Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2003. gada 29. maijā

Nr.9/1- 149

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts “Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā “

/reģ.nr. 270; dok.nr. 794 /;

 

 

2. Likumprojekts “Par Konvenciju Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai ”;

/ reģ. 260; dok.nr. 753 /;

 

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Konvenciju Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai

 

 

 

 

 1. pants. 1985. gada 3. oktobra Konvencija Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai ( turpmāk - Konvencija ) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.
 2.  

 3. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.
 4.  

   

 5. pants. Konvencija stājas spēkā tās 22. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
 6.  

   

 7. pants. Kultūras ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada ________________.