Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā

Izdarīt Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā skaitļus un vārdus "2003.gada 1.jūlijs" (attiecīgā locījumā) ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.februāris" (attiecīgā locījumā).

2. Pārejas noteikumos:

aizstāt 3.punktā skaitļus un vārdus "2003.gada 1.februārim" ar skaitļiem un vārdiem "2003.gada 1.septembrim";

aizstāt 4.punktā skaitli un vārdu "2003.gadam" ar skaitli un vārdu "2004.gadam".

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs

A.Aksenoks

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu tika uzsākta arī radikāla Latvijas tiesību sistēmas pārveide no sociālistiskas tiesību sistēmas uz tādu, kuras pamatā būtu demokrātijas un tiesiskuma principi. Lai to paveiktu, tika uzsākts darbs pie visu tiesību nozaru regulējošo normatīvo aktu pārveides, un šī darba rezultātā līdzšinējos desmit gados tika izveidota Latvijas konstitucionālo tiesību sistēma, pieņemti vai atjaunoti tādi likumi kā Civillikums, Civilprocesa likums, Krimināllikums, Darba likums utt.

Kā pēdējā lielā tiesību nozare, kurā vēl nebija veiktas radikālas pārmaiņas normatīvajā bāzē, bija administratīvā procesa tiesības. 2001.gada 25.oktobrī Saeimā tika pieņemts Administratīvā procesa likums, kura spēkā stāšanās paredzēta 2003.gada 1.jūlijā. Likums veicina demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipu, it sevišķi cilvēktiesību, ievērošanu konkrētās publiski tiesiskajās attiecībās starp valsti, no vienas puses, un personu, no otras puses, pakļauj šīs attiecības neatkarīgas, objektīvas un kompetentas tiesu varas kontrolei, kā arī nodrošina tiesību normu tiesisku, precīzu un efektīvu piemērošanu publiski tiesiskajās attiecībās.

Kaut arī Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās paredzēta jau šogad 1.jūlijā, Ministru kabinets, izskatot ikgadējo valsts budžeta likuma projektu, tikai daļēji ir akceptējis Tieslietu ministrijas iesniegto finansējuma aprēķinu Administratīvā procesa likuma ieviešanai (finansējums piešķirts tikai 35 tiesnešu apmācībai un 2 Tieslietu ministrijas centrālā aparāta darbiniekiem iekšējo normatīvo aktu saskaņošanai). Atlikušā finansējuma daļa – tiesnešu darba algas, telpu izmaksas u.c. izmaksas tiks iekļautas nākamā gada budžetā. Tāpat papildus finansējums būs nepieciešams virknei citu ar Administratīvā procesa likuma ieviešanu saistītiem likumprojektiem – Administratīvo sodu procesa likumam (aptuveni 2 miljoni latu, taču saskaņošanas gaitā skaitlis var samazināties), kā arī “Par valsts pārvaldes iestāžu darbības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” likuma projektam (sākotnējās prognozes 80 000 Ls).

Ņemot vērā iepriekšminētos faktorus, ir izstrādāts grozījums, ar kuriem Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās tiks pārcelta uz 2004.gada 1.februāri (ar šo datumu ir prognozējama jaunā budžeta apstiprināšana), kā arī attiecīgie grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izstrādāti grozījumi, saskaņoti ar izstrādāto grozījumu Administratīvā procesa likumā spēkā, ar kuru likuma spēkā stāšanās tiks pārcelta uz 2004.gada 1.februāri (ar šo datumu ir prognozējama jaunā budžeta apstiprināšana.

Tāpat likumprojektā paredzēts, ka pārejas periodā līdz 2005.gada 31.decembrim administratīvās lietas 1.instancē izskatīs Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa (skat. grozījumus 10.panta pirmajā daļā un Pārejas noteikumu 2.1 punkta 1.apakšpunktu). Minētās normas nepieciešamība izriet no šādiem apsvērumiem:

  1. izskatot 2003.gada budceta likumprojektu rajona (pilsētu) tiesu līmenim tika piešķirti tikai 20 tiesneši. Tādejādi katru Latvijas attiecīga līmeņa tiesu ar papildus tiesnesi nevarēsim nodrošināt. Ņemot vērā, ka Administratīvā procesa likuma 122.panta otrā daļa paredz, ka pārsūdzība notiek pēc iestāde atrašanās vietas (respektīvi parasti tā būs augstākā iestāde, kas galvenokārt atrodas Rīgā), kā arī Administratīvā procesa likumā piedāvāto iespēju – rakstveida procesu (Administratīvā procesa likuma 114.pants), minētie grozījumi būs visai veiksmīgs kompromiss starp personas tiesību ievērošanas principu un valsts budžeta līdzekļu ekonomijas principu.
  2. Tieslietu ministrija ir izveidojusi starpinstitucionālu darba grupu, kas strādā pie jauna Tiesu vara likuma. Minētajā likumprojektā paredzēts tāds jauns specializēto tiesu veids kā administratīvās tiesas. Līdz šim notikušajās semināros un diskusijās par likumprojektu, kur piedalījās gan ministriju, gan Saeimas, gan tiesu varas pārstāvji, administratīvo tiesu modelis ir ieguvis vairākuma atbalstu. Līdz ar to nākotnē Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa būs tā, uz kuras bāzes tiks veidota 1.instances administratīvā tiesā. Tādēļ šis ir otrais iemesls, kādēļ papildus tiesnešu piešķiršana visām Latvijas attiecīgā līmeņa tiesām nav lietderīga.

Tāpat analoģiski specializēta administratīva tiesa nākotnē tiks veidota uz Rīgas apgabaltiesas bāzes (finansējums piešķirts 10 tiesnešiem). Līdz ar to līdzīga rakstura grozījumi (kā attiecībā uz Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu) ir iestrādāti likumprojekta 10.panta otrajā un trešajā daļā., kā arī 12.panta otrajā daļā un 2.1 punkta 2.apakšpunktā.

Īpašu uzmanību gribētu pievērst Pārejas noteikumu 2.1 punkta otrajā teikumā minētajam izņēmuma gadījumam (Lietas, kas pieņemtas tiesvedībā pirms 2004.gada 1.februāra pabeigs izskatīt pēc līdzšinējās piekritības noteikumiem). Izņēmuma nepieciešamība izriet no tiesu statistikas datiem. Kaut arī lietu izskatīšanai paredzēti īsi termiņi uz 2002.gada beigām atlikumā bija 758 lietas, kuras izriet no administratīvi tiesiskajām attiecībām. Minētā statistika šogad varētu būt līdzīga. Līdz ar to visu tiesvedībā pieņemto lietu nosūtīšana Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai, kurai papildus nāktu klāt tikai 20 tiesneši, radītu nevajadzīgu lietu izskatīšanas aizkavēšanos. Minētā problēma Rīgas apgabaltiesas darbību savukārt būtiski neietekmē, jo statistikas dati rāda, ka sūdzību izskatīšanā 2.instancē uzkrājumi gandrīz nerodas. Līdz ar to 2.2 punktā paredzēta tiesvedībā pieņemto, bet pēc būtības neizskatīto lietu nosūtīšana Rīgas apgabaltiesai, kurā ar 2004.gada 1.februāri strādās 10 jauni Administratīvajā procesā apmācīti tiesneši.

Likumprojekta 4.pantā pagarināts likumprojektu iesniegšanas termiņš uz 2003.gada 1.septembrim. Vairākums likumprojektu ir izstrādāti, saskaņoti un jau daļa iesniegti Saeimā ( 18 likumprojekti). 7 atrodas Ministru kabinetā, aptuveni tikpat daudz atrodas saskaņošanas stadijā. Likumprojektu skaits mainās atkarībā no aktualitātēm likumdošanas procesā (jaunu likumu pieņemšana u.c.). Atlikuši aptuveni vēl kādi 12 likumprojekti, kuros ir jāatrisina konceptuāla rakstura ilgstoši eksistējošas problēmas, tāpat jāsaskaņo jaunais Administratīvo sodu procesa likums, kā arī likums, kurš sevī ietvers normas attiecībā uz izpildiestādes pieeju budžeta līdzekļiem.

Likumprojekta 5.pants paredzēts kā uzdevums Ministru kabinetam ietvert 2004.gada budžetā finansējumu Administratīvā procesa ieviešanai. Tā kā nākamgad paredzēta Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, Administratīvā procesa ieviešanu vairs uz vēl vienu gadu nav iespējams atlikt.

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Diemžēl jāsaka, ka finansējuma trūkuma dēļ Administratīvā procesa likums, kurš ir vērsts uz personas tiesību aizsardzību tiks ieviests tikai ar 2004.gada 1.februāri. Taču pozitīvi vērtējams fakts ir tas, ka Ministru kabinets iespēju robežās ir piešķīris finansējumu tiesnešu apmācībai, lai sāktu sagatavošanos likumprojekta ieviešanai.

Tiesas stadijā administratīvās lietas šīs anotācijas 1.punktā minēto iemeslu dēļ pirmajā instancē skatīs Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa, otrajā instancē - Rīgas apgabaltiesa. Tas zināmā mērā ierobežos personas tiesības uz tiesas pieejamību, taču minēto ierobežojumus paredzēts kompensēt ar profesionālu specializētu tiesu izveidi nākotnē (ceram, ka uzlabosies lietu izskatīšanas kvalitāte), kā arī rakstveida procesu, kas ir nodrošina daudz ātrāku lietu izskatīšanu, kā līdz šim.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budcetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. Latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

460,3

1 263,8

1 179,2

1 178,1

1 191,5

3. Finansiālā ietekme

–460,3

–1 263,8

–1 179,2

–1 178,1

–1 191,5

 

1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

         

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Patstāvīgās izmaksas

Atalgojumi (darbinieku skaits; vidējā amatalga latos), t.sk.:

Pirmā instance

Priekšsēdētājs (1; 541)

Tiesneši (19; 480)

Atvaļinājuma pabalsts tiesnešiem (20)

Tiesnešu palīgi (20; 180)

Sēžu sekretāri (20; 149)

Struktūrvienību vadītāji – kancelejas vadītāji (1; 180)

Tiesu sekretāri (5; 149)

Administratori (1; 159)

Tulki (4; 149)

Arhivāri (1; 136)

Apkalpojošais personāls (8; 70)

Piemaksas, atvaļinājumi u.c. (15% no algas)

Apelācijas instance

Priekšsēdētājs (1; 612)

Tiesneši (9; 582)

Atvaļinājuma pabalsts tiesnešiem (10)

Tiesnešu palīgi (10; 180)

Sēžu sekretāri (10; 149)

Struktūrvienību vadītāji – kancelejas vadītāji (1; 180)

Tiesu sekretāri (3; 149)

Administratori (1; 154)

Tulki (3; 149)

Arhivāri (1; 136)

Apkalpojošais personāls (7; 70)

Piemaksas, atvaļinājumi u.c. (15% no algas)

Kasācijas instance

Priekšsēdētājs (1; 696)

Tiesneši (4; 672)

Atvaļinājuma pabalsts tiesnešiem (5)

Tiesnešu palīgi (5; 185)

Sēžu sekretāri (5; 149)

Struktūrvienību vadītāji – kancelejas vadītāji (1; 185)

Tiesu sekretāri (1; 149)

Administratori (1; 123)

Tulki (1; 149)

Arhivāri (1; 136)

Apkalpojošais personāls (3; 70)

Piemaksas, atvaļinājumi u.c. (15% no algas)

Centrālais aparāts

Departamenta direktors (1; 346)

Vecākais referents (1; 209)

Grāmatveži no 01.11.03 (3; 134)

Piemaksas, atvaļinājumi u.c. (15% no algas)

Sociālā apdrošināšana

Pirmā instance

Apelācijas instance

Kasācijas instance

Centrālais aparāts

Komandējumi un dienesta braucieni

Pirmā instance

Tiesnešu dienas nauda (50%; Ls 1,5 dienā)

Tiesnešu palīgu dienas nauda (50%; Ls 1,5 dienā)

Apelācijas instance

Tiesnešu dienas nauda (50%; Ls 1,5 dienā)

Tiesnešu palīgu dienas nauda (50%; Ls 1,5 dienā)

Kasācijas instance

Tiesnešu dienas nauda (50%; Ls 1,5 dienā)

Tiesnešu palīgu dienas nauda (50%; Ls 1,5 dienā)

Pakalpojumu apmaksa

Pirmā instance

Telefonu sarunu apmaksa

VNDPT abonenta maksa

Pasta izdevumi

Tiesnešu apdrošināšana

Ekspertu pakalpojumi, Ls 15*4

Laikrakstu abonēšana

Juridiskās literatūras iegāde (tiesnesim Ls 7,50; palīgam – Ls 5,00)

Prezentācijas izdevumi

Tiesnešu apmācība (3 mēn. no 11.2003.)

Tiesnešu palīgu apmācība (1 mēn.; 01.2004.)

Datu apmaiņa ar citiem reģistriem

Datorparka, lietotāju uztur., administrēšana

Programnodrošinājuma uzturēšana

Biroja tehnikas apkalpošana

Signalizācijas iekārtu apkalpošana

Apsardze un ugunsdrošība

Atkritumu izvešana

Mantiju ķīmiskā tīrīšana (2 reizes gadā)

Interneta pakalpojumi

Ekspluatācija

Telpu noma (1 tiesn. 110 m2) no 12.2003.

Ceļa izdevumi procesa dalībniekiem

Dažādu materiālu tulkošana

Telefonu tīkla apkalpošana

Kanalizācija

Pārējie pakalpojumi

Apelācijas instance

Telefonu sarunu apmaksa

VNDPT abonenta maksa

Pasta izdevumi

Tiesnešu apdrošināšana

Ekspertu pakalpojumi, Ls 15*4

Laikrakstu abonēšana

Juridiskās literatūras iegāde (tiesnesim Ls 7,50; palīgam – Ls 5,00)

Prezentācijas izdevumi

Tiesnešu apmācība (3 mēn. no 11.2003.)

Tiesnešu palīgu apmācība (1 mēn.; 01.2004.)

Datu apmaiņa ar citiem reģistriem

Datorparka, lietotāju uztur., administrēšana

Programnodrošinājuma uzturēšana

Biroja tehnikas apkalpošana

Signalizācijas iekārtu apkalpošana

Apsardze un ugunsdrošība

Atkritumu izvešana

Mantiju ķīmiskā tīrīšana (2 reizes gadā)

Interneta pakalpojumi

Ekspluatācija

Telpu noma (1 tiesn. 110 m2) no 12.2003.

Ceļa izdevumi procesa dalībniekiem

Dažādu materiālu tulkošana

Telefonu tīkla apkalpošana

Kanalizācija

Pārējie pakalpojumi

Kāsācijas instance

Telefonu sarunu apmaksa

VNDPT abonenta maksa

Pasta izdevumi

Tiesnešu apdrošināšana

Ekspertu pakalpojumi, Ls 15*4

Laikrakstu abonēšana

Juridiskās literatūras iegāde (tiesnesim Ls 7,50; palīgam – Ls 5,00)

Prezentācijas izdevumi

Tiesnešu apmācība (3 mēn. no 11.2003.)

Tiesnešu palīgu apmācība (1 mēn.; 01.2004.)

Datu apmaiņa ar citiem reģistriem

Datorparka, lietotāju uztur., administrēšana

Programnodrošinājuma uzturēšana

Biroja tehnikas apkalpošana

Signalizācijas iekārtu apkalpošana

Apsardze un ugunsdrošība

Atkritumu izvešana

Mantiju ķīmiskā tīrīšana (2 reizes gadā)

Interneta pakalpojumi

Ekspluatācija

Telpu noma (1 tiesn. 110 m2) no 12.2003.

Ceļa izdevumi procesa dalībniekiem

Dažādu materiālu tulkošana

Telefonu tīkla apkalpošana

Pārējie pakalpojumi

Centrālais aparāts

Pasta izdevumi

Telefonsakaru pakalpojumi

Interneta pakalpojumi

Telpu noma (50 m2)

Datorparka, lietotāju uztur., administrēšana

Programnodrošinājuma uzturēšana

Biroja tehnikas apkalpošana

Juridiskās literatūras iegāde

Kanalizācija

Pārējie pakalpojumi

Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra līdz Ls 50 par 1 vienību iegāde

Pirmā instance

Komunālie pakalpojumi

Kancelejas preces

Saimniecības materiāli

Mantijas

Apelācijas instance

Komunālie pakalpojumi

Kancelejas preces

Saimniecības materiāli

Mantijas

Kasācijas instance

Komunālie pakalpojumi

Kancelejas preces

Saimniecības materiāli

Mantijas

Centrālais aparāts

Komunālie pakalpojumi

Kancelejas preces un saimniecības materiāli

Patstāvīgās izmaksas kopā

Pirmā instance

Apelācijas instance

Kasācijas instance

Centrālais aparāts

Vienreizējās izmaksas

Pakalpojumu apmaksa

Pirmā instance

Telefonu pieslēgums (Ls 70)

VITA pieslēgums (Ls 1888)

Markojamā mašīna

Sludinājumi (Diena)

Signalizācijas ierīkošana (Ls 5000)

Datortīkla ierīkošana

Datora pieslēgšana TIS

Sludinājumi (Latvijas Vēstnesī)

Apelācijas instance

Telefonu pieslēgums (Ls 70)

VITA pieslēgums (Ls 1888)

Markojamā mašīna

Sludinājumi (Diena)

Signalizācijas ierīkošana (Ls 5000)

Datortīkla ierīkošana

Datora pieslēgšana TIS

Sludinājumi (Latvijas Vēstnesī)

Kasācijas instance

Telefonu pieslēgums (Ls 70)

VITA pieslēgums (Ls 1888)

Markojamā mašīna

Sludinājumi (Diena)

Signalizācijas ierīkošana (Ls 5000)

Datortīkla ierīkošana

Datora pieslēgšana TIS

Sludinājumi (Latvijas Vēstnesī)

Centrālais aparāts

Telefonu pieslēgums (Ls 70)

Datortīkla ierīkošana

Mazvērtīga inventāra iegāde līdz Ls 50 par vienu vienību

Pirmā instance

Spiedogi

Telefona aparāti

Krēsli (Ls 28/viens)

Ergonomiskais aprīkojums

Ugunsdzēšamie aparāti (Ls 30/viens)

Galda lampas (Ls 12/viena)

Durvju plāksnes

balūzijas

Metāliskās atkritumu tvertnes

Piekaramie skapīši

Galdi

Krēsli

Informācijas plāksnes

Sanitāro mezglu papildierīces (dvieļu turētājs Ls 17, ziepju rezervuārs Ls 20, papīra turētājs Ls 17, tualetes tīr. pied. Ls 5, spogulis Ls 20)

Amatu zīmes

Apelācijas instance

Spiedogi

Telefona aparāti

Krēsli (Ls 28/viens)

Ergonomiskais aparāti

Ugunsdzēšamie aparāti (Ls 30/viens)

Galda lampas (Ls 12/viena)

Durvju plāksnes

Žalūzijas

Metāliskās atkritumu tvertnes

Piekaramie skapīši

Galdi

Krēsli

Informācijas plāksnes

Sanitāro mezglu papildierīces (dvieļu turētājs Ls 17, ziepju rezervuārs Ls 20, papīra turētājs Ls 17, tualetes tīr. pied. Ls 5, spogulis Ls 20)

Amatu zīmes

Kasācijas instance

Spiedogi

Telefona aparāti

Krēsli (Ls 28/viens)

Ergonomiskais aparāti

Ugunsdzēšamie aparāti (Ls 30/viens)

Galda lampas (Ls 12/viena)

Durvju plāksnes

Žalūzijas

Metāliskās atkritumu tvertnes

Piekaramie skapīši

Galdi

Krēsli

Informācijas plāksnes

Sanitāro mezglu papildierīces (dvieļu turētājs Ls 17, ziepju rezervuārs Ls 20, papīra turētājs Ls 17, tualetes tīr. pied. Ls 5, spogulis Ls 20)

Amatu zīmes

Centrālais aparāts

Galda lampas

Žalūzijas

Krēsli

Atkritumu tvertnes

Telefona aparāti

Spiedogi

Ergonomiskais aprīkojums

Durvju plāksnes

Pamatlīdzekļu iegāde virs Ls 50 par vienu vienību

Pirmā instance

Telefonu centrāle (Ls 5 000)

Telefonu aparāti (Ls 85)

Faksa aparāti (Ls 180)

Datori, monitori (Ls 1 200)

Printeri (Ls 260)

Tīkla printeri (Ls 1 000)

Barošanas bloki – UPS (Ls 240)

Kopējamā tehnika (Ls 4 500)

Kopējamā tehnika (Ls 900)

Tiesnešu kabineta komplekts (Ls 1 100)

Tiesnešu palīgu un sekretāru darba vietas komplekts (Ls 500)

Tehnisko darbinieku darba vietas komplekts (Ls 500)

Tiesas sēžu zāles iekārtojums (Ls 3 000)

Lietisko pierādījumu telpa; plaukti (Ls 450)

Arhīva plaukti (15 m2 telpa; 3 m*Ls 150)

Arhīva apmeklētāju telpas komplekts (1 galds Ls 75)

Tiesas sastāva apspriežu telpas komplekts (1 galds Ls 65)

Saimniecības istaba (2 skapīši*Ls 65)

Lasītava – apspriežu telpa (4 plaukti*Ls 150, 1 ovālais galds Ls 430)

Apmeklētāju uzgaidāmo telpu aprīkojums (6 soli ar stiprinājumu*Ls 115)

Durvju plāksnes – misiņa (Ls 210)

Informācijas dēļi (Ls 200)

Seifi (Ls 500)

Kancelejas dokumentu plaukti (Ls 340)

Ģērbonis tiesas zālē (Ls 180)

Programma MS OFFICE, antivīrusu progr. (Ls 220)

Apelācijas instance

Telefonu centrāle (Ls 5 000)

Telefonu aparāti (Ls 85)

Faksa aparāti (Ls 180)

Datori, monitori (Ls 1 200)

Printeri (Ls 260)

Tīkla printeri (Ls 1 000)

Barošanas bloki – UPS (Ls 240)

Kopējamā tehnika (Ls 4 500)

Kopējamā tehnika (Ls 900)

Tiesnešu kabineta komplekts (Ls 1 100)

Tiesnešu palīgu un sekretāru darba vietas komplekts (Ls 500)

Tehnisko darbinieku darba vietas komplekts (Ls 500)

Tiesas sēžu zāles iekārtojums (Ls 3 000)

Lietisko pierādījumu telpa; plaukti (Ls 450)

Arhīva plaukti (15 m2 telpa; 3 m*Ls 150)

Arhīva apmeklētāju telpas komplekts (1 galds Ls 75)

Tiesas sastāva apspriežu telpas komplekts (1 galds Ls 65)

Saimniecības istaba (2 skapīši*Ls 65)

Lasītava – apspriežu telpa (4 plaukti*Ls 150, 1 ovālais galds Ls 430)

Apmeklētāju uzgaidāmo telpu aprīkojums (4 soli ar stiprinājumu*Ls 115)

Durvju plāksnes – misiņa (Ls 210)

Informācijas dēļi (Ls 200)

Seifi (Ls 500)

Kancelejas dokumentu plaukti (Ls 340)

Ģērbonis tiesas zālē (Ls 180)

Programma MS OFFICE, antivīrusu progr. (Ls 220)

Kasācijas instance

Telefonu centrāle (Ls 5 000)

Telefonu aparāti (Ls 85)

Faksa aparāti (Ls 180)

Datori, monitori (Ls 1 200)

Printeri (Ls 260)

Tīkla printeri (Ls 1 000)

Barošanas bloki – UPS (Ls 240)

Kopējamā tehnika (Ls 4 500)

Tiesnešu kabineta komplekts (Ls 1 100)

Tiesnešu palīgu un sekretāru darba vietas komplekts (Ls 500)

Tehnisko darbinieku darba vietas komplekts (Ls 500)

Tiesas sēžu zāles iekārtojums (Ls 3 000)

Lietisko pierādījumu telpa; plaukti (Ls 450)

Arhīva plaukti (15 m2 telpa; 3 m*Ls 150)

Arhīva apmeklētāju telpas komplekts (1 galds Ls 75)

Tiesas sastāva apspriežu telpas komplekts (1 galds Ls 61)

Saimniecības istaba (3 skapīši*Ls 65)

Lasītava – apspriežu telpa (4 plaukti*Ls 150, 1 ovālais galds Ls 430)

Apmeklētāju uzgaidāmo telpu aprīkojums (1 sols ar stiprinājumu*Ls 115)

Durvju plāksnes – misiņa (Ls 210)

Informācijas dēļi (Ls 200)

Seifi (Ls 500)

Kancelejas dokumentu plaukti (Ls 340)

Ģērbonis tiesas zālē (Ls 180)

Programma MS OFFICE, antivīrusu progr. (Ls 220)

Centrālais aparāts

Faksa aparāti (Ls 180)

Datori, monitori (Ls 1 200)

Barošanas bloki – UPS (Ls 240)

Programmatūra (Ls 220)

Printeri (Ls 260)

Kopējamā tehnika (Ls 4 500)

Kopējamā tehnika (Ls 900)

Rakstāmgalds (Ls 70)

Dokumentu skapis (Ls 85)

Skapis (Ls 75)

Tehnisko darbinieku darba vietas komplekts (Ls 500; 3)

Vienreizējās izmaksas kopā

Pirmā instance

Apelācijas instance

Kasācijas instance

Centrālais aparāts

Izmaksas kopā

Pirmā instance

Apelācijas instance

Kasācijas instance

Centrālais aparāts

 

 

 

 

 

 

 

22,2

1,1

18,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

13,5

1,2

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

7,8

1,4

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

4,8

2,0

1,3

0,8

0,6

 

5,4

3,2

1,9

1,1

 

1,8

1,8

0,0

0,9

0,9

0,0

0,5

0,5

0,0

 

25,9

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,03

1,5

0,2

0,0

0,3

0,1

10,6

0,1

0,02

0,1

0,1

0,0

14,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,03

1,5

0,2

0,0

0,3

0,0

5,3

0,0

0,0

0,1

0,05

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,7

0,1

0,7

1,6

1,4

0,4

0,02

0,1

0,04

0,05

0,2

 

 

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

0,8

0,4

 

56,4

32,1

13,3

11,8

 

 

 

11,4

0,0

1,9

0,8

0,2

5,0

3,0

0,4

0,2

10,8

0,0

1,9

0,8

0,1

5,0

3,0

0,0

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

3,3

0,3

3,0

 

 

10,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

2,5

6,0

0,6

0,4

0,1

0,1

0,1

 

 

0,4

0,2

5,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

1,2

3,0

0,0

0,2

0,04

0,04

0,1

 

 

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,7

0,1

0,3

0,1

0,01

0,1

0,01

0,03

0,1

 

 

179,9

5,0

0,2

0,4

49,2

4,9

2,0

9,8

4,5

0,9

22,0

20,0

6,0

39,0

0,5

1,4

0,1

0,0

0,3

0,0

0,7

0,2

0,4

0,5

0,7

2,3

9,0

72,6

5,0

0,1

0,2

26,4

2,9

1,0

5,3

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

0,5

1,4

0,0

0,0

0,1

0,0

0,5

0,2

0,2

0,5

0,3

1,1

4,6

33,5

0,0

0,0

0,0

13,2

1,3

1,0

2,6

4,5

5,5

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,1

0,4

6,0

1,2

1,1

1,3

4,5

1,8

0,1

0,2

0,1

1,5

 

202,2

88,7

33,6

22,1

 

258,6

120,8

46,9

34,0

 

 

 

 

 

 

 

262,0

6,5

109,4

9,7

43,2

32,8

2,2

8,2

1,7

6,6

1,5

6,2

34,2

154,8

7,3

62,9

5,9

21,6

16,4

2,2

4,9

1,7

4,9

1,5

5,4

20,2

85,0

8,4

32,3

3,4

11,1

8,2

2,2

1,6

1,4

1,6

1,5

2,3

11,1

13,2

4,2

2,5

4,8

1,7

 

60,5

35,7

19,6

3,0

 

1,8

0,9

0,9

0,9

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

 

255,1

8,1

2,5

6,6

2,0

13,2

0,1

2,9

0,9

6,4

6,4

2,3

8,6

0,9

1,2

0,4

18,0

1,8

0,2

2,9

22,8

127,8

11,0

4,4

0,7

3,3

138,6

4,2

2,5

3,3

1,0

6,6

0,1

1,4

0,4

3,2

3,2

0,7

4,6

0,5

0,6

0,4

18,0

1,8

0,1

2,9

11,4

63,9

3,3

2,2

0,7

1,7

80,8

1,9

2,5

1,7

0,5

3,3

0,1

0,7

0,2

1,6

1,6

0,4

2,3

0,2

0,3

0,4

18,0

1,8

0,1

2,9

5,7

31,9

1,1

0,2

0,7

0,8

11,2

0,6

2,1

3,1

2,9

1,1

0,1

0,3

0,1

0,9

 

 

34,0

15,8

11,9

4,0

2,3

17,7

7,9

6,4

2,1

1,2

8,9

4,0

3,3

1,1

0,6

2,8

1,6

1,2

 

613,4

347,7

194,9

30,2

 

 

 

1,3

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

11,1

0,4

1,9

0,8

0,0

5,0

3,0

0,1

0,0

 

 

 

 

 

 

3,8

0,3

0,6

2,4

0,3

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

2,4

0,1

0,3

1,6

0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

4,2

0,05

0,2

0,9

0,1

0,2

0,1

0,6

1,5

0,1

0,2

0,04

0,04

0,03

 

 

0,2

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

11,0

10,0

4,5

0,0

0,0

0,0

0,1

0,4

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,1

5,0

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

9,0

0,5

1,4

0,1

0,1

0,0

1,0

0,1

0,2

0,2

0,5

0,3

0,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0

31,1

39,4

 

 

620,4

378,9

234,3

30,2

 

 

 

 

 

 

 

268,0

6,5

109,4

9,7

43,2

35,8

2,2

8,9

1,8

7,2

1,6

6,7

35,0

158,4

7,3

62,9

5,9

21,6

17,9

2,2

5,4

1,8

5,4

1,6

5,9

20,7

86,8

8,4

32,3

3,4

11,1

8,9

2,2

1,8

1,5

1,8

1,6

2,5

11,3

13,2

4,2

2,5

4,8

1,7

 

59,2

35,0

19,2

2,9

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

248,6

8,8

2,8

7,2

2,0

14,4

0,1

3,1

1,0

0,0

0,0

2,5

9,3

1,0

1,3

0,4

18,0

1,8

0,2

3,1

22,8

127,8

12,0

4,8

0,7

3,6

135,5

4,6

2,8

3,6

1,0

7,2

0,1

1,6

0,5

0,0

0,0

0,8

5,0

0,5

0,6

0,4

18,0

1,8

0,1

3,1

11,4

63,9

3,6

2,4

0,7

1,8

79,4

2,1

2,8

1,8

0,5

3,6

0,1

0,8

0,2

0,0

0,0

0,4

2,5

0,3

0,3

0,4

18,0

1,8

0,1

3,1

5,7

31,9

1,2

0,2

0,7

0,9

11,2

0,6

2,1

3,1

2,9

1,1

0,1

0,3

0,1

0,9

 

 

33,1

15,8

13,0

4,3

0,0

17,3

7,9

7,0

2,3

0,0

8,8

4,0

3,6

1,2

0,0

2,8

1,6

1,2

 

608,9

346,2

194,1

30,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

608,9

346,2

194,1

30,1

 

 

 

 

 

 

 

268,0

6,5

109,4

9,7

43,2

35,8

2,2

8,9

1,8

7,2

1,6

6,7

35,0

158,4

7,3

62,9

5,9

21,6

17,9

2,2

5,4

1,8

5,4

1,6

5,9

20,7

86,8

8,4

32,3

3,4

11,1

8,9

2,2

1,8

1,5

1,8

1,6

2,5

11,3

13,2

4,2

2,5

4,8

1,7

 

56,5

33,4

18,3

2,8

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

248,6

8,8

2,8

7,2

2,0

14,4

0,1

3,1

1,0

0,0

0,0

2,5

9,3

1,0

1,3

0,4

18,0

1,8

0,2

3,1

22,8

127,8

12,0

4,8

0,7

3,6

135,5

4,6

2,8

3,6

1,0

7,2

0,1

1,6

0,5

0,0

0,0

0,8

5,0

0,5

0,6

0,4

18,0

1,8

0,1

3,1

11,4

63,9

3,6

2,4

0,7

1,8

79,4

2,1

2,8

1,8

0,5

3,6

0,1

0,8

0,2

0,0

0,0

0,4

2,5

0,3

0,3

0,4

18,0

1,8

0,1

3,1

5,7

31,9

1,2

0,2

0,7

0,9

11,2

0,6

2,1

3,1

2,9

1,1

0,1

0,3

0,1

0,9

 

 

35,5

15,8

13,0

4,3

2,3

18,5

7,9

7,0

2,3

1,2

9,3

4,0

3,6

1,2

0,6

2,8

1,6

1,2

 

608,5

345,8

193,8

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

608,5

345,8

193,8

30,0

 

 

 

 

 

 

 

266,8

6,5

109,4

9,7

43,2

35,2

2,2

8,8

1,8

7,0

1,6

6,6

34,8

157,7

7,3

62,9

5,9

21,6

17,6

2,2

5,3

1,8

5,3

1,6

5,8

20,6

86,4

8,4

32,3

3,4

11,1

8,8

2,2

1,8

1,5

1,7

1,6

2,5

11,3

13,2

4,2

2,5

4,8

1,7

 

56,2

33,2

18,2

2,8

 

0,4

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,05

0,05

 

249,9

8,7

2,7

7,0

2,0

14,2

0,1

3,1

0,9

1,3

1,3

2,5

9,2

1,0

1,3

0,4

18,0

1,8

0,2

3,1

22,8

127,8

11,8

4,7

0,7

3,5

136,1

4,5

2,7

3,5

1,0

7,0

0,1

1,5

0,5

0,6

0,6

0,8

5,0

0,5

0,6

0,4

18,0

1,8

0,1

3,1

11,4

63,9

3,5

2,4

0,7

1,8

79,7

2,1

2,7

1,8

0,5

3,5

0,1

0,8

0,2

0,3

0,3

0,4

2,5

0,3

0,3

0,4

18,0

1,8

0,1

3,1

5,7

31,9

1,2

0,2

0,7

0,9

11,2

0,6

2,1

3,1

2,9

1,1

0,1

0,3

0,1

0,9

 

 

34,2

15,8

12,7

4,2

1,4

17,8

7,9

7,0

2,3

0,7

9,0

4,0

3,5

1,2

0,4

2,8

1,6

1,2

 

607,5

345,1

193,4

30,0

 

 

 

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,04

0,0

2,2

0,1

0,4

0,2

0,0

1,0

0,6

0,02

0,0

 

 

 

 

 

 

0,8

0,1

0,1

0,5

0,1

0,0

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,5

0,02

0,1

0,3

0,03

0,0

0,03

0,0

0,0

0,04

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

0,8

0,01

0,03

0,2

0,02

0,03

0,01

0,1

0,3

0,03

0,04

0,01

0,01

0,01

 

 

0,03

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

2,2

2,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,02

0,1

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

1,0

0,02

0,04

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

1,8

0,1

0,3

0,02

0,01

0,0

0,2

0,02

0,04

0,04

0,1

0,1

0,1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

6,2

7,9

 

 

608,9

351,3

201,3

30,0

6. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekta virzība paredzēta vienlaicīgi ar attiecīgu grozījumu Administratīvā procesa likumā, paredzot, ka tas stājas spēkā nevis ar 2003.gada 1.jūliju, bet ar 2004.gada 1.februāri.

2. Cita informācija

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

5. Cita informācija

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas ievērojot jautājuma steidzamību ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Tā kā minētais likumprojekts ietekmēs tiesu darbu, lūgsim atzinumu no tiesu varas pārstāvjiem.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Paplašināsies Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas funkcijas, kā arī Rīgas apgabaltiesas funkcijas, tam arī attiecīgi anotācijā ir paredzēts finansējums nākamajā gada budžetā (skat. anotācijas III.nodaļu) atbilstoši š.g. budžeta likumprojekta apspriešanas gaitā precizētajai tāmei.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrības informēšanas pasākumi tiks veikti ar ministrijas mājas lapas un sabiedrisko attiecību speciālistu starpniecību dažādos medijos.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

 

 

 

27.03.2003 12:00

4282

I.Zute

7036744, ilze.zute@tm.gov.lv

 

 

Valsts sekretārs un Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

G.Kūtris

I.Brazauska

I.Zute