Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Meliorācijas likums” trešajam lasījumam

Otr;ā lasījuma redakcija

(reģ. nr.268; dok. nr 1182)

pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

         

Meliorācijas likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Meliorācijas likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

     

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) zemes meliorācija – zemes uzlabošana, kas mazina klimatisko apstākļu nelabvēlīgo ietekmi un nodrošina dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

     

1) zemes meliorācija – zemes uzlabošana, kas mazina klimatisko apstākļu nelabvēlīgo ietekmi un nodrošina dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2) meliorācijas sistēma – specializētu būvju un ierīču kopums zemes ūdens režīma regulēšanai;

     

2) meliorācijas sistēma – specializētu būvju un ierīču kopums zemes ūdens režīma regulēšanai;

3) valsts meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma, kuras ekspluatāciju un uzturēšanu īsteno valsts;

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 1. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) valsts meliorācijas sistēma – valstij piederoša meliorācijas sistēma, kuras ekspluatāciju un uzturēšanu īsteno valsts;

Atbalstīt

3) valsts meliorācijas sistēma – valstij piederoša meliorācijas sistēma, kuras ekspluatāciju un uzturēšanu īsteno valsts;

       

4) pašvaldības meliorācijas sistēma – pašvaldībai piederoša meliorācijas sistēma, kuras ekspluatāciju un uzturēšanu īsteno pašvaldība ;

4) koplietošanas meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu divos vai vairākos zemes īpašumos vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē;

2

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 1. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) ) koplietošanas meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu divos vai vairākos zemes īpašumos vai tiesiskajos valdījumos esošajās zemēs;

Atbalstīt

Izteikt kā 5. punktu.

5) ) koplietošanas meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu divos vai vairākos zemes īpašumos vai tiesiskajos valdījumos esošajās zemēs;

5) viena īpašuma meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu vienā zemes īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē;

3

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 1. panta 5. punktu kā 6. punktu.

Atbalstīt

6) viena īpašuma meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma, kura regulē ūdens režīmu vienā zemes īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē;

6) pašvaldības meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma, kuras ekspluatāciju un uzturēšanu īsteno pašvaldība;

4

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 1. panta 6. punktu kā 4. punktu, attiecīgi mainot punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“4) pašvaldības meliorācijas sistēma – meliorācijas sistēma, kuras ekspluatāciju un uzturēšanu īsteno pašvaldība atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem;

Atbalstīt daļēji

 
 

5

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 1. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) pašvaldības meliorācijas sistēma – pašvaldībai piederoša meliorācijas sistēma, kuras ekspluatāciju un uzturēšanu īsteno pašvaldība ;”

Atbalstīt

Skatīt ierakstu tabulas 5. ailē.

 

7) meliorācijas sistēmu ekspluatācija – meliorācijas sistēmu izmantošana projektētajiem mērķiem;

     

7) meliorācijas sistēmu ekspluatācija – meliorācijas sistēmu izmantošana projektētajiem mērķiem;

8) meliorācijas sistēmu uzturēšana – meliorācijas sistēmu uzraudzības un kopšanas darbu komplekss, kas nodrošina to normālu darbību un saglabāšanu;

     

8) meliorācijas sistēmu uzturēšana – meliorācijas sistēmu uzraudzības un kopšanas darbu komplekss, kas nodrošina to normālu darbību un saglabāšanu;

9) melioratīvā hidrometrija – ūdensteču, ūdenstilpju un meliorācijas sistēmu ūdens režīma sistemātiski novērojumi un mērījumi hidrometriskajos posteņos, kā arī iegūto datu apstrāde.

     

9) melioratīvā hidrometrija – ūdensteču, ūdenstilpju un meliorācijas sistēmu ūdens režīma sistemātiski novērojumi un mērījumi hidrometriskajos posteņos, kā arī iegūto datu apstrāde.

2.pants. Šā likuma mērķis ir valsts, pašvaldības un zemes īpašnieku vai lietotāju interesēs nodrošināt meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu un to pārvaldi lauku apvidu un pilsētu zemēs.

6

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Šā likuma mērķis ir valsts, pašvaldības un zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju interesēs veicināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu un to pārvaldi lauku apvidu un pilsētu zemēs.”

Atbalstīt daļēji

 
 

7

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2. pants. Šā likuma mērķis ir veicināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu un pārvaldi lauku apvidu un pilsētu zemēs.”

Atbalstīt

2. pants. Šā likuma mērķis ir veicināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, nodrošinot meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju, uzturēšanu un pārvaldi lauku apvidu un pilsētu zemēs.

3.pants. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības veikt zemes meliorāciju, ievērojot normatīvajos aktos par meliorācijas sistēmu būvniecību noteiktās prasības, un pienākums ekspluatēt un uzturēt meliorācijas sistēmas atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

     

3.pants. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības veikt zemes meliorāciju, ievērojot normatīvajos aktos par meliorācijas sistēmu būvniecību noteiktās prasības, un pienākums ekspluatēt un uzturēt meliorācijas sistēmas atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

4.pants. Meliorētajās zemēs būvju un komunikāciju būvniecībai, ieskaitot rekonstrukciju, renovāciju un restaurāciju, nepieciešams Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – Dienests) un zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstveidā noformēts saskaņojums.

     

4.pants. Meliorētajās zemēs būvju un komunikāciju būvniecībai, ieskaitot rekonstrukciju, renovāciju un restaurāciju, nepieciešams Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – Dienests) un zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstveidā noformēts saskaņojums.

5.pants. Būvju un komunikāciju būvniecība, ieskaitot rekonstrukciju vai renovāciju, meliorētajās zemēs vai ārpus tām nedrīkst pasliktināt zemes ūdens režīmu un meliorācijas sistēmu darbību.

     

5.pants. Būvju un komunikāciju būvniecība, ieskaitot rekonstrukciju vai renovāciju, meliorētajās zemēs vai ārpus tām nedrīkst pasliktināt zemes ūdens režīmu un meliorācijas sistēmu darbību.

6.pants. Zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji kopīgi nodrošina koplietošanas meliorācijas sistēmu projektēšanu un būvdarbus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     

6.pants. Zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji kopīgi nodrošina koplietošanas meliorācijas sistēmu projektēšanu un būvdarbus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.pants. Meliorācijas sistēmas atkarībā no to iedarbības uz zemes ūdens režīmu iedala šādi:

     

7.pants. Meliorācijas sistēmas atkarībā no to iedarbības uz zemes ūdens režīmu iedala šādi:

1) nosusināšanas sistēma – specializētu būvju kopums zemes nosusināšanai;

     

1) nosusināšanas sistēma – specializētu būvju kopums zemes nosusināšanai;

2) apūdeņošanas sistēma – specializētu būvju un ierīču kopums zemes apūdeņošanai;

     

2) apūdeņošanas sistēma – specializētu būvju un ierīču kopums zemes apūdeņošanai;

3) divpusējās darbības meliorācijas sistēma – nosusināšanas sistēma, kas izmantojama arī zemes apūdeņošanai.

     

3) divpusējās darbības meliorācijas sistēma – nosusināšanas sistēma, kas izmantojama arī zemes apūdeņošanai.

8.pants. Meliorācijas sistēmas atbilstoši meliorācijas kadastra datiem, kā arī atkarībā no to ekspluatācijas un uzturēšanas iedala šādi:

     

8.pants. Meliorācijas sistēmas atbilstoši meliorācijas kadastra datiem, kā arī atkarībā no to ekspluatācijas un uzturēšanas iedala šādi:

1) valsts meliorācijas sistēma;

     

1) valsts meliorācijas sistēma;

2) pašvaldības meliorācijas sistēma.

     

2) pašvaldības meliorācijas sistēma.

3) koplietošanas meliorācijas sistēma;

     

3) koplietošanas meliorācijas sistēma;

4) viena īpašuma meliorācijas sistēma;

     

4) viena īpašuma meliorācijas sistēma;

9.pants. Kārtību, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai to izmantošanas tiesību ierobežošanu, nosaka Ministru kabinets.

     

9.pants. Kārtību, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai to izmantošanas tiesību ierobežošanu, nosaka Ministru kabinets.

II nodaļa

     

II nodaļa

Meliorācijas sistēmu valsts pārvalde

     

Meliorācijas sistēmu valsts pārvalde

         

10.pants. Meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas kontroli un valsts uzraudzību veic Dienests. Pašvaldība ar saistošiem noteikumiem reglamentē meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību un to pārvaldi savā teritorijā.

8

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 10. panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Pašvaldība ar saistošiem noteikumiem ir tiesīga reglamentēt meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtību un to pārvaldi savā teritorijā.”

Neatbalstīt

 
 

9

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt 10. panta otro teikumu .

Atbalstīt

10.pants. Meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas kontroli un valsts uzraudzību veic Dienests.

11.pants. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs dienesta amatpersonām un darbiniekiem, kuri veic meliorācijas sistēmu valsts pārvaldi, nodrošina iespēju piekļūt meliorācijas būvēm un ierīcēm, kas atrodas viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē .

     

11.pants. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Dienesta amatpersonām un darbiniekiem, kuri veic meliorācijas sistēmu valsts pārvaldi, nodrošina iespēju piekļūt meliorācijas būvēm un ierīcēm, kas atrodas viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē .

12.pants. Kārtību, kādā Dienests veic melioratīvās hidrometrijas darbus, nosaka zemkopības ministrs.

     

12.pants. Kārtību, kādā Dienests veic melioratīvās hidrometrijas darbus, nosaka zemkopības ministrs.

III nodaļa

III nodaļa

Meliorācijas kadastrs

     

Meliorācijas kadastrs

13.pants. Meliorācijas kadastra saturu un izveides kārtību, kā arī valsts meliorācijas sistēmas un koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Piederību pie valsts meliorācijas sistēmas nosaka, ņemot vērā ūdensnotekas garumu, sateces baseina lielumu un hidrotehniskās būves iespējamo avāriju sekas. Piederību pie koplietošanas meliorācijas sistēmas nosaka, ņemot vērā to zemes īpašumu vai tiesiskajā valdījumā esošo zemju skaitu, kuros zemes ūdens režīmu regulē attiecīgās būves un ierīces.

10

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

“Meliorācijas kadastra satura un izveides kārtību, kā arī meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Piederību pie valsts meliorācijas sistēmas nosaka, ņemot vērā ūdensnotekas garumu, sateces baseina lielumu un hidrotehniskās būves iespējamo avāriju sekas.Piederību pie pašvaldības meliorācijas sistēmas savā administratīvajā teritorijā nosaka pašvaldības ar saistošiem noteikumiem.

Piederību pie koplietošanas meliorācijas sistēmas vai viena īpašuma meliorācijas sistēmas nosaka, ņemot vērā to zemes īpašumu vai tiesiskajā valdījumā esošo zemju skaitu, kuros zemes ūdens režīmu regulē attiecīgās būves un ierīces.

Atbalstīt daļēji

 
 

11

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

“(1)Meliorācijas kadastrā tiek ietverta informācija par jebkuru valsts, pašvaldības, fiziskās vai juridiskās personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu meliorācijas sistēmu. Meliorācijas kadastra saturu un izveides kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot valsts nozīmes meliorācijas sistēmas un koplietošanas meliorācijas sistēmas, kā arī viena īpašuma meliorācijas sistēmas statusa noteikšanu .

Atbalstīt

13. pants(1)Meliorācijas kadastrā tiek ietverta informācija par jebkuru valsts, pašvaldības, fiziskās vai juridiskās personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu meliorācijas sistēmu. Meliorācijas kadastra saturu un izveides kārtību nosaka Ministru kabinets, paredzot valsts nozīmes meliorācijas sistēmas un koplietošanas meliorācijas sistēmas, kā arī viena īpašuma meliorācijas sistēmas statusa noteikšanu .

   

(2) Piederību pie valsts nozīmes meliorācijas sistēmas nosaka, ņemot vērā ūdensnotekas garumu, sateces baseina lielumu un hidrotehniskās būves iespējamo avāriju sekas.”

 

(2) Piederību pie valsts nozīmes meliorācijas sistēmas nosaka, ņemot vērā ūdensnotekas garumu, sateces baseina lielumu un hidrotehniskās būves iespējamo avāriju sekas.

14.pants. (1) Dienests meliorācijas sistēmas reģistrē meliorācijas kadastrā. Meliorācijas kadastrā apkopo datus par meliorētās zemes izvietojumu, meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli, kā arī norāda šīs zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus.

   

Redakcionāli precizēts

14.pants. (1) Dienests meliorācijas sistēmas reģistrē meliorācijas kadastrā. Tajā apkopo datus par meliorētās zemes izvietojumu, meliorācijas sistēmu kvantitatīvo un kvalitatīvo stāvokli, kā arī norāda šīs zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus.

(2) Meliorācijas kadastra izveidošanai un uzturēšanai izmanto nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datus par zemes vienību robežām, zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kā arī kadastra apzīmējumiem.

     

(2) Meliorācijas kadastra izveidošanai un uzturēšanai izmanto nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datus par zemes vienību robežām, zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kā arī kadastra apzīmējumiem.

15.pants. Lai aktualizētu meliorācijas kadastru, Dienests vismaz reizi desmit gados inventarizē meliorācijas sistēmas.

     

15.pants. Lai aktualizētu meliorācijas kadastru, Dienests vismaz reizi desmit gados inventarizē meliorācijas sistēmas.

16.pants. Dienests izsniedz zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam meliorētās zemes un meliorācijas sistēmu uzskaites dokumentu – zemes īpašuma meliorācijas pasi.

     

16.pants. Dienests izsniedz zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam meliorētās zemes un meliorācijas sistēmu uzskaites dokumentu – zemes īpašuma meliorācijas pasi.

17.pants. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs mēneša laikā rakstveidā informē Dienestu par pārmaiņām meliorācijas sistēmās sava īpašuma vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes robežās.

     

17.pants. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs mēneša laikā rakstveidā informē Dienestu par pārmaiņām meliorācijas sistēmās sava īpašuma vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes robežās.

18.pants. Kārtību, kādā Dienests un valsts un pašvaldību iestādes apmainās ar meliorācijas kadastra informāciju, nosaka Ministru kabinets.

     

18.pants. Kārtību, kādā Dienests un valsts un pašvaldību iestādes apmainās ar meliorācijas kadastra informāciju, nosaka Ministru kabinets.

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

     

Meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana

19.pants. Valsts meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina Dienests. Pašvaldību meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgā pašvaldība.

12

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 19. pantu šādā redakcijā:

“Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu šim nolūkam paredzēto budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina Dienests.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

19. pants.Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu šim nolūkam paredzēto budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina Dienests.

 

13

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 19. panta otro teikumu kā 20. pantu, attiecīgi mainot tālāko pantu numerāciju.

Atbalstīt

20. pants. Pašvaldības meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgā pašvaldība.

20.pants. Koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.

     

21. pants. Koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.

21.pants. Viena īpašuma meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

     

22.pants. Viena īpašuma meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

22.pants. Ministru kabinets izdod meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus, nosakot prasības, kuras zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāievēro meliorācijas sistēmu izmantošanā, kopšanā un saglabāšanā.

     

23.pants. Ministru kabinets izdod meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus, reglamentējot prasības, kuras zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāievēro meliorācijas sistēmu izmantošanā, kopšanā un saglabāšanā.

V nodaļa

     

V nodaļa

Meliorācijas finansēšana

     

Meliorācijas finansēšana

23.pants. Valsts meliorācijas sistēmu būvniecību, ieskaitot rekonstrukciju un renovāciju, ekspluatāciju un uzturēšanu, finansē no šim nolūkam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

14

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 23. pantu kā 24. pantu šādā redakcijā:

“Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecību, ieskaitot rekonstrukciju un renovāciju, ekspluatāciju un uzturēšanu, finansē no šim nolūkam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.”

Atbalstīt

24. pants.Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecību, ieskaitot rekonstrukciju un renovāciju, ekspluatāciju un uzturēšanu, finansē no šim nolūkam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.”

 

15

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt likumprojektu ar jaunu 25. pantu šādā redakcijā:

“25. pants. Pašvaldības meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu finansē pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

daļēji

 
 

16

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt likumprojektu ar 25. pantu šādā redakcijā:

“25. pants.Pašvaldības meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu finansē pašvaldība.”

Atbalstīt

25. pants.Pašvaldības meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu finansē pašvaldība.

24.pants. (1) Koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu finansē attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji atbilstoši noteiktai maksai. Koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecību var finansēt arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no likumā par gadskārtējo valsts budžetu iedalītajiem šim nolūkam paredzētajiem lauksaimniecības subsīdiju un investīciju līdzekļiem.

17

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izslēgt panta pirmās daļas otro teikumu. Izteikt 24. pantu kā 26. pantu.

Atbalstīt

26.pants. (1) Koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu finansē attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji atbilstoši noteiktai maksai.

(2) Koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas aprēķina, to sadales un norēķinu kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

18

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Papildināt likumprojektu ar jaunu 27. pantu šādā redakcijā:

“27. pants. Viena īpašuma meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu finansē attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

27. pants. Viena īpašuma meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu finansē attiecīgās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

25.pants. Melioratīvo hidrometriju, meliorācijas praktiskās zinātnes pētījumus un izstrādes, nozares normatīvu (standartu) izstrādāšanu, meliorācijas sistēmu valsts pārvaldi un meliorācijas kadastra kārtošanu finansē no šim nolūkam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

19

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt 25. pantu kā 28. pantu.

Atbalstīt

28.pants. Melioratīvo hidrometriju, meliorācijas praktiskās zinātnes pētījumus un izstrādes, nozares normatīvu (standartu) izstrādāšanu, meliorācijas sistēmu valsts pārvaldi un meliorācijas kadastra kārtošanu finansē no šim nolūkam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par meliorāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 18./19.nr.).

     

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par meliorāciju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 18./19.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2004. gada 1. janvārim izdod šajā likumā minētos noteikumus.

20

Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre D.Lucaua

Izteikt pārejas noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Ministru kabinets līdz 2004. gada 1. maijam izdod šajā likumā minētos noteikumus.”

Atbalstīt

2. Ministru kabinets līdz 2004. gada 1. maijam izdod šajā likumā minētos noteikumus.