27

27.05.2002.

 

LATVIJAS REPUBLIKAS

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

 

Saeimas deputāti iesniedz izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Valsts sociālo apdrošināšanu”.

Pielikumā:

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Valsts sociālo apdrošināšanu” uz divām lapām;

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par Valsts sociālo apdrošināšanu” anotācija uz trijām lapām;

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par Valsts sociālo apdrošināšanu”.

Izdarīt likumā “Par Valsts sociālo apdrošināšanu “(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998 nr. 15; 1999 nr. 24; 2001 nr. 15; 2001 nr. 17; 2002 nr. 14; 2003 nr. 9;.) šādus grozījumus:

 

Izteikt likuma 6. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Darba ņēmēji, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai. Darba ņēmēji, kuri ir I un II grupas invalīdi, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, darba negadījumu apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.”

Izteikt likuma 6. panta devīto daļu šādā redakcijā:

“(9) Iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka, kuri sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai. Iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka, kuri ir I vai II grupas invalīdi, ir pakļauti pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, un apdrošināšanai pret bezdarbu.”

Izteikt likuma 20. panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu, kas jāveic par katru darba ņēmēju, kurš:

1) sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba devējam valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai;

2) ir I vai II grupas invalīds, reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba devējam valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, darba negadījumu apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

(4) Darba devējs aprēķina obligāto iemaksu, kas jāveic darba ņēmējam, kurš:

1) sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba ņēmējam valsts pensiju apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai;

2) ir I vai II grupas invalīds, reizinot iemaksu objektu ar obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta darba ņēmējam valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.”

Izteikt likuma 20. panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka:

1) aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai;

2) ja šis darba ņēmējs sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai;

3) ja šis darba ņēmējs ir I vai II grupas invalīds, aprēķina obligāto iemaksu, reizinot obligāto iemaksu objektu ar šā likuma 18.pantā noteikto obligāto iemaksu likmi, izņemot likmi, kāda noteikta darba negadījumu apdrošināšanai.”

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par Valsts sociālo apdrošināšanu””

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

I un II grupas invalīdiem ir tiesības uz bezdarbnieka statusu, taču nav tiesību saņemt bezdarbnieku pabalstu, jo invalīdi netiek apdrošināti bezdarba gadījumam

 

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Likumā “Par Valsts sociālo apdrošināšanu” jāparedz 1. un 2. grupas invalīdu apdrošināšana bezdarba gadījumam, lai nodrošinātu šo personu normālu sociālo funkcionēšanu, nepieļaujot gadījumus, kad zaudējot darbu, invalīds paliek bez iztikas līdzekļiem.

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst.Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar

       

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

IV. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jāmaina MK noteikumi kuri nosaka Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa Valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2003 gadā.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Notikušas konsultācijas gan ar valsts, gan nevalstiskajām organizācijām, tajā skaitā invalīdu organizācijām.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Izstrādājot likuma “Par Valsts un pašvaldību sociālo apdrošināšanu” grozījumus, ir ņemti vērā valsts un nevalstisko invalīdu organizāciju iesniegtie priekšlikumi. Invalīdu organizācijas atbalsta likuma grozījumus.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Veiktas iedzīvotāju aptaujas, rezultāts pozitīvs

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas netiek radītas.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

Likumā noteiktajā kārtībā.