Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 179.pantu šādā redakcijā:

"179.pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par tādu normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, kas norādītas valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora sastādītajā priekšrakstā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem.

Par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora dotā rīkojuma nepildīšanu par iestādes, organizācijas, komercsabiedrības, cita objekta, tā struktūrvienību vai iekārtu darbības, ēku un būvju celtniecības un ekspluatācijas vai produkcijas izlaides apturēšanu vai ierobežošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem."

2. Izteikt 215.pantu šādā redakcijā:

"215.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas izskata šā kodeksa 179.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus ir tiesīgi:

1) galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa vietnieki – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem;

2) pārējie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem."

 

 

 

Iekšlietu ministra vietā –

aizsardzības ministrs

Ģ.V.Kristovskis

 

 

Likumprojekta

”Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pants paredz atbildību par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai nepildīšanu. Ņemot vērā to, ka ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana rada smagas sekas, kā arī ievērojamus materiālus zaudējumus, nepieciešams paredzēt administratīvo atbildību par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu juridiskām personām, nosakot tām lielākus naudas sodus (Pašlaik 179.pantā noteikts, ka maksimālais naudas sods, kuru var piemērot par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai neievērošanu ir Ls 150).

2003.gada 1.janvārī spēkā stājās Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, sakarā ar ko nepieciešams precizēt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 215.pantu, precīzi definējot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas un nosakot viņu kompetenci.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

  

Likumprojekta mērķis ir pastiprināt atbildību par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu, mazināt iedzīvotāju apdraudējumu ugunsdrošības jomā, kā arī veicināt ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanos valstī.

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pantā un noteikt, ka pie administratīvās atbildības par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu fiziskās un juridiskās personas var saukt gadījumos, kad:

  1. tiek pārkāptas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības;
  2. persona nav pildījusi valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora sastādītajā priekšrakstā norādītās ugunsdrošības prasības;
  3. netiek pildīts valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora dotais rīkojums par iestādes, organizācijas, komercsabiedrības, cita objekta, tā struktūrvienību vai iekārtu darbības, ēku un būvju celtniecības un ekspluatācijas vai produkcijas izlaides apturēšanu vai ierobežošanu.

Likumprojekts paredz izdarīt grozījumus arī 215.pantā, nosakot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu kompetenci: galvenajam valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoram un viņa vietniekiem ir tiesības izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, juridiskajām personām līdz trīstūkstoš latiem.

Pārējie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori ir tiesīgi izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem.

3. Cita informācija 

  Likumprojekts šo jomu neskar.

   II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums 

Pastiprinot atbildību par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu tiks uzlabots ugunsdrošības stāvoklis valstī, samazināsies ugunsgrēku skaits un to radītie zaudējumi (bojā gājušo un cietušo skaits, kā arī mazināsies materiālie zaudējumi).

4. Ietekme uz vidi 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme  

Likumprojekts šo jomu neskar.

   1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija 

  

 Likumprojekts šo jomu neskar.

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt. 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 Likumprojekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija 

 Likumprojekts šo jomu neskar

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Likumprojekts šo jomu neskar

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā, jaunas valsts institūcijas netiek radītas

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

 Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta interneta mājas lapa un citi masu saziņas līdzekļi un sistēmas

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

 Indivīds savas tiesības varēs aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

4. Cita informācija 

 Likumprojekts šo jomu neskar

  

Iekšlietu ministrs M.Gulbis

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktora pienākumu izpildītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

     

J.Rekšņa

I.Šnepsta

T.Stragova

I.Opolais

       

24.03.2003. 15:33

846

I.Opolais

7075875, intars.opolais@vugd.gov.lv