Iesniedz Juridiskā komisija likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

(reģ.nr. 301)

1.

Spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

3.

Pr. nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Atbildīgās komisijas atzinums

6.

Ieteiktā likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

 

Izdarīt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Pamats tiesneša saukšanai pie disciplinārās atbildības

(1) Tiesnesi var saukt pie disciplinārās atbildības par:

1) tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā;

2) darba pienākumu nepildīšanu;

3) necienīgu rīcību;

4) administratīvu pārkāpumu;

5) atteikšanos pārtraukt savu piederību pie partijām vai politiskajām organizācijām.

(2) Tiesas sprieduma vai lēmuma atcelšana vai grozīšana pati par sevi nav iemesls tam, lai sauktu pie atbildības tiesnesi, kas piedalījies tā pieņemšanā, ja viņš nav pieļāvis tīšu likuma pārkāpumu vai nolaidību.

 

 

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Pamats tiesneša saukšanai pie disciplinārās atbildības

(1) Tiesnesi var saukt pie disciplinārās atbildības par:

1) tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā;

2) darba pienākumu nepildīšanu vai lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību;

3) necienīgu rīcību vai tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu;

4) administratīvu pārkāpumu;

5) atteikšanos pārtraukt savu piederību pie partijām vai politiskajām organizācijām;

6) likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" paredzēto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu.

(2) Tiesas nolēmuma atcelšana vai grozīšana pati par sevi nav iemesls tam, lai sauktu pie atbildības tiesnesi, kas piedalījies tā pieņemšanā, ja vien viņš nav pieļāvis tīšu likuma pārkāpumu, nolaidību vai nevērību likuma piemērošanā."

1.

Juridiskais birojs

1. Aizstāt 1. panta otrajā daļā vārdus ‘’nolaidību vai nevērību likuma piemērošanā’’ ar vārdiem ‘’vai nolaidību lietas izskatīšanā’’.

 

atb.

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Pamats tiesneša saukšanai pie disciplinārās atbildības

(1) Tiesnesi var saukt pie disciplinārās atbildības par:

1) tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā;

2) darba pienākumu nepildīšanu vai lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību;

3) necienīgu rīcību vai tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu;

4) administratīvu pārkāpumu;

5) atteikšanos pārtraukt savu piederību pie partijām vai politiskajām organizācijām;

6) likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" paredzēto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu.

(2) Tiesas nolēmuma atcelšana vai grozīšana pati par sevi nav iemesls tam, lai sauktu pie atbildības tiesnesi, kas piedalījies tā pieņemšanā, ja vien viņš nav pieļāvis tīšu likuma pārkāpumu vai nolaidību lietas izskatīšanā."

2.pants. Tiesnešu disciplinārkolēģija

(1) Lietas par rajonu (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem izskata tiesnešu disciplinārkolēģija.

(2) Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs un viņa vietnieks, trīs Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki. Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus (izņemot Augstākās tiesas priekšsēdētāju) ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot.

(3) Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlē tiesnešu disciplinārkolēģija no savu locekļu vidus.

(4) Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tieslietu ministrs un ģenerālprokurors vai viņu pilnvarotas personas, kā arī Latvijas Tiesnešu biedrības valdes pilnvarota persona.

(5) Tiesnešu disciplinārkolēģija darbojas saskaņā ar tiesnešu disciplinārkolēģijas apstiprinātu nolikumu.

(6) Tiesnešu disciplinārkolēģijas darbību finansiāli nodrošina Augstākā tiesa.

2. Izteikt 2.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus (izņemot Augstākās tiesas priekšsēdētāju) uz četriem gadiem ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot."

     

2. Izteikt 2.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus (izņemot Augstākās tiesas priekšsēdētāju) uz četriem gadiem ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot."

3.pants. Disciplinārlietas ierosināšana

(1) Ierosināt disciplinārlietu ir tiesīgi:

1) Augstākās tiesas priekšsēdētājs - par Augstākās tiesas tiesnešiem un senatoriem (Senāta tiesnešiem) visos šā likuma 1.pantā norādītajos gadījumos, bet par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešiem, kā arī apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem - šā likuma 1.panta pirmās daļas 1.punktā norādītajos gadījumos;

2) tieslietu ministrs - par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešiem, apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem - visos šā likuma 1.pantā norādītajos gadījumos;

3) apgabaltiesu priekšsēdētāji - par rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem un apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem - šā likuma 1.panta pirmās daļas 1.punktā norādītajos gadījumos, bet par apgabaltiesu tiesnešiem - visos šā likuma 1.pantā norādītajos gadījumos;

4) rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji - par rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem - visos šā likuma 1.pantā norādītajos gadījumos;

5) apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki - par apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem - visos šā likuma 1.pantā norādītajos gadījumos.

(2) Persona, kas tiesīga ierosināt disciplinārlietu, ja ir pamats ierosināt šādu lietu, organizē saņemto materiālu vispusīgu iepriekšējo pārbaudi un pieprasa tiesneša rakstveida paskaidrojumu.

(3) Par disciplinārlietas ierosināšanu Augstākās tiesas priekšsēdētājs, apgabaltiesas priekšsēdētājs, apgabaltiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks un rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājs pieņem lēmumu, bet tieslietu ministrs izdod rīkojumu. Lēmumā vai rīkojumā jānorāda iepriekšējā pārbaudē konstatētie disciplinārā vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanas apstākļi un disciplinārlietas ierosināšanas pamats. Lēmumu vai rīkojumu kopā ar iepriekšējā pārbaudē savāktajiem materiāliem nosūta pēc piekritības izskatīšanai tiesnešu disciplinārkolēģijā.

(4) Pirms disciplinārlietas materiālu nosūtīšanas tiesnešu disciplinārkolēģijas tiesnesim, par kuru ierosināta disciplinārlieta, tiek paziņots par to, ka iepriekšējā pārbaude ir pabeigta, un par laiku, kad viņš var iepazīties ar pārbaudes materiāliem.

(5) Tiesnesis, par kuru ierosināta disciplinārlieta, ir tiesīgs iepazīties ar attiecīgās lietas materiāliem, sniegt paskaidrojumus un iesniegt lūgumus.

(6) Līdz lietas izskatīšanai tiesnešu disciplinārkolēģijā lēmumu vai pavēli par disciplinārlietas ierosināšanu persona, kas to ir ierosinājusi, var atsaukt ar motivētu lēmumu vai pavēli.

3.  3.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "1.panta pirmās daļas 1.punktā" ar vārdiem "1.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā";

izteikt trešās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumā vai rīkojumā norāda iepriekšējā pārbaudē konstatētā disciplinārā vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, šo pārkāpumu atklāšanas dienu un disciplinārlietas ierosināšanas pamatu, kā arī šā likuma 1.panta pirmās daļas punktu, pēc kura tiesnesis saucams pie disciplinārās atbildības. Lēmumu vai rīkojumu kopā ar iepriekšējās pārbaudes materiāliem nosūta izskatīšanai tiesnešu disciplinārkolēģijā."

2.

Juridiskais birojs

Izteikt 3. panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

‘’Lēmumā vai rīkojumā norāda iepriekšējā pārbaudē konstatētā pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpuma atklāšanas dienu un likumā paredzēto disciplinārlietas ierosināšanas pamatu.’’

 

atb.

3.  3.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "1.panta pirmās daļas 1.punktā" ar vārdiem "1.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā";

izteikt trešās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumā vai rīkojumā norāda iepriekšējā pārbaudē konstatētā pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpuma atklāšanas dienu un likumā paredzēto disciplinārlietas ierosināšanas pamatu. Lēmumu vai rīkojumu kopā ar iepriekšējās pārbaudes materiāliem nosūta izskatīšanai tiesnešu disciplinārkolēģijā."

4.pants. Disciplinārsoda uzlikšanas un disciplinārlietas izskatīšanas termiņi

(1) Disciplinārsodu tiesnesim var uzlikt ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc disciplinārā vai administratīvā pārkāpuma atklāšanas dienas, turklāt tikai pēc tam, kad tiesnesim dota iespēja izteikt savus paskaidrojumus, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc disciplinārā vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanas dienas.

(2) Disciplinārlieta jāizskata ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad tā saņemta tiesnešu disciplinārkolēģijā.

4. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Disciplinārlietu izskata mēneša laikā pēc tās saņemšanas disciplinārkolēģijā. Ja tiesnesis, pret kuru ierosināta disciplinārlieta, ir atvaļinājumā vai viņam ir pārejoša darbnespēja, izskatīšanas laiku pagarina par attiecīgo laikposmu."

     

4. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Disciplinārlietu izskata mēneša laikā pēc tās saņemšanas disciplinārkolēģijā. Ja tiesnesis, pret kuru ierosināta disciplinārlieta, ir atvaļinājumā vai viņam ir pārejoša darbnespēja, izskatīšanas laiku pagarina par attiecīgo laikposmu."