Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt kodeksa tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Izteikt 66.1 pantu šādā redakcijā:

"66.1 pants. Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšana un informācijas nesniegšana par meliorācijas sistēmu izmaiņām

Par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādas informācijas nesniegšanu Lauku atbalsta dienestam, kura saistīta ar sava zemes īpašuma vai lietojuma robežās esošo meliorācijas sistēmu izmaiņām, –

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

aizsardzības ministrs

Ģ.V.Kristovskis

Normatīvā akta projekta Grozījums Administratīvo pārkāpumu kodeksā

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likumprojektā Meliorācijas likums zemes īpašniekam un lietotājam ir noteikts pienākums informēt Lauku atbalsta dienestu par izmaiņām meliorācijas sistēmās sava īpašuma un lietojuma robežās. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā nav noteikta atbildība par šīs tiesību normas nepildīšanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā ietverto grozījumu mērķis ir paredzēt administratīvo sodu zemes īpašniekiem un lietotājiem par likumprojektā Meliorācijas likums noteiktās informācijas nesniegšanu Lauku atbalsta dienestam, kura saistīta ar izmaiņām savas zemes meliorācijas sistēmās, kā arī saskaņot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa redakciju ar Meliorācijas likumā lietotajiem terminiem - meliorācijas sistēmu ekspluatācija un meliorācijas sistēmu uzturēšana.

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Neietekmē pašvaldību budžeta ieņēmumus. Prognozējamās soda naudas būtiski neietekmēs arī valsts budžeta ieņēmumus.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Neietekmē valsts budžeta un pašvaldību budžeta izdevumus.

3. Finansiālā ietekme

         

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

         

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

         

6. Cita informācija

         

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts tiek iesniegts izskatīšanai kopā ar likumprojektu Meliorācijas likums. Papildus izdot normatīvos aktus nav nepieciešams.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta ar esošās valsts institūcijas - Lauku atbalsta dienesta funkcijām.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Par likumprojekta ieviešanu sabiedrība tiks informēta ar publikāciju presē.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts jaunus ierobežojumus indivīdam neuzliek.

4. Cita informācija

 

 

Zemkopības ministrs M.Roze

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

S.Audzere

 

A.Zīriņš