Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta «Grozījumi likumā «Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu» » (reģ. nr. 287) trešajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

( dok. nr. 1227 )

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu

Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”

     

Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”

 

Izdarīt likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Vispārīgās prasības izglītībai, profesionālajai kvalifikācijai un darbībai reglamentētajās profesijās

---------------------------------------(5) Darba uzsākšanai, patstāvīgai darbībai profesijā vai darbībai pašnodarbinātas personas statusā likumā vai Ministru kabineta noteikumos atsevišķām reglamentētajām profesijām var izvirzīt šādas papildu prasības:

1) zvēresta vai svinīga solījuma nodošana;

2) profesionālās ētikas kodeksa ievērošana;

3) atbilstoša reputācija, iepriekšējās darbības laikā persona nav krimināli sodīta, tai nav uzlikti administratīvie sodi vai disciplinārsodi;

4) atbilstoša veselība;

5) civiltiesiskās atbildības vai finansiālā riska apdrošināšana;

6) atbilstošs valsts valodas zināšanu līmenis;

7) regulāra atkārtota profesionālā sertifikācija (resertifikācija) vai atestācija, ko veic pēc noteikta laika;

8) papildu noteikumi darbībai pašnodarbinātas personas statusā, to skaitā speciālas licences nepieciešamība atsevišķiem darbības veidiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 3.panta piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā

“3) atbilstoša reputācija, iepriekšējās darbības laikā persona nav krimināli sodīta, tai nav uzlikti administratīvie sodi vai disciplinārsodi saistībā ar attiecīgās profesionālās darbības normu pārkāpumiem;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Juridiskais birojs)

Izslēgt likumprojekta 1.pantā vārdus “iepriekšējās darbības laikā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 3.panta piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) atbilstoša reputācija, persona nav krimināli sodīta, tai nav uzlikti administratīvie sodi vai disciplinārsodi saistībā ar attiecīgās profesionālās darbības normu pārkāpumiem;”.

 

18.pants. Reglamentētās profesijas transporta jomā 

(1) Autotransporta jomā reglamentētās profesijas, kurās minimālās prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) starptautisko kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

3) starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

4) iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

5) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

6) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs;

7) autoskolas teorētisko priekšmetu pasniedzējs;

8) autoskolas praktiskās braukšanas instruktors;

9) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības pasniedzējs;

10) transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektors.

2. 18.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Autotransporta jomā reglamentētās profesijas, kurās minimālās prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs;

3) starptautisko kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

4) starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

5) iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

6) iekzemes pasacieru autopārvadājumu vadītājs (administrators).”;

     

2. 18.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Autotransporta jomā reglamentētās profesijas, kurās minimālās prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs;

3) starptautisko kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

4) starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

5) iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

6) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators).”;

(2) Dzelzceļa transporta jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas izglītības programmas un likumā noteiktajos gadījumos — profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas:

1) vilces līdzekļa vadītājs instruktors;

2) vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists);

3) vilces līdzekļa vadītāja palīgs.

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;”;

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs.”;

 

     

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;”;

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs.”;

(3) Jūrniecības jomā reglamentētās profesijas ir šādas:

1) kuģa kapteinis;

2) kuģa virsnieks;

3) ierindas jūrnieks, kuģa apkalpes loceklis;

4) jūrnieku praktiskās apmācības pasniedzējs (instruktors);

5) jūrnieku kvalifikācijas vērtētājs;

6) kuģa locis;

7) matrozis tauvotājs;

8) atbilstības vērtētājs.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Jūrniecības jomā reglamentētās profesijas ir šādas:

1) kuģa kapteinis;

2) kuģa virsnieks;

3) ierindas jūrnieks, kuģa apkalpes loceklis;

4) jūrnieku praktiskās apmācības pasniedzējs (instruktors);

5) jūrnieku kompetences atbilstības vērtētājs;

6) locis;

7) matrozis tauvotājs;

8) atbilstības vērtētājs (surveijers);

9) hidrogrāfijas speciālists;

10) kuģa aģents;

11) kuģu satiksmes operators.”;

     

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Jūrniecības jomā reglamentētās profesijas ir šādas:

1) kuģa kapteinis;

2) kuģa virsnieks;

3) ierindas jūrnieks, kuģa apkalpes loceklis;

4) jūrnieku praktiskās apmācības pasniedzējs (instruktors);

5) jūrnieku kompetences atbilstības vērtētājs;

6) locis;

7) matrozis tauvotājs;

8) atbilstības vērtētājs (surveijers);

9) hidrogrāfijas speciālists;

10) kuģa aģents;

11) kuģu satiksmes operators.”;

(4) Reglamentētā profesija ir kravu pārvadātājs pa iekšzemes ūdensceļiem, un tajā minimālās prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets.

(5) Reglamentētā profesija ir iekšzemes ūdensceļu kravu un pasažieru maztonnāžas kuģa (kravnesība nepārsniedz 200 tonnas) vadītājs, un tajā kvalifikācijas prasības nosaka akreditēta izglītības programma un profesionālās sertifikācijas noteikumi.

izslēgt ceturto un piekto daļu;

     

izslēgt ceturto un piekto daļu;

(6) Civilās aviācijas un lidostu darba jomā reglamentētās profesijas ir šādas:

1) lidmašīnas pilots amatieris;

2) lidmašīnas komercpilots;

3) aviolīniju transportlidmašīnas pilots;

4) lidmašīnas pilots instruktors;

5) helikoptera pilots amatieris;

6) helikoptera komercpilots;

7) aviolīniju transporthelikoptera pilots;

8) helikoptera pilots instruktors;

9) planiera pilots;

10) planiera pilots instruktors;

11) gaisa balona pilots;

12) gaisa balona pilots instruktors;

13) stūrmanis;

14) lidotājs inženieris;

15) gaisa satiksmes vadības dispečers;

16) starptautiskas lidostas aviodrošības dienesta darbinieks;

17) gaisakuģu tehniskās apkopes personāla profesijas.

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Civilās aviācijas jomā reglamentētās profesijas ir šādas:

1) pilots;

2) stūrmanis;

3) lidotājs radiotelefona operators;

4) lidotājs inženieris;

5) gaisa satiksmes vadības dispečers;

6) gaisa kuģu tehniskās apkopes speciālists;

7) lidostas aviodrošības dienesta darbinieks;

8) civilās aviācijas drošības uzraudzības inspektors.”;

     

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Civilās aviācijas jomā reglamentētās profesijas ir šādas:

1) pilots;

2) stūrmanis;

3) lidotājs radiotelefona operators;

4) lidotājs inženieris;

5) gaisa satiksmes vadības dispečers;

6) gaisa kuģu tehniskās apkopes speciālists;

7) lidostas aviodrošības dienesta darbinieks;

8) civilās aviācijas drošības uzraudzības inspektors.”;

(7) Bīstamo kravu pārvadājumu organizēšanā pa autoceļiem, dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem reglamentētās profesijas ir šādas:

1) drošības konsultanta (padomnieka) profesija, kurā minimālās prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets;

2) bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības pasniedzēja profesija, kurā kvalifikācijas prasības nosaka akreditētās izglītības programmas un likumā noteiktajos gadījumos — profesionālās sertifikācijas noteikumi.

aizstāt septītajā daļā vārdus “dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem” ar vārdiem “un dzelzceļiem”.

     

aizstāt septītajā daļā vārdus “dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem” ar vārdiem “un dzelzceļiem”.

19.pants. Prasības reglamentētajām profesijām autotransporta jomā

(1) Profesionālās kvalifikācijas sertifikāts ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās autotransporta darbinieku profesijās:

1) autoskolas teorētisko priekšmetu pasniedzējs;

2) autoskolas praktiskās braukšanas instruktors;

3) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības pasniedzējs;

4) transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektors.

(2) Profesijai atbilstošas kompetences apliecība vai profesionālās kvalifikācijas sertifikāts ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās autotransporta jomā:

1) starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

2) starptautisko kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

3) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

4) iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

5) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

3. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Prasības reglamentētajām profesijām autotransporta jomā

(1) Profesijai atbilstošas kompetences apliecība vai profesionālās kvalifikācijas sertifikāts ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās autotransporta jomā:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs;

3) starptautisko kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

4) starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

5) iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

6) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators).

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto profesiju iegūšanai nepieciešamajos mācību priekšmetos nosaka tādas prasības, lai tos varētu apgūt personas, kuru zināšanas atbilst vispārējās pamatizglītības līmenim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Juridiskais birojs)

Aizstāt likumprojekta 3.pantā vārdus “nepieciešamajos mācību priekšmetos” ar vārdiem “nepieciešamajās mācību programmās” un vārdus “kuru zināšanas atbilst vispārējās pamatizglītības līmenim” ar vārdiem “kuras ieguvušas vispārējo pamatizglītību”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. preciz. 2. daļa

3. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Prasības reglamentētajām profesijām autotransporta jomā

(1) Profesijai atbilstošas kompetences apliecība vai profesionālās kvalifikācijas sertifikāts ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās autotransporta jomā:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs;

3) starptautisko kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

4) starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

5) iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

6) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators).

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto profesiju iegūšanai nepieciešamajās mācību programmās nosaka tādas prasības, lai šīs programmas varētu apgūt personas, kuras ieguvušas vispārējo pamatizglītību.

 

6) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto profesiju iegūšanai nepieciešamajos mācību priekšmetos nosaka tādas prasības, lai tos varētu apgūt personas, kuras ieguvušas vispārējo pamatizglītību.

(3) Šā panta pirmās daļas 3., 4., 5. un 6.punktā minēto profesiju iegūšanai nepieciešamajos mācību priekšmetos nosaka tādas prasības, lai tos varētu apgūt personas, kuras ieguvušas vismaz vispārējo pamatizglītību un arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību.”

   

Redakc. preciz. 3. daļa

(3) Šā panta pirmās daļas 3., 4., 5. un 6.punktā minēto profesiju iegūšanai nepieciešamajās mācību programmās nosaka tādas prasības, lai šīs programmas varētu apgūt personas, kuras ieguvušas vismaz vispārējo pamatizglītību un arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību.”

20.pants. Prasības reglamentētajām profesijām dzelzceļa transporta jomā

(1) Profesionālās izglītības atestāts ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās dzelzceļa transporta darbinieku profesijās:

1) vilces līdzekļa vadītājs instruktors;

2) vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists);

3) vilces līdzekļa vadītāja palīgs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto profesiju specialitātes, kurām nepieciešams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, sertifikācijas prasības un kārtību nosaka satiksmes ministrs.

 

 

4.  20.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;”;

 

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs.”

     

4.  20.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;”;

 

 

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs.”

21.pants. Profesionālās kvalifikācijas prasības kravu un pasažieru pārvadātājiem pa iekšējiem ūdensceļiem

(1) Profesionālās kvalifikācijas sertifikāts un profesijai atbilstošas kompetences apliecība ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt šādus iekšzemes ūdenstransporta pārvadājumus:

1) kravu pārvadājumus pa iekšējiem ūdensceļiem ar vietējo un starptautisko transportu, ja transportlīdzekļa kravnesība pārsniedz 200 tonnas;

2) kravu un pasažieru pārvadājumus pa iekšējiem ūdensceļiem ar kuģiem, kuru kravnesība nepārsniedz 200 tonnas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto profesiju iegūšanai nepieciešamajos mācību priekšmetos nosaka tādas prasības, lai tos varētu apgūt personas, kuru zināšanas atbilst vispārējai pamatizglītībai.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek izsniegtas pagaidu atļaujas veikt iekšzemes ūdenstransporta pārvadājumus uz laiku līdz vienam gadam.

(4) Šā panta noteikumi neattiecas uz fiziskajām personām, kuras strādā uz prāmjiem.

5.  Izslēgt 21.pantu.

     

5.  Izslēgt 21.pantu.

22.pants. Prasības reglamentētajām profesijām jūrniecības jomā

(1) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās jūrniecības jomā:

1) kuģa kapteinis;

2) kuģa virsnieks;

3) ierindas jūrnieks, kuģa apkalpes loceklis;

4) jūrnieku praktiskās apmācības pasniedzējs (instruktors);

5) jūrnieku kvalifikācijas vērtētājs.

(2) Profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai profesijai atbilstošas kompetences apliecība ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās jūrniecības jomā:

1) kuģa locis;

2) matrozis tauvotājs;

3) atbilstības vērtētājs.

6.  Izteikt 22. un 23.pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Prasības reglamentētajām profesijām jūrniecības jomā

(1) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un ar Latvijai saistošajiem šīs konvencijas grozījumiem, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās jūrniecības jomā:

1) kuģa kapteinis;

2) kuģa virsnieks;

3) ierindas jūrnieks, kuģa apkalpes loceklis;

4) jūrnieku praktiskās apmācības pasniedzējs (instruktors);

5) jūrnieku kompetences atbilstības vērtētājs.

(2) Profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai profesijai atbilstošas kompetences apliecība ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās jūrniecības jomā:

1) locis;

2) matrozis tauvotājs;

3) atbilstības vērtētājs (surveijers);

4) hidrogrāfijas speciālists;

5) kuģa aģents;

6) kuģu satiksmes operators.

     

6.  Izteikt 22. un 23.pantu šādā redakcijā:

“22.pants. Prasības reglamentētajām profesijām jūrniecības jomā

(1) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un ar Latvijai saistošajiem šīs konvencijas grozījumiem, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās jūrniecības jomā:

1) kuģa kapteinis;

2) kuģa virsnieks;

3) ierindas jūrnieks, kuģa apkalpes loceklis;

4) jūrnieku praktiskās apmācības pasniedzējs (instruktors);

5) jūrnieku kompetences atbilstības vērtētājs.

(2) Profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai profesijai atbilstošas kompetences apliecība ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās jūrniecības jomā:

1) locis;

2) matrozis tauvotājs;

3) atbilstības vērtētājs (surveijers);

4) hidrogrāfijas speciālists;

5) kuģa aģents;

6) kuģu satiksmes operators.

23.pants. Prasības reglamentētajām profesijām civilās aviācijas jomā

(1) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1944.gada Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju atbilstošajiem personāla licencēšanas standartiem un ieteicamo praksi un Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) Lidojumu apkalpju kvalifikācijas prasībām (JAR—FCL), ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās civilās aviācijas jomā:

1) lidmašīnas pilots amatieris;

2) lidmašīnas komercpilots;

3) aviolīniju transportlidmašīnas pilots;

4) lidmašīnas pilots instruktors;

5) helikoptera pilots amatieris;

6) helikoptera komercpilots;

7) aviolīniju transporthelikoptera pilots;

8) helikoptera pilots instruktors;

9) planiera pilots;

10) planiera pilots instruktors;

11) gaisa balona pilots;

12) gaisa balona pilots instruktors;

13) stūrmanis;

14) lidotājs inženieris.

23.pants. Prasības reglamentētajām profesijām civilās aviācijas jomā

(1) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1944.gada Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju atbilstošajiem personāla sertificēšanas standartiem un ieteicamo praksi, Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) Lidojumu apkalpju kvalifikācijas prasībām (JAR – FCL) un gaisa kuģu tehniskās apkopes speciālistu kvalifikācijas prasībām (JAR – 66), ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās civilās aviācijas jomā:

1) pilots;

2) stūrmanis;

3) lidotājs radiotelefona operators;

4) lidotājs in ženieris;

5) gaisakuģu tehniskās apkopes speciālists.

(2) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1944.gada Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju atbilstošajiem personāla sertificēšanas standartiem un ieteicamo praksi, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību gaisa satiksmes vadības dispečera profesijā.

     

23.pants. Prasības reglamentētajām profesijām civilās aviācijas jomā

(1) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1944.gada Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju atbilstošajiem personāla sertificēšanas standartiem un ieteicamo praksi, Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) Lidojumu apkalpju kvalifikācijas prasībām (JAR – FCL) un gaisa kuģu tehniskās apkopes speciālistu kvalifikācijas prasībām (JAR – 66), ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās civilās aviācijas jomā:

1) pilots;

2) stūrmanis;

3) lidotājs radiotelefona operators;

4) lidotājs inženieris;

5) gaisa kuģu tehniskās apkopes speciālists.

(2) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1944.gada Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju atbilstošajiem personāla sertificēšanas standartiem un ieteicamo praksi, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību gaisa satiksmes vadības dispečera profesijā.

 

(2) Lai nodrošinātu iespēju Latvijas Republikā izsniegtos izglītības dokumentus un piešķirto profesionālo kvalifikāciju atzīt ārvalstīs, atbilstošās izglītības programmas un profesionālās sertifikācijas un licencēšanas kārtība atbilst starptautiskajos līgumos noteiktajām prasībām.

(3) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktajām prasībām, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību lidostas aviodrošības dienesta darbinieka profesijā.

(4) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktajām prasībām, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību aviācijas drošības uzraudzības inspektora profesijā.

(5) Lai Latvijas Republikā izsniegtos izglītības dokumentus un piešķirto profesionālo kvalifikāciju atzītu ārvalstīs, nodrošināma attiecīgās izglītības programmas un profesionālās sertifikācijas un licencēšanas kārtības atbilstība starptautiskajos līgumos noteiktajām prasībām.”

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

preciz. 4.daļa.

(3) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktajām prasībām, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību lidostas aviodrošības dienesta darbinieka profesijā.

(4) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktajām prasībām, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību civilās aviācijas drošības uzraudzības inspektora profesijā.

(5) Lai Latvijas Republikā izsniegtos izglītības dokumentus un piešķirto profesionālo kvalifikāciju atzītu ārvalstīs, nodrošināma attiecīgās izglītības programmas un profesionālās sertifikācijas un licencēšanas kārtības atbilstība starptautiskajos līgumos noteiktajām prasībām.”

24.pants. Prasības reglamentētajām profesijām lidostu darba jomā

(1) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1944.gada Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju atbilstošajiem personāla licencēšanas standartiem un ieteicamo praksi, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību gaisa satiksmes vadības dispečera vai gaisakuģu tehniskās apkopes personāla profesijās.

(2) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktajām prasībām, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību starptautiskas lidostas aviodrošības dienesta darbinieka profesijā.

7. Izslēgt 24.pantu.

     

7. Izslēgt 24.pantu.

25.pants. Prasības reglamentētajām profesijām bīstamo kravu pārvadājumu jomā

(1) Personas tiesības veikt drošības konsultanta (padomnieka) profesionālo darbību bīstamo kravu pārvadājumu organizēšanā pa autoceļiem, dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem apliecina profesionālās kvalifikācijas sertifikāts par profesijai atbilstošas programmas apguvi.

(2) Personas tiesības veikt bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības pasniedzēja darbību apliecina likumā noteiktie Latvijas Republikā izdotie izglītību vai profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

 

 

 

 

 

8. Aizstāt 25.panta pirmajā daļā vārdus “dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem” ar vārdiem “un dzelzceļiem”.

     

 

 

 

 

 

8. Aizstāt 25.panta pirmajā daļā vārdus “dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem” ar vārdiem “un dzelzceļiem”.

B sadaļa. Ārvalstnieku profesionālās kvalifikācijas atzīšana

----------------------------------------34.pants. Speciālās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmas piemērošana

(1) Ārvalstnieku speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro:

1) reglamentētajām profesijām, kurām profesionālās kvalifikācijas prasības nosaka Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi, tas ir, šādām profesijām:

a) jūrnieku profesijām,

b) civilās aviācijas un lidostu darbinieku profesijām;

2) reglamentētajām profesijām, kurām ārvalstīs ir noteiktas vienotas prasības, tas ir, šādām profesijām:

a) arhitekts,

b) ārsts,

c) zobārsts,

d) farmaceits,

e) māsa (medicīnas māsa),

f) vecmāte,

g) veterinārārsts,

h) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs,

i) autopārvadājumu vadītājs (administrators),

j) kravu un pasažieru pārvadātājs pa iekšzemes ūdensceļiem,

k) bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultants (padomnieks);

3) advokāta prakses tiesību atzīšanā.

------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izslēgt 34.panta pirmās daļas 2.punkta “j” apakšpunktu.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izslēgt 34.panta pirmās daļas 2.punkta “j” apakšpunktu.

51.pants. Ārvalstnieku profesionālās kvalifikācijas atzīšana autotransporta, jūrniecības un civilās aviācijas jomas profesijās

Autotransporta, jūrniecības, civilās aviācijas un lidostu darba jomas profesijās, kurām kvalifikācijas prasības nosaka Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi, ārvalstnieku profesionālo kvalifikāciju atzīst saskaņā ar šiem līgumiem.

10. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

“51.pants. Ārvalstnieku profesionālās kvalifikācijas atzīšana autotransporta, dzelzceļa, jūrniecības un civilās aviācijas jomas profesijās

Autotransporta, dzelzceļa, jūrniecības un civilās aviācijas jomas profesijās, kurām kvalifikācijas prasības nosaka Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi, ārvalstnieku profesionālo kvalifikāciju atzīst saskaņā ar šiem līgumiem.”

     

10. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

“51.pants. Ārvalstnieku profesionālās kvalifikācijas atzīšana autotransporta, dzelzceļa, jūrniecības un civilās aviācijas jomas profesijās

Autotransporta, dzelzceļa, jūrniecības un civilās aviācijas jomas profesijās, kurām kvalifikācijas prasības nosaka Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi, ārvalstnieku profesionālo kvalifikāciju atzīst saskaņā ar šiem līgumiem.”

52.pants. Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu profesionālās kvalifikācijas atzīšana pārējās transporta jomas profesijās

(1) Latvijas Republikā atzīst Eiropas Savienības dalībvalstīs izdotos diplomus, sertifikātus un citus profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas atbilst šajā likumā noteiktajām prasībām un ir atzīti Eiropas Kopienā, šādās transporta jomas profesijās:

1) starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

2) starptautisko kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

3) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

4) iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

5) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs;

6) bīstamu kravu pārvadājumu (visās transporta jomās) drošības konsultants (padomnieks);

7) kravu pārvadātājs pa iekšzemes ūdensceļiem;

8) iekšzemes ūdensceļu kravu un pasažieru maztonnāžas kuģa (kravnesība nepārsniedz 200 tonnas) vadītājs.

------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  52.pantā:

izslēgt pirmās daļas 6.punktā vārdus “(visās transporta jomās)”;

 

izslēgt pirmās daļas 7. un 8.punktu.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  52.pantā:

izslēgt pirmās daļas 6.punktā vārdus “(visās transporta jomās)”;

 

izslēgt pirmās daļas 7. un 8.punktu.

56.pants. Koordinācijas un informācijas funkcijas profesionālās kvalifikācijas savstarpējās atzīšanas jomā

(1) Ministru kabinets apstiprina profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru.

(2) Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinators:

1) koordinē to institūciju darbību, kuras izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības;

2) uztur sakarus ar Eiropas Komisiju un attiecīgajām ārvalstu institūcijām un nodrošina informācijas apmaiņu par normatīvajiem aktiem un atbildīgajām institūcijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā.

(3) Informācijas institūcijas funkcijas attiecībā uz tām reglamentētajām profesijām, kurām Latvijas Republikā vai ārvalstīs ir nepieciešama augstākā izglītība, veic Akadēmiskās informācijas centrs.

(4) Informācijas institūcijas pārējām reglamentētajām profesijām nosaka Ministru kabinets, nodrošinot vienotu sistēmu šā likuma 55., 56., 57. un 58.pantā noteikto prasību izpildei.

         

(5) Informācijas institūcijas savas darbības jomā:

1) nodrošina tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlas strādāt ārvalstīs, informāciju par attiecīgo valstu normatīvajiem aktiem, prasībām, informācijas institūcijām un kompetentām institūcijām reglamentēto profesiju jomā;

2) nodrošina ārvalstniekiem informāciju par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, profesionālās ētikas prasībām, akadēmiskajām un profesionālajām prasībām izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai reglamentēto profesiju jomā;

3) pieņem no pretendentiem šajā likumā noteiktos dokumentus kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai, lai viņi varētu darboties reglamentētajās profesijās;

4) sagatavo izziņas par pretendentu izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām;

5) nodod šā likuma 57.pantā noteiktajām institūcijām šīs daļas 3.punktā minētos dokumentus un 4.punktā minētās izziņas;

6) uztur sakarus ar kompetentām ārvalstu institūcijām, lai nodrošinātu savstarpēju informācijas apmaiņu reglamentēto profesiju jomā.

         

(6) Ja nepieciešams, informācijas institūcija sagatavo provizorisku izziņu un nosūta to institūcijai, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā profesijā, ekspertu komisijas izveidošanai. Ekspertu komisijas sastāvu nosaka institūcija, kas izsniedz kvalifikācijas atzīšanas apliecības, iekļaujot tajā arī informācijas institūcijas pārstāvjus. Ekspertu komisija savu atzinumu iesniedz institūcijai, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt 56.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Jūrniecības nozarē koordinatora jeb kompetentās personas iecelšanas kārtību un pienākumus nosaka 1978.gada Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un Latvijai saistošie šīs konvencijas grozījumi.”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt 56.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Jūrniecības nozarē koordinatora jeb kompetentās personas iecelšanas kārtību un pienākumus nosaka 1978.gada Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un Latvijai saistošie šīs konvencijas grozījumi.”