Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”

Izdarīt likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1995, 22.nr.; 1997, 9.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2001, 15., 24.nr.; 2003, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 3. pantā:

izslēgt pirmās daļas 7. punktu;

papildināt ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Derību un totalizatora nodoklis ir 10 procenti no iemaksāto un pieņemto likmju summas.

(4) Ja azartspēles organizē, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, tad azartspēļu nodoklis, neatkarīgi no spēles veida, ir 10 procenti no iemaksāto un pieņemto likmju summas.”.

2. 10. pantā:

papildināt ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Azartspēļu nodoklis par derībām un totalizatoru maksājams katru mēnesi no tā laikā iemaksāto un pieņemto likmju summas.

(4) Azartspēļu nodoklis par azartspēlēm, kuras organizē, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, maksājams katru mēnesi no tā laikā iemaksāto un pieņemto likmju summas.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo, ceturto un piekto daļu attiecīgi par piekto, sesto un septīto daļu”.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.oktobrī.

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodokli un nodevu””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 Pieņemot “Grozījumus likumā “Par izlozēm un azartspēlēm” azartspēļu organizatori varēs organizēt izlozes un azartspēles ar telekomunikāciju līdzekļu palīdzību. Paredzot jaunu veidu, kā organizēt azartspēles, ir jāparedz arī jauna nodokļa likme.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 Ja azartspēles organizē, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, tad azartspēļu nodoklis, neatkarīgi no spēles veida, ir 10 procenti no iemaksāto un pieņemto likmju summas.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Būs paredzēta skaidra, konkrēta licencēšanas un pārreģistrācijas kārtība. Konkrētas prasības licences saņēmējiem, kas radīs labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbības attīstībai.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Tiks vienkāršotas administratīvās procedūras licences saņemšanai un pārreģistrācijai. Paredzēta konkrēta kārtība azartspēļu organizēšanai, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, tādejādi mazinot nelegālo azartspēļu piedāvājumu, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus.

3. Sociālo seku izvērtējums

 Samazināsies azartspēļu negatīvā ietekme uz iedzīvotājiem. Būs paredzētas konkrētas prasības, lai novērstu no azartspēlēm atkarīgo personu skaita pieaugumu.

4. Ietekme uz vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2003

 2004

2005

 2006

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Grūti prognozēt.

 

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 Ls 6 500

 Ls

6 500

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 Vienlaicīgi ar šo likumprojektu ir jāpieņem “Grozījumi likumā “Par izlozēm un azartspēlēm” un ar tiem saistītie Ministru kabineta noteikumi.

Ministru kabineta noteikumu galvenie satura punkti, izdošanas mērķis un termiņi ir norādīti “Grozījumu likumā “Par izlozēm un azartspēlēm”” anotācijā.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas ir notikušas ar Latvijas Spēļu Biznesa Asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 Latvijas Spēļu Biznesa Asociācija ir atbalstījusi lielāko daļu likumprojekta normu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Tiks paplašinātas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas funkcijas, jo tai būs tiesības izsniegt licenci azartspēļu organizēšanai, izmantojot telekomunikāciju līdzekļus.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 Izmantojot masu saziņas līdzekļus.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas lēmumu personas, kuru intereses tas aizskar vai ierobežo, var pārsūdzēt tiesā.

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja

 

B.Brigmane