Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Sēklu aprites likumā

Izdarīt Sēklu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 22.nr.; 2002, 69.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Lauku apskate

(1) Pēc sēklaudzētāju pieteikuma Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai – veic lauku apskati saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem un zemkopības ministra apstiprināto metodiku.

(2) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora lēmumu par lauku apskates rezultātiem var apstrīdēt triju darbdienu laikā, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministra vietā –

aizsardzības ministrs

Ģ.V.Kristovskis

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījums Sēklu aprites likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Administratīvā procesa likuma (stāsies spēkā ar 2003.gada 1.jūliju) 79.panta pirmajā daļā teikts, ka administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Attiecībā uz Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora lēmuma pieņemšanu par lauka apskates rezultātiem nepieciešams noteikt sevišķu lēmuma apstrīdēšanas termiņu, jo lauku apskati veic veģetācijas periodā tādā kultūraugu attīstības fāzē, kad vizuāli vislabāk saskatāmas šķirnes morfoloģiskās īpatnības, visprecīzāk nosakāma šķirnes tīrība. Šo fāžu ilgums ir 16 - 18 dienas. Agrīnās labību šķirnes sējumus mēneša laikā pēc lauku apskates jau parasti vāc.

Līdz ar to ir nepieciešams Sēklu aprites likumā paredzēt, ka Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora lēmumu par lauka apskates rezultātiem var apstrīdēt trīs darba dienu laikā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz, ka Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora lēmumu par lauka apskates rezultātiem var apstrīdēt trīs darba dienu laikā, iesniedzot sūdzību Valsts augu aizsardzības dienestam.

3. Cita informācija

-

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvais akts ietekmēs “graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšanas” nozari (pēc Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora (turpmāk - NACE) klase 01.11.).

Projekts neparedz tiešus ieguvumus juridiskajām un fiziskajām personām.

Projekts paredz netiešus ieguvumus - uzlabosies iespēja pārsūdzēt Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora lēmumu.

Normatīvā akta projekts neskar uzņēmēju tiešās un netiešās izmaksas, kā arī laika patēriņu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst. Ls

Rādītāji

2003.gads

Nākamie trīs gadi

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Neietekmē valsts budžeta un pašvaldību budžetu ieņēmumus.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Neietekmē valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumus.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins: valsts pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

-

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas notikušas ar Latvijas sēklaudzētāju asociāciju.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sēklaudzētāji projektu atbalsta.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Šā normatīvā akta izpildes kontroli veiks Valsts augu aizsardzības dienests.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiks sagatavota informācija presei un internetam.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Savas tiesības indivīds var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

-

 

Zemkopības ministrs M.Roze

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

L.Straujuma

 

 

S.Grigaļūna

 

S.Audzere

 

M.Smirnova