbības atbalsta kontroles likums. Ja minimālā atbalsta apmērs tiek pārsniegts, pašvaldībai pirms nodokļa atvieglojuma piešķiršanas ir jāsaņem Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums par šāda atbalsta atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma, citu normatīvo aktu un Eiropas līguma noteikumiem, kā arī saistībām, kas izriet no Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.”

 

 

       

4. 5.pantā:

papildināt ceturto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“To nodokļa maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības piešķirtais nodokļa atvieglojums nedrīkst pārsniegt minimālā atbalsta apmēru, kādu paredz Komercdarbības atbalsta kontroles likums. Ja minimālā atbalsta apmērs tiek pārsniegts, pašvaldībai pirms nodokļa atvieglojuma piešķiršanas ir jāsaņem Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums par šāda atbalsta atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma, citu normatīvo aktu un Eiropas līguma noteikumiem, kā arī saistībām, kas izriet no Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.”

 

 

Pārejas noteikumi 

8. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā likme ēkām un būvēm līdz 2003.gada 31.decembrim tiek piemērota attiecībā uz to gada vidējo bilances vērtību vai, ja nodokļa maksātājs bilanci nesastāda, - Valsts zemes dienesta noteikto inventarizācijas vērtību, kas aktualizēta ne agrāk kā uz 1997.gada 1.janvāri.

5. Pārejas noteikumos:

aizstāt 8.punktā vārdus un skaitli “pirmās daļas 1.punktā” ar vārdiem “pirmajā daļā” un skaitli “2003.” — ar skaitli “2006.”;

       

5. Pārejas noteikumos:

aizstāt 8.punktā vārdus un skaitli “pirmās daļas 1.punktā” ar vārdiem “pirmajā daļā” un skaitli “2003.” — ar skaitli “2006.”;

 9. Līdz 2003.gada 31.decembrim attiecībā uz ēkām un būvēm:

9.punktā:

aizstāt ievaddaļā skaitli “2003.” ar skaitli “2006.”;

       

9.punktā:

aizstāt ievaddaļā skaitli “2003.” ar skaitli “2006.”;

1) ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas saimnieciskajā darbībā izmantojamās ēkas un būves. Ja saimnieciskajā darbībā tiek izmantota ēkas vai būves daļa, ar nodokli apliekamajā vērtībā ieskaita ēkas vai būves vērtību atbilstoši saimnieciskajā darbībā izmantojamajai daļai;

11) pašvaldībai ir tiesības pieprasīt, lai nodokļa maksātāji iesniedz bilanci vai dokumentu, kurā ir uzrādīta Valsts zemes dienesta noteiktā ēku vai būvju inventarizācijas vērtība;

2) ar nodokli papildus šā likuma 1.panta otrajā daļā minētajiem objektiem neapliek:

           

a) ēkas un būves, kuras izmantojamas tikai lauksaimnieciskajai darbībai,

b) (izslēgts ar 22.11.2001. likumu),

izteikt 2.apakšpunkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) būves, kuras izmantojamas tikai lauksaimnieciskajai racoanai,”;

       

izteikt 2.apakšpunkta “a” apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) būves, kuras izmantojamas tikai lauksaimnieciskajai ražošanai,”;

c) pasta iestādes un telefona centrāles lauku apvidos,

d) sakaru līnijas, vietējos cauruļvadus un kabeļus,

e) (izslēgts ar 22.11.2001. likumu),

f) (izslēgts ar 22.11.2001. likumu),

g) dzīvojamās ēkas vai to daļas, kuras ir izīrētas un tiek izmantotas dzīvošanai;

izslēgt 2.apakšpunkta “c” un “g” apakšpunktu;

       

izslēgt 2.apakšpunkta “c” un “g” apakšpunktu;

 

papildināt 2.apakšpunktu ar “h” apakšpunktu šādā redakcijā:

“h) būves, kuras izmanto dabas aizsardzības vajadzībām.”;

       

papildināt 2.apakšpunktu ar “h” apakšpunktu šādā redakcijā:

“h) būves, kuras izmanto dabas aizsardzības vajadzībām.”;

11. Nodokļu maksātājam līdz 2000.gada 1.februārim iesniegt pašvaldībām attiecīgās pašvaldības teritorijā esošo ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo objektu (ēku un būvju) sarakstu.

11.punktā:

aizstāt skaitli “2000.” ar skaitli “2004.”;

papildināt punktu pēc vārda “sarakstu” ar vārdiem “bet līdz 2005.gada 1.februārim un 2006.gada 1.februārim — saraksta precizējumus, ja tādi ir.”;

       

11.punktā:

aizstāt skaitli “2000.” ar skaitli “2004.”;

papildināt punktu pēc vārda “sarakstu” ar vārdiem “bet līdz 2005.gada 1.februārim un 2006.gada 1.februārim — saraksta precizējumus, ja tādi ir.”;

 12. Grozījums likuma 1.panta pirmajā daļā un otrās daļas 3.punktā stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

izslēgt 12.punktu.

       

izslēgt 12.punktu.

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

       

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.