Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2003. gada 29. maijā

Nr.9/1- 149

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts “Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā “

/reģ.nr. 270; dok.nr. 794 /;

 

 

2. Likumprojekts “Par Konvenciju Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai ”;

/ reģ. 260; dok.nr. 753 /;

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā

Izdarīt Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 21.nr.; 2003, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdus "ierēdņa kandidāts" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdus "likums "Par valsts civildienestu"" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts civildienesta likums" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Darba likumu kodekss" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Darba likums" (attiecīgā locījumā).

4. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Personas, kuras pilda diplomātisko un konsulāro dienestu un ieņem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatus

(1) Diplomātisko un konsulāro dienestu pilda personas, kuras ieņem ierēdņu amatus Ārlietu ministrijas centrālajā aparātā vai diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs (turpmāk – diplomātiskā un konsulārā dienesta amati) un kurām tiek piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar šā likuma 9., 10., 11. un 12.pantu. Diplomātisko un konsulāro dienestu pilda arī personas, kurām iepriekš piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar šā likuma 9. un 12.pantu un kuras veic valsts augstāko amatpersonu (Valsts prezidenta, Ministru prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja) ārlietu padomnieku funkcijas.

(2) Ministru kabinets var noteikt diplomātiskā un konsulārā dienesta amatus, kādus var ieņemt personas, kuras nav ierēdņi. Šādā gadījumā ar minētajām personām noslēdzams attiecīgs darba līgums.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās personas turpmāk šā likuma tekstā tiek sauktas – diplomāti.

(4) Personas, kuras ieņem amatus Ārlietu ministrijas centrālajā aparātā vai diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, bet kurām nav piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar likumu, veic diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu vai darbinieku funkcijas. Diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi un darbinieki var tikt pieņemti diplomātiskajā un konsulārajā dienestā un iecelti amatā saskaņā ar šā likuma 7. un 12.pantu.

(5) Personas, kuras nav ierēdņi, var pildīt konsulāro un diplomātisko dienestu un ieņemt diplomātiskā un konsulārā dienesta amatus, ja šīs personas ir Latvijas Republikas pilsoņi un nav vai nav bijušas PSRS vai LPSR Valsts drošības komitejas štata darbinieki vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieki."

5. Papildināt 4.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ir Ārlietu ministrijas struktūrvienības."

6. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Pretendentu atbilstības pārbaude un pieņemšana diplomātiskajā un konsulārajā dienestā un ierēdņu amatos

(1) Uz atašeja diplomātiskajam rangam atbilstīgajām diplomātiskā un konsulārā dienesta amata vietām Ārlietu ministrija izsludina atklātu pretendentu konkursu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Konkursa izsludināšana notiek atbilstoši Valsts civildienesta likuma 8.panta otrās un trešās daļas nosacījumiem.

(2) Pretendentu atbilstību diplomātiskā un konsulārā dienesta amata vietām izvērtē Pretendentu atlases un vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisiju izveido un apstiprina Ārlietu ministrijas valsts sekretārs.

(3) Ieceļot pretendentu amatā, viņam nosaka pārbaudes laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Pretendentam, kas tiek iecelts ierēdņa amatā pirmo reizi, nosaka pārbaudes laiku uz sešiem mēnešiem.

(4) Pirms pārbaudes laika beigām Ārlietu ministrijas Atestācijas komisija (turpmāk – Atestācijas komisija) lemj par pretendenta atbilstību amatam. Ja Atestācijas komisija pieņēmusi lēmumu par pretendenta atbilstību amatam, tā ierosina ārlietu ministram piešķirt pretendentam atašeja rangu un Ārlietu ministrijas valsts sekretāram – iecelt pretendentu attiecīgajā amatā.

(5) Ja Atestācijas komisija lēmumu par pretendenta atbilstību amatam nepieņem, tad, pārbaudes laika termiņam beidzoties, pretendents tiek atlaists no darba kā pārbaudes laiku neizturējis.

(6) Atestācijas komisijas sastāvu izveido un ar rīkojumu apstiprina ārlietu ministrs. Atestācijas komisija izskata jautājumus par pretendentu un ierēdņu atbilstību diplomātiskajam dienestam, par diplomātu un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku pārcelšanu amatā, par diplomātiskā ranga paaugstināšanu, pazemināšanu, atņemšanu vai saglabāšanu, par diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.

(7) Ārlietu ministrs apstiprina Atestācijas komisijas nolikumu un instrukciju par pretendentu atlases kārtību atklātā konkursā pretendentu atlasei diplomātiskajam un konsulārajam dienestam.

(8) Pretendentu atbilstības pārbaude ierēdņa amatam un iecelšana ierēdņa amatā notiek atbilstoši Valsts civildienesta likumam."

7. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšana un mācības

(1) Atestācijas komisija novērtē diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku darbību un tās rezultātus, ja diplomāts, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdnis vai darbinieks pieteicies slēgtā konkursā uz jaunu amatu (dienesta vietu), ja Atestācijas komisijai ir nepieciešams pieņemt lēmumu par diplomāta, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņa vai darbinieka pārcelšanu no vienas pārstāvniecības ārvalstī uz citu pārstāvniecību ārvalstī, kā arī pirms lēmuma pieņemšanas par diplomātiskā ranga paaugstināšanu. Atestācijas komisija var noteikt arī citus iemeslus diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanai.

(2) Ārlietu ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto ierēdņu darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtību un ievērojot diplomātiskā un konsulārā dienesta specifiku, izdod instrukciju par diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtību.

(3) Diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku mācības organizē Ārlietu ministrija."

8. Izteikt 9.panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Diplomātu amati un diplomātiskie rangi".

9. Aizstāt 11.pantā vārdu "militārais" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "aizsardzības" (attiecīgā locījumā).

10. Izteikt 12.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Slēgtajā konkursā piedalās diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi un darbinieki."

11. 15.pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ārlietu ministrijas pārziņā ieskaita arī tos diplomātus, kuri pārceļas līdzi dzīvesbiedram – diplomātam, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdnim vai darbiniekam – uz dienesta vietu pārstāvniecībā ārvalstī. Šajā gadījumā diplomātiskais rangs tiek saglabāts uz visu dzīvesbiedra dienesta laiku ārvalstīs.

(4) Ārlietu ministrijas pārziņā uz laiku līdz pieciem gadiem pēc Atestācijas komisijas ieteikuma var ieskaitīt diplomātus, kuri ir apstiprināti darbā starptautiskajās organizācijās, kurās Latvijas Republika ir dalībvalsts.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par piekto daļu.

12. Papildināt 16.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) uz laiku, kamēr diplomāts ir Ārlietu ministrijas pārziņā saskaņā ar šā likuma 15.pantu."

13. 17.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus "7.panta ceturtajā daļā" ar vārdiem "7.panta piektajā daļā";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ja diplomāts, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdnis vai darbinieks neizpilda ārlietu ministra vai Ārlietu ministrijas valsts sekretāra rīkojumu par pārcelšanu no vienas dienesta vai amata vietas uz citu."

14. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Diplomātiem, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem noteiktie ierobežojumi, tiesības un garantijas".

15. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Ierobežojumi piedalīties uzņēmējdarbībā

Ierobežojumus piedalīties uzņēmējdarbībā, kā arī citus ierobežojumus attiecībā uz diplomātiem, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem nosaka speciāls likums."

16. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi un darbinieki saņem mēnešalgas, pabalstus, piemaksas un prēmijas saskaņā ar Valsts civildienesta likumu vai Latvijas Darba likumu tiktāl, ciktāl tās nenosaka šis likums. Ierēdņi, kuriem piešķirts diplomātiskais rangs, saņem piemaksu par diplomātisko rangu Ministru kabineta noteiktajā apmērā.";

izslēgt otro daļu.

17. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Pabalsti un kompensācijas

(1) Dodoties uz dienesta vai amata vietu ārvalstīs un atgriežoties no tās, kā arī dodoties kārtējā atvaļinājumā uz Latviju un atgriežoties dienesta vai amata vietā, diplomātam, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdnim vai darbiniekam un viņa laulātajam, kā arī nepilngadīgajiem bērniem (turpmāk – ģimenes locekļi) tiek kompensēti ceļa un pārcelšanās izdevumi saskaņā ar Ārlietu ministrijas valsts sekretāra apstiprinātu instrukciju. Specializētajiem atašejiem ceļa un pārcelšanās izdevumi tiek kompensēti saskaņā ar nozares ministrijas valsts sekretāra apstiprinātu instrukciju.

(2) Laikā, kad diplomāts, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdnis vai darbinieks vai specializētais atašejs dienestu pilda ārvalstīs, viņam tiek noteikti šādi pabalsti:

1) algas pabalsts par dienestu ārvalstīs;

2) pabalsts par dzīvesbiedra uzturēšanos ārvalstīs;

3) pabalsts par bērna uzturēšanos ārvalstīs;

4) pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstīs;

5) pabalsts dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai.

(3) Laikā, kad diplomāts, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdnis vai darbinieks vai specializētais atašejs dienestu pilda ārvalstīs, viņam tiek kompensēti šādi izdevumi:

1) dzīvokļa īres un komunālie izdevumi;

2) bērnu skolas izdevumi.

(4) Šā panta otrajā un trešajā daļā minēto pabalstu un izdevumu kompensāciju apmērus un izmaksas kārtību atbilstoši dienesta vietas specifiskajiem apstākļiem ārvalstīs nosaka Ministru kabinets."

18. Izslēgt 21.pantu.

19. 22.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"Veselības apdrošināšana, apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un garantijas";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ārlietu ministrija papildus likumā paredzētajai obligātajai sociālajai apdrošināšanai veic visu diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku veselības apdrošināšanu. Ārlietu ministrija veic diplomāta, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņa vai darbinieka apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku ģimenes locekļu veselības apdrošināšanu, ja dienesta vai amata izpildes vieta ir ārvalstīs. Apdrošināšanas apmēru nosaka Atestācijas komisija Ārlietu ministrijai piešķirtā budžeta ietvaros. Specializēto atašeju apdrošina nozares ministrija tai piešķirtā budžeta ietvaros.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Diplomāta, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņa vai darbinieka vai specializētā atašeja nāves gadījumā vai ja diplomāts, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdnis vai darbinieks vai specializētais atašejs gājis bojā, pildot dienesta vai amata pienākumus, viņa ģimene saņem Valsts civildienesta likumā noteikto pabalstu. Diplomāta, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņa vai darbinieka vai specializētā atašeja nāves gadījumā, pildot dienesta vai amata pienākumus ārvalstīs, viņa ģimene papildus Valsts civildienesta likumā noteiktajam pabalstam saņem vienreizēju pabalstu divu mēnešu algas pabalsta par dienestu ārvalstīs apmērā. Ja diplomāts, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdnis vai darbinieks vai specializētais atašejs gājis bojā, pildot dienesta vai amata pienākumus ārvalstīs, viņa ģimene papildus Valsts civildienesta likumā noteiktajam pabalstam saņem vienreizēju pabalstu desmit mēnešu algas pabalsta par dienestu ārvalstīs apmērā."

20. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Pabalstu, piemaksu un kompensāciju aplikšana ar nodokļiem

Šā likuma 20. un 22.pantā noteiktie pabalsti, piemaksas un kompensācijas netiek apliktas ar likumos paredzētajiem nodokļiem un citiem obligātajiem maksājumiem."

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Šā likuma 20.panta ceturtā daļa stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri, un tajā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2004.gada 1.janvārim. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās brīdim šā likuma 20.panta otrajā un trešajā daļā minēto pabalstu un izdevumu kompensāciju apmēru nosaka Ārlietu ministrijas valsts sekretārs atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem. Specializēto atašeju pabalstu un izdevumu kompensāciju apmēru līdz šīs normas spēkā stāšanās dienai nosaka nozares ministrijas valsts sekretārs atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem."

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ___________________.