Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Izdarīt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Pamats tiesneša saukšanai pie disciplinārās atbildības

(1) Tiesnesi var saukt pie disciplinārās atbildības par:

1) tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā;

2) darba pienākumu nepildīšanu vai lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību;

3) necienīgu rīcību vai tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu;

4) administratīvu pārkāpumu;

5) atteikšanos pārtraukt savu piederību pie partijām vai politiskajām organizācijām;

6) likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" paredzēto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu.

(2) Tiesas nolēmuma atcelšana vai grozīšana pati par sevi nav iemesls tam, lai sauktu pie atbildības tiesnesi, kas piedalījies tā pieņemšanā, ja vien viņš nav pieļāvis tīšu likuma pārkāpumu, nolaidību vai nevērību likuma piemērošanā."

2. Izteikt 2.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļus (izņemot Augstākās tiesas priekšsēdētāju) uz četriem gadiem ievēlē tiesnešu konference, aizklāti balsojot."

3.  3.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "1.panta pirmās daļas 1.punktā" ar vārdiem "1.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā";

izteikt trešās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumā vai rīkojumā norāda iepriekšējā pārbaudē konstatētā disciplinārā vai administratīvā pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, šo pārkāpumu atklāšanas dienu un disciplinārlietas ierosināšanas pamatu, kā arī šā likuma 1.panta pirmās daļas punktu, pēc kura tiesnesis saucams pie disciplinārās atbildības. Lēmumu vai rīkojumu kopā ar iepriekšējās pārbaudes materiāliem nosūta izskatīšanai tiesnešu disciplinārkolēģijā."

4. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Disciplinārlietu izskata mēneša laikā pēc tās saņemšanas disciplinārkolēģijā. Ja tiesnesis, pret kuru ierosināta disciplinārlieta, ir atvaļinājumā vai viņam ir pārejoša darbnespēja, izskatīšanas laiku pagarina par attiecīgo laikposmu."