Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 6.panta otrās daļas 8.punktu.

2. Izteikt 65.pantu šādā redakcijā:

"65.pants. Ziņošana citas valsts ieinteresētajām personām par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem

Par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem, kā arī par to izmeklēšanas uzsākšanu Satiksmes ministrija vai tās pilnvarota persona Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos noteiktajā kārtībā paziņo attiecīgajām citas valsts civilās aviācijas institūcijām un ieinteresētajām personām."

3. Aizstāt 68.panta trešajā daļā vārdus "Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektoru" ar vārdiem "attiecīgo Satiksmes ministrijas amatpersonu".

4. Izteikt 69. un 70.pantu šādā redakcijā:

"69.pants. Gaisa kuģa meklēšanas pārtraukšana

Ja nelaimes gadījumā cietušā gaisa kuģa meklēšanai nav rezultātu, pēc Satiksmes ministrijas attiecīgas amatpersonas priekšlikuma satiksmes ministrs var pieņemt lēmumu par gaisa kuģa meklēšanas pārtraukšanu.

70.pants. Latvijas Republikas teritorijā notikušo aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšana

Latvijas Republikas teritorijā notikušos aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izmeklē Satiksmes ministrijas Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa.

Ja aviācijas nelaimes gadījumā vismaz viena persona ir guvusi miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājas nāve, vai smagus miesas bojājumus, satiksmes ministrs izveido aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisiju.

Ja civilās aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā iesaistīti Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki vai citu valstu militāro spēku gaisa kuģi, satiksmes ministrs un aizsardzības ministrs izveido kopīgu izmeklēšanas komisiju."

5. Aizstāt 71.panta nosaukumā un tekstā vārdus "izmeklēšanas valsts komisijā" ar vārdiem "izmeklēšanas komisijā".

6. Izteikt 74.pantu šādā redakcijā:

"74.pants. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas izmeklētāju tiesības

Veicot izmeklēšanu, Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļas un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas izmeklētājiem ir tiesības:

1) brīvi piekļūt aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta vietai, kā arī gaisa kuģim, tā saturam vai atliekām;

2) nekavējoties nodrošināt pierādījumu uzskaiti un kontrolētu atlūzu vai sastāvdaļu savākšanu, lai veiktu pārbaudi vai analīzes;

3) nekavējoties piekļūt lidojuma ieraksta aparātiem, iepazīties ar visu attiecīgo ierakstu saturu un tos izmantot izmeklēšanā;

4) iepazīties ar aviācijas nelaimes gadījuma upuru mirstīgo atlieku apskates un laboratorisko analīžu rezultātiem;

5) iepazīties ar atzinumiem un saņemt informāciju no ārstniecības iestādēm par aviācijas nelaimes gadījumā vai incidentā cietušo personu veselības stāvokli;

6) nekavējoties iepazīties ar gaisa kuģi vadījušo personu apskates un laboratorisko analīžu rezultātiem;

7) izjautāt lieciniekus;

8) brīvi piekļūt jebkādai attiecīgajai informācijai vai ierakstiem, kas atrodas pie gaisa kuģa īpašnieka, ekspluatanta vai ražotāja, kā arī pie institūcijām, kas ir atbildīgas par civilo aviāciju, lidostu vai gaisa satiksmes vadību;

9) pieprasīt, lai juridiskās personas, kuru darbības rajonā noticis aviācijas nelaimes gadījums, pēc iespējas apsargātu gaisa kuģi, tā atlūzas un citus pierādījumus un sniegtu palīdzību darbietilpīgu un citu nepieciešamu pasākumu veikšanā, kā arī ierādītu telpas komisijas darbam un atpūtai."

 

7. Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

"76.pants. Pasākumi aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta cēloņu novēršanai

Aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanas komisijas atzinumu, rekomendācijas un izmeklēšanas materiālus iesniedz Satiksmes ministrijā.

Satiksmes ministrija, ņemot vērā gaisa kuģa ekspluatanta izveidotās komisijas vai aviācijas nelaimes gadījuma vai incidenta izmeklēšanas komisijas iesniegtos izmeklēšanas materiālus, izstrādā rekomendācijas līdzīgu aviācijas nelaimes gadījumu vai incidentu cēloņu novēršanai turpmākajā civilās aviācijas darbībā un nosūta tās Latvijas Republikā reģistrētajiem civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantiem, un viņiem norādītajā termiņā tās jāizpilda.

Izstrādātos pasākumus un rekomendācijas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu cēloņu novēršanai un aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas pārskatu Satiksmes ministrija nosūta Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (ICAO) un attiecīgajām citu valstu civilās aviācijas institūcijām un ieinteresētajām personām Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos noteiktajā kārtībā."

8. Aizstāt 77.panta nosaukumā un tekstā vārdus "izmeklēšanas valsts komisijas" ar vārdiem "izmeklēšanas komisijas".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrs

R.Zīle

 

 

Likuma projekta “Grozījumi likumā "Par aviāciju"

anotācija

 

 

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Pašlaik civilās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus saskaņā ar Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju un tās 13.pielikumu, kura prasības iekļautas likuma “Par aviāciju” 6., 65., 68. - 71., 74., 76., 77. pantā, izmeklē Civilās aviācijas administrācija, kas vienlaikus arī veic gaisa pārvadātāju un gaisa kuģu apkalpju personāla sertificēšanu.

Saskaņā ar likuma “Par aviāciju” 6.panta otrās daļas 8.punktu Civilās aviācijas administrācija pati arī nosaka kārtību, kādā tiek izmeklēti aviācijas nelaimes gadījumi un incidenti.

2.Tiesību akta projekta būtība

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par aviāciju” nepieciešami, lai ieviestu EP 1994.gada 21.novembra direktīvu 94/56 par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas pamatprincipiem.

Lai izmeklēšana tiktu veikta maksimāli objektīvi, EP direktīva 94/56 nosaka, ka nepieciešama aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas funkcijas nodalīšana no sertificēšanas un licencēšanas funkcijas.

Grozījumos paredzēts līdz šim Civilās aviācijas administrācijas kompetencē esošo aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas funkciju nodot Satiksmes ministrijai, kur jau ir izveidota Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa, kuras vadītājs pakļauts valsts sekretāram.

Projektā paredzēts pilnvarot Ministru kabinetu izdot noteikumus par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtību, ko līdz šim regulēja Civilās aviācijas administrācijas izdoti tiesību akti. Izdarot minētos likuma “Par aviāciju” grozījumus, tiks izpildīts EK Rīcības plāna Latvijas administratīvās spējas un tiesu sistēmas stiprināšanai 3.9.punkta uzdevums.

3. Cita informācija

Nav papildu informācijas

   

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Netiks ietekmēta nodarbinātība, bezdarba līmenis un cenas.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts attiecas uz transporta nozares civilās aviācijas jomu. Tā pieņemšanas rezultātā tiks vienkāršotas izmeklēšanas procedūras, izveidota aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu uzskaites datu bāze. Uzlabosies sadarbība starp valsts institūcijām, tajā skaitā ar Aizsardzības ministriju, ja būs nepieciešams veikt kopīgus izmeklēšanas pasākumus.

3. Sociālo seku izvērtējums

Šo jomu neietekmē.

4. Ietekme uz vidi

Šo jomu neietekmē.

5. Cita informācija

Nav papildu informācijas

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetu

Lati

 

Kārtē-jais

gads

Trīs nākamie gadi

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos **)

+ 26777

44084

36524

36524

38036

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

+ 26777

44084

36524

36524

38036

3. Finansiālā ietekme

         

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Lai realizētu ES 1994.gada 21.novembra direktīvas nr. 94/56 prasības par neatkarīgas aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas institūcijas izveidi, kas ir augsta prioritāte ES integrācijas kontekstā, tās darbības finansēšanai rasts operatīvs pagaidu risinājums, pret kuru principā neiebilst Finansu ministrija. Tādējādi Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļai nepieciešamie finansu resursi tiks pārskaitīti (saskaņā ar Satiksmes ministrijas izstrādātu tāmi) no Civilās aviācijas administrācijas budžeta valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos un par attiecīgo summu tiks palielināts Satiksmes ministrijas pamatbudžets.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins:

         
 

Kārtējais gads

2004

2005

2006

 

Alga (2 darbinieki)

6795

13590

13590

13590

 

Sociālais nodoklis

1637

3274

3274

3274

 

Mašīnas noma

3780

7560

7560

7560

 

Komandējumi (arī mācības)

5000

3500

3500

3500

 

Speciālā literatūra

 

500

500

500

 

Neparedzētie izdevumi

 

500

500

500

 

Komisijas ekipējums

5665

8360

800

800

 

Izdevumi datortehnikas iegādei

600

600

600

600

Pakalpojumu apmaksa (telefons, pasts, Interneta pieslēgums u.c.)

1900

3400

3400

3400

 

Kancelejas preces

1200

2400

2400

2400

 

Komunālie maksājumu

200

400

400

400

 

Kopā

26777

44084***

36524

36524

 

6. Cita informācija

 

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada.

**) No pasākuma realizācijas valsts budžetā ienākumu palielinājums parādīsies arī netieši. Izveidojot no valsts aviācijas institūcijām, kas atbildīgas par gaisa pārvadātāju licencēšanu, gaisa kuģu sertifikāciju, lidojumu vadību, gaisa kuģu apkopi, civilās aviācijas speciālistu sertificēšanu, gaisa satiksmes kontroli, lidostas vadību, neatkarīgu aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļu, atbilstoši ES direktīvai 94/56 tiks nodrošināts kvalitatīvāks drošības situācijas izvērtējums, jo tiks izslēgtas interešu konflikta iespējas izmeklēšanas procesā. Veicot risku analīzi un efektīvāku profilaktisko pasākumu izstrādi, tiks veicināta gaisa pārvadājumu drošības līmeņa paaugstināšanās un attiecīgi aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu skaita samazināšanās, kas savukārt radīs lielāku esošo un potenciālo klientu uzticību gaisa pārvadājumu drošībai. Līdz ar to pieaugs gaisa pārvadājumos pārvadāto pasažieru skaits, kravu un pasta pārvadājumu apjoms. Attiecīgi palielināsies aviācijas ieguldījums valsts ekonomikas attīstībā, jaunu darba vietu radīšanā, palielināsies uzņēmumu un darbinieku nomaksāto nodokļu apjoms. Pašlaik gaisa pārvadātāju attīstību kavē mazais tirgus apjoms (Latvijas iedzīvotāju nelielais skaits), kā arī zemais pieprasījums pēc pārvadājumiem, kas izriet no iedzīvotāju pirktspējas. Pārvadātāju attīstība un veikto pārvadājumu apjoma pieaugums būs saistīts ar Latvijas aviokompāniju spēju paplašināt savu tirgus daļu. Tas var notikt pēc Latvijas iestāšanās ES vai Eiropas vienotās aviācijas telpas līguma noslēgšanas, kas dos iespēju mūsu kompānijām brīvi piekļūt ES gaisa pārvadājumu tirgum. Tāpēc šīs nodaļas izveide un tā darbības nodrošināšana ir būtisks nosacījums Latvijas gaisa pārvadātāju piekļūšanai Eiropas vienotās aviācijas telpas pārvadājumu tirgum.

***) Summa aprēķināta, ņemot vērā, ka 2003.gadā tiks iedalīti pieprasītie līdzekļi.

 

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo

tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekta 4.pantā Ministru kabinets tiek pilnvarots izdot noteikumus, kuri regulēs aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas kārtību. Šajos noteikumos tiks regulēti šādi jautājumi: ziņošana par aviācijas nelaimes gadījumu, izmeklēšanas posmi un termiņi, izmeklēšanas rezultātu apkopošanas kārtība un rekomendāciju izstrāde, kā arī informācijas apmaiņa ar starptautiskajām aviācijas organizācijām un citu valstu aviācijas institūcijām, lai sasniegtu šo noteikumu galveno mērķi – nepieļautu līdzīgu nelaimes gadījumu un incidentu atkārtošanos nākotnē.

Noteikumu projektu paredzēts izstrādāt līdz 2003.gada 30.septembrim.

.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 84.(2) pants;

EP 1994.gada 21.novembra direktīva 94/58 par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas pamatprincipiem

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Neietekmē

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Neietekmē

4. Atbilstības izvērtējums

1. tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

-

2.tabula

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

1.pants

2.pants

3.pants

 

 

 

 

4.pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants

6.pants

7.pants

8.pants

5.panta 1.punkts

8.panta 2.punkts

6.panta 1.punkts

 

 

 

 

6.panta 1.punkts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.panta 1.punkts

5.panta 2.punkts

8., 9.pants

6.panta 1.punkts

Atbilst

Atbilst

Atbilst.

 

 

 

 

Atbilst. Tikai institūcija, kas veic izmeklēšanu, var pieņemt attiecīgu lēmumu.

Tiek izveidota neatkarīga izmeklēšanas nodaļa, kas pakļauta valsts sekretāram un nav saistīta ar sertificējošām (Civilās aviācijas administrācija) un licencējošām (Aviācijas departaments) institūcijām.

Atbilst

Atbilst

Atbilst

 

Likumprojektā tiek iekļauti tikai daži galvenie direktīvas noteikumi. Pilnībā direktīva tiks ieviesta ar Ministru kabineta noteikumiem kā tas paredzēts likumprojekta 4.pantā.

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kādas ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsts, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiek precizētas Satiksmes ministrijas funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Publikācija “Latvijas Vēstnesī”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Grozījumi likumā neierobežo indivīda tiesības

4. Cita informācija

 

 

Satiksmes ministrs R.Zīle

Vizas:

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktore

Par uzdevumu izpildes kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

     

V.Legzdiņš

A.Ļubļina

D.Andersone

A.Muižnieks

 

 

06.05.2003 15:30

1257

L.Betaga

7028257, ligita@sam.gov.lv