Likumprojekts

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”

 

Izdarīt likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17; 1998, 19. nr.) šādu grozījumu:

 

Izteikt likuma 12. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Tautas nobalsošana rīkojama sestdienā un svētdienā.”

Izteikt likuma 15. pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Balsošanas dienā balsošanas telpām jābūt atvērtām no pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā. Pirms balsošanas sākuma vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs vēlēšanu komisijas klātbūtnē, kā arī piedaloties klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem no politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām, pārliecinās par to, vai balsošanas kastes, kurās paredzēts iemest balsošanas zīmes, ir tukšas. Pēc tam balsošanas kastes aizzīmogo.”

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”

ANOTĀCIJA

 

 

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd likumdošanā paredzēts, ka tautas nobalsošana notiek vienu dienu. Šāda norma iespējams var liegt piedalīties nobalsošanā vairāku profesiju pārstāvjiem, jo izvērtējot situāciju valstī varam teikt, ka pastāv tādi uzņēmumi, kuros nav iespējams dienas laikā doties uz vēlēšanu iecirkni, jo nav iespējams pārtraukt darba procesu.

Papildus apgrūtinājumu veikt pilsoņa pienākumu piedaloties tautas nobalsošanā rada nobalsošanai atvēlētais laiks. Kā liecina tikšanās ar iedzīvotājiem būtu vēlams pagarināt nobalsošanas iecirkņu darbības laiku.

 

 

2. Tiesību akta projekta būtība

 

Lai nodrošinātu visu pilsoņu brīvu iespēju piedalīties tautas nobalsošanā, nepieciešams nobalsošanu organizēt divas dienas.

Šī paša iemesla dēļ nepieciešams pagarināt nobalsošanas iecirkņu darbības laiku.

 

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkst.Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

Trīs nākamie gadi

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Papildus nepieciešamā summa

240 tūkst.Ls

       

3. Finansiālā ietekme

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar.

       

IV. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

 

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst, neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas ar iedzīvotājiem.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis?

Tiekoties ar iedzīvotājiem vairākkārt izskanējis viedokli, ka šībrīža likuma norma nedod pietiekamu iespēju sabiedrības pārstāvjiem paust savu viedokli. Lai nodrošinātu visu pilsoņu iespēju piedalīties nobalsošanā nepieciešams pagarināt nobalsošanas iespēju arī nākamajā dienā, kā arī pagarināt nobalsošanas iecirkņu darbības laiku.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekta izpildei nepieciešami papildus līdzekļi no valsts budžeta. Lai gan pašlaik atvēlētie līdzekļi neļauj nodrošināt tautas nobalsošanu divu dienu garumā, uzskatām par nepieciešamu pilsoņu tiesību pilnīgai nodrošināšanai veikt izmaiņas šī gada valsts budžetā un rast līdzekļus šo grozījumu izpildei.

Šo grozījumu izpildei nav nepieciešams paplašināt esošās institūcijas.

2. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.