Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”

(reģ. nr. 300)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

Pr.

nr. p.k.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.) šādus grozījumus:

13.pants. Tiesvedības valoda

(1) Tiesvedība notiek valsts valodā.

(2) Dokumentus svešvalodās lietas dalībnieki iesniedz, pievienojot noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

(3) Tiesa var pieļaut atsevišķas procesuālās darbības arī citā valodā, ja to lūdz kāds no lietas dalībniekiem un ja visi lietas dalībnieki tam piekrīt. Tiesas sēdes protokols un tiesas nolēmumi rakstāmi valsts valodā.

(4) Lietas dalībniekiem, izņemot juridisko personu pārstāvjus, kuri nepārvalda tiesvedības valodu, tiesa nodrošina tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties procesuālajās darbībās, izmantojot tulka palīdzību.

 

1.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Dokumentus svešvalodās lietas dalībnieki iesniedz, pievienojot noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Dokumentiem, kas izsniegti Latvijas teritorijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tulkojums valsts valodā nav nepieciešams.”

Neatbalstīt

 

82.pants. Tiesības uz pārstāvību civilprocesā

(1) Fiziskās personas lietas tiesā var vest pašas vai ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību.

(2) Juridisko personu lietas tiesā ved to amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī citi juridisko personu pilnvaroti pārstāvji.

(3) Tās valsts vai pašvaldības iestādes lietas, kurai ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt citu personu tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, tiesā ved iestādes vadītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

(4) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minēto lietas dalībnieku piedalīšanās civilprocesā neatņem viņiem tiesības uzaicināt savā lietā advokātu juridiskās palīdzības sniegšanai. Šajā gadījumā advokāta pilnvaru apjomu nosaka šā likuma 86.pants, paskaidrojumus par lietas būtību viņš nesniedz.

(5) (Atzīts par spēkā neesošu ar Satversmes tiesas 27.06.2003.spriedumu no 01.01.2003.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Agešins

Izteikt 82.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minēto lietas dalībnieku piedalīšanās civilprocesā neatņem viņiem tiesības uzaicināt savā lietā personu ar juridisko izglītību – juristu (arī advokātu) juridiskās palīdzības sniegšanai. Šajā gadījumā jurista pilnvaru apjomu nosaka šā likuma 86.pants, paskaidrojumus par lietas būtību viņš nesniedz.”

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likuma 82. panta piekto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 82. panta piekto daļu.

83.pants. Personas, kas var būt par pilnvarotiem pārstāvjiem civilprocesā

Par pilnvarotiem pārstāvjiem civilprocesā var būt:

1) advokāti;

2) juridisko personu amatpersonas vai darbinieki - šo personu lietās;

3) to valsts vai pašvaldību iestāžu vai juridisko personu pilnvaroti darbinieki, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt tiesā citu personu tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses;

4) (atzīts par spēkā neesošu ar Satversmes tiesas 06.11.2003. spriedumu no 07.11.2003.);

5) viens no procesuālajiem līdzdalībniekiem citu līdzdalībnieku uzdevumā;

6) patentpilnvarotie — rūpnieciskā īpašuma lietās;

7) personas, kurām pārstāvības tiesība piešķirta citos likumos.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 83.panta tekstu šādā redakcijā:

“Par pilnvarotiem pārstāvjiem civilprocesā var būt personas, kas uz līguma pamata pārstāv lietas dalībniekus, un uz kurām neattiecas ar šo likumu noteiktie ierobežojumi.”

Deputāts V.Agešins

Aizstāt 83.panta 1.punktā vārdu “advokāti” ar vārdiem “personas ar juridisko izglītību (arī advokāti)”.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

85.pants. Pārstāvības noformēšana

(1) Fizisko personu pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru.

(2) Juridisko personu pārstāvību noformē ar rakstveida pilnvaru vai dokumentiem, kas apliecina amatpersonas tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt juridisko personu.

(3) Advokāta pilnvarojumu juridiskās palīdzības sniegšanai apliecina orderis. Ja advokāts uzstājas kā puses pilnvarots pārstāvis, šo pilnvarojumu apliecina ar rakstveida pilnvaru.

(4) Vecāki, adoptētāji, aizbildņi un aizgādņi uzrāda tiesai dokumentus, kas apliecina viņu tiesības.

(5) Šā likuma 83.panta 5.punktā norādīto pārstāvju pilnvarojumu pārstāvamais tiesā var izteikt mutvārdu pieteikumā, un par to izdarāms ieraksts tiesas sēdes protokolā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 85.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja viens no procesuālajiem līdzdalībniekiem pārstāv tiesā citu līdzdalībnieku, pārstāvju pilnvarojumu pārstāvamais tiesā var izteikt mutvārdu pieteikumā, un par to izdarāms ieraksts tiesas sēdes protokolā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

346.pants. Tiesneša darbības, sagatavojot lietu izskatīšanai

(1) Tiesneša lēmuma noraksts par maksātnespējas lietas ierosināšanu nekavējoties nosūtāms valsts aģentūrai “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk — aģentūra), kura triju dienu laikā no noraksta saņemšanas brīža iesniedz tiesā priekšlikumu par administratora amata kandidātu.

(2) Līdz tiesas spriedumam ar tiesneša lēmumu aģentūras ieteikto administratora kandidātu ieceļ par administratoru.

(3) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu).

(4) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu).

(5) Par administratoru nevar iecelt personu, kuras iecelšanai ir likumā paredzētie šķēršļi. Ja tiesnesis ar savu lēmumu neieceļ aģentūras izvirzīto administratora amata kandidātu par administratoru, aģentūra nekavējoties iesaka citu administratora kandidātu.

(6) Ieceltais administrators:

1) nosaka personas, kuras saskaņā ar likumu ir parādnieka pārstāvji, un sastāda šo personu sarakstu;

2) sagatavo pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) apzina trešajām personām piederošo mantu, kas atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastāda šīs mantas sarakstu;

4) sastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus pēc parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem;

5) iesniedz 2.punktā minēto pārskatu un 1., 3. un 4.punktā minētos sarakstus tiesai līdz lietas izskatīšanai vai līdz tiesneša lēmumā noteiktajam termiņam.

(7) (Izslēgta ar 20.06.2001. likumu).

(8) (Izslēgta ar 20.06.2001. likumu).

 

7.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Aizstāt likumprojekta 1.pantu (skatīt pie likuma 349.panta) ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“1.Izteikt likuma 346.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Tiesneša lēmuma noraksts par maksātnespējas lietas ierosināšanu nekavējoties – tajā pašā dienā – nosūtams:

1) valsts aģentūrai “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk aģentūra), kura triju dienu laikā no noraksta saņemšanas brīža iesniedz tiesā priekšlikumu par administratora amata kandidātu;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja lēmums ir pieņemts par likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās” noteikto dalībnieku.””

 

Atbalstīt

2. Izteikt 346.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Tiesneša lēmuma par maksātnespējas lietas ierosināšanu norakstu nekavējoties (tajā pašā dienā) nosūtāms:

1) valsts aģentūrai “Maksātnespējas administrācija” (turpmāk - aģentūra), kura triju dienu laikā no noraksta saņemšanas brīža iesniedz tiesai priekšlikumu par administratora amata kandidātu;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, ja lēmums ir pieņemts par likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās” noteikto dalībnieku.”

349.pants. Tiesas darbības pēc maksātnespējas pasludināšanas

(1) Pēc sprieduma pasludināšanas maksātnespējas lietā tiesa izsniedz administratoram trīs noteiktā kārtībā apliecinātus sprieduma norakstus ar atzīmi par sprieduma stāšanos spēkā.

(2) Spriedumā noteiktos parādnieka pārstāvjus tiesnesis pret parakstu brīdina par to, ka:

1) viņu pienākums ir ierasties uz visām kreditoru sapulcēm un tiesas sēdēm un ka viņu neierašanās nav šķērslis kreditoru sapulces noturēšanai vai tiesas sēdei, taču tiesa var atzīt parādnieka pārstāvju ierašanos tiesas sēdē par obligātu un likt viņus atvest piespiedu kārtā;

2) viņiem ir pienākums sniegt tiesai, kreditoru sapulcei un administratoram nepieciešamo informāciju;

3) viņiem dzīvesvietas maiņas gadījumā triju dienu laikā jāpaziņo administratoram un tiesai jaunā adrese;

4) pienākumu neizpildīšanas gadījumā viņus var saukt pie likumā noteiktās atbildības.

(3) Pēc administratora lūguma tiesnesis pieņem lēmumu par mantas atbrīvošanu no apķīlājuma un tās nodošanu administratoram.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 349.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pēc sprieduma pasludināšanas maksātnespējas lietā tiesa likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās" noteiktajos gadījumos nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, nodrošinot, lai attiecīgo informāciju komisija saņemtu sprieduma pasludināšanas dienā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informēšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs."

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

378.pants. Tiesas darbības pēc kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas pasludināšanas

(1) Pēc sprieduma pasludināšanas tiesa izsniedz administratoram vai likvidatoram trīs noteiktā kārtībā apliecinātus sprieduma norakstus ar atzīmi par sprieduma stāšanos spēkā.

(2) Spriedumā noteiktos kredītiestādes pārstāvjus un personas, kuru piedalīšanās maksātnespējas procesā vai kredītiestādes likvidācijā ir obligāta, tiesnesis pret parakstu brīdina par to, ka:

1) viņu pienākums ir ierasties uz visām tiesas sēdēm, viņu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai tiesas sēdē, taču tiesa var atzīt viņu ierašanos par obligātu un likt viņus atvest piespiedu kārtā;

2) viņiem ir pienākums sniegt tiesai un administratoram vai likvidatoram nepieciešamo informāciju;

3) dzīvesvietas maiņas gadījumā viņiem triju dienu laikā jāpaziņo tiesai un administratoram vai likvidatoram jaunā adrese;

4) pienākumu neizpildīšanas gadījumā viņus var saukt pie likumā noteiktās atbildības.

(3) Pēc administratora vai likvidatora lūguma tiesa pieņem lēmumu par mantas atbrīvošanu no apķīlājuma un tās nodošanu administratoram vai likvidatoram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 378.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pēc sprieduma pasludināšanas tiesa nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, nodrošinot, lai attiecīgo informāciju komisija saņemtu sprieduma pasludināšanas dienā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informēšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Papildināt likumprojekta 2.pantu pēc vārda “nekavējoties” ar vārdiem “par to”.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 2. pantu pēc vārda “nekavējoties” ar vārdiem “par to” un izslēgt vārdus “nodrošinot, lai attiecīgo informāciju komisija saņemtu sprieduma pasludināšanas dienā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 378.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pēc sprieduma pasludināšanas tiesa nekavējoties par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, nodrošinot, lai komisija saņemtu attiecīgo informāciju sprieduma pasludināšanas dienā. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informēšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs."

 

453.pants. Kasācijas sūdzības saturs

(1) Kasācijas sūdzībā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai adresēta sūdzība (Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments);

2) lietas dalībnieka — kasatora vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, juridiskajai personai — nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi), advokātam — vārdu, uzvārdu un prakses vietas adresi;

3) spriedumu, par kuru iesniedz sūdzību, un tiesu, kas taisījusi spriedumu;

4) kādā apjomā spriedumu pārsūdz;

5) kādu materiālo vai procesuālo tiesību normu tiesa pārkāpusi, kā izpaužas šis pārkāpums vai kādā veidā tiesa pārkāpusi savas kompetences ietvarus;

6) lūgumu Senāta rīcības sēdei nodot lietu izskatīšanai kasācijas kārtībā;

7) Senātam izteikto lūgumu.

(2) (Atzīts par spēkā neesošu ar Satversmes tiesas 27.06.2003.spriedumu no 01.01.2003.).

(3) Kasācijas sūdzību, kuru iesniegusi persona, kas nav tam pilnvarota, nepieņem un atdod iesniedzējam, atmaksājot drošības naudu.

(4) Kasācijas sūdzībai pievieno dokumentu, kas apliecina drošības naudas nomaksu.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 453. pantā pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi);”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 453.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kasācijas sūdzību paraksta iesniedzējs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Ja kasācijas sūdzību iesniedzis pārstāvis, sūdzībai pievieno attiecīgu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

4. 453.pantā:

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) sūdzības iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi);”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kasācijas sūdzību paraksta iesniedzējs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Ja kasācijas sūdzību iesniedzis pārstāvis, sūdzībai pievieno attiecīgu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības.”

466.pants. Lietas izskatīšanas sākums

(1) Sēdes priekšsēdētājs atklāj tiesas sēdi un paziņo, kādu lietu Senāts izskata.

(2) Sēdes priekšsēdētājs noskaidro, kuri lietas dalībnieki ieradušies un pārstāvju pilnvarojumu.

 

 

13.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 466. panta otrajā daļā vārdus “kuri lietas dalībnieki ieradušies un pārstāvju pilnvarojumu” ar vārdiem “kuri lietas dalībnieki ieradušies, viņu personību un pārstāvju pilnvarojumu”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

5. Aizstāt 466. panta otrajā daļā vārdus “kuri lietas dalībnieki ieradušies un pārstāvju pilnvarojumu” ar vārdiem “kuri lietas dalībnieki ieradušies, viņu personību un pārstāvju pilnvarojumu”.

467.pants. Tiesību un pienākumu izskaidrošana lietas dalībniekiem

(1) Sēdes priekšsēdētājs paziņo tiesas sastāvu, kā arī nosauc prokuroru un tulku, ja tas piedalās tiesas sēdē, un izskaidro lietas dalībniekiem viņu tiesības pieteikt noraidījumus.

(2) Noraidījuma pamatu un noraidījuma izlemšanas kārtību nosaka šā likuma 19. - 21.pants.

 

 

14.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 467. panta pirmo daļu ar vārdiem “kā arī citas procesuālās tiesības un pienākumus”.

 

Atbalstīt

6. Papildināt 467. panta pirmo daļu ar vārdiem “kā arī citas procesuālās tiesības un pienākumus”.

469.pants. Pieteikuma izlemšana

Lietas dalībnieku pārstāvju pieteikumus, kas saistīti ar lietas izskatīšanu, izlemj pēc citu lietas dalībnieku viedokļa noklausīšanās.

 

15.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 469. pantā vārdu “pārstāvju”.

Atbalstīt

7. Izslēgt 469. pantā vārdu “pārstāvju”.

471.pants. Pārstāvju paskaidrojumi un prokurora atzinums

(1) Pēc senatora ziņojuma tiesa noklausās pušu pārstāvju paskaidrojumus. Tiesa var iepriekš noteikt laiku paskaidrojumu sniegšanai, taču abām pusēm tas piešķirams vienāds.

(2) Pirmais runā kasatora pārstāvis vai prokurors, ja viņš iesniedzis protestu. Ja spriedumu pārsūdzējušas abas puses, pirmais runā prasītāja pārstāvis.

(3) Senatori var uzdot lietas dalībniekiem jautājumus.

(4) Katrai pusei ir tiesības uz vienu repliku.

(5) Ja prokurors piedalās lietā, kurā nav iesniegts kasācijas protests, viņš dod atzinumu pēc pārstāvju paskaidrojumiem un replikām.

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 471. pantā panta nosaukumu šādā redakcijā:

“471. pants. Lietas dalībnieku paskaidrojumi un prokurora atzinums.”;

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 471.panta pirmās daļas 1. teikumā vārdus “pušu pārstāvju paskaidrojumus” ar vārdiem “pušu vai to pārstāvju paskaidrojumus”;

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 471.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pirmais runā lietas dalībnieks, kas iesniedzis kasācijas sūdzību, vai prokurors, ja viņš iesniedzis protestu. Ja spriedumu pārsūdzējušas abas puses, pirmais runā prasītājs.”;

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 471.panta piektajā daļā vārdu “pārstāvju” ar vārdu “pušu”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. 471.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“471. pants. Lietas dalībnieku paskaidrojumi un prokurora atzinums”;

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “pušu pārstāvju paskaidrojumus” ar vārdiem “pušu vai to pārstāvju paskaidrojumus”;

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pirmais runā lietas dalībnieks, kas iesniedzis kasācijas sūdzību, vai prokurors, ja viņš iesniedzis protestu. Ja spriedumu pārsūdzējušas abas puses, pirmais runā prasītājs.”;

 

 

 

 

 

aizstāt piektajā daļā vārdu “pārstāvju” ar vārdu “pušu”.

487.pants. Šķīrējtiesā izšķiramie strīdi

Šķīrējtiesā var nodot izšķiršanai jebkuru civiltiesisku strīdu, izņemot strīdu:

1) kas saistīts ar grozījumiem civilstāvokļa aktu reģistrā;

2) kas saistīts ar aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu vai par maksātnespējīgām atzītu personu tiesībām vai ar likumu aizsargātām interesēm;

3) par lietu tiesību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu attiecībā uz nekustamu īpašumu, ja strīda dalībnieku vidū ir persona, kurai ar likumu ir ierobežotas tiesības iegūt nekustamu lietu īpašumā, valdījumā vai lietošanā;

4) kura izspriešana varētu aizskart tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece;

5) kurā kaut viena puse ir valsts vai pašvaldības iestāde.

 

20.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 487.pantu šādā redakcijā:

“487.pants. Šķīrējtiesā izšķiramie strīdi

Šķīrējtiesā var nodot izšķiršanai jebkuru strīdu starp juridiskām personām, izņemot strīdu:

1) kas saistīts ar par maksātnespējīgām atzītu personu tiesībām vai ar likumu aizsargātā interesēm;

2) par lietu tiesību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja strīda dalībnieku vidū ir persona, kurai ar likumu ir ierobežotas tiesības iegūt nekustamo lietu īpašumā, valdījumā vai lietošanā;

3) kura izspriešana varētu aizskart tādas personas tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece;

4) kurā kaut viena puse ir valsts vai pašvaldības iestāde.”

 

Neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi

1. Izskatīšanas kārtību lietās, kas rodas no administratīvi tiesiskajām attiecībām, līdz dienai, kad spēkā stājas administratīvā procesa likums, regulē Civilprocesa likuma vispārīgie noteikumi un Latvijas Civilprocesa kodeksa divdesmit otrās, divdesmit trešās, divdesmit trešās-A, divdesmit ceturtās, divdesmit ceturtās-A un divdesmit piektās nodaļas noteikumi.

 2. Šā likuma 548.panta otrā daļa, 550. un 632.panta noteikumi piemērojami pēc tam, kad stājas spēkā attiecīgi grozījumi likumā “Par tiesu varu”.

 3. Līdz dienai, kad stājas spēkā pārejas noteikumu 2.punktā minētie grozījumi likumā “Par tiesu varu”:

1) tiesas spriedumu pareizu un savlaicīgu izpildi kontrolē Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departaments;

2) vecākā tiesu izpildītāja lēmumu, ar kuru pieteikums par tiesu izpildītāja noraidīšanu atstāts bez apmierinājuma, var pārsūdzēt Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamentā. Sūdzības iesniegšana neaptur izpildu darbības;

3) sūdzības par tiesu izpildītāju darbībām vai viņu atteikumu izpildīt šādas darbības piedzinējs vai parādnieks var iesniegt tiesā tikai pēc tam, kad sūdzību izskatījis Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departaments. Sūdzību var iesniegt tiesā 10 dienu laikā no dienas, kad sūdzības iesniedzējs saņēmis atbildi no Tiesu izpildītāju departamenta, vai no dienas, kad izbeidzies mēnesi ilgs termiņš pēc sūdzības iesniegšanas un iesniedzējs uz to nav saņēmis atbildi.

 4. Ja nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā (dzīvokļa īpašums likumā paredzētajos gadījumos - Kadastra reģistrā), nodrošinot ar to prasību vai vēršot uz to piedziņu, nekustamais īpašums aprakstāms un nododams pārvaldīšanā atbilstoši šā likuma 603.panta otrās - ceturtās daļas un 605.panta noteikumiem. Pirms nekustamā īpašuma aprakstīšanas tiesu izpildītājs pārliecinās par tā piederību vai tā valdītāju, pieprasot ziņas no Valsts zemes dienesta vai attiecīgās pašvaldības. Par nekustamā īpašuma aprakstīšanu prasības nodrošināšanai vai parāda piedziņai tiesu izpildītājs paziņo attiecīgi Valsts zemes dienestam vai pašvaldībai.

 5. Ja šā likuma spēkā stāšanās dienā Latvijas Civilprocesa kodeksā noteiktie procesuālie termiņi attiecībā uz sprieduma izpildes darbībām nav notecējuši un šis likums nosaka ilgāku termiņu, piemērojams ilgākais termiņš, ieskaitot notecējušo laiku.

 6. Ja manta nodota komisijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai saskaņā ar Latvijas Civilprocesa kodeksa 390.pantu, tās realizācija izdarāma saskaņā ar komisijas līguma noteikumiem.

 7. Ja uzņēmējsabiedrības kapitāla daļas vai slēgtās emisijas akcijas atbilstoši Latvijas Civilprocesa kodeksa 389.panta trešās daļas noteikumiem nodotas attiecīgās uzņēmējsabiedrības izpildinstitūcijai līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, izpildinstitūcija pārdošanu veic noteiktajā mēneša termiņā no nodošanas dienas.

 8. Ja parādniekam piederošās aprakstītās mantas izsole izsludināta līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tā rīkojama pēc izziņotajiem noteikumiem.

 9. Ja tiesu izpildītāja sastādītais aprēķins par sprieduma izpildīšanas izdevumiem iesniegts tiesā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tiesa pieņem lēmumu par tiesu izpildītāja iepriekš sastādīto aprēķinu.

 10. Ja tiesu izpildītājs ir pieņēmis lēmumu par izpildu lietvedības apturēšanu, tad gadījumā, kad izpildu lietvedības apturēšanu neparedz Civilprocesa likums, pēc šā likuma spēkā stāšanās izpildu lietvedība nekavējoties atjaunojama. Tiesu izpildītājs par to pieņem attiecīgu lēmumu un nosūta to ieinteresētajām personām.

 11. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Civilprocesa kodekss, izņemot tā divdesmit otro, divdesmit trešo, divdesmit trešo-A, divdesmit ceturto, divdesmit ceturto-A un divdesmit piekto nodaļu.

12. Grozījumi Civilprocesa likumā par 34.panta otrās daļas 1. un 2.punkta un trešās daļas pirmā teikuma, 39.panta 8.punkta, 43.panta 9.punkta, par 40., 41., 42., 43., 44.nodaļas un 566.panta otrās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

(2002.gada 31.oktobra likuma redakcijā)

 13. Lietas par mantojuma tiesībām, kuras līdz 2002.gada 31.decembrim pieņemtas izskatīšanai sevišķās tiesāšanas kārtībā, tiesas izskata Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā līdz 2005.gada 31.decembrim. Neizskatītās lietas tieslietu ministra noteiktajā kārtībā nododamas attiecīgajā tiesu apgabalā praktizējošiem notāriem.

(2002.gada 31.oktobra likuma redakcijā)

 14. Pieteikumus par aizgādnības nodibināšanu mantojumam notāru lietvedībā esošajās mantojuma lietās tiesa izskata, piemērojot šā likuma 323.pantu un Civillikuma 660.pantu.

(2002.gada 31.oktobra likuma redakcijā)

 15. Pieteikumu par mutiska testamenta konstatēšanu, kas nepieciešams iesniegšanai notāram mantojuma lietā, tiesa izskata šā likuma 309.pantā noteiktajā kārtībā, pieaicinot kā ieinteresētās personas mantiniekus.

(2002.gada 31.oktobra likuma redakcijā)

 16. Līdz valsts nodevas noteikšanai par mantas pāreju mantiniekiem uz notāra izsniegtas mantojuma apliecības pamata valsts nodeva maksājama 50 procentu apmērā no Civilprocesa likuma 34.pantā noteiktās likmes lietās par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā. Minētajās lietās noteiktā valsts nodeva attiecībā uz nekustamo īpašumu iekasējama pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, bet attiecībā uz kustamām lietām tā maksājama pirms mantojuma apliecības izsniegšanas, un notārs par to izdara apliecinājumu mantojuma apliecībā. Kustamo lietu reģistru turētāji, kā arī personas, pie kurām atrodas mantojamā manta (kredītiestādes u.c.), nav tiesīgas mantoto mantu pārreģistrēt vai izsniegt mantiniekiem, ja mantojuma apliecībā manta nav norādīta un nav samaksāta valsts nodeva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 17. punktu šādā redakcijā:

“17. Šā likuma 349. panta 2.1 daļa un 378. panta 2.1 daļa stājas spēkā ar īpašu likumu.”

Juridiskā komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 17. punktu šādā redakcijā:

“17. Grozījums šā likuma 346.panta pirmajā daļā par tiesneša lēmuma par maksātnespējas lietas ierosināšanu noraksta nosūtīšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un 378. panta 2.1 daļa stājas spēkā ar īpašu likumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 17. punktu šādā redakcijā:

“17.  Šā likuma 346.panta pirmās daļas 2.punkts par tiesneša lēmuma par maksātnespējas lietas ierosināšanu noraksta nosūtīšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un 378. panta 2.1 daļa stājas spēkā ar īpašu likumu.”

 

Likuma spēkā stāšanās laiku nosaka ar īpašu likumu.

23.

Juridiskā komisija

Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīt