Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.267)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai trešajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

66.1 pants. Meliorācijas sistēmu un būvju saglabāšanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par meliorācijas sistēmu un būvju saglabāšanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, savlaicīga remonta vai kopšanas neveikšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

1. Izteikt 66.1 pantu šādā redakcijā:

"66.1 pants. Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšana un informācijas nesniegšana par izmaiņām meliorācijas sistēmās

Par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādas informācijas nesniegšanu Lauku atbalsta dienestam, kura saistīta ar izmaiņām sava zemes īpašuma vai tā lietojuma robežās esošajās meliorācijas sistēmās, –

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem."

     

1. Izteikt 66.1 pantu šādā redakcijā:

"66.1 pants. Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšana un informācijas nesniegšana par izmaiņām meliorācijas sistēmās

Par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādas informācijas nesniegšanu Lauku atbalsta dienestam, kura saistīta ar izmaiņām sava zemes īpašuma vai tā lietojuma robežās esošajās meliorācijas sistēmās, –

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem."

149.2 pants. Nesertificētu telekomunikāciju līdzekļu realizācija

Par nesertificētu telekomunikāciju līdzekļu realizāciju -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nesertificētos telekomunikāciju līdzekļus.

2. Izslēgt 149.2 pantu.

     

2. Izslēgt 149.2 pantu.

 

155.pants. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no desmit līdz piecsimt latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

Par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem -

uzliek naudas sodu pārdevējam no simt līdz divsimt latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par precēm un pakalpojumiem noteiktās cenu norādīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par samaksas par pirkumu vai pakalpojumu vai svara vai mēra nepareizu noteikšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par tādu preču piedāvāšanu vai pārdošanu, kurām nav iespējams identificēt ražotāju vai kuru marķējumā sniegtā informācija vai marķējuma izpildījums neatbilst normatīvo aktu prasībām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

3. 155.pantā:

izteikt piektās un sestās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"Par viltotu preču (izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus) piedāvāšanu vai pārdošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces."

1.

/Juridiskais birojs/

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

“155.pantā:

izteikt piektās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.”;

aizstāt sestās daļas sankcijā vārdu “simt” ar vārdiem “simt piecdesmit”.”

Atbalstīt

3. 155.pantā:

izteikt piektās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.”;

aizstāt sestās daļas sankcijā vārdu “simt” ar vārdiem “simt piecdesmit”.

155.5 pants. Preču derīguma termiņa neievērošana

Par tādu preču realizāciju, kurām beidzies derīguma termiņš vai kurām nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norādīts derīguma termiņš, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no desmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

4. Izteikt 155.5 pantu šādā redakcijā:

"155.5 pants. Preču derīguma termiņa neievērošana

Par tādu preču realizāciju vai izplatīšanu, kurām beidzies derīguma termiņš vai kurām nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norādīts derīguma termiņš, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

2.

 

 

 

 

3.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

 

 

/Juridiskā komisija/

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

“4. Papildināt 155.5 panta dispozīciju pēc vārda “realizāciju” ar vārdiem

“vai izplatīšanu”.

Atbalstīt daļēji Juridiskās komisijas priekšlikumā

Atbalstīt

4. Papildināt 155.5 panta dispozīciju pēc vārda “realizāciju” ar vārdiem

“vai izplatīšanu”.

 

5. Papildināt kodeksu ar 155.9, 155.10, 155.11 un 155.12 pantu šādā redakcijā:

"155.9 pants.  Izpārdošanas un cenu pazemināšanas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto izpārdošanas un cenu pazemināšanas noteikumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

4.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 155.9 pantā vārdu “piemērošanas” ar vārdu “uzlikšanas”.

Atbalstīt

pants redakcionāli precizēts

5. Papildināt kodeksu ar 155.9, 155.10, 155.11 un 155.12 pantu šādā redakcijā:

"155.9 pants.  Izpārdošanas un cenu pazemināšanas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos reglamentēto izpārdošanas un cenu pazemināšanas noteikumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

 

 

155.10 pants. Patērētāja kreditēšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto patērētāja kreditēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem.

5.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 155.10 pantā vārdu “piemērošanas” ar vārdu “uzlikšanas”.

Atbalstīt

 

pants redakcionāli precizēts

155.10 pants. Patērētāja kreditēšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos reglamentēto patērētāja kreditēšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem.

 

 

155.11 pants. Komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem.

6.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 155.11 pantā vārdu “piemērošanas” ar vārdu “uzlikšanas”.

Atbalstīt

 

pants redakcionāli precizēts

155.11 pants. Komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos reglamentēto komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem.

 

 

155.12 pants. Distances līgumu noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto distances līgumu noteikumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem."

7.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 155.12 pantā vārdu “piemērošanas” ar vārdu “uzlikšanas”.

Atbalstīt

pants redakcionāli precizēts

155.12 pants. Distances līgumu noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos reglamentēto distances līgumu noteikumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem."

163.1 pants. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas, realizācijas un marķēšanas noteikumu pārkāpšana

Par tādu dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu, kuriem nav proves zīmoga un valsts garantijas zīmes vai kuriem ir neatbilstošs vai viltots zīmogs (zīme), uzglabāšanu (atrašanos) izgatavošanas vai tirdzniecības (realizācijas) vietās, bet mazumtirdzniecībā - arī ar tirdzniecības telpām iekšēji saistītajās telpās, kā arī par šo izstrādājumu realizāciju vai nodošanu realizācijai -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

Par realizējamo dārgmetālu un dārgakmeņu nenodrošināšanu ar kvalitātes apliecībām -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nemarķētos dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot izgatavošanas un tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus.

6. Izteikt 163.1 pantu šādā redakcijā:

"163.1 pants. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provēšanas, zīmogošanas, marķēšanas un uzglabāšanas prasību pārkāpšana

Par dārgmetālu, dārgakmeņu vai to izstrādājumu provēšanas prasību vai dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas prasību pārkāpšanu –

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrsimt latiem.

Par neprovētu dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu uzglabāšanas prasību

pārkāpšanu –

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrsimt latiem.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

fiziskajām vai juridiskajām personām uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu marķēšanas prasību pārkāpšanu, –

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

fiziskajām vai juridiskajām personām uzliek naudas sodu no simt līdz četrsimt latiem."

     

6. Izteikt 163.1 pantu šādā redakcijā:

"163.1 pants. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provēšanas, zīmogošanas, marķēšanas un uzglabāšanas prasību pārkāpšana

Par dārgmetālu, dārgakmeņu vai to izstrādājumu provēšanas prasību vai dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas prasību pārkāpšanu –

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrsimt latiem.

Par neprovētu dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu uzglabāšanas prasību

pārkāpšanu –

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrsimt latiem.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

fiziskajām vai juridiskajām personām uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu marķēšanas prasību pārkāpšanu –

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

fiziskajām vai juridiskajām personām uzliek naudas sodu no simt līdz četrsimt latiem."

 

 

7. Papildināt kodeksu ar 163.2 pantu šādā redakcijā:

"163.2 pants. Darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem paredzēto saimnieciskās darbības vietu un dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrēšanas kārtības pārkāpšana

Par darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem paredzēto saimnieciskās darbības vietu un dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrēšanas kārtības

pārkāpšanu –

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

fiziskajām vai juridiskajām personām uzliek naudas sodu no simt līdz četrsimt latiem."

     

7. Papildināt kodeksu ar 163.2 pantu šādā redakcijā:

"163.2 pants. Darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem paredzēto saimnieciskās darbības vietu un dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrēšanas kārtības pārkāpšana

Par darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem paredzēto saimnieciskās darbības vietu un dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrēšanas kārtības

pārkāpšanu –

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

uzlikšanas, –

fiziskajām vai juridiskajām personām uzliek naudas sodu no simt līdz četrsimt latiem."

 

166.9 pants. Preču un pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšana

Par nepienācīgas kvalitātes preces vai pakalpojuma piedāvāšanu vai pārdošanu, izņemot likumā noteikto gadījumu, kad pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir informējis patērētāju par zemāku kvalitāti un patērētājs ir piekritis iegādāties šādu preci vai pakalpojumu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām — no desmit līdz piecsimt latiem.

Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas kvalitātes degvielas realizāciju -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot degvielu, kuras kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai bez konfiskācijas.

8. Izteikt 166.9 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem."

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

/Juridiskais birojs/

Izteikt likumprojekta 8.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 166.9 panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“166.9 pants. Noteiktām prasībām neatbilstošu preču un pakalpojumu

realizācija

Par normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām- līdz tūkstoš latiem.””

/Juridiskā komisija/

Papildināt 166.9 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu piedāvāšanu vai

pārdošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīs tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. 166.9 pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“166.9 pants. Noteiktām prasībām neatbilstošu preču un pakalpojumu

realizācija

Par normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu piedāvāšanu vai

pārdošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

166.11 pants. Patērētāja prasījuma pieņemšanas un izskatīšanas kārtības neievērošana, preču un pakalpojumu garantijas nosacījumu nepildīšana

Par patērētāja prasījuma attiecībā uz nepienācīgas kvalitātes preci vai pakalpojumu pieņemšanas vai izskatīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz piecsimt latiem.

Par preču vai pakalpojumu garantijas saistību nepildīšanu vai garantijas apjoma samazināšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

9. Izteikt 166.11 pantu šādā redakcijā:

"166.11  pants. Patērētāja prasījuma pieņemšanas un izskatīšanas kārtības neievērošana, preču un pakalpojumu garantijas nosacījumu nepildīšana

Par patērētāja prasījuma attiecībā uz līguma noteikumiem neatbilstošu preču vai pakalpojumu pieņemšanas vai izskatīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par preču vai pakalpojumu garantijas saistību nepildīšanu, garantijas apjoma samazināšanu vai termiņa saīsināšanu, vārda "garantija" vai cita līdzīgas nozīmes vārda lietošanu neatbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem."

10.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 166.11 pantā vārdu “piemērošanas” ar vārdu “uzlikšanas”.

Atbalstīt

9. Izteikt 166.11 pantu šādā redakcijā:

"166.11  pants. Patērētāja prasījuma pieņemšanas un izskatīšanas kārtības neievērošana, preču un pakalpojumu garantijas nosacījumu nepildīšana

Par patērētāja prasījuma attiecībā uz līguma noteikumiem neatbilstošu preču vai pakalpojumu pieņemšanas vai izskatīšanas kārtības neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par preču vai pakalpojumu garantijas saistību nepildīšanu, garantijas apjoma samazināšanu vai termiņa saīsināšanu, vārda "garantija" vai cita līdzīgas nozīmes vārda lietošanu neatbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem."

 

166.14 pants. Preču un pakalpojumu drošuma prasību neievērošana

Par normatīvajos aktos, normatīvtehniskajos dokumentos vai attiecīgi pilnvarotu valsts institūciju apstiprinātajos normatīvos noteikto preču vai pakalpojumu drošuma prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

Par viltotu vai normatīvi tehnisko dokumentu prasībām neatbilstošu alkoholisko dzērienu uzglabāšanu vai tirdzniecību -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latu, konfiscējot uzglabāšanas vai tirdzniecības (realizācijas) vietās esošos attiecīgā veida (nosaukuma) alkoholiskos dzērienus.

10. Izteikt 166.14 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par preču un pakalpojumu drošuma prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

11.

/Juridiskais birojs/

Izteikt likumprojekta 10.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 166.14 pantu šādā redakcijā:

“166.14 pants. Viltotu preču pārdošana

Par viltotu preču piedāvāšanu vai pārdošanu-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām- līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces.

Par viltotu alkoholisko dzērienu uzglabāšanu, piedāvāšanu vai pārdošanu-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šos alkoholiskos dzērienus.””

Atbalstīt

10. Izteikt 166.14 pantu šādā redakcijā:

“166.14 pants. Viltotu preču pārdošana

Par viltotu preču piedāvāšanu vai pārdošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces.

Par viltotu alkoholisko dzērienu uzglabāšanu, piedāvāšanu vai pārdošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šos alkoholiskos dzērienus.”

 

166.15 pants. Atbilstības novērtēšanai pakļauto preču nenodrošināšana ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem un to realizēšana bez atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem

Par atbilstības novērtēšanai pakļauto preču nenodrošināšanu ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem un to realizēšanu bez atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem, izņemot ārstniecības līdzekļu realizēšanu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

Par alkoholisko dzērienu uzglabāšanu bez to kvalitāti apliecinošiem dokumentiem vai bez norādes uz tiem un atbilstoša marķējuma tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, kā arī par normatīvo aktu prasībām neatbilstoši marķētu alkoholisko dzērienu realizāciju vai nodošanu realizācijai -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos alkoholiskos dzērienus vai bez konfiskācijas.

Par tabakas izstrādājumu nenodrošināšanu ar atbilstības sertifikātu vai tabakas izstrādājumu realizēšanu bez atbilstības sertifikāta vai bez norādes uz to -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus, kuriem nav izsniegts atbilstības sertifikāts, vai bez konfiskācijas.

11. Izteikt 166.15 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

     

11. Izteikt 166.15 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."

166.16 pants. Rakstveida līguma neslēgšana ar patērētāju un atteikuma tiesību nenodrošināšana patērētājam

Par rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai par noteiktās kārtības neievērošanu, slēdzot līgumu vai izpildot noslēgtu līgumu ar patērētāju, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

Par atteikuma tiesību nenodrošināšanu patērētājiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

12. Izteikt 166.16 pantu šādā redakcijā:

"166.16 pants. Uzraudzības iestādes lēmuma par netaisnīgu līguma noteikumu novēršanu nepildīšana vai lēmuma izpildes kārtības neievērošana, rakstveida līguma neslēgšana ar patērētāju un atteikuma tiesību nenodrošināšana patērētājam

Par uzraudzības iestādes lēmuma par netaisnīgu līguma noteikumu novēršanu nepildīšanu vai normatīvajos aktos noteiktās lēmuma izpildes kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem.

Par rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, par noteiktās kārtības neievērošanu, slēdzot līgumu vai izpildot noslēgtu līgumu ar patērētāju, par normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu līgumā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par atteikuma tiesību nenodrošināšanu patērētājam normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem."

12.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 166.16 pantā vārdu “piemērošanas” ar vārdu “uzlikšanas”.

Atbalstīt

12. Izteikt 166.16 pantu šādā redakcijā:

"166.16 pants. Uzraudzības iestādes lēmuma par netaisnīgu līguma noteikumu novēršanu nepildīšana vai lēmuma izpildes kārtības neievērošana, rakstveida līguma neslēgšana ar patērētāju un atteikuma tiesību nenodrošināšana patērētājam

Par uzraudzības iestādes lēmuma par netaisnīgu līguma noteikumu novēršanu nepildīšanu vai normatīvajos aktos noteiktās lēmuma izpildes kārtības neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem.

Par rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, par noteiktās kārtības neievērošanu, slēdzot līgumu vai izpildot ar patērētāju noslēgtu līgumu, par normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu līgumā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem.

Par atteikuma tiesību nenodrošināšanu patērētājam normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz piecsimt latiem."

171.pants. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kurās alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.

13. Aizstāt 171. panta pirmās daļas sankcijā vārdus “divdesmit pieciem” ar vārdu “piecdesmit”, bet otrā daļas sankcijā vārdu “piecdesmit” - ar vārdu “simt”.

     

13. Aizstāt 171. panta pirmās daļas sankcijā vārdus “divdesmit pieciem” ar vārdu “piecdesmit”, bet otrā daļas sankcijā vārdu “piecdesmit” – ar vārdu “simt”.

179.pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana vai nepildīšana

Par noteiktā kārtībā apstiprinātu noteikumu, normu un standartu pārkāpšanu, kuri paredz ugunsgrēka novēršanu, cilvēku drošības garantēšanu ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, tautsaimniecības objektu un apdzīvoto vietu nodrošināšanu ar ugunsdrošības līdzekļiem un ugunsdzēsības tehniku, kā arī par citu ugunsdrošības noteikumu un normu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

14. Izteikt 179.pantu šādā redakcijā:

"179.pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par tādu normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu, kas norādītas valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora sastādītajā priekšrakstā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem.

Par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora dotā rīkojuma apturēt vai ierobežot iestādes, organizācijas, komercsabiedrības, cita objekta, tā struktūrvienību vai iekārtu darbību, ēku un būvju celtniecību un ekspluatāciju vai produkcijas izlaidi nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem."

13.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 179.panta otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteiktajā termiņā-“.

Atbalstīt

14. Izteikt 179.pantu šādā redakcijā:

"179.pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem.

Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora noteiktajā

termiņā, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem.

Par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora dotā rīkojuma apturēt vai ierobežot iestādes, organizācijas, komercsabiedrības, cita objekta, tā struktūrvienību vai iekārtu darbību, ēku un būvju celtniecību un ekspluatāciju vai produkcijas izlaidi nepildīšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem."

190.10 pants. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm

Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot pamatdzīvesvietu, —

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

14.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 190.10 pantā vārdu “pamatdzīvesvietu” ar vārdu “dzīvesvietu”.

Atbalstīt

15. Aizstāt 190.10 pantā vārdu “pamatdzīvesvietu” ar vārdu “dzīvesvietu”.

 

 

15. Papildināt kodeksu ar 194.4 pantu šādā redakcijā:

“194.4 pants. Valsts robežas nelikumīga šķērsošana

Par valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

     

16. Papildināt kodeksu ar 194.4 pantu šādā redakcijā:

“194.4 pants. Valsts robežas nelikumīga šķērsošana

Par valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.-98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 131.1, 134., 134.1, 134.3, 135., 136., 137., 137.1, 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140.-142., 144., 148., 149., 149.1, 149. 2, 150., 152., 155., 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 167.1, 172., 172.1 pantā, 173.pantā, 174.3 panta pirmajā daļā, 176., 185.-190., 190.2, 190.3, 190.11, 190.12 , 194.3, 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202.-204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

16. Izslēgt 210.panta pirmajā daļā skaitli "149.2".

15.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa “190.3” ar skaitli “190.10”.

Atbalstīt

17. 210. panta pirmajā daļā

izslēgt skaitli "149.2" un

papildināt pēc skaitļa “190.3” ar skaitli “190.10”.

 

215.pants. Valsts ugunsdrošības uzraudzības iestādes

Valsts ugunsdrošības uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 120., 179. un 202.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts ugunsdrošības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas Republikas galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) vecākie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori - naudas sodu līdz simt latiem;

3) valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori - naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem.

17. Izteikt 215.pantu šādā redakcijā:

"215.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izskata šā kodeksa 179.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa vietnieki – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem;

2) pārējie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem."

     

18. Izteikt 215.pantu šādā redakcijā:

"215.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izskata šā kodeksa 179.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa vietnieki – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – līdz trīstūkstoš latiem;

2) pārējie valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem."

 

215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 155.1 - 155.3, 155.5, 155.6, 156., 156.1 - 156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 159., 159.4 - 159.6 pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 163.1, 165.2, 166., 166.2, 166.6 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20 pantā, 166.27, 166.32, 169.3, 190.7 un 201.10 - 201.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori un viņu vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, -

naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti  134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 190.7 un 201.10 - 201.18 pantā, -

naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pilnvarotas amatpersonas -

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

18. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli "163.1".

     

19. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli "163.1".

 

215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta pirmajā, otrajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 166.9 panta pirmajā daļā, 166.10, 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem pārtikas un ārstniecības līdzekļu apritē, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā) un 166.16 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra daļu vadītāji un reģionālo struktūrvienību vadītāji - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

3) Patērētāju tiesību aizsardzības centra vecākie inspektori un inspektori - naudas sodu līdz simt latiem."

19. 215.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un septītajā" ar vārdiem "septītajā un astotajā";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "155.5" ar skaitļiem "155.9, 155.10, 155.11, 155.12";

izteikt otrās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienību vadītāji - naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotās amatpersonas - naudas sodu līdz trīssimt latiem."

16.

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt likumprojekta 19.panta pirmo daļu.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 215.4 panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “166.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli un vārdiem “166.9 panta pirmajā un trešajā daļā”.

/Latvijas Pirmās partijas frakcija/

Papildināt 215.4 pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas, kas minētas šā panta otrajā daļā, gadījumos, kad savlaicīgi netiek izpildītas centra amatpersonu likumīgās prasības, ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šā kodeksa 175.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu.”

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

20. 215.4 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "155.5" ar skaitļiem "155.9, 155.10, 155.11, 155.12";

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus “166.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli un vārdiem “166.9 panta pirmajā un trešajā daļā”;

izteikt otrās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienību vadītāji – naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotās amatpersonas – naudas sodu līdz trīssimt latiem.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas, kas minētas šā panta otrajā daļā, gadījumos, kad netiek savlaicīgi izpildītas to likumīgās prasības, ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šā kodeksa 175.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu.”

230.pants. Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārais dienests izskata šā kodeksa 42.2, 46.1 (par pārkāpumiem veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu apritē), 78.1,102., 102.2, 103.3 , 103.6 ,105., 105.5, 106., 106.1, 106.2 , 107., 108., 108.1— 108.4 pantā, 155.panta pirmajā un otrajā daļā, 155.5, 166.2 pantā, 166.9 panta pirmajā daļā, 166.10 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā , 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Pārtikas un veterinārā dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors — naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) valsts vecākie pārtikas inspektori un valsts vecākie veterinārie inspektori — naudas sodu līdz tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) valsts vecākie sanitārie robežinspektori — naudas sodu līdz tūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

4) valsts pārtikas inspektori un valsts veterinārie inspektori — naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

5) valsts sanitārie robežinspektori — naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas amatpersonas ir kompetentas izskatīt šā kodeksa 42.2, 102.pantā, 102.2 panta otrajā daļā, 106., 106.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, 108., 108.1, 108.3, 108.4 pantā un 166.14 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, ja pārkāpums izdarīts uz valsts (muitas) robežas vai muitas noliktavās.

 

19.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 230. panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “166.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli un vārdiem “166.9 panta pirmajā un trešajā daļā”.

Atbalstīt

21. Aizstāt 230. panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “166.9 panta pirmajā daļā” ar skaitli un vārdiem “166.9 panta pirmajā un trešajā daļā”.

235.pants. Sakaru institūcijas

Satiksmes ministrijas Sakaru departaments izskata šā kodeksa 145. — 148., 149. — 149.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sakaru departamenta vārdā ir tiesīgs Sakaru departamenta direktors un viņa vietnieki.

20. Aizstāt 235.pantā pirmajā daļā skaitli "149.2" ar skaitli "149.1".

     

22. Aizstāt 235.panta pirmajā daļā skaitli "149.2" ar skaitli "149.1".

 

236.1 pants. Valsts proves uzraudzības inspekcija

Valsts proves uzraudzības inspekcija izskata šā kodeksa 163.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts proves uzraudzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts proves uzraudzības inspekcijas galvenais provētājs, daļu vadītāji un inspektori - naudas sodu līdz divsimt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu.

21. Izteikt 236.1 pantu šādā redakcijā:

"236.1 pants. Valsts proves uzraudzības inspekcija

Valsts proves uzraudzības inspekcija izskata šā kodeksa 163.1 un 163.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts proves uzraudzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki – brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Valsts proves uzraudzības inspekcijas daļu vadītāji un vecākie inspektori – brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt latiem."

     

23. Izteikt 236.1 pantu šādā redakcijā:

"236.1 pants. Valsts proves uzraudzības inspekcija

Valsts proves uzraudzības inspekcija izskata šā kodeksa 163.1 un 163.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts proves uzraudzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Valsts proves uzraudzības inspekcijas daļu vadītāji un vecākie inspektori – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz četrsimt latiem."

 

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:

1) tiesu izpildītāji - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 204.4, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10 - 201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.panta septītajā daļā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3 - 155.6 pantā, 155.8 pantā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 - 159.6, 163.1 panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15 pantā, 166.20, 169.3, 178. un 179.1 pantā;

3) Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes, reģionālo vides pārvalžu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju pilnvarotas amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 78.—80.2 un 88.4 pantā;

4) meža dienesta un Vides valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) (izslēgts ar 20.12.2001. likumu);

6) Valsts farmācijas inspekcijas amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 46.1, 102.2, 108.1, 108.3 pantā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 — 159.6, 163.1, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.10 pantā, 166.14 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.15 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 166.20, 169.3 un 201.10 — 201.15 pantā,

9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā, 146.2 panta otrajā daļā un 149.2 pantā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 102.pantā un 102.2 pantā;

11) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 103.3, 106., 106.1 un 155.5 pantā;

12) Datu valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 204.7 pantā;

13) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 166.31 pantā.

22. 304.pantā:

papildināt 2.punktu pēc vārda "septītajā" ar vārdiem "un astotajā";

izslēgt 2. punktā skaitli un vārdus "163.1 panta trešajā daļā";

izslēgt 8.punktā skaitli "163.1";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā un 146.1 panta otrajā un trešajā daļā;".

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&nbs p;

21.

 

 

 

 

 

22.

/Juridiskais birojs/

Izteikt likumprojekta 22.pantu šādā redakcijā:

“304.pantā:

izslēgt 2.punktā skaitli un vārdus “163.1 panta trešajā daļā”;

izslēgt 8.punktā skaitli “163.1” un aizstāt skaitli un vārdus “166.9 panta otrajā daļā” ar skaitli un vārdiem “166.9 panta otrajā un trešajā daļā”;

izslēgt 9.punktā skaitli un vārdus “un 149.2 pantā”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 304. panta 2. punktā skaitli un vārdus “163.1 panta trešajā daļā” ar skaitli un vārdiem “166.9 panta trešajā daļā”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 304. panta 2. punktu pēc skaitļa “166.15” ar skaitli “166.17”.

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

24. 304.pantā:

aizstāt 2.punktā skaitli un vārdus “163.1 panta trešajā daļā” ar skaitli un vārdiem “166.9 panta trešajā daļā”;

papildināt 2. punktu pēc skaitļa “166.15” ar skaitli “166.17”;

izslēgt 8.punktā skaitli “163.1”;

aizstāt 8. punktā skaitli un vārdus “166.9 panta otrajā daļā” ar skaitli un vārdiem “166.9 panta otrajā un trešajā daļā”;

izslēgt 9.punktā vārdus un skaitli “un 149.2 pantā”.

 

   

23.

/Juridiskā komisija/

Papildināt kodeksu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Kodeksa 12.1 pants, 210. panta trešā daļā, 238.1 panta pirmās daļas 4. punkts, 268. panta 6. punkts, 269. panta ceturtā daļa, 275. panta pirmās daļas 3. punkts, 275. panta trešā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275. panta otrajā daļā un 283. panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”.

Atbalstīt

25. Papildināt kodeksu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Kodeksa 12.1 pants, 210. panta trešā daļā, 238.1 panta pirmās daļas 4. punkts, 268. panta 6. punkts, 269. panta ceturtā daļa, 275. panta pirmās daļas 3. punkts, 275. panta trešā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275. panta otrajā daļā un 283. panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”.

   

24.

/Juridiskā komisija/

Papildināt ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2004. gada 1. janvārī.