Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām

un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"

Izdarīt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. 18.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Autotransporta jomā reglamentētās profesijas, kurās minimālās prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets, ir šādas:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs;

3) starptautisko kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

4) starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

5) iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

6) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators).";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Jūrniecības jomā reglamentētās profesijas ir šādas:

1) kuģa kapteinis;

2) kuģa virsnieks;

3) ierindas jūrnieks, kuģa apkalpes loceklis;

4) jūrnieku praktiskās apmācības pasniedzējs (instruktors);

5) jūrnieku kompetences atbilstības vērtētājs;

6) locis;

7) matrozis tauvotājs;

8) atbilstības vērtētājs (surveijers);

9) hidrogrāfijas speciālists;

10) kuģa aģents;

11) kuģu satiksmes operators.";

izslēgt ceturto un piekto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Civilās aviācijas jomā reglamentētās profesijas ir šādas:

1) pilots;

2) stūrmanis;

3) lidotājs radiotelefona operators;

4) lidotājs inženieris;

5) gaisa satiksmes vadības dispečers;

6) gaisa kuģu tehniskās apkopes speciālists;

7) lidostas aviodrošības dienesta darbinieks;

8) civilās aviācijas drošības uzraudzības inspektors.";

aizstāt septītajā daļā vārdus "dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem" ar vārdiem "un dzelzceļiem".

2. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Prasības reglamentētajām profesijām autotransporta jomā

(1) Profesijai atbilstošas kompetences apliecība vai profesionālās kvalifikācijas sertifikāts ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās autotransporta jomā:

1) mehāniskā transportlīdzekļa vadītājs;

2) bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļa vadītājs;

3) starptautisko kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

4) starptautisko pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators);

5) iekšzemes kravu autopārvadājumu vadītājs (administrators);

6) iekšzemes pasažieru autopārvadājumu vadītājs (administrators).

(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto profesiju iegūšanai nepieciešamajos mācību priekšmetos nosaka tādas prasības, lai tos varētu apgūt personas, kuru zināšanas atbilst vispārējās pamatizglītības līmenim.

(3) Šā panta pirmās daļas 3., 4., 5. un 6.punktā minēto profesiju iegūšanai nepieciešamajos mācību priekšmetos nosaka tādas prasības, lai tos varētu apgūt personas, kuras ieguvušas vismaz vispārējo pamatizglītību un arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību."

3.  20.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists) instruktors;";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs."

4.  Izslēgt 21.pantu.

5.  Izteikt 22. un 23.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Prasības reglamentētajām profesijām jūrniecības jomā

(1) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1978.gada Starptautisko konvenciju par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un Latvijai saistošiem šīs konvencijas grozījumiem, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās jūrniecības jomā:

1) kuģa kapteinis;

2) kuģa virsnieks;

3) ierindas jūrnieks, kuģa apkalpes loceklis;

4) jūrnieku praktiskās apmācības pasniedzējs (instruktors);

5) jūrnieku kompetences atbilstības vērtētājs.

(2) Profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai profesijai atbilstošas kompetences apliecība ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās jūrniecības jomā:

1) locis;

2) matrozis tauvotājs;

3) atbilstības vērtētājs (surveijers);

4) kuģa aģents;

5) hidrogrāfijas speciālists;

6) kuģu satiksmes operators.

23.pants. Prasības reglamentētajām profesijām civilās aviācijas jomā

(1) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1944.gada Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju atbilstošajiem personāla sertificēšanas standartiem un ieteicamo praksi, Apvienoto aviācijas institūciju (JAA) Lidojumu apkalpju kvalifikācijas prasībām (JAR – FCL) un gaisa kuģu tehniskās apkopes speciālistu kvalifikācijas prasībām (JAR – 66), ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību šādās profesijās civilās aviācijas jomā:

1) pilots;

2) stūrmanis;

3) lidotājs radiotelefona operators;

4) lidotājs inženieris;

5) gaisa kuģu tehniskās apkopes speciālists.

(2) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar 1944.gada Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju atbilstošajiem personāla sertificēšanas standartiem un ieteicamo praksi, ir obligāts priekšnoteikums, lai persona būtu tiesīga veikt darbību gaisa satiksmes vadības dispečera profesijā.

(3) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktajām prasībām, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību lidostas aviodrošības dienesta darbinieka profesijā.

(4) Atbilstība profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas saskaņotas ar Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteiktajām prasībām, ir obligāts priekšnoteikums tam, lai persona būtu tiesīga veikt darbību aviācijas drošības uzraudzības inspektora profesijā.

(5) Lai Latvijas Republikā izsniegtos izglītības dokumentus un piešķirto profesionālo kvalifikāciju atzītu ārvalstīs, nodrošina atbilstošās izglītības programmas un profesionālās sertifikācijas un licencēšanas kārtības atbilstību starptautiskajos līgumos noteiktajām prasībām."

6. Izslēgt 24.pantu.

7. Aizstāt 25.panta pirmajā daļā vārdus "dzelzceļiem un iekšzemes ūdensceļiem" ar vārdiem "un dzelzceļiem".

8. Izslēgt 34.panta pirmās daļas 2.punkta "j" apakšpunktu.

9. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

"51.pants. Ārvalstnieku profesionālās kvalifikācijas atzīšana autotransporta, dzelzceļa, jūrniecības un civilās aviācijas jomas profesijās

Autotransporta, dzelzceļa, jūrniecības un civilās aviācijas jomas profesijās, kurām kvalifikācijas prasības nosaka Latvijas Republikai saistošie starptautiskie līgumi, ārvalstnieku profesionālo kvalifikāciju atzīst saskaņā ar šiem līgumiem."

10.  52.pantā:

izslēgt pirmās daļas 6.punktā vārdus "(visās transporta jomās)";

izslēgt pirmās daļas 7. un 8.punktu.

11. Papildināt 56.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Jūrniecības nozarē koordinatora jeb kompetentās personas iecelšanas kārtību un pienākumus nosaka 1978.gada Starptautiskā konvencija par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un Latvijai saistošie šīs konvencijas grozījumi."

 

 

Satiksmes ministrs

R.Zīle

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām

profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašlaik spēkā esošā likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” atsevišķas normas nav saskaņotas ar citiem spēkā esošajiem transporta nozaru darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī Latvijas Republikai saistošām starptautiskām tiesību normām.

Turklāt, Latvijas sarunās ar Eiropas Savienību puses ir vienojušās, ka Latvijā nav iekšējo ūdensceļu Eiropas Savienības izpratnē. Līdz ar to nepieciešams novērst termina “iekšzemes ūdensceļi” lietošanu likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.

Tiek precizētas arī reglamentētās profesijas aviācijas, jūrniecības un dzelzceļa jomā. Likumprojekta grozījumiem ir pakļauti aptuveni 80 000 autotransporta, aviācijas, dzelzceļa un jūrniecības nozaru profesijās strādājošie.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta mērķis ir, izdarot grozījumus likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, saskaņot iepriekš minēto likumu ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē transporta nozaru darbību (piemēram, Ceļu satiksmes likums, likums “Par aviāciju”), kā arī ar starptautisko tiesību normu prasībām, un pilnībā atrisināt radušās problēmas.

Grozījumi likumprojektā precizē reglamentētās profesijas autotransporta, jūrniecības, dzelzceļa un aviācijas nozarē, kā arī novērš termina „iekšzemes ūdensceļi” lietošanu, jo Latvijā nav iekšējie ūdeņi Eiropas Savienības izpratnē.

3. Cita informācija

 

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1.

 

Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

2

Likumprojekts šo jomu neskar

3

Likumprojekts šo jomu neskar

4

Likumprojekts šo jomu neskar

5

Likumprojekts šo jomu neskar

6

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

         

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 

 

Papildus jāizdara grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos Nr.300 „Noteikumi par informācijas institūcijām” attiecībā uz reglamentētajām profesijām”, Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumos Nr.337 „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”.

2. Cita informācija

 

 

 

 

 

Bez tam, nepieciešams izdarīt grozījumus Labklājības ministrijas 1998.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.246 „Par Profesiju klasifikatora apstiprināšanu”.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

 

 

 

 

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

Likumprojekts šo jomu neskar

 

5. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 

 

 

 

Konsultācijas notikušas ar Latvijas auto moto biedrību, Latvijas Dzelzceļnieku biedrību un Rīgas tehniskās universitātes Autotransporta institūtu

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Minētās organizācijas atbalsta likumprojekta tālāko virzību

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšana nav notikusi

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Jaunas valsts un pašvaldību institūcijas netiek radītas

 

 

 

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

 

 

 

 

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

 

 

Likumprojekts indivīda tiesības neierobežo. Indivīds savas tiesības var aizstāvēt vispārējā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

4. Cita informācija

 

 

 

 

 

Satiksmes ministra vietā –

reģionālās attīstības un

pašvaldību lietu ministrs I. Gaters

 

856, 2002.11.28. 9:11

M. Ūdris, 7028267

(Madars_Udris@sam.gov.lv)

 

Vizas:

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Par projektu atbildīgā amatpersona

V. Legzdiņš

A. Ļubļina

D. Andersone

M. Ūdris